ROMANɄS 7

1Mʉgu'ugítʉty, miidsʉty yajxón xyñijáwʉdʉ ja Diosʉ 'yana'amʉn. Mnija̱'a̱dʉp ko ja ana'amʉn je'eyʉ dyajkutíky ma̱ ja̱'a̱yʉn ma̱a̱nʉm jyiky'aty ja ja̱'a̱y. 2N'okpʉjtákʉm, dʉ'ʉn ja ana'amʉn jyʉna'añ ko tu'ugʉ kasa̱a̱dʉ toxytyʉjk ti'igyʉ 'yity mʉdʉ ña'ay ma̱a̱nʉm ja ña'ay 'yakjiky'aty; per pʉn o'kp ja ña'ay, wʉ'ʉmp awa̱'a̱tstúm ja toxytyʉjk es tpʉ́kʉt ja wiinkpʉ yedyʉjk. 3Pa̱a̱ty, pʉnʉ tya̱dʉ toxytyʉjk nayya̱jkʉp mʉt jatu'ugʉ wiinkpʉ yedyʉjk ma̱a̱nʉm 'yakjiky'aty ja ña'ay, yajtʉgeepy ja pʉjk úkʉnʉ wyindsʉ'kʉn; per pʉn o'kp ja ña'ay, kyaj dyajtʉgóy ja pʉjk úkʉnʉ wyindsʉ'kʉn ko wiinkpʉ yedyʉjk tpeky. 4Nandʉ'ʉn miits mʉgu'ugítʉty, dʉ'ʉn miits m'ittʉ éxtʉmxyʉp m'ooktʉ ma̱ ja ana'amʉn es mdi'igyʉdʉt mʉt jatu'ukpʉ, ja'a njʉna̱'a̱nʉm mʉdʉ Kristʉ di'ibʉ jikypyʉjk ko 'yok'e'ky. Dʉ'ʉn ttuuñ es njiky'a̱jtʉm dʉ'ʉn éxtʉmʉ Dios ttseky. 5Mʉt ko ma̱a̱nʉmʉ naty ndu'unʉm di'ibʉ nnini'x'a̱jt nguba̱jk'a̱jtʉm tsyejpy, net ja ana'amʉn oj xyjot'yujxʉm ko pojpʉ yʉ'ʉ di'ibʉ naty ndu'unʉm, es ana'amʉngyʉjxm ja pojpʉ je'eyʉ ni'igʉ oj xy'aktuktuna̱'a̱nʉm ja axʉʉkpʉ es xytyuknimi'inʉm ja o'kʉn mʉt ko dʉ'ʉn n'adʉ́tsʉm. 6Per tyam, mʉt ko tʉ n'o'kʉm mʉt ja Jesukristʉ es tʉ n'awa̱'a̱tspʉdsʉ'ʉmʉnʉ ma̱ tadʉ ana'amʉn, kyaj nnakymyʉdu'unʉm ja Dios mʉt yʉ'ʉyʉ ko nguydyuna̱'a̱nʉm ja ana'amʉn jaybyety, nmʉdu'unʉm ja Dios mʉt ja njot'a̱jt nwinma̱'a̱ñ'a̱jtʉm éxtʉm ja Espíritʉ Santʉ xytyukni'ijxʉm. 7Pes, ¿mba̱a̱t njʉna̱'a̱nʉm ko ja ana'amʉn yʉ'ʉjʉty ja pojpʉ? ¡Ni wi'ix tsoo! Tadʉ ana'amʉndsʉ dʉ'ʉn tʉ xytyuknijawʉ ti dʉn pojpʉ'a̱jtp. Kooxyʉbʉ tadʉ ana'amʉn tʉ kyajʉna̱'a̱ñ: “Katʉ xy'adseky di'ibʉ wiinkpʉ jya'a'a̱jtypy”, kyajxyʉpts ʉj tʉ nnijawʉ ko dʉ'ʉn pyojpʉty ko ndsojkʉm di'ibʉ wiinkpʉty myʉda̱jttʉp. 8Per kots tʉ nnijawʉ ja ana'amʉn, ja pojpʉts tʉ xymyo'oy tʉgekyʉ oytyim di'ibʉ axʉk winma̱'a̱ñʉty. Pes ko ja ana'amʉn kya'ity, kyaj ja pojpʉ ti mʉk'a̱jtʉn tmʉdaty. 9Ijt tu'ugʉ tiempʉ ma̱ts njiky'ajty ni nganija̱'a̱jʉts ja ana'amʉn. Per kots oj nnijawʉ ja ana'amʉn, net ja peky xytyuk'adsejkyʉts ja axʉk'a̱jtʉn esʉts xya̱jwe'emy éxtʉmxyʉpts n'eeky. 10Ja ana'amʉn di'ibʉ Dios yajwʉ'ʉm es ʉj nnijáwʉt wi'ixʉts njiky'átʉt winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ, mʉt ja'agyʉjxm ja ana'amʉn ʉj nyajpʉjta'agyʉts esʉts nba̱a̱dʉt ja tyʉydyu'unʉnʉ Dios. 11Mʉt ja'agyʉjxm ja ana'amʉn ja pojpʉ tpaty wi'ixʉts xywyin'ʉʉnʉt esʉts ʉj xyajwe'emy éxtʉmxyʉpts eeky n'ity. 12Tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn xytyuk'ijxʉm ko tya̱dʉ ana'amʉn tyʉy'a̱jtʉnʉty, wya̱'a̱dsʉty es 'yóyʉty. 13¿Per tii, kyaj dʉ'ʉn jyaty ko di'ibʉ dʉ'ʉn oy tʉ tyʉgatsy axʉʉk es tʉts xya'eeky? ¡Ni wi'ix tsoo! Ja pojpʉ dʉ'ʉn di'ibʉts tʉ xya'eeky, es mʉt yʉ ana'amʉn xytyuknija̱'a̱jʉts ti dʉn ja pojpʉ, mʉt ko ma̱ yʉ ana'amʉn yajnijáwʉ ko jyantsy'axʉʉgʉdyʉ tadʉ pojpʉ. 14Nnija̱'a̱m ko tadʉ ana'amʉn yʉ'ʉ ya̱jk ja Dios, per pekyjya'ayʉts ʉj, dʉ'ʉnʉts ʉj n'ity pekyoty éxtʉm tu'ugʉ ja̱'a̱y di'ibʉ niteeky 'yity. 15Kyajts nnijawʉ pʉn tits xyja̱jtp; kyajts nduñ di'ibʉts ndsejpy, ni'igʉts nduñ di'ibʉts kyaj njatuna̱'a̱ñ. 16Per pʉn ndiimbyʉts ja di'ibʉts kyaj njatuna̱'a̱ñ, n'ʉxkajpyʉts ko yʉ tadʉ ana'amʉn 'yóyʉty. 17Es dʉ'ʉn kyaj nnaky'ʉjtsʉty di'ibʉ kyaj tmʉmʉdoy ja Diosʉ 'yana'amʉn, ja'a dʉ'ʉn ja pojpʉ di'ibʉ dʉn ijtp ma̱ ʉjʉn. 18Nnija̱'a̱bʉts yajxón ko ma̱ ʉjʉn, pojpʉ ja̱'a̱y, kyaj ni ti di'ibʉ oy, ja'a ko njatunaambyʉts di'ibʉ dʉn oy, per kyajts nmʉmada'aky. 19Ma̱a̱xyʉp jyapa̱a̱dyʉty ndúnʉdʉts ja oybyʉ éxtʉmts njadsekyʉn, ni'igʉts n'aktúñ ja axʉʉkpʉ di'ibʉts kyaja'ijty njatuna̱'a̱ñ. 20Pa̱a̱ty kyajʉ dʉn 'yʉjtsʉty di'ibʉ dʉn tyiimpy ja axʉʉkpʉ, yʉ pojpʉ dʉn di'ibʉ ijtp ma̱ ʉjʉn, yʉ'ʉ dʉn tyiimpy ja axʉʉkpʉ. 21Di'ibʉts xyja̱jtp, ko njatuna̱'a̱ñʉts di'ibʉ oy, per jam ja pojpʉ ma̱ts ʉj. 22Yʉ njot nwinma̱'a̱ñʉts kyupejkypy amumdu'uk jot ko 'yóyʉty ko ja Diosʉ 'yana'amʉn jyʉna'añ di'ibʉts ndúnʉp, 23per taa ma̱ts ʉj n'ity tu'uk di'ibʉts xymyʉdsip'a̱jtp. Yʉ pojpʉ yʉ'ʉts xytyuknimiimp ja axʉk winma̱'a̱ñ, esʉ tya̱a̱dʉ tsyiptundʉ di'ibʉts ʉj nnija̱'a̱p di'ibʉ oy, es dʉ'ʉnʉts xymyʉdaty éxtʉmʉ tsimyjya'ayʉn, es xytyukmʉdúñʉts agwanʉ ja pojpʉ. 24¡Pʉroobʉ ʉj mʉt yʉ'ʉgyʉjxm tʉgekyʉ tya̱a̱dʉ! ¿Pʉ́nts xyajnitso'ogʉp ma̱ tya̱dʉ nini'x di'ibʉ tʉ yajtuknika̱jxpéty ja o'kʉnʉ? 25Yajja̱'a̱ygyʉdákp ja Dios ko jyaaty ja nitsokʉn mʉt yʉ'ʉgyʉjxmʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ. Pes dʉ'ʉnʉts ʉj n'ity: Nwinma̱'a̱ñgyʉjxmts ʉj njatseky es ʉj ndúnʉt di'ibʉ Dios 'yoyjya̱'a̱p, per ja pojpʉ di'ibʉ ijtp ma̱ts ʉjʉ nnini'x, ja'ats ʉj xyajpekytyuump.

will be added

X\