ROMANɄS 6

1Pes, ¿ti net ndu'unʉm? ¿Tii n'akpojpʉtu'unʉm es dʉ'ʉn ja Dios xytyu'unxʉm waanʉ ni'igʉ ja may'a̱jtʉnʉ? 2¡Ni wi'ix tsoo! Dʉ'ʉn n'ijtʉm éxtʉmʉ o'kpʉ ma̱ ja peky. Pes, ¿wi'ix mba̱a̱t yʉ o'kpʉ pyojpʉtúñ? 3¿Ti kyaj xyñijáwʉdʉ miidsʉty ko ndi'igyʉm mʉt ja Jesukristʉ ko nnʉbajtʉm, nandʉ'ʉn ndi'igyʉm ja'a mʉʉt ko 'ye'ky? 4Ko nnʉbajtʉm, dʉ'ʉn n'ijtʉm éxtʉm ti'igyʉ n'o'kʉm mʉdʉ Kristʉ es ti'igyʉ mʉt nnaxtʉjkʉm, es dʉ'ʉn éxtʉmʉ Kristʉ jyikypyejky Dios Teety myʉj'a̱jtʉngyʉjxm, nandʉ'ʉn njiky'ata̱'a̱nʉm wa̱'a̱ts, kyaj n'okjiky'a̱jtʉnʉt axʉʉk éxtʉm ijtyʉn. 5Mʉt ko pʉn tʉ n'o'kʉm ti'igyʉ mʉt yʉ'ʉ, ti'igyʉ mʉt yʉ'ʉ njikypyʉjkʉm. 6Es ko n'ijtʉm éxtʉm n'o'kʉm ti'igyʉ mʉt ja Jesukristʉ ma̱ ja kruuz, ja'agyʉjxmʉ dʉ'ʉn n'ijtʉm es nganakypyekytyu'unʉm, kyaj ja pojpʉ nnakymyʉdu'unʉm éxtʉm ja ja̱'a̱yʉ wyindsʉ́n tmʉdúñ. 7Ja'a ko ma̱ pʉ́n 'yeeky, ta tnike'eky ja pojpʉ. 8Es mʉt ko tʉ n'o'kʉm ti'igyʉ mʉt ja Jesukristʉ, n'okmʉbʉjkʉm ko nandʉ'ʉn njiky'a̱jtʉm mʉt yʉ'ʉ ti'igyʉ. 9Nnija̱'a̱m ko Jesukristʉ tʉ jyikypyeky, ni na̱'a̱ kyanaky'ooga̱'a̱ñ, kyaj ja o'kʉn ja mʉk'a̱jtʉn t'okmʉda̱jnʉ es myʉmada̱'a̱gʉdʉt. 10Pesʉ Jesukristʉ 'ye'ky je'eyʉ tʉgekyʉ winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ es tkʉbejty tkumʉdooy tʉgekyʉ ja naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉdyʉ pyojpʉty, es tyam jyiky'aty ja Dios 'yoy'a̱jtʉngyʉjxm. 11Nandʉ'ʉn nayjyáwʉdʉ miits éxtʉmʉ o'kpʉty ma̱ ja pojpʉ, es dʉ'ʉn éxtʉm tʉ mjikypyʉktʉ ti'igyʉ mʉt ja Jesukristʉ es xymyʉdúndʉt ja Dios. 12Katʉ miits mnayyákʉdʉ es ja pojpʉ m'awindumbʉ́kʉdʉt es mdukmʉnʉjxʉdʉt ja jiky'a̱jtʉnʉ axʉʉkpʉ. 13Katʉ xyajtúndʉ yʉ mnini'x mgʉba̱jkʉty éxtʉmʉ tyuumbajn ja ka'oybyʉ es dʉ'ʉn mduktúnʉdʉt ja pojpʉ. Nik oy naygyʉyákʉdʉ amumdu'uk jot ma̱ Dios éxtʉmʉ di'ibáty tʉ jyikypyʉktʉ, es yajtúndʉ mnini'x mgʉba̱jkʉty éxtʉmʉ ja Diosʉ tyuumbajn, es dʉ'ʉn mduktúnʉdʉt di'ibʉ yʉ'ʉ tsyejpy. 14Mʉt ko ja pojpʉ kyaj xywyindsʉn'áttʉt miidsʉty, mʉt ko miidsʉty kyajpʉ ana'amʉn mya'ítʉdʉ, yʉ'ʉ sitʉy ja Diosʉ myay'a̱jtʉn. 15Pes mʉt ko tyam n'ijtʉm mʉdʉ Diosʉ myay'a̱jtʉn es kyajpʉ ana'amʉn xyñakyya'ijtʉm, ¿ti net n'aktu'unʉm? ¿Tii n'akpojpʉtu'unʉm? ¡Ni wi'ix tsoo! 16Pes jaygyúkʉdʉ miidsʉty. N'okpʉjtákʉm éxtʉm tu'ugʉ ijxpajtʉn. Ko pʉ́n ñayyákʉdʉt tmʉdúnʉt jatu'ugʉ ja̱'a̱y, pes tuumbʉ'a̱jtʉbʉ tadʉ ja̱'a̱y. Nandʉ'ʉnʉ dʉ'ʉn miidsʉty, pʉn mbanʉjxtʉp ja pojpʉ éxtʉm ja ka'oybyʉ ttseky, pes yʉ'ʉ mduumbʉ'a̱jtʉdʉp ja ka'oybyʉ. Per pʉn mduundʉp miidsʉty di'ibʉ ja Dios tsyejpy, mDiosmʉduundʉp miidsʉty. Pʉn mmʉduundʉp ja ka'oybyʉ, mbátʉdʉp ja o'kʉn. Per pʉn mmʉduundʉp ja Dios, mjiky'áttʉp tʉy'a̱jtʉn mʉʉt. 17Per yajja̱'a̱ygyʉdákp ja Dios, mʉt ko oy miidsʉty tʉʉyʉp mduumbʉ'átʉdʉ ja ka'oybyʉ es xytyuundʉ ja peky, tyam tʉ xy'axá̱jʉdʉ ja ʉxpʉjkʉn di'ibʉ myajmooydyʉ es mguydyuundʉp mʉt winʉ mjot éxtʉm ja Diosʉ myʉduumbʉty. 18Mba̱a̱t njʉna̱'a̱nʉm ko ma̱ miidsʉty oj myajpekymya'xtʉ, net oj mnaybyʉjta̱'a̱gʉdʉ Diosʉ myʉduumbʉty es dʉ'ʉn mjiky'áttʉt tʉy'a̱jtʉn mʉʉt. 19Ka̱jxpʉdsʉ dʉ'ʉn wa̱'a̱ts esʉts oytyim pʉ́nʉty xyjaygyúkʉdʉts. Tʉʉyʉp miits mnaygyʉya̱jkʉdʉ ma̱ ja axʉk'a̱jtʉn es ja pojpʉ éxtʉmʉ ka'oybyʉ myʉduumbʉ, es mjiky'a̱jttʉ axʉʉk; per tyam nayyákʉdʉ amumdu'uk jot ma̱ Dios éxtʉmʉ myʉduumbʉty, es mjiky'áttʉt tʉy'a̱jtʉn mʉʉt, dʉ'ʉn éxtʉmʉ Dios ttseky. 20Ko miidsʉty ijty mduumbʉ'átʉdʉ ka'oybyʉ es mduktúnʉdʉ ja axʉʉkpʉ, ni xykyatuundʉ kwentʉ di'ibʉ naty oy. 21Pes, ¿ti mbʉjk mbattʉ ma̱ tadʉ jiky'a̱jtʉnʉ axʉʉkpʉ?, ko extʉ mdsoydyuundʉp ko xyjamyatstʉ. Pesʉ tya̱a̱dʉ dʉ'ʉmbʉ jiky'a̱jtʉn yajmiimpy ja o'kʉn. 22Per tʉ miits myajpekymya'xtʉ es tʉ myajpʉjta̱'a̱ktʉ Dios mʉduumbʉty. Es mʉt ko tʉ mnayyákʉdʉ amumdu'uk jot es mjiky'áttʉt éxtʉm ja Dios ttseky, yʉ'ʉ mmo'oyʉdʉp ja jiky'a̱jtʉnʉ winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. 23Pes yʉ pojpʉ sitʉy yajkypy ja mʉju'uñ, esʉ tadʉ mʉju'uñ yʉ'ʉ dʉ'ʉn ja o'kʉn; per Dios nadʉ'ʉñʉ dyaky ja jiky'a̱jtʉnʉ winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ mʉt ja'agyʉjxm Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ.

will be added

X\