ROMANɄS 5

1Es mʉt ko oy nwʉ'ʉmʉm mʉt ja Dios ja'agyʉjxm ko nmʉbʉjkʉm, agujk jotkujk n'ijtʉm mʉt ja Dios Jesukristʉkyʉjxm. 2Es mʉdʉ tya̱dʉ myay'a̱jtʉnʉ Jesukristʉ oy xyajpʉdsʉ'ʉmʉm mʉt ja Dios mʉt ko n'axá̱jʉm éxtʉmʉ Yajnitsókpʉ, nxondákʉm tyam mʉt ko Jesukristʉ xymyʉtnʉjxa̱'a̱nʉm es n'ijtʉm Dios wyindum. 3Es kyaj yʉ'ʉjʉty je'eyʉ ndukxondákʉm, nandʉ'ʉn ndukxondákʉm ko n'ayo'om njottʉgo'oyʉm, mʉt ko nnija̱'a̱m ko nmʉmadákʉm ja ayo'on, yʉ'ʉ xymyo'oyʉm ja ma'xtujkʉn; 4es ko nmʉmadákʉm ja ayo'on mʉt ja ma'xtujkʉn, nwʉ'ʉmʉm oy mʉt ja Dios; es ko nwʉ'ʉm oy mʉt ja Dios, jotkujk n'awijx njʉjp'ijxʉm ja xʉʉ ko Kristʉ myínʉt; 5es ko jotkujk n'awijx njʉjp'ijxʉm ko Kristʉ myínʉt, nnija̱'a̱m ko kyajʉ Dios xywyin'ʉ'ʉnʉm, ja'a ko Espíritʉ Santʉkyʉjxm ja tsyojkʉn tpʉjtáky ma̱ njot'a̱jt nwinma̱'a̱ñ'a̱jtʉm. 6Pes ma̱ naty tʉ nnitʉgo'oyʉnʉ mʉt ja pojpʉ es ni wi'ix tsoo mba̱a̱t nganayyajnitsókʉm ʉdsa̱jtʉm kʉ'ʉmʉty, net ja Jesukristʉ 'ye'ky mʉt ja'agyʉjxmʉ pojpʉ ja̱'a̱yʉty ko myiiñ jyajty ja tiempʉ di'ibʉ Dios tʉ tpʉjta'aky. 7Dʉ'ʉn ja̱jtp ko tu'ugʉ ja̱'a̱y tku'eeky jatu'ugʉ ja̱'a̱y di'ibʉ jiky'a̱jtp tʉy'a̱jtʉn mʉʉt. Wa'anʉ da es jantsy apenʉ yajpa̱a̱dʉt pʉn tku'oogʉt tu'ugʉ oyjya'aybyʉ. 8Perʉ Dios xytyuk'ijxʉm ko ni'igʉ xytsyojkʉm, mʉt ko Jesukristʉ oj xykyu'o'kʉm ma̱a̱nʉmʉ naty nbojpʉja̱'a̱y'a̱jtʉm. 9Es mʉt ko Jesús tteemy dyejky ja ñe'pyñ ma̱ ja kruuz esʉ dʉ'ʉn oy tʉ nwʉ'ʉmʉm mʉt ja Dios, waanʉ ni'igʉ xyajnitso'oga̱'a̱nʉm ma̱ ja tʉydyu'unʉn di'ibʉ Dios myo'oyaampy ja pojpʉ ja̱'a̱yʉty. 10Ja'a ko ma̱a̱nʉmʉ naty nnaymyʉdsip'a̱jtʉm mʉdʉ Dios, Dios xypyʉjtákʉm agujk jotkujk mʉt yʉ'ʉ kʉ'ʉm mʉt ko 'ye'ky ja 'yU'unk Jesukristʉ, waanʉ ni'igʉ tyam xyajnitso'oga̱'a̱nʉm mʉt ko Jesús jyiky'aty es tyam n'ijtʉm agujk jotkujk mʉt yʉ'ʉ. 11Per kyaj yʉ'ʉyʉdyʉ tya̱a̱dʉ je'eyʉ, nandʉ'ʉn n'ijtʉm xi'iky xoñ mʉt ko Dios xypyʉjtákʉm éxtʉmʉ myʉtnaymyaayʉbʉ mʉt ja'agyʉjxm di'ibʉ ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ tʉ ttuñ mʉt ʉdsa̱jtʉmgyʉjxm. 12Dʉ'ʉn éxtʉm tu'uk je'eyʉ ja ja̱'a̱y kyaj tmʉmʉdooy ja Dios es mʉdʉ tya̱a̱dʉ pojpʉkyʉjxm tsyondaky ja o'kʉn, pa̱a̱ty nidʉgekyʉ ja ja̱'a̱yʉty 'yooktʉ, mʉt ko nidʉgekyʉ pyojpʉtuundʉ. 13Mʉt ko kyajnʉm ja Moisés t'axa̱jʉ ja Diosʉ 'yana'amʉn, taa natyʉ pojpʉty ya̱ naxwiiñ. Per kyajʉ ja̱'a̱y tkakuydyundʉ ja ana'amʉn ma̱ ana'amʉn kya'ity. 14Per oy jyadʉ'ʉnʉty, o'ktʉ ja ja̱'a̱y ko Adán jyiky'ajty extʉ ko ja Moisés t'axa̱jʉ ja ana'amʉn, oy tkakuydyuundʉ tu'ugʉ ana'amʉn éxtʉm ja ana'amʉn di'ibʉ yajmooy ja Adán, di'ibʉ yajtukmʉ'ijxkijxyʉ ja di'ibʉ mina̱a̱mp. 15Per kyaj tyi'igyʉty, mʉt ko ja may'a̱jtʉn di'ibʉ Diosʉ ja̱'a̱y tyuunʉp, kyaj dyʉ'ʉnʉty éxtʉm ja peky di'ibʉ ja Adán tyuun, per ni'igʉ myʉ́jʉty ja may'a̱jtʉn di'ibʉ Dios tyuun Jesukristʉkyʉjxm esʉ dʉ'ʉn mayjya'ay ttuk'óyʉdʉt. 16Jatuk peky wi'ix ko kyaj tyi'igyʉty ja may'a̱jtʉn di'ibʉ Dios tyiimpy mʉdʉ ja̱'a̱yʉty es ja peky di'ibʉ Adán tyuun. Mʉt ko tu'ugʉ ja̱'a̱y pyekykya'ay, nidʉgekyʉ ja̱'a̱y wyʉ'ʉmdʉ pekyoty; es ko mayjya'ay ni'igʉ pyekytyuundʉ, net jatu'ugʉ yedyʉjk myiiñ di'ibʉ mʉt ja'agyʉjxmʉ ja̱'a̱y oy wyʉ'ʉmdʉ mʉt ja Dios. 17Nidʉgekyʉ ja̱'a̱y 'yooktʉ mʉt ko tu'ugʉ yedyʉjk pyekytyuuñ, per ni'igʉ mʉj ja may'a̱jtʉn di'ibʉ Dios tyiimpy mʉdʉ ja̱'a̱yʉty, namay'a̱jtʉngyʉjxm wyʉ'ʉmdʉ oy mʉt ja Dios es tmʉdattʉ ja jiky'a̱jtʉnʉ winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ mʉt yʉ'ʉyʉ tu'ugʉ ja̱'a̱y, Jesukristʉ. 18Pes éxtʉmʉ Dios tpekymyooy nidʉgekyʉ ja̱'a̱y ja'agyʉjxm ko tu'ugʉ yedyʉjk pyekytyuuñ, nandʉ'ʉn ko jatu'ugʉ yedyʉjk tʉy'a̱jtʉn ttuuñ, dʉ'ʉn mba̱a̱t ja ja̱'a̱y oy wyʉ'ʉmdʉ mʉt ja Dios es tmʉdáttʉt ja jiky'a̱jtʉnʉ winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. 19Mʉt ko éxtʉmʉ mayjya'ay pyekytyundʉ ja'agyʉjxm ko tu'ugʉ ja̱'a̱y ja Dios tkakajxykyupejky, nandʉ'ʉnʉ mayjya'ay wyʉ'ʉmdʉ oy mʉt ja Dios ja'agyʉjxm ko jatu'ugʉ yedyʉjk ja Dios tkajxykyupejky. 20Ko Dios tmooy ja Moisés ja ana'amʉn, ni'igʉ ja̱'a̱y ttunandʉ ja pojpʉ. Es ko oj myʉj myayʉ ja pojpʉ, ni'igʉ oj myʉj myayʉ ja may'a̱jtʉn di'ibʉ Dios tyiimpy mʉt ja ja̱'a̱yʉty. 21Es dʉ'ʉn éxtʉm pojpʉkyʉjxmʉ ja̱'a̱y 'yooktʉ, nandʉ'ʉn myʉjtak'adʉ'ʉtsy ja Diosʉ myay'a̱jtʉn ko ja̱'a̱y oy wye'emy mʉt ja Dios es yajmo'oydyʉt ja jiky'a̱jtʉn winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉkyʉjxm.

will be added

X\