ROMANɄS 4

1¿Wi'ixʉ dʉ'ʉn ko yʉ n'apteety'a̱jtʉm Abra̱a̱n oj wye'emy oy mʉt ja Dios? 2Pʉn oy wye'emy mʉt yʉ'ʉgyʉjxm yʉ oybyʉ tyu'unʉn, pes myʉda̱jtypy wi'ix tsoo myʉj pya̱a̱dʉt. Per tim tʉy'a̱jtʉn ko kyaj tmʉdaty ti mʉʉt myʉj pya̱a̱dʉt Dios wyindum. 3Pes ja Diosʉ jyaaybyajtʉn jyʉna'añ: “Abra̱a̱n myʉbʉjk ja Dios, es pa̱a̱ty oj oy wye'emy mʉt ja Dios.” 4Nnija̱'a̱m ko yʉ tuumbʉ pátʉp ja myʉju'uñ di'ibʉ tʉ tnidúñ, kyaj dʉ'ʉn yajmo'oy éxtʉmʉ may'a̱jtʉn. 5Ni'igʉ, ja ja̱'a̱y di'ibʉ ja Dios myʉbʉjktʉp, ja Dios di'ibʉ kyaj tpekypyʉjta'aky ja pekyjya'ayʉty, Dios oy wye'emy mʉt tadʉ ja̱'a̱yʉty ja'agyʉjxm ko myʉbʉ́kʉdʉ. 6Tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn di'ibʉ Davit jʉnán ko jotkujk ja ja̱'a̱y pʉ́n oy wʉ'ʉmp mʉdʉ Dios myʉbʉjkʉngyʉjxm es kyaj jya'agyʉjxmʉty di'ibʉ ja ja̱'a̱y tyiimpy. 7Dʉ'ʉnʉ Davit jyʉnáñ: Jotkujk di'ibátyʉ Dios tʉ mya'xʉty ja pyojpʉ, di'ibáty yajnina̱jxp ja pyeky, 8jotkujk di'ibáty ja Dios kyaj pyʉjta'agyʉty éxtʉmʉ pojpʉ ja̱'a̱yʉn. 9¿Tii yʉ tya̱dʉ jotkujk'a̱jtʉn yʉ'ʉyʉ yajmo'oya̱a̱mp ja di'ibáty tʉ yajtsúktʉ waanʉ ma̱ yʉ yedyʉjk'a̱jtʉn, o nandʉ'ʉn yajmo'oyándʉp di'ibáty kyaj tsyíkyʉty? Pes nan yajmo'oyándʉp di'ibáty myʉbʉjktʉp ja Dios oy kyatsiky'a̱jtpʉdʉ. Mʉt ko tʉ n'okmadyákʉmbʉ éxtʉm ja Diosʉ jyaaybyajtʉn jyʉna'añ ko mʉt ko Abra̱a̱n tmʉbejky ja Dios, pa̱a̱ty oj oy wye'emy mʉt ja Dios. 10¿Per na̱'a̱ dʉ'ʉnʉ Abra̱a̱n oj wye'emy oy mʉt ja Dios? ¿Tii ma̱ naty tʉ yajtsíkyʉ, o ma̱ naty kyajnʉmʉ? Kyaj 'yókʉty, jaa ma̱ naty kyajnʉm yajtsíky. 11Pes jawyiinʉ Abra̱a̱n tmʉbejky ko Dios tkuydyuna̱'a̱ñ di'ibʉ naty tʉ twa̱nda'aky, pa̱a̱dyʉ Abra̱a̱n oy wye'emy mʉt ja Dios. Es extʉ óknʉmʉ dʉ'ʉn ja Dios t'anma̱a̱y ja Abra̱a̱n es yajtsúkʉt waanʉ éxtʉmʉ ijxwʉ'ʉmʉn ko Abra̱a̱nʉ naty oy oj wye'emy mʉt ja Dios. Pa̱a̱ty mba̱a̱t njʉna̱'a̱nʉm ko yʉ Abra̱a̱n yʉ'ʉ dʉ'ʉnʉ 'yaptʉjkʉty nidʉgekyʉ di'ibáty myʉbʉjktʉp ja Dios oyʉ naty kyayajtsujkpʉ. 12Esʉ Abra̱a̱n nandʉ'ʉn 'yaptʉjk'átʉdʉ nidʉgekyʉ israelítʉty di'ibátyʉ naty tʉ yajtsúktʉ waanʉ es nandʉ'ʉn myʉbʉjktʉp ja Dios éxtʉmʉ Abra̱a̱n tmʉbejky ma̱ naty kyayajtsíkyñʉm. 13Pes ja Dios tyukwa̱ndak ja Abra̱a̱n es ja tyʉʉmp 'ya̱a̱dsʉty ja naxwíñʉdʉ di'ibʉ yajmo'oyándʉp éxtʉmʉ kyuma̱'a̱ñʉty. Pes dʉ'ʉnʉ tya̱a̱dʉ yajwa̱ndáky kyaj jya'ajʉty mʉt ko Abra̱a̱nʉ naty tʉ tkuydyúñ ja ana'amʉn, ja'a dʉ'ʉn mʉt ko tmʉbejky ja Dios. Pa̱a̱ty oj wye'emy oy mʉt ja Dios. 14Pes pʉn ja Dios tʉ naty twa̱nda'aky ja kyunu'xʉn yʉ'ʉyʉ mʉt di'ibáty kyuydyuundʉp ja 'yana'amʉn, pes ja Diosʉ wya̱ndakʉn ni tiixyʉp tkatsooty, mʉt ko ni pʉ́n mba̱a̱t tkakuydyúñ, es nanʉgoobʉ nmʉbʉjkʉmxyʉp. 15Pes ja di'ibáty kyaj tkuydyundʉ ja ana'amʉn, pátʉp ja tyʉydyu'unʉnʉ Dios; es ma̱ kyaj jyaaty ja ana'amʉn, kyaj mba̱a̱t yajpekymyo'oydyʉ ja'agyʉjxm ko tkakuydyundʉ. 16Es dʉ'ʉn xytyuk'ijxʉm ko nmʉda̱jtʉm ja wa̱ndakʉn di'ibʉ Dios myooy ja Abra̱a̱n ja'agyʉjxm ko nmʉbʉjkʉm ja Dios éxtʉmʉ Abra̱a̱n tmʉbejky. Dios xykyunu'xʉm namay'a̱jtʉn, kyaj yʉ'ʉyʉty je'eyʉ di'ibʉ yajmooydyʉ ja ana'amʉn. Pa̱a̱ty mba̱a̱t njʉna̱'a̱nʉm ko Abra̱a̱n yʉ'ʉ dʉ'ʉn aptʉjk ma̱ nidʉgekyʉ di'ibáty myʉbʉjktʉp ja Dios. 17Tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn di'ibʉ myadyakypy ja Diosʉ jyaaybyajtʉn: “Ʉjtsʉts mij tʉ nbʉjta'aky éxtʉmʉ u'unkteety ma̱ may ja naxwíñʉdʉ.” Esʉ tya̱dʉ wa̱ndakʉn tsobatp mʉt ko Dios kʉ'ʉm pyʉjták, ja Dios di'ibʉ yajjikypyejkypy ja o'kpʉty es tkojy di'ibʉ kyajnʉm 'yity. 18Es oy kyʉxe'ky ko kyaj mbya̱a̱dʉty, Abra̱a̱n myʉbʉjk ja Dios es dʉ'ʉn 'yaptʉjk'átʉdʉ mayñaxwíñʉdʉ. Dʉ'ʉn éxtʉm ja Diosʉ naty tʉ 'yanʉ'ʉmxʉty: “Yʉ mdʉʉmp m'a̱a̱dsʉty jyantsymyáyʉt.” 19Abra̱a̱n myʉbʉjk ko Diosʉ naty tkuydyuna̱'a̱ñ yʉ wya̱ndakʉn oy ja Abra̱a̱nʉ naty tmʉda̱jnʉ mʉgo'px jʉmʉjtʉn es jya̱'a̱jʉnʉp ko kyaj 'yok'u'unkpátnʉt, mʉt ko mʉjja̱'a̱yñʉ ni'igʉ mʉt ja ñʉdo'oxy Saarʉ. 20Abra̱a̱n kyaj oj tmʉ'amajtsk tmʉjotmajtskʉ di'ibʉ Dios wya̱ndak, waanʉ ni'igʉ t'aktimmʉbejky es oj ja Dios tmʉjjáwʉ. 21Pesʉ Abra̱a̱n tim tʉy'a̱jtʉnʉ naty tmʉdaty ko mʉt ja myʉk'a̱jtʉnʉ Dios kyuydyunaambyʉ naty di'ibʉ wya̱ndak. 22Pa̱a̱dyʉ Dios oj oy wye'emy mʉt ja Abra̱a̱n ja'agyʉjxm ko tmʉbejky. 23Ko ja Diosʉ jyaaybyajtʉn jyʉna'añ: “Abra̱a̱n myʉbʉjk ja Dios, es pa̱a̱ty oj oy wye'emy mʉt ja Dios”, tya̱a̱dʉ kyaj oj yajkʉxja̱'a̱y mʉt yʉ'ʉyʉ Abra̱a̱n; 24yajkʉxja̱a̱y nandʉ'ʉn mʉt ʉdsa̱jtʉmgyʉjxm di'ibʉ nmʉbʉjkʉm ja Dios di'ibʉ yajjikypyʉjk ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ ko 'ye'ky. Pa̱a̱ty nandʉ'ʉn ʉdsa̱jtʉm nwʉ'ʉmʉm oy mʉt ja Dios. 25Jesús yajkʉya̱jk es 'yoogʉt mʉt ʉdsa̱jtʉmʉ nbojpʉ'a̱jtʉm, es óknʉm jyikypyejky es dʉ'ʉn oy nwʉ'ʉmʉm mʉt ja Dios.

will be added

X\