ROMANɄS 3

1Pes, ¿ti mʉj'a̱jtʉn myʉda̱jtypy ko n'israelitʉ'a̱jtʉm? ¿Myʉda̱jtypy ja Dios waanʉ ni'igʉbʉ kunu'xʉn mʉt yʉ'ʉjʉty? ¿Tii myʉda̱jtypy ja mʉj'a̱jtʉn ko nyajtsujkʉm waanʉ? 2Ja'a. Oytyim wi'ix tsooty. Pes ja jawyiimbʉ, Dios tyukmʉ'awda̱jtʉ mʉt ja israelitʉ ja̱'a̱yʉty es myooydyʉ ja Diosʉ kyʉ'ʉm ayuk. 3Tʉy'a̱jtʉn ko nimay yʉ'ʉjʉty kyaj tkuydyuundʉ. ¿Tii mba̱a̱t njʉna̱'a̱nʉm ko mʉt yʉ'ʉ ja Dios kyaj tnakykyuydyuna̱'a̱ñ di'ibʉ kya̱jx? 4¡Ni wi'ix tsoo dʉ'ʉn ngawinma̱'a̱ñbyátʉm! Oy nidʉgekyʉ ja ja̱'a̱yʉty jya''andákpʉdʉ, Dios ni na̱'a̱ dʉ'ʉn tkatúñ. Extʉm jyʉna'añ ja Diosʉ jyaaybyajtʉn: Ñija̱'a̱dʉp ja ja̱'a̱yʉty ko 'yawa̱'kʉp di'ibʉ mgajxypy, kyaj pʉ́n jyʉna̱'a̱nʉt ko kyaj xypyayo'oy tʉy'a̱jtʉn mʉʉt. 5Per pʉn yʉ n'axʉk'a̱jtʉn'a̱jtʉm nya'ijxʉm ko Dios tyiimpy ja tʉy'a̱jtʉn, ¿wi'ix njʉna̱'a̱nʉm? ¿Tii mba̱a̱t njʉna̱'a̱nʉm ko kyaj Dios ttuñ di'ibʉ kyaj pyaadyʉty ko xytyukkumʉdo'omʉ? (Dʉ'ʉnʉts ngajxy éxtʉm na̱a̱gʉty kya̱jxtʉ.) 6Ni wi'ix tsoo mba̱a̱t dʉ'ʉn ngajʉna̱'a̱nʉm. Ja'a ko pʉn ja Dios kyaj ttuñ éxtʉm pyaadyʉty, ¿wi'ix mba̱a̱t ttukkumʉdoy ja naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉty? 7Pʉn ʉjtsʉ dʉ'ʉn andakp es ñigʉxʉ'ʉgʉt ko Dios tyiimpy kyajxypy ja tʉy'a̱jtʉn esʉ dʉ'ʉnʉ ja̱'a̱y ni'igʉ oy ja Dios t'awdáttʉt, ¿wi'ix mba̱a̱dʉ Dios xytyʉydyúñʉts éxtʉmʉ pojpʉ ja̱'a̱yʉn? 8¿Ti ko ngajʉna̱'a̱nʉm?: “N'oktu'unʉm ja axʉʉkpʉ es dʉ'ʉn pyʉdsʉ́mʉt oy.” Tam na̱a̱gʉdyʉ ja̱'a̱y xyñiwa̱a̱mbétyʉts nanatʉkʉ kots nduk'ʉxpekyʉ tya̱a̱dʉ. ¡Wa'an ja Dios ttʉydyúñʉty éxtʉm ñitʉ́kʉty! 9Pes, ¿ti mba̱a̱t njʉna̱'a̱nʉm ko n'israelitʉ'a̱jtʉm? ¿Mba̱a̱t n'oybyʉdsʉ'ʉmʉm mʉt ja Dios kʉdiinʉm ja di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty? ¡Ni wi'ix tsoo! Pes tʉ nduk'ixtʉ ko di'ibáty israelítʉty es di'ibáty kyaj 'yisraelítʉty, nimajtsk pékyʉty xymyʉmadákʉm ja pojpʉ. 10Tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn di'ibʉ myadyakypy ja Diosʉ jyaaybyajtʉn ko jyʉna'añ: Kyaj jaa ni tu'ugʉ ja̱'a̱y di'ibʉ jiky'a̱jtp tʉy'a̱jtʉn mʉʉt, 11kyaj jaa di'ibʉ wyinma̱'a̱ñ'ajtypy ja Dios es tkuydyuna̱'a̱ñ di'ibʉ tsyejpy ja Dios. 12Nidʉgekyʉ ja̱'a̱yʉty jyʉdittʉ wiink nʉ'ʉ wiink tu'u es tʉ ñayyajtʉgóyʉdʉ. Kyaj jaa pʉ́n di'ibʉ tyiimpy ja oybyʉ, ni je'eyʉ tu'uk. 13Ma̱ yo'kjútʉty pyʉdsemy ja axʉk ayuk, éxtʉm pyʉdsemy ja xu'kʉnʉ axʉʉkpʉ ma̱ yʉ o'kpʉ di'ibʉ tʉ mya̱'tnʉ ko nya''awátsʉm ma̱ 'yity, mʉdʉ ya'anʉty 'yanda̱'a̱ktʉ. Yʉ 'yayuk dʉ'ʉn éxtʉm ja awa̱'a̱ndsa̱'a̱ñʉ xyʉwat. 14Yʉ 'ya̱a̱ ujts mʉt ja ko'oygyajxy tsa̱a̱tsykyʉbétypyʉ. 15Kyaj tpekyjyáwʉdʉ ko yajja̱'a̱y'ooktʉ; 16es oytyim ma̱a̱ty ñʉjxtʉ, yajka̱'a̱dʉp ja ayo'on esʉ tʉgo'oyʉn mʉt ja wiinkpʉty, 17es je'eyʉ t'ʉxta̱'a̱ydyʉ ja tsip. 18Kyaj Dios ttsʉ'ʉgʉdʉ. 19Mʉgu'ugítʉty, tʉgekyʉ di'ibʉ wʉ'ʉmp ja̱a̱ybyéty ma̱ ja Diosʉ jyaaybyajtʉn, myadyakypy pʉ́nʉty ijttʉp ana'amʉn patkʉ'ʉy, es dʉ'ʉn amoñʉ 'yíttʉt nidʉgekyʉ ja̱'a̱y ko Dios pyayo'oyʉdʉt ja'agyʉjxm ko tijaty ttuun tka̱jxtʉ. 20Pa̱a̱ty ni pʉ́n kyawe'emy oy mʉt ja Dios mʉt ko tjakuydyuna̱'a̱ñ ja 'yana'amʉn. Pes ja Diosʉ 'yana'amʉn ja'a tyiimpy es xyajnidʉ'xʉm ko ʉdsa̱jtʉm sitʉy pojpʉja̱'a̱y'a̱jtʉm. 21Per tyamʉ Dios tʉ xytyuk'ijxʉm wi'ix oy nwʉ'ʉmʉm mʉt ja Dios kyaj ana'amʉngyʉjxm. Ñika̱jxpejtypy yʉ'ʉ ja Moisesʉ 'yana'amʉn es ja Diosʉ kyuga̱jxpʉty, 22mʉt ko oy wyʉ'ʉmdʉ mʉt ja Dios nidʉgekyʉ di'ibáty myʉbʉjktʉp ja Jesukristʉ éxtʉmʉ Yajnitsókpʉ. Kyaj win'ixy wingexy tkupeky. Oy yʉ'ʉjʉty ja israelítʉty o kyaj yʉ'ʉjʉty, 23ti'igyʉ yʉ'ʉ, mʉt ko nidʉgekyʉ tʉ pyekytyundʉ es dʉ'ʉn tʉ tmʉjagamga'aktʉ ja Dios. 24Perʉ Dios, ma̱ yʉ myʉj may'a̱jtʉn di'ibʉ ja̱'a̱y tu'unxʉp, ñaya̱jk ja Jesukristʉ éxtʉmʉ windsʉ'kʉn es oy nwʉ'ʉmʉm mʉt ja Dios. 25Pes ja Dios ya̱jk ja Jesukristʉ es ttam dyókʉt ja ñe'pyñ ma̱ ja kruuzʉn es dʉ'ʉn tkʉbat tkumʉdówʉt nidʉgekyʉ ja naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉdyʉ pyojpʉ. Es ko n'axá̱jʉm ja Jesukristʉ éxtʉmʉ Yajnitsókpʉ, Dios jyo'odsʉp ja nbojpʉ'a̱jtʉm. Yʉ Jesukristʉ wyindsʉ'kʉn ya'ijxʉp ko Dios ttuñ mʉt ja tʉy'a̱jtʉn ko oy nwʉ'ʉmʉm ja'a mʉʉt. Ma'xtujkʉn mʉʉt xytyuknina̱jxʉm ja pojpʉ di'ibʉ naty tʉ ndu'unʉm. 26Dios yajnide'xypy es tyiimpy mʉt ja tʉy'a̱jtʉn ko oy wye'emy mʉt ja ja̱'a̱y di'ibʉ myʉbʉjktʉp ja Jesús. 27Pʉn dʉ'ʉn, ¿ma̱ net ja ja̱'a̱yʉdyʉ myʉj pyáttʉnʉ? ¡Ni ma̱! ¿Tigyʉjxm? Ja'agyʉjxm ko ja̱'a̱y wyʉ'ʉmdʉ oy mʉt ja Dios ko tmʉbʉktʉ ja Jesukristʉ, es kyaj ja'agyʉjxm ko tkuydyundʉ ja ana'amʉn. 28Dʉ'ʉn yajnijáwʉ ko mʉbʉjkʉngyʉjxm ja ja̱'a̱y oy wyʉ'ʉmdʉ mʉt ja Dios es kyaj jya'agyʉjxmʉty wi'ix ja ana'amʉn jyʉna'añ. 29¿Ti israelitʉ ja̱'a̱yʉdyʉ je'eyʉ ja Dios ja̱'a̱y'a̱jtʉp? ¿Ti kyaj nandʉ'ʉn ja Dios tja̱'a̱y'áty pʉ́nʉty kyaj 'yisraelítʉty? Nandʉ'ʉn di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty. 30Pes ta ti'igyʉ je'eyʉ Dios, es yʉ'ʉ myʉtwe'empy oy mʉt yʉ israelítʉty di'ibáty myʉbʉjktʉp ja Jesukristʉ, es nandʉ'ʉn oy wye'emy mʉt ja di'ibáty kyaj 'yisraelítʉty di'ibáty nandʉ'ʉn myʉbʉjktʉp ja Jesukristʉ. 31Pʉnʉ dʉ'ʉn, ¿njo'tsʉm ja ana'amʉn ko n'axá̱jʉm ja Jesukristʉ? ¡Ni wi'ix tsoo! Ni'igʉ dʉ'ʉn n'aktimnika̱jxpajtʉm ko oy ja ana'amʉn.

will be added

X\