ROMANɄS 2

1Pa̱a̱ty mij di'ibʉ wiinkpʉ mbeky'ijxypy, kyaj mij xymyʉdaty ja nayñima'xʉ oy mdimpʉn'a̱jtpʉ, ja'a ko wiinkpʉ xypyeky'ixy, kʉ'ʉm mij mnaydyuknika̱jxpétyʉty, mʉt ko yʉ'ʉ mdimtiimpy di'ibʉ yʉ'ʉ nandʉ'ʉn tyiimpy. 2Yajxón nnija̱'a̱m ko Dios tyukkumʉdowaampy nidʉgekyʉ pojpʉ tuumbʉ es ko Dios pyayo'oyaampy nidʉgekyʉ tuknáxʉty dʉ'ʉn éxtʉm tyʉy'a̱jtʉnʉty. 3Es mij ko xypyayo'oy ja wiinkpʉty es nandʉ'ʉn m'adʉ'ʉtsy éxtʉm yʉ'ʉn, ¿ti mjʉna̱a̱mp xytyijy ko mnitso'ogʉt ko ja Dios dyaka̱'a̱ñ ja tʉydyu'unʉnʉ? 4¿O kyaj xymyʉjpʉjta'aky ja tsyojkʉn es ja mya'xtujkʉn ja Dios, ni xykyapekyʉ kwentʉ ko ja'a dʉ'ʉn jyatiimpy esxyʉp mjodʉmbityʉ? 5Nʉgoo mjantsykyujuunʉty es kyaj xyajtʉgátsy ja mjot mwinma̱'a̱ñ, es pa̱a̱ty mdukmujkʉnʉ ja tʉydyu'unʉn kʉ'ʉm es xykyumʉdówʉt ko Dios tpayo'oyʉt ja naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉty tʉy'a̱jtʉn mʉʉt. 6Tʉy'a̱jtʉn ko Dios myo'oyaampy nidu'uk nidu'uk éxtʉm pya̱a̱dʉdʉ. 7Myo'oyaampy ja jyiky'a̱jtʉn winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ ja di'ibʉ mʉdʉ ma'xtujkʉn tyuundʉp ja oybyʉ es pyanʉjxtʉp ja oy'a̱jtʉn es ja windsʉ'kʉn es di'ibʉ yajtukjiky'átʉp winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ; 8per mʉt ja 'yakʉ tyʉydyunaampy ja nʉgoo kʉxkoobʉty es di'ibʉ kyaj tkuydyuna̱'a̱ñ ja tʉy'a̱jtʉn, di'ibʉ ja'ayʉ pyanejxypy ja axʉk'a̱jtʉn. 9Mina̱a̱mp ja ayo'on es ja mʉk xaj ok xajʉn mʉt nidʉgekyʉ taadʉty di'ibʉ tyuundʉp ja axʉʉkpʉ, tim jawyiin mʉt ja di'ibʉ israelítʉty, per nandʉ'ʉn mʉt ja di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty. 10Per ni'igʉ Dios myo'oyaampy ja mʉj'a̱jtʉn, windsʉ'kʉn es agujk'a̱jt jotkujk'a̱jtʉn nidʉgekyʉ di'ibáty tyuundʉp ja oybyʉ, tim jawyiin mʉt ja di'ibʉ israelítʉty, per nandʉ'ʉn mʉt ja di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty. 11Mʉt ko ja Dios kyaj tu'ugʉ ja̱'a̱y ttseky es jatu'uk kyaj. 12Pes di'ibáty kyaj 'yisraelítʉty, kyaj tmʉdattʉ tadʉ Moisesʉ 'yana'amʉn. Pa̱a̱ty ko pyekytyundʉ, yajtukkumʉdówdʉp, per kyaj éxtʉmxyʉp tnijáwʉdʉ wi'ix ja Dios t'ane'emy. Per ja israelítʉty myʉda̱jttʉbʉ tadʉ ana'amʉn. Pa̱a̱ty ko tkamʉmʉdowdʉ ja ana'amʉn es pyojpʉtúndʉ, yajtukkumʉdówdʉp éxtʉm ja ana'amʉn jyʉna'añ. 13Ja ja̱'a̱y di'ibʉ jyamʉdoo'ijtypy ja Diosʉ 'yana'amʉn es kyaj tkuydyundʉ, kyaj yʉ'ʉjʉty oy wyʉ'ʉmdʉ mʉt ja Dios, yʉ'ʉyʉ dʉ'ʉn oy wʉ'ʉmdʉp mʉt ja Dios di'ibʉ kyuydyuundʉp éxtʉm ja 'yana'amʉn jyʉna'añ. 14Pes dʉ'ʉn, ko yʉ di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty ttundʉ éxtʉm ja ana'amʉn jyʉna'añ, oy yʉ'ʉjʉty tkamʉda̱jtpʉdʉ ja Moisesʉ 'yana'amʉn, 15ya'ijxʉdʉp ko Dios tʉ pyʉjtákxʉdʉ 'yana'amʉn ma̱ yʉ wyinma̱'a̱ñ, esʉ jyot wyinma̱'a̱ñ nandʉ'ʉn dyajkʉxe'egyʉ tya̱dʉ ana'amʉn, mʉt ko yʉ wyinma̱'a̱ñʉty yajnidʉ'xʉp ko peky yʉ'ʉ di'ibʉ tyuundʉp es ya'oybyʉdsʉʉmʉp ko ttundʉ ja oybyʉ. 16Dʉ'ʉn tyuna̱'a̱ñ jyata̱'a̱ñʉty ja xʉʉ ko Dios Jesukristʉkyʉjxm tpayo'oya'añ ja ja̱'a̱yʉ ayu'udsyʉbʉ jyot wyinma̱'a̱ñ, éxtʉm jyʉna'añ ja oybyʉ ayuk di'ibʉts nga̱jxwa'xypy. 17Per mij mjʉna̱a̱mp ko m'israelítʉty, es xytyukmada'aky ja Moisesʉ 'yana'amʉn, es xytyukmʉj xytyukpa̱a̱dʉ ko mij mja'a'átyʉty ja Dios. 18Mnija̱'a̱p ja Diosʉ tsyojkʉn es xywyin'íxʉt ja oybyʉ, mʉt ko ja Dios 'yana'amʉnʉ dʉ'ʉn tʉ mdukni'íxʉty. 19Mnayjya̱'a̱p ko tʉy'a̱jtʉn xyñijawʉ wi'ixʉ wiints xyñʉ'ʉmo'oy xytyu'umo'oyʉt es wi'ix xykyuja̱j xykyudʉ'xʉt ja di'ibʉ jʉdijtp kubi'its ku'ook, 20es wi'ix xy'ʉwij xykya̱jxwíjʉt ja di'ibʉ kyaj tjaygyúkʉdʉ, es wi'ix xya'ʉxpʉ́kʉt ja ʉna̱'ku'unk mʉt ko xymyʉdaty ja tʉy'a̱jtʉn es ja wijy'a̱jtʉn ma̱ Diosʉ 'yana'amʉn. 21Pes éxtʉm mij mya'ʉxpejkypy ja wiinkpʉty, ¿ti ko mganayya'ʉxpékyʉty mij kʉ'ʉm? Mij mjʉna̱a̱mp ko kyaj nma'tsʉm, ¿es mma'tsp mij? 22Dʉ'ʉn mjʉna̱'a̱ñ ko kyaj nyajtʉgo'oyʉm ja pʉjk úkʉnʉ wyindsʉ'kʉn, ¿es myajtʉgeepy mij? Mij m'ʉxtijpy ja agojwinnáx, ¿es tii, mme'tsypy ja oorʉ es ja platʉ di'ibʉ ijtp agojwinnáx tsya̱jptʉgótyʉ? 23Mdukmʉj mdukpátʉp ko xymyʉdaty ja Diosʉ 'yana'amʉn, per kyaj xykyuydyúñ, es dʉ'ʉn kyaj xywyindsʉ'ʉgʉ Dios. 24Pes ja Diosʉ jyaaybyajtʉn dʉ'ʉn jyʉna'añ: “Di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty myʉdʉgooydyʉp ja Dios mʉt miitskyʉjxmʉty israelítʉty.” 25Tʉy'a̱jtʉnʉ'ʉ ko myajtsíky waanʉ ma̱ ja myedyʉjk'a̱jtʉn, mdu'unxʉp oynʉ'ʉnʉn pʉn mguydyiimpy ja Moisesʉ 'yana'amʉn. Per pʉn kyaj xykyuydyúñ, dʉ'ʉn éxtʉmxyʉp mgadim'yajtsujkpʉ waanʉ. 26Es pʉn di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty es kyaj tsyíkyʉty waanʉ, es pʉn kyuydyiimpy ja Diosʉ 'yana'amʉn, dʉ'ʉn ja Dios pyʉjta'agyʉty éxtʉmxyʉp tʉ yajtsíky. 27Di'ibʉ pyadiimpy ja Diosʉ 'yana'amʉn oyʉ naty kyatsíkyʉty waanʉ ma̱ yʉ yedyʉjk'a̱jtʉn, ja'a nʉjx dyajnigʉxe'eky ko pekymyʉʉt mij ja'agyʉjxm ko kyaj xykyuydyúñ ja ana'amʉn oy xyjamʉda̱jtpʉ kʉxja̱'a̱y es mjatsiky'a̱jtpʉ waanʉ. 28Kyaj nikʉjxy ja ja̱'a̱y 'yisraelitʉ'attʉ ko yajtsíky waanʉ ma̱ yʉ yedyʉjk'a̱jtʉn esʉ ijxwʉ'ʉmʉn wyʉ'ʉmʉt ma̱ nini'x, 29ja'agyʉjxm ja ja̱'a̱y tʉy'a̱jtʉn 'yisraelitʉ'attʉ pʉn wi'ix ja 'ya̱a̱ jyótʉty, pʉ́nʉ ijxwʉ'ʉmʉn myʉda̱jttʉp di'ibʉ ja Espíritʉ Santʉ pʉjtákxʉdʉp, kyaj tyimja'agyʉjxmʉty wi'ix ja ana'amʉn jyʉna'añ. Pʉn pʉ́n myʉda̱jtypy ja ijxwʉ'ʉmʉn 'ya̱a̱jóty jyodoty, yʉ'ʉ dʉ'ʉn ja Dios myʉjja̱'a̱p, kyaj yʉ'ʉdyʉ ja̱'a̱yʉty.

will be added

X\