ROMANɄS 16

1Nduknipʉjktʉp yʉ nmʉmʉbʉjkpʉ'a̱jtʉm Febe. Yʉ'ʉ oy Dios mʉduump ma̱ ja mʉbʉjkpʉtʉjk ñaymyúkʉdʉ Senkreeʉ. 2Tunʉ may'a̱jtʉn, axa̱jʉ yajxón mʉt ja xyʉʉgyʉjxmʉ Nindsʉn'a̱jtʉm, éxtʉm ñitʉ́kʉty ja Diosʉ jya'ayʉty. Pudʉ́kʉdʉ mʉt ti tʉgoy'a̱jtxʉp, mʉt ko yʉ'ʉ tʉ tpudʉ́kʉdʉ mayjya'ay, nandʉ'ʉnʉts ʉj tʉ xypyudʉkʉ. 3Tunʉ may'a̱jtʉn mayDios xy'anʉʉmʉdʉ Prisilʉ esʉ Akilʉ, yʉ nmʉmʉduumbʉdyʉts ma̱ yʉ Jesukristʉ ñʉ'ʉ tyu'u. 4Yʉ'ʉjʉty pyʉjtáktʉ ayo'on jʉjp'ámʉ jiky'a̱jtʉn nʉgoo kots ʉj xyajtse'eky. Nja̱'a̱ygyʉdákypyʉts yʉ'ʉ, es kyaj 'yʉjtsʉty je'eyʉ, nandʉ'ʉn nidʉgekyʉ ja nmʉmʉbʉjkpʉ'a̱jtʉm di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty. 5Nduknigéxyʉdsʉ Dioskajxy nandʉ'ʉn nidʉgekyʉ nmʉgu'uk'a̱jtʉm di'ibʉ naymyujkʉdʉp es t'awdattʉ Dios ma̱ yʉ tyʉjkʉ Priskʉ esʉ Akilʉ. MayDios xy'anʉʉmʉdʉ nmʉtnaymyaayʉbʉts Epenetʉ di'ibʉts njantsytsyejpy, di'ibʉ jawyiin jap Asyʉ 'yaxa̱jʉ Jesukristʉ. 6MayDios xy'anʉʉmʉdʉt yʉ Mariiʉ, di'ibʉ jantsy tuun mʉt miitskyʉjxmʉty. 7MayDios xy'anʉʉmʉdʉ Andrónikʉ esʉ Juniiʉs, di'ibʉts mʉʉt ndsimdsyʉna̱a̱y, yʉ'ʉjʉty 'yaxá̱jʉdʉ Kristʉ tim jawyiin ma̱a̱nʉmtsʉ naty ʉj kyajnʉm n'axa̱jʉ; es yʉ'ʉjʉty yajmay'áty yajwindsʉ'ʉgʉ ma̱ yʉ apóstʉlʉty. 8MayDios xy'anʉʉmʉdʉ Amplyatʉs, di'ibʉts ʉj njantsytsyejpy ma̱ yʉ Nindsʉn'a̱jtʉm. 9MayDios xy'anʉʉmʉdʉ Urbanʉ, di'ibʉts mʉʉt nmʉdúñ ja Kristʉ. Nandʉ'ʉn mayDios xy'anʉʉmʉdʉ Estakyʉ di'ibʉts njantsytsyejpy. 10MayDios xy'anʉʉmʉdʉ Apelʉs, di'ibʉ tʉ tmʉmada'aky ja ayo'on ma̱ tʉ tmʉdúñ ja Kristʉ. Nandʉ'ʉn mayDios xy'anʉʉmʉdʉt yʉ nmʉgu'uk'a̱jtʉm di'ibáty tsyʉna̱a̱ydyʉp ma̱ Aristoobʉlʉ jyʉʉn tyʉjk. 11MayDios xy'anʉʉmʉdʉts ja nmʉguga̱jpn Erodyón, es nandʉ'ʉn ja di'ibʉ tsyʉna̱a̱ydyʉp ma̱ ja Narsisʉ jyʉʉn tyʉjk. 12MayDios xy'anʉʉmʉdʉt yʉ Trifenʉ esʉ Trifosʉ, yʉ toxytyʉjkʉty myʉduundʉp ja Nindsʉn'a̱jtʉm. Es nandʉ'ʉn mayDios xy'anʉʉmʉdʉ nmʉgu'uk'a̱jtʉm Pérsidʉ, di'ibʉ jantsytyuun ma̱ yʉ Nindsʉn'a̱jtʉm. 13MayDios xy'anʉʉmʉdʉ Rufʉ, di'ibʉ tʉ dya'íxyʉty yajxón ko tmʉdúñ ja Nindsʉn'a̱jtʉm. MayDios xy'anʉʉmʉdʉt yʉ Rufʉ tya̱a̱gu'unk, di'ibʉts tʉ xymyʉdaty éxtʉmʉ 'yu'ungʉn. 14MayDios xy'anʉʉmʉdʉt ja Asínkritʉ, Flegontʉ, Ermʉs, Patroobʉs, Ermes esʉ nmʉgu'uk'a̱jtʉm di'ibʉ jam mʉʉt 'yittʉ. 15MayDios xy'anʉʉmʉdʉ Filólʉgʉ, Julyʉ, Nereeʉ esʉ myʉga'ax toxytyʉjk, Olimpyʉ es nidʉgekyʉ ja Diosʉ jya'ayʉty di'ibʉ ijttʉp mʉt yʉ'ʉjʉty. 16MayDios mnay'anʉ'ʉmxʉdʉt nixim niyam es mnaymyʉnánʉdʉt tsojkʉn mʉʉt. Nidʉgekyʉ yʉ nmʉgu'uk'a̱jtʉm di'ibʉ yam ma̱ ja mʉbʉjkpʉtʉjk yo'oymyúktʉ, mduknigáxʉdʉ Dioskajxy. 17Mʉgu'ugítʉty, n'amdoo nbʉjktsoodʉp es mnaygywentʉ'átʉdʉt miidsʉty ma̱ tadʉ ja̱'a̱yʉty di'ibʉ je'eyʉ t'ʉxkukʉ yajnaywya̱'xʉ es tpʉjta̱'a̱ktʉ ja tsip, mʉt ko ya'ʉxpʉktʉ wiingʉ ʉxpʉjkʉn ma̱ yʉ di'ibʉ miits tʉ xy'axá̱jʉdʉ. Mastu'uttʉ yʉ'ʉjʉty, 18mʉt ko tya̱a̱dʉ dʉ'ʉmbʉ ja̱'a̱y kyaj tmʉdundʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ, yʉ'ʉyʉ pyaduundʉp ja kyʉ'ʉm winma̱'a̱ñ es jeky kya̱jx myadya̱'a̱ktʉ es dʉ'ʉn kʉxʉ'kp ko 'yóyʉty, dʉ'ʉn twinwepy twinja̱a̱xy es twin'ʉʉñ di'ibʉ kyaj ñaygywentʉ'átyʉty. 19Nidʉgekyʉ tʉ tmʉdowdʉ ko miits mguydyuundʉp ja Kristʉ 'yʉxpʉjkʉn, es xondákpʉts ko dʉ'ʉn xytyundʉ. Ndsejpyʉts es miits mwijy'áttʉt es xytyúndʉt ja oybyʉ es xy'ʉxtijtʉt di'ibʉ kyaj 'yóyʉty. 20Dios di'ibʉ xymyo'oyʉm ja agujk'a̱jt jotkujk'a̱jtʉn, tsojk tta'annakʉya'añ yʉ Satanás mdekypyatkʉ'pʉty. Wa'anʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ mgunu'xʉdʉ miidsʉty. 21Mduknigáxʉdʉ Dioskajxy ja Timotee, di'ibʉts mʉt nduñ, es nandʉ'ʉn yʉ nja̱'a̱yʉts, ja Lusyʉ, Jasón esʉ Sosípater. 22Ʉjtsʉts Tersyʉ, di'ibʉ tya̱dʉ neky yam jyaapy di'ibʉ Pa̱a̱blʉ ñaska̱jxʉp, nduknigaxtʉ Dioskajxy ma̱ yʉ Nindsʉn'a̱jtʉm. 23MayDiósʉk dʉ'ʉn jyʉna'añ ja Gayʉ. Yʉ'ʉts yam xyajja̱jttákp es dyaky ja tyʉjk ma̱ ñaymyúkʉdʉ ja mʉbʉjkpʉtʉjk. Nandʉ'ʉn mduknigáxʉdʉ Dioskajxy ja Erastʉ di'ibʉ Korintʉ tesoreerʉ'a̱jtp, esʉ nmʉgu'uk'a̱jtʉm Kwartʉs. 24Wa'anʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ mgunu'xʉdʉ. 25Es tyam, ittʉ mʉdʉ Dios di'ibʉ mba̱a̱t waanʉ ni'igʉ myajmʉkta̱'a̱gʉdʉ mʉt yʉ'ʉgyʉjxm ja oybyʉ ayuk di'ibʉ Jesukristʉ yajmiin es di'ibʉts nga̱jxwa'xypy. Tya̱dʉ oybyʉ ayuk ya'ijxʉp di'ibʉ Dios tʉ ttuknibʉjta̱a̱gʉ, di'ibʉ ijty kyayajnijáwʉ ma̱a̱nʉmʉ naty kyakojy ja naxwíñʉdʉ, 26es tyam tʉ yajnijáwʉ ma̱ tniga̱jxtʉ ja Diosʉ kyuga̱jxpʉty ma̱ Diosʉ jyaaybyajtʉn, dʉ'ʉn éxtʉmʉ Dios di'ibʉ winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ ijtp, t'ane'emy es yajka̱jxwa̱'xʉt ma̱ tʉgekyʉ naxwíñʉdʉ es dʉ'ʉn yʉ'ʉjʉty tmʉbʉ́ktʉt es tkuydyúndʉt. 27Ja Dios di'ibʉ je'eyʉ Dios'a̱jtp es tim wyijy'a̱jtʉn mʉʉt, wa'an ja'a Jesukristʉkyʉjxm tmʉdátʉt ja mʉj'a̱jtʉn winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. Wa'an dʉ'ʉnʉty.

will be added

X\