ROMANɄS 15

1Kom ʉdsa̱jtʉm pʉ́nʉty nmʉda̱jtʉm mʉj wiin kajaa ja nmʉbʉjkʉn'a̱jtʉm, n'okmʉdʉna̱'a̱yʉm mʉt ja ma'xtujkʉn ja di'ibʉ dʉn kyaj tmʉdaty mʉj wiin kajaa ja myʉbʉjkʉn, es kyaj njiky'a̱jtʉm éxtʉmʉ dʉn je'eyʉ ja ndsojkʉn'a̱jtʉm jya'ty. 2Nidu'uk nidu'uk xypyátʉm es nyajjotkʉdákʉm ja nmʉmʉbʉjkpʉ'a̱jtʉm es dʉ'ʉn nyajmʉjwiin nyajkajaajʉm ja myʉbʉjkʉn. 3Mʉt ko kyaj ja Kristʉ kʉ'ʉm ñaydyukjotkʉdakʉ, dʉ'ʉn jya̱jtʉ éxtʉm jyʉna'añ ja Diosʉ jyaaybyajtʉn: “Ja di'ibʉ myajwinga̱jxpajt, ʉjtsʉts tʉ xytyukka̱'a̱y.” 4Mʉt ko tʉgekyʉ di'ibʉ wʉ'ʉmp ma̱ ja Diosʉ jyaaybyajtʉn, yajkʉxja̱a̱y es nnaydyukni'ijxʉm es nmʉda̱jtʉm ja ma'xtujkʉn es jotkujk n'awijx njʉjp'ijxʉm di'ibʉ mina̱a̱mp. 5Wa'an ja Dios di'ibʉ xymyo'oyʉm ja jotkʉjk'a̱jtʉn esʉ ma'xtujkʉn, mmo'oyʉdʉ miits ja ti'igyʉ'a̱jtʉn es nidʉgekyʉ xypyadúndʉt ja 'yijxpajtʉnʉ Jesukristʉ, 6es dʉ'ʉn ti'igyʉ xy'awdáttʉt ja Dios, ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ Tyeety. 7Nay'axá̱jʉdʉ nidu'uk nidu'uk éxtʉm nandʉ'ʉn oj m'axá̱jʉdʉ ja Kristʉ miidsʉty, es dʉ'ʉnʉ Dios 'yítʉt awdaty. 8Mʉt ko n'awánʉdʉ ko yʉ Kristʉ myiiñ es tpudʉ́kʉt ja israelítʉty es tkuydyúnʉt di'ibʉ Dios jékyʉp tyukmʉwa̱ndak ja 'yaptʉjkʉty, es dʉ'ʉn ya'ixannʉ ko tyiimpy ja Dios éxtʉm wya̱ndaky. 9Nandʉ'ʉn myiiñ ma̱ ja di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty es tja̱'a̱ygyʉda̱'a̱ktʉt ja Dios mʉt ko yʉ'ʉjʉty tʉ pya''ayówʉdʉ. Tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn di'ibʉ myadyakypy ja Diosʉ jyaaybyajtʉn: Pa̱a̱ty n'awdataampy ma̱ yʉ di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty, es nguy'ʉ́wʉpts ja mmʉj'a̱jtʉn. 10Es jatuk peky ja Diosʉ jyaaybyajn jyʉna'añ: Xonda̱'a̱ktʉ miidsʉty di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty ti'igyʉ mʉdʉ Diosʉ jya'ayʉty, ja israelítʉty. 11Nandʉ'ʉn jyʉna'añ jatuk peky: Awdattʉ Nindsʉn'a̱jtʉm nidʉgekyʉ miidsʉty di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty. Wa'an nidʉgékyʉty ja naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉty t'awdattʉ Dios. 12Nandʉ'ʉn ja Diosʉ kyuga̱jxpʉ Isaiiʉ jyʉna'añ ma̱ jatuk peky: Mina̱a̱mp tu'ugʉ tyʉʉmp 'ya̱a̱ts ja Jesee, es yʉ'ʉ yajkutuka̱a̱mp ma̱jatyʉ naxwíñʉdʉ, es yʉ'ʉjʉty 'yawix jyʉjp'íxtʉp es ñayyákʉdʉt ma̱ yʉ Jesee tyʉʉmp 'ya̱a̱ts. 13Wa'an ja Dios di'ibʉ xymyo'oyʉm ja awijxʉn, myajxonda̱'a̱gʉdʉ miidsʉty es mmo'oyʉdʉ ti'igyʉ'át ma̱ yʉ mmʉbʉjkʉn mʉt yʉ'ʉgyʉjxmʉ myʉk'a̱jtʉn ja Espíritʉ Santʉ, es myʉjwiin kyajaat ja mmʉbʉjkʉn. 14Mʉgu'ugítʉty, nmʉbejkypyʉts tʉy'a̱jtʉn ko miits ni'igʉ xymyʉdattʉ ja tsojkʉn es ja nija̱'a̱jʉn, es nandʉ'ʉn mja̱jttʉp wi'ix xykya̱jxwijtʉt nixim niyam. 15Per tʉ nnijáyʉdʉ mʉk a̱a̱ mʉk jot ma̱ tuk pekyʉ tya̱dʉ neky, ja'a ndukjamyajtstʉp di'ibʉ na̱a̱k mja̱jttʉp es kyaj xyjatyʉgóydyʉt. Dʉ'ʉnʉts tʉ nduñ mʉt kots myay'a̱jtʉngyʉjxmʉ Dios tʉ xykyexy 16esʉts nmʉdúnʉt ja Jesukristʉ es ttuk'oy'áttʉt di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty. Ja'a ʉjts ndukmʉdiimpy ja Jesukristʉ esʉts ʉj nga̱jpxwa̱'xʉt ja oybyʉ ayuk di'ibʉ tso'on ma̱ Diosʉn. Dʉ'ʉnʉts nduñ es 'yíttʉt pʉ́nʉty kyaj 'yisraelítʉty éxtʉm ja windsʉ'kʉn di'ibʉ Dios 'yoyjya̱'a̱p, pʉ́nʉty Espíritʉ Santʉkyʉjxm tʉ wya̱'a̱tsjáttʉ. 17Mʉt ko ti'igyʉts n'ity mʉdʉ Jesukristʉ, xondákpʉts es ʉj ja Dios nmʉdúñʉts. 18Nmadya̱'a̱gʉpts yʉ'ʉyʉ di'ibʉ Kristʉ kʉ'ʉm tʉ ttuñ mʉt ʉj, esʉts nduk'axá̱jʉdʉt di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty ja Kristʉ, es tmʉmʉdówdʉt. Pes ja Kristʉ dʉ'ʉn tʉ ttuñ mʉt ʉjtskyʉjxmʉdsʉ n'ayuk es di'ibʉts ndiimpy, 19es mʉt yʉ'ʉgyʉjxmʉ ijxwʉ'ʉmʉn esʉ mʉj'a̱jtʉn di'ibʉts ja Espíritʉ Santʉ xymyooyʉts ja mʉk'a̱jtʉn esʉts ndúnʉt, es dʉ'ʉnʉts tʉ nga̱jxwa'xy tʉgekyʉ tʉgekyʉ ja oybyʉ ayuk extʉ Jerusalén es extʉ Iliryʉ ña̱a̱xóty. 20Dʉ'ʉñʉmts ʉj ndseky es nga̱jxwa̱'xʉt ja oybyʉ ayuk ma̱jaty kyajnʉm yajnigajxy ja Kristʉ, es dʉ'ʉn, mba̱a̱t njʉna̱'a̱nʉm, kyajts ja potsy nyajpéty ma̱ ja wiinkpʉ tʉ tpojtse'eky ja 'yʉjx. 21Nguydyunaambyʉts éxtʉm jyʉna'añ ja Diosʉ jyaaybyajtʉn: 'Yíxtʉbʉ taadʉty di'ibʉ ja ja̱'a̱y kyaj oj yajnimadya'aky, jyaygyúkʉdʉbʉ taadʉty di'ibʉ kyaj tmʉdoo'ijttʉ. 22Pa̱a̱tykyʉjxmʉts miidsʉty kyaj nninʉjxtʉ, óyʉts ʉj kana̱k ok miidsʉty tʉ njaninʉjxa̱'a̱ndʉ. 23Per tyam, tʉts nya''aba̱a̱dʉ ja nduungʉts ja ya̱a̱, es mʉt ko jʉmʉjt jʉmʉjt tʉ njaninʉjxa̱'a̱ndʉ miidsʉty, 24tyam sitʉy nnʉjxa̱a̱mbʉts. Nʉjxa̱a̱mbʉts Españʉ es nnaxa̱'a̱ñʉts jawyiin Romʉ es ngu'íxtʉt. Es kodsʉ naty tʉ n'okxonda'aky waanʉ mʉt miidsʉty, mba̱a̱dʉts xypyudʉ́kʉdʉ esʉts ʉj n'aknʉjxʉt ma̱ts tʉ nnidsoonnʉ. 25Per ma̱a̱nʉm ngaku'ixtʉ, nʉjxa̱a̱mbʉts jawyiin Jerusalén es nyajnʉjxa̱'a̱ñʉts tu'ugʉ naybyudʉkʉ ma̱ yʉ nmʉgu'uk'a̱jtʉm jap. 26Mʉt ko yʉ nmʉgu'uk'a̱jtʉm jam Masedoñʉ es ya̱a̱ Akayʉ ttuknibʉjta̱a̱gʉdʉ es dyajmuka̱'a̱ndʉ meeñ es ttuknigaxa̱'a̱ndʉ ja nmʉgu'uk'a̱jtʉm di'ibʉ tʉgoy'a̱jtxʉdʉp jap Jerusalén. 27Yʉ'ʉ kʉ'ʉm tyuknibʉjtákʉdʉ ttuna̱'a̱ndʉ mʉt ja kyʉ'ʉmdsojkʉn, es pátʉp es dʉ'ʉn ttúndʉt, mʉt ko ja israelitʉ ja̱'a̱ygyʉjxmʉty ja Dios kyunu'xʉdʉ, es pa̱a̱ty oyʉ dʉ'ʉn ko yʉ'ʉjʉty dyajwa̱'xtʉ di'ibʉ myʉda̱jt jyaygyajptʉp mʉt ja nmʉgu'uk'a̱jtʉm jam Jerusalén. 28Es kodsʉ naty tʉ ngʉyakyʉ tadʉ meeñ es tʉ nguydyúñʉdsʉ natyʉ tya̱a̱dʉ di'ibʉts tʉ nyajtuknipéky, taats ndsoona̱'a̱ñ jam Jerusalén es nnʉjxnʉdʉts Españʉ, es ngu'íxtʉt miidsʉty kots ʉj jam nnáxʉt. 29Es nmʉda̱jtypyʉts ja tʉy'a̱jtʉn ko ma̱ nʉjx ngu'ixtʉ, nʉjxʉpts mʉt tʉgekyʉ ja Kristʉ kyunu'xʉn. 30Mʉgu'ugítʉty, es tyam n'amdoo nbʉjktsoodʉp miidsʉty ma̱ yʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ es mʉt ja Espíritʉ Santʉ tsyojkʉn di'ibʉ xymyo'oyʉm, 31es xyñiga̱jxta̱a̱gʉdʉts esʉdsʉ Dios xykyuwa̱'a̱nʉt ma̱ yʉ israelítʉty jam Judeeʉ di'ibʉ kyaj tmʉdundʉ ja Kristʉ. N'amdeebyʉts ja Dios nandʉ'ʉn esʉ nmʉgu'uk'a̱jtʉm jap Jerusalén t'axá̱jʉdʉt mʉt ja ja̱'a̱ygyʉdákʉn ja naybyudʉkʉ di'ibʉts ndukninʉjxtʉpts. 32Es dʉ'ʉnʉts xonda'aky'a̱a̱ xonda'akyjyót nʉjx ngu'íxtʉt miidsʉty, pʉn jʉna̱a̱mp ja Dios, esʉts nxonda̱'a̱gʉt kots nbo'xʉt mʉt miidsʉty. 33Wa'an ja Dios di'ibʉ xymyo'oyʉm ja agujk'a̱jt jotkujk'a̱jtʉn, t'ity mʉt nidʉgekyʉ miidsʉty. Wa'an dʉ'ʉnʉty.

will be added

X\