ROMANɄS 14

1Axá̱jʉdʉ miits éxtʉmʉ mmʉga'axʉty ja di'ibʉ tʉ t'axá̱jʉdʉ ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ, oy ja myʉbʉjkʉnʉty yʉ'ʉjʉty kyamʉjwiinʉty. Katʉ xymyʉdsipka̱jxtʉ. 2Na̱a̱gʉdyʉ ja̱'a̱y jyʉna̱'a̱ndʉ ko mba̱a̱t tje'xy oytyim tiity, esʉ wiinkpʉty di'ibʉ kyaj myʉjwiinʉty ja myʉbʉjkʉn, jyʉ'xtʉp yʉ'ʉyʉ a̱a̱y ujts. 3Di'ibʉ jye'xypy oytyim tiity, tsojkʉp es kyaj t'ʉxtíjʉt di'ibʉ kyaj dʉ'ʉn nandʉ'ʉn ttuñ; es ja di'ibʉ je'eyʉ jye'xypy ja a̱a̱y ujts, tsojkʉp es kyaj tni'ow tniya̱a̱xʉt di'ibʉ jye'xypy oytyiity, mʉt ko Dios tʉ 'yaxá̱jʉty nimajtsk. 4¿Mbʉ́nʉ dʉn mij es xyñi'ow xyñiya̱a̱xʉt di'ibʉ myʉdiimpy ja wiinkpʉ? Es pʉn wʉ'ʉmp oy o axʉʉk, kyaj mij mba̱a̱dyʉty es xy'anʉʉmʉt. Yʉ'ʉ pátʉp ja wyindsʉ́n, ja'a njʉna̱'a̱nʉm ja Dios. Es wʉ'ʉmʉp yajxón, mʉt ko yʉ Nindsʉn'a̱jtʉm mba̱a̱t yajwe'emyʉty yajxón. 5Ta na̱a̱gʉdyʉ ja̱'a̱y di'ibʉ 'yijxtʉp tu'ugʉ xʉʉ ama̱a̱y kʉdiinʉm di'ibáty tʉ ñaxy ma̱ ja sʉma̱a̱nʉn, es ta yʉ wiinkpʉty di'ibʉ jʉnándʉp ko tʉgekyʉ yʉ xʉʉ ti'igyʉ 'yama̱a̱yʉty. Wa'an nidu'uk nidu'ugʉ ja̱'a̱yʉty ttuknibʉjta̱a̱gʉ éxtʉm ja Dios tʉ wyinma̱'a̱ñmyo'oyʉdʉ. 6Di'ibʉ 'yama̱a̱y'ajtypy na̱a̱gʉ xʉʉ, dʉ'ʉn ttuñ mʉt ko dʉ'ʉnʉ dʉn ttijy ja Dios t'oyjyawʉ. Ja'a di'ibʉ jye'xypy oytyiity, ja'a dʉ'ʉn ttuñ es twindsʉ'ʉgʉt ja Nindsʉn'a̱jtʉm, es tja̱'a̱ygyʉda'aky ja Dios; es ja'a di'ibʉ kyaj tje'xy oytyiity, nandʉ'ʉn ttuñ es twindsʉ'ʉgʉt ja Nindsʉn'a̱jtʉm, es tja̱'a̱ygyʉda'aky ja Dios. 7Kyaj n'oy'a̱jtʉngyʉjxm njiky'a̱jtʉm es kyaj n'oy'a̱jtʉngyʉjxm n'o'kʉm. 8Pʉn njiky'a̱jtʉm, Nindsʉn'a̱jtʉm 'yoy'a̱jtʉngyʉjxm njiky'a̱jtʉm; es pʉ́n n'o'kʉm, Nindsʉn'a̱jtʉm 'yoy'a̱jtʉngyʉjxm n'o'kʉm. Ma̱ njiky'a̱jtʉm es nandʉ'ʉn ma̱ naty tʉ n'o'kʉm, xyja'a'a̱jtʉm ja Nindsʉn'a̱jtʉm. 9Pa̱a̱dyʉ Kristʉ 'ye'ky es jyikypyejky es dʉ'ʉn yajWindsʉn'átʉt, dʉ'ʉn di'ibʉ tʉ 'yooktʉ es nandʉ'ʉn di'ibʉ jiky'a̱jttʉp. 10Pes mij di'ibʉ kyaj ttsu'utsy ja tsu'utsy, ¿ti ko xyñi'ow xyñiya̱a̱xʉ mmʉmʉbʉjkpʉ di'ibʉ tsyu'tsypy ja tsu'utsy? Es mij di'ibʉ tsyu'tsypy ja tsu'utsy, ¿ti ko xy'ʉxtijy ja mmʉmʉbʉjkpʉ di'ibʉ kyaj ttsu'utsy ja tsu'utsy? Nidʉgekyʉ ʉdsa̱jtʉm nwinguwa̱'a̱gʉya̱'a̱nʉm ja Dios, es yʉ'ʉ xypyayo'oyʉm. 11Mʉt ko yʉ Diosʉ jyaaybyajtʉn jyʉna'añ: Dʉ'ʉn ja Nindsʉn'a̱jtʉm jyʉna'añ: Dʉ'ʉn éxtʉmʉ tʉy'a̱jtʉn kots njiky'aty, nidʉgekyʉ ja̱'a̱yʉty xywyingoxtánʉdʉts, nidʉgékyʉts xy'awdáttʉdʉts, dʉ'ʉn jyʉnáñ ja Dios. 12Dʉ'ʉn ʉdsa̱jtʉm nidu'uk nidu'uk nya̱jkʉm ja tʉy'a̱jtʉn ma̱ Dios éxtʉm tʉ njiky'a̱jtʉm es tʉ n'adʉ́tsʉm. 13Pa̱a̱ty kyaj n'oknayñi'o'o n'oknayñiyáxʉnʉm nixim niyam. Nik ni'igʉ xytyúndʉt kʉdiibʉ pyekykya̱'a̱dʉt ja mmʉgu'ugʉty o di'ibʉ kyaj tsyiptákxʉdʉt ma̱ ja myʉbʉjkʉn. 14Mʉt ko ti'igyʉts n'ity mʉt ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ, nmʉda̱jtypyʉts ja tʉy'a̱jtʉn ko kyaj ti je'xy di'ibʉ kyaj wya̱'a̱dsʉty. Per ja ja̱'a̱y di'ibʉ nayjyʉnánʉp ko taa yʉ je'xy di'ibʉ kyaj wya̱'a̱dsʉty, mʉt ja'a kyaj wya̱'a̱dsʉty. 15Es pʉn mij kyaj xytyuñʉ kwentʉ éxtʉmʉ mmʉgu'uk ñayjyáwʉty ma̱ ja myʉbʉjkʉn, es mʉt ja di'ibʉ mje'xypy xyajma̱'a̱ty yʉ myʉbʉjkʉn, kyajpʉ dʉ'ʉn xytyuñ mʉt ja tsojkʉn. Pa̱a̱ty katʉ xytyuñ es xyje'xy di'ibʉ yajpekytyúnʉp ja mmʉgu'uk di'ibʉ Kristʉ kyu'o'kʉ. 16Katʉ xytyuñ di'ibʉ ja̱'a̱y mba̱a̱t mʉʉt tka̱jxʉdíty tmadya̱a̱gʉdíty ja mjiky'a̱jtʉn éxtʉmʉ axʉʉkpʉn. 17Mʉt ko pʉn ja Dios tʉ xypyʉjtákʉm éxtʉmʉ 'yu'ungʉn, kyaj jya'ajʉty mʉt di'ibʉ njʉ'xʉm o n'úkʉm, ja'a dʉ'ʉn mʉt ko njiky'a̱jtʉm éxtʉmʉ Dios ttseky, es mʉt ja ti'igyʉ'át esʉ xondakʉn di'ibʉ Espíritʉ Santʉ xymyo'oyʉm. 18Di'ibʉ myʉdiimbyʉ dʉ'ʉn ja Kristʉ, 'yoyjyáwʉp ja Dios es oybyʉdsʉ́mʉp ma̱ yʉ ja̱'a̱yʉty. 19Dʉ'ʉn n'aktu'unʉm di'ibʉ xytyuknimi'inʉm ja agujk'a̱jt jotkujk'a̱jtʉn, di'ibʉ xypyudʉjkʉm es nyajmʉjwiin nyajkajaajʉm ja nmʉbʉjkʉn'a̱jtʉm nixim niyam. 20Katʉ xyajtʉgóy ja Diosʉ tyuunk mʉt ja'agyʉjxm di'ibʉ mje'xy mbejkypy. Tʉy'a̱jtʉnʉ'ʉ ko tʉgekyʉ yʉ je'xy peky, wa̱'a̱dsʉ'ʉ es oy, per axʉʉgʉ'ʉ ko njʉ'xʉm pʉn nnija̱'a̱m ko mʉdʉ tya̱a̱dʉ yajpekykya'apy ja wiinkpʉty. 21Nik oy ko ngadimjʉ'xʉm ja tsu'utsy es ngadim'úkʉm ja vinʉ, o ndu'unʉm oytyim di'ibʉty di'ibʉ mba̱a̱t mʉʉt nyajpekykya̱'a̱m ja nmʉmʉbʉjkpʉ'a̱jtʉm. 22Pʉn mjʉna̱a̱mp ko tʉgekyʉ je'xy peky 'yóyʉty es ko mba̱a̱t xyje'xy tʉgekyʉ, dʉ'ʉñʉmʉ dʉ'ʉn m'ítʉt Dios windum. Jotkujk ja ja̱'a̱y di'ibʉ kyaj ttuñ di'ibʉ pyekyjya̱'a̱p. 23Per ja di'ibʉ ti jye'xypy es twinmay ko peky di'ibʉ tyiimpy, tya̱dʉ ja̱'a̱y pekytyuump ko tje'xy ja'agyʉjxm ko kyaj mʉbʉjkʉngyʉjxm tʉ ttuñ.

will be added

X\