ROMANɄS 13

1Tsojkʉp es miidsʉty nidʉgekyʉ xymyʉmʉdówdʉt ja justisʉtʉjkʉty es pʉ́nʉty yajkutujktʉp, mʉt ko tʉgekyʉ kutujkʉn myiñ ma̱ Diosʉn, es ja Diosʉ dʉ'ʉn di'ibʉ tʉ tpʉjta'aky nidʉgekyʉ justísʉty. 2Pa̱a̱ty di'ibáty kyamʉj'ijxypy ja justísʉty, yʉ'ʉ dʉ'ʉn kyamʉj'ijxypy di'ibʉ Dios tʉ tni'ana'amʉ es dʉ'ʉn tkupʉ́kʉt ja Diosʉ tyʉydyu'unʉn. 3Mʉt ko ja justisʉtʉjkʉty kyaj jyaa'áty esʉ ja̱'a̱y t'ajaw t'adsʉ'ʉgʉdʉt di'ibʉ ti oy tyuundʉp, ja'a dʉ'ʉn di'ibʉ axʉʉk adʉ́tstʉp. ¿Mjiky'ata̱a̱mp es ni xykyatsʉ'ʉgʉdʉ justisʉtʉjkʉ? Tun di'ibʉ dʉn oy, es extʉ yʉ justisʉtʉjkʉty mya'ítʉdʉp kumay, 4mʉt ko ja justisʉtʉjkʉty Diosʉ dʉ'ʉn tʉ pyʉjta̱'a̱gʉdʉ es xy'ijx'ijt xykywentʉ'a̱jtʉm. Per pʉn m'adʉtsp axʉʉk, mdsʉ'ʉgʉp mjáwʉp, mʉt ko kyaj nanʉgoobʉ ttsʉʉmʉdíty ja 'yespa̱a̱dʉ, Diosʉ dʉ'ʉn tʉ pyʉjta'agyʉty es ttukkumʉdówʉt éxtʉm ñitʉ́kʉty ja di'ibʉ axʉʉk adʉ́tstʉp. 5Pa̱a̱ty koonʉm xymyʉmʉdówdʉt ja justisʉtʉjkʉty, kyaj jye'eyʉty mʉt ko xytsyʉ'ʉgʉdʉ ko axʉʉk mdúnʉdʉt, ja'a dʉ'ʉn mʉt ko dʉ'ʉn xytyuñ mʉt ko xyñijawʉ ko dʉ'ʉn ja Dios dyajnigutúkʉ. 6Es pa̱a̱dyʉ dʉ'ʉn xyaktʉ ja mgugʉbety di'ibʉ pyʉjtáktʉp ja justisʉtʉjkʉty, mʉt ko tyundʉ ma̱ Dios tʉ pyʉjta̱'a̱gʉdʉ. 7Pes miits mgʉbáttʉp di'ibʉ mbátʉdʉp. Mgʉbáttʉp ma̱ ja yajkugʉbajtpʉ, es ja mgugʉbety di'ibʉ mya̱jktʉp ma̱ justísʉty; may'at windsʉ'ʉgʉdʉ yajxón di'ibʉ mbátʉdʉp xymyay'at xywyindsʉ'ʉgʉdʉt. 8Katʉ pʉ́n xymyʉni'xy'áttʉ, je'eyʉ ja tsojkʉn di'ibʉ mnaydyukninu'xʉdʉp nidu'uk nidu'uk. Mʉt ko di'ibʉ tsyejpy ja myʉgu'uk, tya̱a̱dʉ tʉ tkuydyuunda̱'a̱y ja Diosʉ 'yana'amʉn. 9Ja Diosʉ 'yana'amʉn jyʉna'añ: “Katʉ xyajtʉgóy ja pʉjk úkʉnʉ wyindsʉ'kʉn, katʉ myajja̱'a̱y'eeky, katʉ mmeetsy, katʉ m'adseky.” Tʉgekyʉ tya̱dʉ ana'amʉn mba̱a̱t ya''awijtsmíky ma̱ tya̱dʉ ayúkʉty: “Mdsókʉp ja mmʉdʉjkpa̱'a̱jʉty éxtʉm mij kʉ'ʉm mnaydsyékyʉty.” 10Di'ibʉ tsyejpy ja myʉdʉjkpa̱'a̱, ni na̱'a̱ kya''adʉ'ʉtsʉt axʉʉk. Es dʉ'ʉn mʉt ja tsojkʉn yajkuydyuundaapy tʉgekyʉ tʉgekyʉ ja Diosʉ 'yana'amʉn. 11Es dʉ'ʉn miits mjiky'áttʉt, nijáwʉdʉ wi'ixʉ dʉ'ʉn ja tiempʉ 'yíxyʉty ma̱ njiky'a̱jtʉm. Kyaj n'ok'ijtʉm éxtʉm pʉ́nʉty ma̱a̱dʉp, wijy n'ijtʉm, mʉt ko waanʉ ni'igʉ xymyʉwingo'onʉm ja nnitso'ok'a̱jtʉn'a̱jtʉm kʉdiinʉm ma̱ tim jawyiin oj n'axá̱jʉm ja Jesukristʉ. 12Ja koots'át tʉʉ dʉn tim na̱jxnʉp es tʉ dʉn tim xʉʉñʉp, pa̱a̱ty n'ok'ʉxtíjʉm ja di'ibʉ dʉn kubi'its ku'ook, es n'oknay'ʉxkujkʉm éxtʉmʉ solda̱a̱dʉ ñay'ʉxkúkʉty ko ñʉjxa̱'a̱ñ tsiptuumbʉ. 13Njiky'a̱jtʉm tuda'aky, éxtʉm ko n'ijtʉm xʉʉñʉ ijxnide'xy ma̱ tʉgekyʉ. Kyaj nguga̱'a̱y ngu'úkʉm, kyaj nmʉ'indu'unʉm es kyaj ndu'unʉm di'ibáty axʉʉk. Kyaj nnaydsyip'ijxʉm es kyaj pʉ́n ti ngatukmʉ'ijxʉm. 14Nik ni'igʉ nnayyajtʉga̱jtsʉm éxtʉmxyʉpʉ Jesukristʉ nwit'a̱jt nnijam'a̱jtʉm, es katʉ miits xymyʉdu'udʉ́kʉdʉ es xytyúndʉt ja axʉʉkpʉ di'ibʉ ja mnini'x mgʉba̱jk tsyejpy.

will be added

X\