ROMANɄS 12

1Pa̱a̱ty mʉgu'ugítʉty, n'amdoo nbʉjktsoodʉpts miidsʉty mʉt yʉ'ʉgyʉjxm ja Diosʉ pya''ayo'on, nayyákʉdʉ miidsʉty ma̱ yʉ'ʉn éxtʉmʉ jiikypyʉ windsʉ'kʉn, wa̱'a̱ts es di'ibʉ Dios 'yoyjya̱'a̱p. Tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn sitʉy mʉʉt ya''awdaty ja Dios éxtʉm mbya̱a̱dʉty. 2Es katʉ miits xymyʉdattʉ ja winma̱'a̱ñ éxtʉm pʉ́nʉdyʉ naxwíñʉdʉ winma̱'a̱ñ ja'a'a̱jtʉdʉp, nik ni'igʉ nayyákʉdʉ es ja Dios dyajtʉgátsʉt ja mjot mwinma̱'a̱ñʉty es dʉ'ʉn xyjaygyúkʉdʉt di'ibʉ Dios tsyejpy, di'ibʉ 'yoyjya̱'a̱p, di'ibʉ oy es di'ibʉ wa̱'a̱ts. 3Mʉt ja'agyʉjxm kots ja Dios tʉ xytyu'unxʉ ja may'a̱jtʉn, pa̱a̱dyʉts miits n'anʉʉmʉdʉ es katʉ mnayjyáwʉdʉ waanʉ mʉj kʉjxm es kʉdiinʉm éxtʉm mba̱a̱dʉdʉ. Nik oy nayjyáwʉdʉ kʉ'ʉm éxtʉm pyaadyʉty ja mʉbʉjkʉn di'ibʉ Dios tʉ mmo'oyʉdʉ. 4Tu'ugʉ nini'x kʉba̱jk myʉda̱jtypy yʉ'ʉ 'yagʉxk 'yaxe'entsy. Tamʉ kyʉ'ʉ, tamʉ tyeky, nan tam wiingátypyʉ, es nidu'uk nidu'uk myʉda̱jtypy ja kyʉ'ʉmduunk. 5Nandʉ'ʉnʉ dʉ'ʉn mʉt ʉdsa̱jtʉm, oy njanimay'a̱jtʉm, tu'uk je'eyʉ nini'x n'ijtʉm mʉt ja Kristʉ, es nidu'uk nidu'uk ti'igyʉ 'yity mʉt yʉ wiinkpʉty nidʉgekyʉ éxtʉm kana̱k peky ja nnini'x'a̱jtʉm. 6Es ja Dios mʉt ja tsyojkʉn tʉ xymyo'oyʉm nidu'uk nidu'ugʉ madakʉn. Pʉn ja Dios tʉ mmo'oyʉ ja madakʉn es xykya̱jxʉt ja 'yayuk, madya̱'a̱k ja ayuk éxtʉm ja mʉbʉjkʉn di'ibʉ mmʉda̱jtypy. 7Pʉn ja Dios tʉ mmo'oyʉty ja madakʉn es xypyudʉ́kʉt ja wiinkpʉty, kuydyún yajxón. Pʉn ja Dios tʉ mmo'oyʉty ja madakʉn esʉ wiinkpʉty xya'ʉxpʉ́kʉt, ya'ʉxpʉktʉ yajxón. 8Pʉn ja Dios tʉ mmo'oyʉty ja madakʉn es xyjotmʉkwinga̱jxʉt ja wiinkpʉty, jotmʉkwinga̱jxʉ. Di'ibʉ yajwa'xypy di'ibʉ myʉda̱jty jyaygyejpy mʉt ja di'ibʉ tʉgoy'a̱jtxʉp, tun yajxón. Es di'ibʉ pátʉp yajkutúkʉt, wa'an dyajkutíky es tyúnʉt xonda'aky'a̱a̱ xonda'akyjyót. Es di'ibʉ pyudʉjkʉp pʉ́nʉty ayoodʉp, wa'an tpudʉ́kʉdʉ mʉt ja oyjyotkyʉjxm es mʉt ja tsojkʉn. 9Naydsyókʉdʉ amumdu'uk jot. Ʉxtijtʉ ja axʉʉkpʉ es padundʉ ja oybyʉ. 10Mnaydsyókʉdʉp nixim niyam éxtʉm tukka'axpʉn. Windsʉ'ʉgʉdʉ wiingátypyʉ ni'igʉ es kyaj mij kʉ'ʉm. 11Yajmʉjwiinʉdʉ ja oybyʉ tuunk. Katʉ mnuux'áttʉ. Mʉdundʉ Dios amumdu'uk jot. 12Jiky'attʉ xonda'aky'a̱a̱ xonda'akyjyót mʉt ko xyjamyatstʉ di'ibʉ Dios tʉ mwa̱ndákxʉty. Kupʉk yajnáxtʉ mʉdʉ ma'xtujkʉn ja m'ayo'on mjotmáyʉty es kyaj xymyastu'uttʉt ja mga̱jxtákʉn. 13Yajwa̱'xtʉ miidsʉty di'ibʉ mmʉda̱jttʉp mʉt ja mmʉmʉbʉjkpʉty di'ibáty tʉgoy'a̱jtxʉdʉp. Axá̱jʉdʉ yajxón pʉ́nʉty miin ja̱jttʉp ma̱ mdʉjk. 14Amdow pʉjktsówdʉ Dios es tkunu'xʉt ja di'ibʉ mduunʉdʉp axʉʉk miidsʉty. Dʉ'ʉn sitʉy xy'amdow xypyʉjktsówʉt es yajkunu'xtʉt, kyaj xykya̱jxpóktʉt. 15Xonda̱'a̱ktʉ mʉt ja di'ibʉ xondáktʉp. Pujʉy puya̱a̱xʉ di'ibʉ jʉʉy yáxtʉp. 16Jiky'attʉ yuunk naxypy nixim niyam. Katʉ mmʉj mba̱a̱dʉdʉ, nik ni'igʉ mjiky'áttʉt tuda'aky yuunk naxypy. Katʉ mnayjyáwʉdʉ miits ko mguwijy'áttʉ. 17Pʉn ja pʉ́n mdúñʉty axʉʉk, katʉ xytyuunʉmbíty axʉʉk. Yʉ'ʉyʉ mdúnʉp di'ibʉ dʉn tʉgekyʉ pyʉjtáktʉp oy. 18Ʉxta̱'a̱ydyʉ wi'ix miits mjiky'áttʉt ti'igyʉ mʉt nidʉgekyʉ ja̱'a̱yʉty. 19Mʉgu'ugítʉty, ni na̱'a̱ miidsʉty axʉʉk xykyatuunʉmbíttʉt ko axʉʉk myajtúndʉt, ni'igʉ oy wa'an ja Dios ttukkumʉdoy ja ja̱'a̱y; mʉt ko Dios jʉna̱a̱mp ma̱ ja jyaaybyajtʉn: “Ʉjtsʉts ndukkumʉdowaampy; ʉjtsʉts nmo'oyʉp éxtʉm pyaadyʉty.” 20Nandʉ'ʉn xytyuk'ana'amʉm: “Pʉn yʉ mmʉdsip yu'o'kʉp, yajkáy. Pʉn tʉ́tsʉp, yajnʉ'uuk. Pʉn mdiimbyʉ tya̱a̱dʉ, yʉ mmʉdsip myʉdátʉp ja tsoydyu'un mʉt ko axʉʉk tʉ mdúñʉty.” 21Katʉ mnaydyukmʉmada'agyʉty ja axʉk'a̱jtʉn, nik ni'igʉ mʉmada̱'a̱ktʉ ja axʉk'a̱jtʉn mʉt ko xytyúndʉt ja oy'a̱jtʉn.

will be added

X\