ROMANɄS 10

1Mʉgu'ugítʉty, di'ibʉts sitʉy njantsytsyejpy amumdu'uk jot es n'amdoy nbʉjktsóyʉts ja Dios, ja'a dʉ'ʉn es ja israelítʉty ñitso'oktʉt. 2Kʉ'ʉmts ʉj n'awanʉ ko yʉ'ʉ sitʉ́yʉty 'yawdatándʉp ja Dios, per kyaj tjaygyúkʉdʉ ti Dios tsyejpy. 3Pes kyaj tjaygyúkʉdʉ wi'ixʉ ja̱'a̱y oy wyʉ'ʉmdʉ mʉt ja Dios, ja'a tyunándʉp es tpayo'oya̱'a̱ndʉ kyʉ'ʉm winma̱'a̱ñgyʉjxm wi'ix oy wyʉ'ʉmdʉt mʉt ja Dios, kyaj tkupʉktʉ wi'ix ja Dios jyʉna'añ es oy wyʉ'ʉmdʉt ja'a mʉʉt. 4Jaba̱a̱t ja Moisesʉ 'yana'amʉn tyuuñ ko myiiñ ja Kristʉ, es dʉ'ʉn nidʉgekyʉ oy wyʉ'ʉmdʉt mʉt ja Dios ko Kristʉ tmʉbʉktʉ. 5Moisés ñiga̱jx wi'ixʉ ja̱'a̱y oy wyʉ'ʉmdʉ mʉt ja Dios ana'amʉngyʉjxm ko jyʉnáñ: “Di'ibʉ kyuydyiimpy tʉgekyʉ tʉgekyʉ di'ibʉ tadʉ ana'amʉn ñi'ana'amʉp, tadʉ ja̱'a̱y 'yaxá̱jʉp ja jiky'a̱jtʉn winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ.” 6Per ko ja̱'a̱y wyʉ'ʉmdʉ oy mʉt ja Dios mʉbʉjkʉngyʉjxm, dʉ'ʉn jyʉnáñ: “Katʉ mjʉna̱'a̱ñ mjodoty mwinma̱'a̱ñóty: ¿Pʉ́nʉ da patʉ́kʉp tsa̱jpótm?” (Ja'a dʉ'ʉn es dyajjʉnákʉt ja Kristʉ.) 7Ni mgajʉna̱'a̱nʉt: “¿Pʉ́nʉ da kʉda̱'a̱gʉp ayoodaknóty?” (Ja'a dʉ'ʉn es ja Kristʉ dyajjikypyʉ́kʉt.) 8Pes dʉ'ʉn ja Diosʉ jyaaybyajtʉn jyʉna'añ: “Wingʉ'ʉy agʉ'ʉy es a̱a̱jóty jodoty ja ayuk xymyʉdattʉ.” Yʉ'ʉ ja ayuk di'ibʉts ʉj nga̱jxwa'xypy. 9Pʉn mʉt ja m'a̱a̱ mjʉna̱'a̱ñ: “Ngupejkypyʉts mij, Jesús, éxtʉmdsʉ nWindsʉ́n”, es pʉn mmʉbejkypy mʉt ja mjot mwinma̱'a̱ñ ko Dios yajjikypyʉjk ja Jesús ko 'ye'ky, net mnitso'ogʉt. 10Mʉt ko mʉdʉ njot'a̱jt nwinma̱'a̱ñ'a̱jtʉm nmʉbʉjkʉm ja Dios es net nwʉ'ʉmʉm oy mʉt ja Dios, es mʉt ja n'a̱a̱'a̱jtʉm njʉna̱'a̱nʉm ko Jesukristʉ Nindsʉn'a̱jtʉm, es yʉ'ʉ dʉ'ʉn xytyukpátʉm ja nitsokʉn. 11Pes ja Diosʉ jyaaybyajtʉn jyʉna'añ: “Pʉ́n myʉbejkypy yʉ'ʉ, ni na̱'a̱ kyatsoydyu'unga̱'a̱dʉt.” 12Tya̱a̱dʉ xytyuknija̱'a̱m ko Dios kyaj t'ijxkijxyʉ di'ibʉ israelitʉ o di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty, mʉt ko yʉ'ʉ kʉ'ʉm ja Jesús Nindsʉn'a̱jtʉn'a̱jtp ma̱ tʉgekyʉ, es yʉ'ʉ kyuni'xypy mʉj wiin kajaa nidʉgékyʉty di'ibʉ mʉnu'xtákʉdʉp. 13Mʉt ko ja Diosʉ jyaaybyajtʉn jyʉna'añ: “Nidʉgekyʉ di'ibʉ mʉnu'xtákʉdʉp éxtʉmʉ Nindsʉn'a̱jtʉm, nitso'oktʉp.” 14¿Per wi'ix mba̱a̱t t'awdaty éxtʉmʉ Nindsʉn'a̱jtʉm tu'uk ma̱a̱nʉm kyaj tmʉbeky? ¿Es wi'ix mba̱a̱t tmʉbeky pʉn kyaj tmʉdoy yajmadya'aky? ¿Es wi'ix mba̱a̱t tmʉdowdʉ yʉ'ʉjʉ 'yayuk pʉn kyaj ni pʉ́n kyatukmʉmadya̱'a̱gʉdʉ? 15¿Es wi'ix mba̱a̱t yajtukmʉmadya'aky ja Diosʉ 'yayuk pʉn kyaj pʉ́n tyuknigéxyʉty? Dʉ'ʉn éxtʉmʉ Diosʉ jyaaybyajtʉn tmadya'aky ja di'ibʉ kya̱jxwa̱'xtʉp ja Diosʉ 'yayuk ma̱ jyʉna'añ: “¡Jyantsytsyújʉty ko jya̱'ttʉ di'ibʉ xytyuknimi'inʉm ja oybyʉ ayuk!” 16Per kyaj nidʉgékyʉty ja israelitʉ ja̱'a̱yʉty tmʉbʉktʉ yʉ ayuk, dʉ'ʉn éxtʉm jyʉnáñ ja Diosʉ kyuga̱jxpʉ Isaiiʉ: “Windsʉ́n, ¿pʉ́n tʉ tmʉbeky ja di'ibʉts ʉʉdsʉty nga̱jxwa'xypy?” 17Pa̱a̱ty, myʉbʉjktʉp ja ja̱'a̱y ja Dios ko t'amʉdoonáxtʉ ja ayuk, es di'ibʉ 'yamʉdoona̱jxtʉp, Kristʉ yʉ'ʉ ñimadyakypy. 18¿Per tii, kyaj tʉ tmʉdowdʉ ja israelítʉty ja Diosʉ 'yayukʉ? ¡Ti ko kʉdii! Ja Diosʉ jyaaybyajtʉn jyʉna'añ: Ja ayuk tʉ yajka̱jxwa'xy es tʉ yajnijáwʉ ma̱ tʉgekyʉ naxwíñʉdʉ, es ja 'yayuk tʉ jya'ty extʉ ma̱ naxwíñʉdʉ kyugʉxʉ. 19¿Per tii, kyaj ja israelítʉty tʉ tjaygyúkʉdʉ ja Diosʉ 'yayuk? ¡Ti ko kʉdii! Pes jawyiinʉ Moisés jyʉnáñ ko Dios 'yawa̱'a̱nʉ: Nyajnaywyinnaxʉjáwʉdʉpts miidsʉty mʉt di'ibʉts may'a̱jtʉngyʉjxm ndúnʉp ma̱ di'ibʉ kyajts nja̱'a̱yʉty, ʉjtsʉts miits nyajjot'ambʉ́ktʉp mʉt ja'agyʉjxm ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ kyaj tjaygyukʉya̱'a̱ndʉ. 20Es nandʉ'ʉn Diosʉ kyuga̱jxpʉ Isaiiʉ jotmʉk'a̱jtʉn mʉt jyʉnáñ ko Dios y'awa̱'a̱nʉ: Di'ibʉts kyaj xy'ʉxta̱a̱ydyʉ, ojts xypya̱a̱ttʉ; tʉts nnaydyuk'íxyʉty ja di'ibátyʉ naty kyajts xyajnidʉ́wʉdʉ. 21Isaiiʉ t'anma̱a̱ydyʉ nandʉ'ʉn ko Dios tmadyaky ja israelitʉ ja̱'a̱yʉty ma̱ jyʉnáñ: “Tuk xʉʉdʉgóy tʉ n'awíxyʉts es tʉ nja''axa̱jʉya̱'a̱ndʉ majtsk adu'umgʉ'ʉty es xyñimínʉdʉts di'ibʉ kyajts xymyʉmʉdowdʉ es kujuunʉty.”

will be added

X\