ROMANɄS 1

1Ʉj Pa̱a̱blʉ, Jesukristʉ myʉduumbʉ. Diósʉts xywyin'ijx es xypyʉjtákyʉts éxtʉmʉ 'yapóstʉlʉ esʉts nga̱jxwa̱'xʉt yʉ oybyʉ 'yayuk. 2Tya̱dʉ oybyʉ ayuk Dios wya̱ndak dyakáñ extʉ jékyʉp mʉt ja kyuga̱jxpʉty, es yʉ'ʉjʉty kyʉxja̱a̱ydyʉ ma̱ ja Diosʉ jyaaybyajtʉn. 3Yʉ'ʉ dʉ'ʉn ja ayuk ma̱ yajmadya'aky ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ, ja Diosʉ 'yU'unk di'ibʉ jya'ay'a̱jtʉngyʉjxm ijty ja rey Davit tyʉʉmp 'ya̱a̱ts, 4es nandʉ'ʉn ñigʉxe'eky ko Diosʉ 'yU'unk ko Espíritʉ Santʉkyʉjxm es mʉdʉ Diosʉ myʉk'a̱jtʉn jyikypyejky ma̱ 'ye'ky. 5Yʉ Jesukristʉ myay'a̱jtʉngyʉjxm tʉ xypyʉjta'agyʉts éxtʉmʉ 'yapóstʉlʉty, esʉts nga̱jxwa̱'xʉt ja 'yayuk ma̱ tʉgekyʉ naxwíñʉdʉ, es ndukmʉmʉdówʉdʉts es ndukmʉbʉ́ktʉdʉts. 6Es nandʉ'ʉn jam ma̱ yʉ'ʉjʉty Dios tʉ mwin'íxʉdʉ es mja̱'a̱y'átʉdʉt ja Jesukristʉ. 7Nduknigajxtʉptsʉ tya̱dʉ neky miidsʉty nidʉgekyʉ di'ibáty ijttʉp Romʉ, di'ibátyʉ Dios tsojkʉdʉp es tʉ wyin'íxʉdʉ es dyajnʉjxtʉt tu'ugʉ jiky'a̱jtʉn wa̱'a̱tspʉ. Wa'anʉ nDios Teety'a̱jtʉm esʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ mgunu'xʉdʉ es mmo'oyʉdʉ ja agujk'a̱jt jotkujk'a̱jtʉn. 8Tim jawyiin, mʉt yʉ'ʉgyʉjxmʉ Jesukristʉ, nja̱'a̱ygyʉdákypyʉts ja Dios mʉt nidʉgékyʉty miidsʉty mʉt ko yajmadya'aky'áty ja mmʉbʉjkʉnʉty oytyim ma̱a̱ty ma̱ tʉgekyʉ naxwíñʉdʉ. 9Ja Dios di'ibʉts nmʉdiimpy amumdu'uk jot es nga̱jxwa'xyʉts ja oybyʉ ayuk di'ibʉ ñimadyakypy ja 'yU'unk, yʉ'ʉ dʉ'ʉn ñija̱'a̱p wi'ixʉts dʉ'ʉñʉm njamyatstʉ miidsʉty ma̱ts ti n'amdoy nbʉjktsóy kots nga̱jxta'aky. 10Ja'ats n'amdeepy nbʉjktseebyʉts ja Dios es xyajmada̱'a̱gʉt, pʉnʉ dʉ'ʉn yajkutíky, esʉts nʉjx miits ngu'ixtʉ, 11mʉt ko nwin'ixándʉp es ʉjtskyʉjxmʉ Espíritʉ Santʉ myadakʉn mmo'oyʉdʉt, es dʉ'ʉn myajmʉjwiinxʉdʉ ja mmʉbʉjkʉn. 12Ja'ats ʉj n'andijpy es ndsejpyʉts kodsʉ naty n'ity mʉt miidsʉty, nnayya'ijt nnayyajxo'onʉm nigijxy mʉdʉ tya̱dʉ mʉbʉjkʉn di'ibʉ nmʉda̱jtʉm. 13Mʉgu'ugítʉty, ndsejpyʉts es xyñijáwʉdʉt ko kana̱k ok tʉ njaninʉjxa̱'a̱ndʉ. Tʉ njantsyjyaku'ixa̱'a̱ndʉ es ʉjtskyʉjxm oy mwʉ'ʉmdʉt mʉdʉ Dios, dʉ'ʉn éxtʉm tʉ ndúñʉts ma̱ yʉ wiinkpʉ naxwíñʉdʉ. 14Pes xypyátpʉts nga̱jxwa̱'xʉdʉts ja Diosʉ 'yayuk, dʉ'ʉn ma̱ yʉ di'ibʉ grieegʉty es nandʉ'ʉn di'ibʉ kyaj gyrieegʉty, ma̱ di'ibʉ ʉwijy ka̱jxwijyʉty es éxtʉm nandʉ'ʉn di'ibʉ kyaj 'yʉwijy kya̱jxwijyʉty. 15Pa̱a̱dyʉts njantsytsyeky es nga̱jxwa̱'xa̱'a̱ñʉts ja oybyʉ ayuk ma̱ miits m'ittʉ jap Romʉ. 16Pes kyajts ʉj nduktsoydyúñ ja oybyʉ ayuk, mʉt ko yʉ'ʉ dʉ'ʉn ja myʉk'a̱jtʉnʉ Dios es ñitso'oktʉt nidʉgékyʉty di'ibʉ myʉbʉjktʉp, tim jawyiin mʉt ja di'ibʉ israelítʉty, per nandʉ'ʉn mʉt ja di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty. 17Ja'a ko mʉt yʉ oybyʉ ayuk n'ixy'a̱jtʉm ko ja̱'a̱y je'eyʉ oy wyʉ'ʉmdʉ mʉt ja Dios ko myʉbʉ́kʉdʉ, éxtʉm ja Diosʉ jyaaybyajtʉn jyʉna'añ: “Di'ibʉ myʉbʉjkʉngyʉjxm oy wʉ'ʉmp mʉt ja Dios, yʉ'ʉ dʉ'ʉn jiky'átʉp.” 18Nnija̱'a̱m ko Dios tkexy extʉ tsa̱jpótmʉ myʉj tʉydyu'unʉn mʉt nidʉgekyʉ axʉk ja̱'a̱yʉty, ja'a ko mʉt ja 'yaxʉk'a̱jtʉn t'ʉxtijtʉ ja tʉy'a̱jtʉn. 19Ñija̱'a̱dʉp yajxón di'ibʉ mba̱a̱t yajnijáwʉ wi'ixʉ dʉ'ʉn ja Dios, mʉt ko Diosʉ dʉ'ʉn tʉ tyuknijáwʉdʉ yʉ'ʉjʉty. 20Na̱'a̱bʉ Dios dyajkojy ja naxwíñʉdʉ es extʉ tyamba̱a̱t, tʉgekyʉ tya̱a̱dʉ mba̱a̱t xytyukjaygyujkʉm wi'ix yʉ'ʉ ja Dyios'a̱jtʉn, es ko Dios mba̱a̱t ttuñ oytyiity winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. Pa̱a̱ty ni pʉ́n tkanime'xy oy jyajʉna̱'a̱ndʉ ko kyaj tnijáwʉdʉ. 21Pes oy tja'ixy'a̱jtpʉdʉ dʉ'ʉn ja Dios, kyaj tʉ twindsʉ'ʉgʉdʉ éxtʉm ja Dios es ni je'eyʉ tʉ tkaja̱'a̱ygyʉda̱'a̱ktʉ ja Dios, nik ni'igʉ tʉ dyajjʉjptʉgóydyʉ. Ja'ayʉ wyinma̱'a̱ñ'a̱jttʉp di'ibʉ kyaj ti ttsooty esʉ jyot wyinma̱'a̱ñ tpʉjta'aky jantsy juun. Pa̱a̱ty tʉ wye'emy kubi'its ku'ook. 22Oy jyanayñiga̱jxʉdʉ ko kyuwijy'átyʉty, per nʉgoo jyantsylyokʉ'attʉ. 23Ja'a ko tʉ dyajtʉgátstʉ ja myʉj'a̱jtʉnʉ Dios di'ibʉ kyaj tyʉgoy, mʉt ja 'yawinnax ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ o'ktʉp, es extʉ ya''agojwinna̱jxtʉp ja joon jʉyujkʉty, tsa̱'a̱ñʉty esʉ añimal di'ibʉ taxkʉ kyʉ'ʉ tyeky. 24Pa̱a̱dyʉ Dios tʉ tna'ixy mʉt ja axʉʉkpʉ winma̱'a̱ñ di'ibʉ yʉ'ʉjʉty myʉda̱jttʉp, es dʉ'ʉn tʉ ttundʉ di'ibʉ tsoydyu'un mʉʉt nidu'uk nidu'uk. 25Mʉt ko kyaj tʉ tmʉbʉktʉ ja tʉy'a̱jtʉn, ja'ayʉ ja andakʉn, es tʉ twindsʉ'ʉgʉdʉ es t'awdattʉ di'ibʉ Dios yajkoj es kyaj t'awdattʉ kʉ'ʉmʉ Dios di'ibʉ may'a̱jt windsʉ'kʉp winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. Wa'an dʉ'ʉnʉty. 26Pa̱a̱dyʉ Dios tyukmʉ'íxʉty yʉ wyinma̱'a̱ñ ja tsoydyu'un mʉʉtpʉ. Pes extʉ yʉ toxytyʉjkʉty tʉgatsy 'yadʉ'ʉtstʉ es kʉdiinʉm éxtʉm jyapa̱a̱dyʉty. 27Es nandʉ'ʉnʉ dʉ'ʉnʉ yedyʉjkʉty kyaj ttundʉ mʉt ja toxytyʉjk, yʉ'ʉyʉ wyinma̱'a̱ñ'a̱jttʉp 'yadʉ'ʉdsa̱'a̱ndʉ kʉjkkaknáxy. Yʉ yedyʉjkʉty ttundʉ tsoydyu'un mʉʉtpʉ ak yʉ'ʉjʉty, pa̱a̱ty dyajnáxtʉ ja ayo'on esʉ tʉydyu'unʉn ma̱ ja kyʉ'ʉm nini'x, éxtʉm ñitʉ́kʉdʉ. 28Es éxtʉm yʉ'ʉjʉty kyaj twindsʉ'ʉgʉya̱'a̱ndʉ Dios, pes ja Dios tʉ 'yʉxtíjʉnʉ mʉt ja axʉʉkpʉ winma̱'a̱ñʉty, es dʉ'ʉn ttúndʉt di'ibʉ kyaj jyapa̱a̱dyʉty ttúndʉt. 29Yʉ'ʉyʉ jyot'a̱jt wyinma̱'a̱ñ'a̱jttʉp tʉgekyʉ axʉk winma̱'a̱ñ, mʉ'induunk, adsojk, axʉkja̱'a̱y'a̱jtʉn, naywyinnaxʉja̱'a̱k, yajja̱'a̱y'o'ktʉp, tsip ja̱'a̱yʉty, win'ʉ'ʉndʉp, ak jʉmbit ti t'ixtʉ, pi'tska̱jxtʉp, 30ñiga̱jx ñimadyáktʉp axʉʉk ja myʉgu'ugʉty, myʉdsip'a̱jttʉp ja Dios, axʉk ka̱jxtʉp, mʉj pátʉdʉp, mʉj ñaydyíjʉdʉ, myʉwinma̱'a̱ñbyat'adʉ́tstʉp axʉʉk, kyajʉ tya̱a̱k tyeety tmʉmʉdowdʉ, 31kyaj ti tjaygyukʉya̱'a̱ndʉ, kyaj tkuydyundʉ 'yayuk, kyaj tmʉdattʉ tsojkʉn, ni ti pa''ayo'on tkamʉdaty. 32Yʉ'ʉjʉty ñija̱'a̱dʉp yajxón wi'ix ja Dios tʉ dyajnigutúkʉ. Ñija̱'a̱dʉp ko di'ibáty tyuundʉbʉ tya̱a̱dʉ dʉ'ʉmbʉ, yʉ'ʉ nitʉjkʉp ja o'kʉn; per dʉ'ʉñʉm t'aktundʉ, es extʉ tyukxondáktʉp ko wiinkpʉty nandʉ'ʉn ttundʉ.

will be added

X\