DI'IBɄ JATANɄP 9

1Ta ja myʉmʉgoxkpʉ anklʉs ttukxuxy ja trompetʉ. Nétʉts n'ijxy tu'ugʉ mʉdsa̱'a̱ di'ibʉ ka̱'a̱ naxwiiñ. Tadʉ mʉdsa̱'a̱ yajmooy ja kʉk jutʉ 'yawatsn. 2Net ja mʉdsa̱'a̱ dya''awatsy ja kʉk jut, es jap jyantsypyʉdseemy ja jok éxtʉm ma̱ tu'ugʉ mʉj jornʉ. Esʉ tadʉ jok yʉ'ʉ yajwingoodsʉ ja xʉʉ, es kyoodsʉdyaay tʉgekyʉ ja tsa̱jwínmʉdʉ it. 3Es ma̱ tadʉ jok pyʉdsʉʉmdʉ mu'u es ñaywya̱'xta̱a̱yʉdʉ naxwiiñ. Esʉ tadʉ mu'u yajtuk'ana'amdʉ es ttʉ́pʉt ja ja̱'a̱yʉty éxtʉm 'yadʉ'ʉtstʉ jaybyu'uk, 4yajtuk'ane'emy es kʉdiibʉ dyajwindʉgóyʉt ja a̱a̱y ujts, ni ja mʉʉy es ni ja kepy, yʉ'ʉyʉ je'eyʉ tyʉ́pʉp ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ kyaj yajtsa̱a̱ydyʉ wyimbokkʉjxy mʉt ja Diosʉ syeyʉ. 5Per kyaj yajtuknipejky es dya'oogʉt, je'eyʉ dya''ayówʉt mʉgoxk po'o. Ko tyipy, dʉ'ʉn myʉ́kʉty éxtʉm ko ja ja̱'a̱yʉty tyʉ́pʉdʉ jaybyu'uk. 6Ma̱ tadʉ tiempʉ ja̱'a̱yʉty jyantsyjya'oogándʉ, per kyaj mba̱a̱t ni wi'ix tsoo. 7Ja mu'ujʉty dʉ'ʉn kyʉxʉ'ʉktʉ éxtʉmʉ kwa̱a̱y di'ibʉ tʉ ja̱'a̱y twʉ'ʉnda̱'a̱y es dyajnʉjxa̱'a̱ñ tsiptuumbʉ. Yʉ kyʉba̱jk nandʉ'ʉn kyʉxe'eky tmʉdaty éxtʉmʉ oorʉ koronʉ, esʉ wyiin jyʉjp dʉ'ʉn éxtʉmʉ ja̱'a̱yʉn. 8Es yʉ wyaay dʉ'ʉn tmʉdaty éxtʉmʉ toxytyʉjkʉ wyaay, esʉ tyʉts dʉ'ʉn éxtʉmʉ ka̱a̱dʉ́ts. 9Yʉ ñini'x dʉ'ʉn jyuunʉty éxtʉm tmʉdatyʉ pujxn. Es ko kyaagʉdíty, yʉ kyakn dʉ'ʉn jyʉna'añ éxtʉm ko yʉ maygyarrʉ 'yamu'uy ko ñʉjxtʉ tsiptuumbʉ. 10Yʉ pyi'ixy dʉ'ʉn éxtʉmʉ jaybyu'uk mʉt ja tyʉjpn, es mʉt yʉ'ʉ dya''ayoy ja ja̱'a̱y mʉgoxk po'o. 11Tadʉ mu'u tmʉdattʉ tu'ugʉ wyindsʉ́n, es yʉ'ʉ dʉ'ʉn ja ka'oybyʉ anklʉs di'ibʉ windsʉn'a̱jtp ma̱ ja kʉk jut. Tya̱dʉ ka'oybyʉ anklʉs txʉ'aty ebreeʉ ayuk Abadonk es grieegʉ ayuk Apolyonk, di'ibʉ 'yandijpy yajkutʉgeebyʉ. 12Tʉ ñaxy tu'uk ja mʉk ayo'on, per tʉgoy'a̱jtp jamajtsk. 13Ta ja myʉdʉdujkpʉ anklʉs ttukxuxy ja trompetʉ. Nétʉts nmʉdooy éxtʉm pʉ́n kyajxy ma̱ ja oorʉ artal di'ibʉ ijtp Dios windum, 14es t'anʉʉmʉ ja myʉdʉdujkpʉ anklʉs: —Mʉgajʉ tadʉ nima̱jtáxkpʉ anklʉs di'ibʉ ijtp tsimy Eufrates mʉjnʉʉbʉ'a̱a̱y. 15Es dʉ'ʉn oj yajnasmátsʉdʉ tadʉ nima̱jtáxkpʉ anklʉs di'ibʉ naty tʉ yajjʉjp'íxy ma̱ tadʉ oorʉ, xʉʉ, po'o esʉ jʉmʉjt, es dya'oogʉt tuk peky ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ wa̱'x tʉgʉk peky. 16Es nmʉdooyʉts nʉ'ʉn ñiwínʉty ja solda̱a̱dʉ kwa̱a̱ygyʉjxypyʉty, ja'a nidʉgékyʉty majtsk mʉgo'px miyonk. 17Es n'ijxyʉts ijxma̱'tʉngyʉjxm ja di'ibʉ tyuk'uñaaydyʉp ja kwa̱a̱y tmʉdattʉ kyaatsykyʉjxy ak pujxn, tʉgʉk kolor: tsapts, azul es pu'ts. Es ja kwa̱a̱yʉty tmʉdattʉ kyʉba̱jk éxtʉmʉ ka̱a̱, es ma̱ 'ya̱a̱ pyʉdsemy ja jʉnya'ank, jok esʉ azufrʉ. 18Ja tuk pekypyʉ ja̱'a̱yʉty di'ibʉ wa̱'x tʉgʉk peky 'yo'kta̱a̱ydyʉ mʉdʉ tadʉ jʉnya'ank, jok esʉ azufrʉ, di'ibʉ pʉdsʉʉm ma̱ tadʉ kwa̱a̱yʉ 'ya̱a̱. 19Mʉt ko tadʉ kwa̱a̱yʉ myʉk'a̱jtʉn tmʉdaty ma̱ yʉ 'ya̱a̱ es ma̱ yʉ pyi'ixy. Pes yʉ pyi'ixyʉty dʉ'ʉn kyʉxe'eky éxtʉmʉ awa̱'a̱ndsa̱'a̱ñ mʉdʉ kyʉba̱jk. Es yʉ'ʉ mʉt dyajtsayúty ja ja̱'a̱yʉty. 20Per di'ibʉ akwʉ'ʉmdʉ ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ kyaj 'yo'ktʉ mʉdʉ tadʉ ayo'on, nan kyaj tmastuttʉ es t'awdáttʉt ja ka'oybyʉ es nandʉ'ʉn ja agojwinnáx di'ibʉ oorʉ, platʉ, bronsʉ, tsa̱a̱, kepy, di'ibʉ ni na̱'a̱ mba̱a̱t kya'ixy es kyamʉdoy, es ni na̱'a̱ mba̱a̱t kyayo'oy. 21Esʉ tadʉ ja̱'a̱yʉty ni je'eyʉ tkamastuttʉ ja brujʉ'a̱jtʉn, mʉ'induunk esʉ ma'tsk.

will be added

X\