DI'IBɄ JATANɄP 7

1Oknʉmts n'ijxy nima̱jtáxkʉ wiinkpʉ anklʉs tyánʉdʉ, tu'uk ma̱ xʉʉ pyʉdsemy, jatu'uk ma̱ xʉʉ tsyi'ity, jatu'uk ma̱ jʉmboj myiñ, es jatu'uk ma̱ yukpoj myiñ, es tma̱jtswʉ'ʉmdʉ tʉgekyʉ pójʉty, kʉdiibʉ pyójʉt ya̱ naxwiiñ ma̱ tʉgekyʉ a̱a̱y kepy, es ni ma̱ jikymyejyñ. 2Nétʉts n'ijxy jatu'ugʉ wiinkpʉ anklʉs di'ibʉ miimp ma̱ xʉʉ pyʉdsemy, mʉt ja syeyʉ Dios di'ibʉ winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ ijtp. Tya̱dʉ anklʉs tmʉyaxykyeky ja nima̱jtáxkpʉ anklʉs, ja di'ibʉ Dios tʉ tmo'oy ja kutujkʉn es ttʉydyúnʉt yʉ naxwíñʉdʉ esʉ jikymyejyñ, es 'yanma̱a̱yʉ: 3—Katʉ xytyʉydyundʉ yʉ naxwíñʉdʉ esʉ jikymyejyñ, es ni yʉ a̱a̱y kepy. Awixtʉ extʉ kots ndsa̱'a̱yʉtnʉm wyimbokkʉjxm nidʉgekyʉ yʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Diosʉ myʉduumbʉ. 4Dʉ'ʉn nmʉdóyʉts ko mʉgo'px jajustyikxymya̱jtáxk mil yajtsa̱a̱ydyʉ ja israelitʉ ja̱'a̱yʉty, ja nima̱jmajtsk pekypyʉ ja Israelʉ tyʉʉmp 'ya̱a̱ts: 5nima̱jmajtsk mil yajwinwijtstʉ ja Judaa tyʉʉmp 'ya̱a̱ts, nima̱jmajtsk mil ja Rubengʉ jya'a, nima̱jmajtsk mil ja Gaadʉ jya'a, 6nima̱jmajtsk mil ja Aserʉ jya'a, nima̱jmajtsk mil ja Neftalii jya'a, nima̱jmajtsk mil ja Manasesʉ jya'a, 7nima̱jmajtsk mil ja Simeongʉ jya'a, nima̱jmajtsk mil ja Leví jya'a, nima̱jmajtsk mil ja Isakarʉ jya'a, 8nima̱jmajtsk mil ja Zabulongʉ jya'a, nima̱jmajtsk mil ja Joseejʉ jya'a, es nan nima̱jmajtsk mil ja Benjamingʉ jya'a. 9Oknʉmts n'ijxy tʉgoymyay ja ja̱'a̱y di'ibáty jiky'a̱jttʉ ma̱ maygya̱jpn, ma̱ wiinkpʉ may ayuk ka̱jxpʉty, es ma̱ mayñaxwíñʉdʉ. Es tamʉ naty tyánʉdʉ uñaaybyajn winduuy ma̱ ja Dios yajkutíky, es Borreegu'unk wyinduuy, es wyítxʉty poop, es tmʉdattʉ kyʉ'ʉjótmʉ tʉʉxy'a̱a̱y. 10Es nidʉgekyʉ yaxkaktʉ mʉk: Yʉ nitsokʉn myiñ ma̱ yʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Dios, di'ibʉ uñaapy ma̱ uñaaybyajn ma̱ yajkutíky, es nandʉ'ʉn myiñ ma̱ yʉ Borreegu'unk. 11Nidʉgekyʉ ánklʉsʉty wyʉ'ʉmda̱a̱ydyʉ tanʉ juwʉdity ma̱ ja mʉjja̱'a̱ydyʉjk, es ma̱ ja nima̱jtáxkpʉ jiky'a̱jtpʉty, es ma̱ ja uñaaybyajn ma̱ Dios yajkutíky. Net ñayjyujpʉdʉ naxkʉjxy wyinduuy ma̱ Dios yajkutíky, es t'awdattʉ Dios, 12jyʉna̱'a̱ndʉ dʉ'ʉn: ¡Wa'an dʉ'ʉnʉty! Yʉ awda̱jtʉn, mʉj'a̱jtʉn, wijy'a̱jtʉn, ja̱'a̱ygyʉdákʉn, windsʉ'kʉn, kutujkʉn esʉ mʉk'a̱jtʉn, wa'an tʉgekyʉ tya̱a̱dʉ tja'a'áty yʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Dios winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. Wa'an dʉ'ʉnʉty. 13Net nidu'ugʉ mʉjja̱'a̱ydyʉjk xyajtʉʉyʉts: —¿Pʉ́nʉdyʉ dʉnʉ tya̱a̱dʉty di'ibʉ ak poop ja wyit, es ma̱a̱ dʉn tsyoondʉ? 14Ʉj n'adsooyʉts: —Windsʉ́n, mij mnija̱'a̱p. Yʉ'ʉ 'yadsooy: —Tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn di'ibʉ tʉ dyajnáxtʉ ja mʉk ma̱'a̱y ta̱jʉn, di'ibʉ tʉ dyajwa̱'a̱tstʉ es tʉ dyajpoobʉ ja wyit mʉt ja Borreegu'ungʉ ñe'pyñ. 15Pa̱a̱ty 'yittʉ uñaaybyajn winduuy ma̱ ja Dios yajkutíky, es tmʉdundʉ ja Dios xʉʉñ koots ma̱ tyʉjk. Es ja Dios yʉ'ʉ kwentʉ'atánʉdʉp es 'yítʉt ma̱ yʉ'ʉ. 16Ni na̱'a̱ kyanaky'ayówʉt mʉt ja yuu es ja tʉʉdsʉ, es ni ja xʉʉ kyatsa̱'a̱yʉdʉt, es ni kya''an'oogʉt, 17mʉt ko yʉ Borreegu'unk di'ibʉ ijtp uñaaybyajn windum ma̱ Dios yajkutíky, yʉ'ʉ kywentʉ'a̱jttʉp éxtʉm ja byorreegʉ, es dyajnʉjxʉt ma̱ myuxy ja nʉʉ di'ibʉ yajkypy ja jiky'a̱jtʉn. Es ja Dios yajtʉ́tsxʉdʉt tʉgekyʉ ja wyinnʉʉ.

will be added

X\