DI'IBɄ JATANɄP 6

1Nétʉts n'ijxy ja Borreegu'unk ko dyajjʉnáky myʉtu'ukpʉ seyʉ ma̱ ja jʉxtujkpʉ. Es nmʉdoogajxyʉts nidu'ugʉ nima̱jtáxkpʉ jiky'a̱jtpʉty, es jantsy mʉk kyajxy, éxtʉm ja anaa ñekyʉn: —¡Min! 2Nétʉts n'ijxy tu'ugʉ poop kwa̱a̱y, es di'ibʉ tyuk'uñaapy tmʉdaty tu'ugʉ ti'pxn, es tpʉjtákʉdʉ tu'ugʉ koronʉ. Ta oj pyʉdsemy éxtʉm di'ibʉ madakp es myada̱'a̱ga̱'a̱ñ. 3Ko ja Borreegu'unk dyajjʉnajky ja myʉmajtskpʉ seyʉ, nmʉdoogajxyʉts ja myʉmajtskpʉ jiky'a̱jtpʉ kyajxy: —¡Min! 4Es pyʉdseemy tu'ugʉ tsapts kwa̱a̱y. Es di'ibʉ tyuk'uñaapy yajmooy ja kutujkʉn es yajtsiptʉ́kʉt ma̱ tʉgekyʉ naxwíñʉdʉ, es ja ja̱'a̱yʉty ñayya'oogʉdʉt nixim niyam. Es yajmooy tu'ugʉ mʉj espa̱a̱dʉ. 5Ko ja Borreegu'unk dyajjʉnajky ja myʉdʉgʉʉkpʉ seyʉ, nmʉdoogajxyʉts ja myʉdʉgʉʉkpʉ jiky'a̱jtpʉ jyʉna'añ: —¡Min! Nétʉts n'ijxy pyʉdsemy tu'ugʉ yʉk kwa̱a̱y. Es di'ibʉ tyuk'uñaapy, yʉ'ʉ myʉda̱jtypy tu'ugʉ balanzʉ. 6Es nmʉdooyʉts kyajxy kujk'a̱a̱y ma̱ ja nima̱jtáxkpʉ jiky'a̱jtpʉ, es jyʉna'añ: —Je'eyʉ tuk kilʉ triigʉ xyákʉt tuk xʉʉ nidún, es tʉgʉk kilʉ seba̱a̱dʉ xyákʉt tuk xʉʉ nidún, per ni je'eyʉ xykyatónʉt yʉ aseytʉ oliivʉ es ni yʉ vinʉ. 7Ko yʉ Borreegu'unk dyajjʉnajky ja myʉma̱jtáxkpʉ seyʉ, nmʉdoogajxyʉts ja myʉma̱jtáxkpʉ jiky'a̱jtpʉ jyʉna'añ: —¡Min! 8Nétʉts n'ijxy tu'ugʉ bayʉ kwa̱a̱y. Es di'ibʉ tyuk'uñaapy, ja'a txʉ'aty O'kʉn. Es ʉx'a̱a̱y pyamíñʉty ja di'ibʉ ñiwindsʉn'a̱jtypy ma̱ ja o'kpʉtʉjk. Yajmooydyʉ ja kutujkʉn es dya'ooktʉt tuk peky ja di'ibʉ wa̱'xp taxk peky ja naxwíñʉdʉ ja̱'a̱y, dya'oogʉt mʉt ja espa̱a̱dʉ, yuu, pa̱'a̱m esʉ awa̱'a̱n jʉyujkʉty. 9Ko ja Borreegu'unk dyajjʉnajky ja myʉmʉgoxkpʉ seyʉ, n'ijxyʉts artal patkʉ'ʉy ja 'yanmʉja̱'a̱nʉty ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ naty tʉ 'yooktʉ mʉt yʉ'ʉgyʉjxm ja Diosʉ 'yayuk di'ibʉ naty yʉ'ʉjʉty tʉ tka̱jxwa̱'xtʉ. 10Tya̱a̱dʉ kya̱jxtʉ jantsy mʉk: —Nindsʉn'a̱jtʉm Dios, mij sitʉy mmʉda̱jtypy tʉgekyʉ kutujkʉn. Mjantsywya̱'a̱dsʉty es mdʉy'a̱jtʉnmʉʉdʉty. ¿Extʉ na̱'a̱nʉm xypyayo'oya'añ es xytyukkumʉdowa̱'a̱ñ ja naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉty mʉt kots tʉ xya'ooktʉ? 11Net yajmooydyʉ nidu'uk nidu'uk pyoop wit, es tyuk'ana'amʉdʉ: —Awixtʉ mʉt ja ma'xtujkʉn jawaandi'knʉ. Nandʉ'ʉn éxtʉm miidsʉty oj m'ooktʉ, tʉʉ dʉn tyimpatypy ma̱ dʉn 'yooga̱'a̱ndʉ ja mmʉgu'uk di'ibʉts ʉj nandʉ'ʉn nja̱'a̱y'a̱jttʉp. Yʉ'ʉ yajka̱'pxaampy ja jyamyʉʉt di'ibáty oogándʉp mʉt kots xymyʉdúñ. 12Ko ja Borreegu'unk dyajjʉnajky ja myʉdʉdujkpʉ seyʉ, nétʉts n'ixy ko myiiñ ja tʉgoymyʉk ujx, ja xʉʉ yʉkʉdyaay éxtʉmʉ yʉk wit, yʉ po'o jyʉmbijtta̱a̱y tsapts, dʉ'ʉn éxtʉmʉ ne'pyñ, 13esʉ mʉdsa̱'a̱ kya'ay naxkʉjxy éxtʉm ja iigʉ tʉʉmp kya'ay ma̱ ja kyepy ko myiñ ja mʉk poj. 14Dʉ'ʉn ja tsa̱jp ya'ijxtʉgooy éxtʉmʉ neky ko ya''axa̱a̱tsy. Tʉgekyʉ tun kópkʉty esʉ naxwíñʉdʉ di'ibʉ jikymyejyñóty yajwijtsxijtta̱a̱ydyʉ. 15Net yʉ naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉty ja ryey ñayyu'tsʉdʉ a̱a̱ngóty es mʉj kaadsóty, ti'igyʉ mʉt ja mʉkja̱'a̱ydyʉjk, solda̱a̱dʉ wyindsʉ́nʉty, yajkutujkpʉty, yajmʉduumbʉty esʉ mʉduumbʉty, 16es t'anʉʉmʉdʉ ja tun kopk esʉ kaats: —Nijijtpajtkʉts ʉʉdsʉty es yu'tskʉts kʉdiibʉts x'íxʉt ja di'ibʉ uñaapy uñaaybyajngʉjxm, es kʉdiibʉts xypya̱a̱dʉt ja mʉk tʉydyu'unʉn di'ibʉ yakaampy ja Borreegu'unk, 17ja'a ko tʉ net jya'ty ja mʉj xʉʉ ma̱ ja tʉydyu'unʉn 'yita̱'a̱ñ, ¿es pʉ́n mba̱a̱t tmʉmada'aky?

will be added

X\