DI'IBɄ JATANɄP 5

1Nétʉts n'ijxy ma̱ Diosʉ 'yaga̱'a̱ñgyʉ'ʉ tuk pityʉ neky di'ibʉ winjayʉ windujp ʉxkʉ'p, es jʉxtujkʉ seyʉ. 2Net tu'ugʉ mʉk anklʉs kya̱jxkéky: —¿Pʉ́n pátʉp es dyajjʉnákʉt ja seyʉ es dya''awa̱'a̱dsʉdʉ tya̱dʉ neky? 3Per ni tsa̱jpótm, ni naxwiiñ es ni nax patkʉ'p kyajápʉty pʉ́n mba̱a̱t dya''awa̱'a̱dsyʉ tadʉ neky, es ni mba̱a̱t tka'ixtʉ. 4Nétʉts ʉj njantsytyʉjkʉ jiibyʉ, ja'a ko kyajʉ naty pʉ́n yajpa̱a̱ty pʉ́n pátʉp es dya''awa̱'a̱dsʉt ja neky es t'íxʉt wi'ix jyʉna'añ. 5Net tu'uk ja ni'i'px ma̱jtáxkpʉ mʉjja̱'a̱ydyʉjk xy'anma̱a̱yʉts: —Katʉ mjʉ'ʉy. Yʉ Judaa tyʉʉmp 'ya̱a̱ts di'ibʉ yajtijp Ka̱a̱, di'ibʉ nandʉ'ʉn tʉʉmp'a̱jt a̱a̱ts'a̱jtʉp ja rey Davit, yʉ'ʉ tʉ myada'aky. Yʉ'ʉ mba̱a̱t dya''awa̱'a̱dsyʉ tadʉ nekypyity es dyajjʉnákʉt ja jʉxtujkpʉ seyʉ. 6Nétʉts n'ijxy kujk'ám ma̱ ja ni'i'px ma̱jtáxkpʉ mʉjja̱'a̱ydyʉjk es ma̱ ja nima̱jtáxkpʉ jiky'a̱jtpʉty di'ibʉ ijttʉp ma̱ Dios yajkutíky wyindum, es n'ijxyʉts tu'ugʉ Borreegu'unk tyanʉ di'ibʉ kʉxʉ'kp éxtʉm tʉ 'yokwindsʉ'kʉn'a̱jtpʉ. Es tmʉdaty yʉ Borreegu'unk jʉxtujkʉ wya̱j es jʉxtujkʉ wyiin. Es ja jʉxtujkpʉ wyiin, yʉ'ʉ 'yandijpy ja Diosʉ Jya̱'a̱jʉn di'ibʉ tyiimpy jʉxtujk naxʉ tuunk es di'ibʉ Dios tʉ tkexy ma̱ tʉgekyʉ naxwíñʉdʉ. 7Tadʉ Borreegu'unk yʉ'ʉ oj ñejxy es t'axa̱jʉ ja neky di'ibʉ naty ja Dios myʉda̱jtypy ma̱ ja 'yaga̱'a̱ñgyʉ'ʉ. 8Es ko t'axa̱jʉ ja neky, ja nima̱jtáxkpʉ jiky'a̱jtpʉty es ja ni'i'px ma̱jtáxkpʉ mʉjja̱'a̱ydyʉjk ñaygyoxtʉna̱a̱ydyákʉ Borreegu'unk wyindum. Nidu'uk nidu'ugʉ mʉjja̱'a̱ydyʉjk tmʉdattʉ arpʉ esʉ oorʉ tsim ujts mʉdʉ poom, di'ibʉ 'yandijpy ja Diosʉ jya'ayʉdyʉ kya̱jxtákʉn, 9es t'ʉwdʉ tya̱dʉ jembyʉ ʉy: Mijtsʉ dʉ'ʉn mbátʉp es xy'axá̱jʉt tya̱dʉ neky es xyajjʉnákʉt ja jʉxtujkpʉ seyʉ. Pa̱a̱ty mʉt ko tʉ mnejxy windsʉ'kʉn, es mʉt ja mne'pyñ xyjuuy éxtʉm ja Diosʉ jya'ayʉty, pʉ́nʉty jiky'a̱jttʉ ma̱ maygya̱jpn, ma̱ wiinkpʉ may ayuk ka̱jxpʉty, es ma̱ mayñaxwíñʉdʉ. 10Tʉ xypyʉjta̱'a̱ktʉ yajkutujkpʉty esʉ teedyʉty, es tmʉdúndʉt ja Dios es yajkutúktʉt naxwiiñ. 11Nétʉts n'ijxy kana̱k miyongʉ ánklʉsʉty juwʉdity ma̱ ja i'px ma̱jtáxkpʉ mʉjja̱'a̱ydyʉjk, es ja nima̱jtáxkpʉ jiky'a̱jtpʉty, es ma̱ di'ibʉ uñaapy tsʉnaapy uñaaybyajnóty, 12es jyʉna̱'a̱ndʉ mʉk: Yʉ Borreegu'unk di'ibʉ tʉ ñejxy windsʉ'kʉn, pátʉp winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ t'axá̱jʉt ja kutujkʉn, mʉj'a̱jtʉn, wijy'a̱jtʉn, mʉk'a̱jtʉn, windsʉ'kʉn, oy'a̱jtʉn esʉ awda̱jtʉn. 13Es nmʉdooyʉts nandʉ'ʉn nidʉgekyʉ di'ibʉ jiky'a̱jttʉp tsa̱jpótm, naxwiiñ, nax patkʉ'p, es jikymyejyñóty jyʉna̱'a̱ndʉ: Pátʉdʉp ja Dios esʉ Borreegu'unk ja awda̱jtʉn, windsʉ'kʉn, mʉj'a̱jtʉn esʉ mʉk'a̱jtʉn winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. 14Ja nima̱jtáxkpʉ jiky'a̱jtpʉ jyʉna̱'a̱ndʉ: —Wa'an dʉ'ʉnʉty. Es ja ni'i'px ma̱jtáxkpʉ mʉjja̱'a̱ydyʉjk ñaygyoxtʉna̱a̱ydyákʉdʉ es t'awda̱jttʉ Dios.

will be added

X\