DI'IBɄ JATANɄP 4

1Es óknʉm n'ijxyʉts tu'ugʉ tʉjk a̱a̱ awa̱'a̱ts tsa̱jpótm. Es xymyʉgajxyʉts jatʉgok ja di'ibʉ myʉda̱jtypy ja 'yayuk éxtʉmʉ trompetʉ, es xy'anma̱a̱yʉts: —Ku't ja yam, es nduk'íxʉt di'ibʉ koonʉm tyuna̱'a̱ñ jyata̱'a̱ñʉty óknʉm. 2Netyʉ ja Espíritʉ Santʉ xymyʉnejxyʉts tsa̱jpótm. Es jámʉts n'ijxy tu'uk 'yu'uñʉ ma̱ 'yuñaaybyajn. 3Yʉ wyiin jyʉjp tye'xy éxtʉm ko tye'xy ja oybyʉ tsa̱a̱ di'ibʉ xyʉ'a̱jtypy jaspe es kornalinʉ. Es jamʉ natyʉ i'tsy juwʉdity ma̱ ja 'yuñaaybyajn, es jyantsytye'xy, éxtʉm tu'ugʉ tsuxk ja̱jʉn es éxtʉm tye'xy ja oybyʉ tsa̱a̱ di'ibʉ xyʉ'a̱jtypy esmeraldʉ. 4Es n'ijxyʉts ma̱ ja uñaaybyajn juwʉdity i'px ma̱jtáxkʉ uñaaybyajn ma̱ 'yu'uñʉdʉ es yajkutíky i'px ma̱jtáxkʉ mʉjja̱'a̱ydyʉjk, ak poobwítxʉ es mʉt ja 'yoorʉ koronʉ kyʉba̱jkkʉjxm. 5Esʉ uñaaybyajn di'ibʉ itkijky pyʉdsemy ja anaa jʉdsuk. Es wyindum tyoy éxtʉm jʉxtujkʉ tsinwaty, di'ibʉ 'yandijpy ja Diosʉ Jya̱'a̱jʉn di'ibʉ tyiimpy jʉxtujk naxʉ tuunk. 6Esʉ uñaaybyajn di'ibʉ itkijky, nan jam tu'uk éxtʉmʉ jikymyejyñ, yajtuk'ijxna̱jxp éxtʉmʉ viidrʉ. Es windujp ʉxkʉ'p es pyʉ'a̱a̱ybyʉ'a̱a̱y 'yity nima̱jtáxkʉ jiky'a̱jtpʉ di'ibʉ windiky ja ñini'x mʉt ja wiin. 7Tu'uk ja jawyiimbʉ kyʉxe'eky éxtʉmʉ ka̱a̱, ja myʉmajtskpʉ kyʉxe'eky éxtʉmʉ toorʉ, ja myʉdʉgʉʉkpʉ dʉ'ʉn tmʉdaty éxtʉmʉ ja̱'a̱yʉ wyiin jyʉjpʉn, es ja myʉma̱jtáxkpʉ kyʉxe'eky éxtʉmʉ witsnʉn kyaagʉdíty. 8Tya̱dʉ nima̱jtáxkpʉ jiky'a̱jtpʉty nidu'uk nidu'uk tmʉdaty ja kyakn tʉdujk. Esʉ kyakn nikʉjxy kyaknbatkʉ'ʉy tmʉdaty ja wiin. Es xʉʉñ koots dʉ'ʉñʉm jyʉna̱'a̱ndʉ: Nʉgoo 'yokwa̱'a̱ts'a̱jnʉ yʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Dios, di'ibʉ tʉgekyʉ mʉk'a̱jtʉn myʉda̱jtypy, di'ibʉ dʉ'ʉñʉm ijt, di'ibʉ ijtp es dʉ'ʉñʉm 'yita̱'a̱ñ. 9Es tʉgok tʉgokʉ tadʉ nima̱jtáxkpʉ jiky'a̱jtpʉty t'awdattʉ es twindsʉ'ʉgʉdʉ es tja̱'a̱ygyʉda̱'a̱ktʉ di'ibʉ uñaapy tsʉnaapy uñaaybyajnóty ma̱ yajkutíky, es jyiky'aty winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ, 10net ja i'px ma̱jtáxkpʉ mʉjja̱'a̱ydyʉjk twingoxtánʉdʉ di'ibʉ uñaapy tsʉnaapy uñaaybyajnóty, es t'awdattʉ di'ibʉ jiky'a̱jtp winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ, es tpʉjta̱'a̱ktʉ ja kyoronʉ uñaaybyajn windum, es jyʉna̱'a̱ndʉ: 11Nindsʉn'a̱jtʉm Dios, mijtsʉ dʉ'ʉn mbátʉp es xy'axá̱jʉt ja mʉj'a̱jtʉn, windsʉ'kʉn esʉ mʉk'a̱jtʉn, mʉt ko mijtsʉ dʉ'ʉn tʉ xyajkojta̱'a̱y tʉgekyʉ di'ibʉ ijtp, es mgʉ'ʉmdsojkʉngyʉjxm mij xya'ity es xyajkojy.

will be added

X\