DI'IBɄ JATANɄP 3

1’Nijayʉ nandʉ'ʉn yʉ n'ayuk ka̱jxwa̱'xpʉts di'ibʉ ijtp ma̱ ja mʉbʉjkpʉtʉjk ñaymyúkʉdʉ jam Sardʉs: “Dʉ'ʉn jyʉna'añ di'ibʉ myʉda̱jtypy ja jʉxtujkʉ mʉdsa̱'a̱ es ja Diosʉ Jya̱'a̱jʉn di'ibʉ tyiimpy jʉxtujk naxʉ tuunk: Ʉj nnija̱'a̱bʉts di'ibʉ mduundʉp. Oy miits mjajiky'attʉ, dʉ'ʉn m'ittʉ éxtʉm eekypyʉn. 2Pa̱a̱ty wijtʉ es mʉk tundʉ ja mjot, mo'oydyʉ mʉk'a̱jtʉn di'ibʉ akwʉ'ʉmpnʉm, di'ibʉ jawaanʉ kya'o'knʉ, ja'a ko tʉts n'ixy es kyaj tyim'óyʉty di'ibʉ mduundʉp Dios windum. 3Jamyatstʉ ja oybyʉ n'ʉxpʉjkʉnʉts di'ibʉ m'axa̱jʉ. Kuydyundʉ es yajtʉgátstʉ mwinma̱'a̱ñʉty es mjiky'áttʉt. Pʉn kyajpʉ dʉ'ʉn xytyundʉ, nʉjxʉpts ti'in, éxtʉm tu'ugʉ ma'tspʉ, ma̱ ni xykya''awíxyʉdsʉ naty. 4Per jap Sardʉs tap na̱a̱gʉdyʉ ja̱'a̱y di'ibʉts sitʉy taayʉmts xymyʉduundʉp amumdu'uk jot. Yʉ'ʉ tya̱a̱dʉty jyʉdíttʉt mʉt ʉj poop witxʉ, mʉt ko dʉ'ʉn ñitʉ́kʉdʉ. 5Pʉ́n madakp, nan ndukpʉjta̱'a̱gʉpts ja poop wit, es kyajtsʉ xyʉʉ njo'tsʉt ma̱ 'yity kʉxja̱'a̱y nekykyʉjxy ja xyʉʉjʉty pʉ́nʉty jiky'a̱jttʉp winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. Ni'igʉts n'axá̱jʉt éxtʉmdsʉ nja'ajʉn ma̱dsʉ nDeety 'yity mʉt ja 'yánklʉsʉty. 6Di'ibʉ mʉdoodʉp, wa'an tjaygyúkʉdʉ di'ibʉ ja Espíritʉ Santʉ 'yanma̱a̱ydyʉp ja mʉbʉjkpʉty di'ibʉ naymyujkʉdʉp.” 7’Nijayʉ nandʉ'ʉn ja n'ayuk ka̱jxwa̱'xpʉts di'ibʉ ijtp ma̱ ja mʉbʉjkpʉtʉjk ñaymyúkʉdʉ jam Filadelfyʉ: “Dʉ'ʉn jyʉna'añ di'ibʉ ni madsoo pyojpʉ, di'ibʉ ja Tʉy'a̱jtʉn es di'ibʉ myʉda̱jtypy ja rey Davitʉ 'yawatsn; es ko dya''awa̱'a̱tsy tii, ni pʉ́n mba̱a̱t tkaya''adiky; es ko ti dya''adiky, ni pʉ́n mba̱a̱t tkaya''awa̱'a̱tsy. 8Ʉj nnija̱'a̱bʉts di'ibʉ mduundʉp. Tʉts mbʉjta'aky tu'ugʉ tʉjk a̱a̱ awa̱'a̱ts ma̱ miidsʉty, di'ibʉ ni pʉ́n mba̱a̱t tkaya''adiky. Oy nʉgoo xykyamʉda̱jtpʉ mʉja̱a̱, tʉ xykyuydyundʉ ja n'ayúkʉts es kyajts tʉ xy'ʉxtijy. 9Ja mʉjku'ugópk mʉduumbʉty, tadʉ andákpʉty di'ibʉ nayñiga̱jxʉdʉp ko yʉ'ʉ 'yisraelítʉty, per nʉgoo je'eyʉ 'yanda̱'a̱ktʉ, nyajkoxtánʉdʉpts mdeky'ʉjxy, es dʉ'ʉn tnijáwʉdʉt ko tʉts ʉj miits ndsoktʉ. 10Tʉ xykyuydyúndʉts ja n'ana'amʉn ko tʉ xymyʉdattʉ ja ma'xtujkʉn, es mʉdʉ tya̱a̱dʉ ʉjtsʉts mij nguwa̱'a̱nʉp ko naty myiñ ja ayo'on di'ibʉ mina̱a̱mp ma̱ tʉgekyʉ naxwíñʉdʉ, es yajtukkumʉdowa̱'a̱ñ di'ibʉ jiky'a̱jttʉp naxwiiñ. 11Ʉj mínʉpts tsojk. Mʉdattʉ mwinma̱'a̱ñóty es padundʉ ja n'ʉxpʉjkʉnʉts di'ibʉ tʉ xy'axá̱jʉdʉ, kʉdiibʉ pʉ́n mbʉjkʉdʉt yʉ mmay'aty. 12Pʉ́n madakp, nbʉjta̱'a̱gʉpts ʉj es 'yítʉt éxtʉm tu'ugʉ pila̱a̱r ma̱dsʉ nDiosʉ tyʉjk. Jap wyʉ'ʉmʉt winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. Ni pʉ́n tkayajjʉga'agʉt. Ngʉxja̱'a̱yʉpʉts ma̱ ja madákpʉty ja nDiósʉdsʉ xyʉʉ. Es nan ngʉxja̱'a̱yʉdʉts ja nDiósʉdsʉ kya̱jpn xʉʉ, ja jembyʉ Jerusalén di'ibʉ kʉdakp tsa̱jpótm. Es nan ngʉxja̱'a̱yaambyʉts yʉ jembyʉ nxʉʉts. 13Di'ibʉ mʉdoodʉp, wa'an tjaygyúkʉdʉ di'ibʉ ja Espíritʉ Santʉ 'yanma̱a̱ydyʉp ja mʉbʉjkpʉty di'ibʉ naymyujkʉdʉp.” 14’Nijayʉ nandʉ'ʉn ja n'ayuk ka̱jxwa̱'xpʉts di'ibʉ ijtp ma̱ ja mʉbʉjkpʉtʉjk ñaymyúkʉdʉ jam Laodiseeʉ: “Di'ibʉ dʉ'ʉñʉm 'yity éxtʉm jaayʉm es di'ibʉ ñigajxypy es ttuñ ja tʉy'a̱jtʉn, yʉ'ʉ dʉ'ʉn di'ibʉ yajtsonʉ'k yajtsondák tʉgekyʉ di'ibʉ Dios yajkoj, es dʉ'ʉn jyʉna'añ: 15Ʉj nnija̱'a̱bʉts di'ibʉ mduundʉp. Tim tʉy'a̱jtʉn ja'a dʉ'ʉn ko je'eyʉ mjokx'attʉ. Ni mgatʉtsn'attʉ es ni mga''an'attʉ. Ndsejpyʉts es mdʉtsn'áttʉt o m'an'áttʉt. 16Kom je'eyʉ mjokx'attʉ, pa̱a̱ty n'ok'ʉxtijtʉ éxtʉm ja ja̱'a̱y ya'ʉʉdsʉty di'ibʉ kyaj jyot tkupeky. Mʉdʉ tya̱a̱dʉ, ja'ats n'andijpy ko ni xykyadimtsóktʉts es ni xykyadimtuk'ak'áttʉts. Kyajts miits xymyʉtnaymyaayʉbʉ'áttʉ es ni xykyamʉdsip'áttʉts, es kyajtsʉ dʉ'ʉmbʉ ndseky di'ibʉ dʉ'ʉn. 17Miits mjʉnándʉp: Mʉkja̱'a̱yʉdyʉts ʉʉdsʉty, kyajts ti xytyʉgoy'a̱jtxʉdʉ, extʉ nani'igʉts nmʉdáttʉts. N'anma̱a̱ydyʉpts miidsʉty: Dios m'ijxʉdʉp éxtʉm tu'ugʉ mʉk ayoobʉ ja̱'a̱yʉn, es éxtʉmʉ niwa̱'a̱ts ʉxwa̱'a̱tspʉn, es éxtʉmʉ wiints. 18Pa̱a̱ty n'ʉwijy nga̱jxwijy esʉts xyñimíndʉdʉts es xyjúydyʉt ja wa̱'a̱ts oorʉ, es dʉ'ʉn sitʉy mmʉkja̱'a̱y'áttʉt. Es nandʉ'ʉn ma̱ ʉjʉn min xyjuydyʉ mwitʉ pooppʉ, es mnaywyítxʉdʉt, kʉdiibʉ m'íttʉt niwa̱'a̱ts ʉxwa̱'a̱ts. Es nan ma̱ ʉjʉn mmínʉt es xyjúydyʉt yʉ mwiindsooy, es dʉ'ʉn mba̱a̱t yajxón m'íxtʉt. 19N'oodʉpts es njʉjwijtsʉmbijttʉpts nidʉgekyʉ di'ibʉts ndsejpy. Pa̱a̱ty jodʉmbittʉ es mʉt winʉ mjot xykyuydyúndʉt di'ibʉts miits n'anma̱a̱ydyʉp. 20Mʉdowdʉ, tyápʉts tʉjk agʉ'ʉy nguga̱jxʉ. Pʉn pʉ́n myʉdeebyʉts ja n'ayuk es dya''awa̱'a̱dsʉt ja tyʉjk a̱a̱, tʉ́kʉbʉts es n'ítʉdʉts mʉt yʉ'ʉ, es ti'igyʉts ngáyʉt. 21Pʉ́n madakp, nya'u'uñʉpts ti'igyʉ ma̱ ʉj, es mʉʉt nyajkutúkʉdʉts, dʉ'ʉn éxtʉmts ʉj nmʉmadaky ja pojpʉ es uñaaybyʉts ti'igyʉ ma̱dsʉ nDeedyʉts, es nyajkutíkyʉts mʉt yʉ'ʉ. 22Di'ibʉ mʉdoodʉp, wa'an tjaygyúkʉdʉ di'ibʉ ja Espíritʉ Santʉ 'yanma̱a̱ydyʉp ja mʉbʉjkpʉty di'ibʉ naymyujkʉdʉp.”

will be added

X\