DI'IBɄ JATANɄP 22

1Nétʉts ja anklʉs xytyuk'ijxy tu'ugʉ mʉjnʉʉ di'ibʉ mujxp ma̱ uñaaybyajn ma̱ Dios esʉ Borreegu'unk yajkutúktʉ. Tadʉ nʉʉ jantsy wa̱'a̱ts éxtʉmʉ viidrʉ, es yʉ'ʉ dʉ'ʉn yajkypy ja jiky'a̱jtʉn winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. 2Tadʉ nʉʉ pyʉye'eky mʉj tu'ugijky ma̱ tadʉ ka̱jpn. Es mʉjnʉʉbʉ'a̱a̱y majtsk adu'um yoñ ja kepy di'ibʉ yajkypy ja jiky'a̱jtʉn es tyʉʉmp'áty ma̱jmajtsk ok tuk jʉmʉjtpʉ, winduk po'ojʉty tyʉʉmp'áty. Es ja kepy'aay yʉ'ʉ tsyooy'átʉp ja naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉty. 3Es ni ma̱ kyanaky'ítʉt ni tii di'ibʉ ka̱jxpojkp. Ma̱ tadʉ ka̱jpn, Dios esʉ Borreegu'unk yajkutuka̱'a̱ndʉ, esʉ myʉduumbʉty 'yawdata̱'a̱nʉdʉ, 4es 'yíxtʉp ja Dios ja wyiin jyʉjp, es tmʉdáttʉt ja Diosʉ xyʉʉ ma̱ wyimbok. 5Jap kyaj kyoodsʉya'añ. Es di'ibáty ijttʉp jap, kyaj ttsóktʉt ni ja lyamprʉ es ni yʉ xʉʉ ñijá̱jʉdʉt, mʉt ko yʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Dios kudʉ'xánʉp, es yajkutúktʉt winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. 6Nétʉdsʉ anklʉs xy'anma̱a̱y: —Tya̱dʉ ayuk, tʉy'a̱jtʉnʉ'ʉ es mba̱a̱t xymyʉbʉktʉ. Pa̱a̱dyʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Dios di'ibʉ wyinma̱'a̱ñmyeepy ja kyuga̱jxpʉty, yʉ'ʉ tʉ tkexy ja 'yanklʉs es yajtuk'ixa̱'a̱ndʉ ja myʉduumbʉty di'ibʉ tsojk tunán jatánʉp. 7Dʉ'ʉn ja Jesukristʉ jyʉna'añ: —¡Mʉdoo'íttʉ! ¡Tsojkʉts nmina̱'a̱ñ! ¡Jotkujk di'ibáty pyaduundʉp ja n'ʉxpʉjkʉnʉts di'ibʉ ijtp kʉxja̱'a̱y ma̱ tya̱dʉ neky! 8Ʉj Fwank. N'ijx nmʉdoots tʉgekyʉ tya̱a̱dʉ. Es kots n'ijxta̱a̱y nmʉdooda̱a̱y, taats nnaygyoxtʉna̱a̱ydyákʉ anklʉs tyeky'ʉjxy di'ibʉdsʉ naty tʉ xytyuk'ixy, es nja''awdatáñʉts. 9Per yʉ'ʉts xy'anma̱a̱y: —Kátʉts xy'awdaty. Nmʉdiimbyʉts ja Dios, éxtʉm mij, es éxtʉmʉ mmʉgu'ugʉty di'ibʉ Dios ja 'yayuk kya̱jxwa̱'xʉdʉp, es nidʉgekyʉ di'ibáty pyaduundʉp ja Diosʉ 'yʉxpʉjkʉn di'ibʉ ijtp kʉxja̱'a̱y ma̱ tya̱dʉ neky. ¡Awdat ja Dios! 10Es ja anklʉs xy'ak'anma̱a̱yʉts: —Ka̱jxwa̱'x yajxónʉ tya̱dʉ Diosʉ 'yʉxpʉjkʉn. Katʉ xykyuyu'utsy, mʉt ko tʉ dʉn tyimpatypy ja tiempʉ ma̱ yajkuydyuna̱'a̱ñ. 11Pʉ́nʉty axʉʉk adʉ́tstʉp, wa'anʉ dʉ'ʉn t'aktimtuun'adʉ'ʉtstʉ; es pʉ́nʉty pyanʉjxtʉp ja ka'oybyʉ winma̱'a̱ñ, wa'anʉ dʉ'ʉn t'aktimpanʉjx'adʉ'ʉtstʉ; es pʉ́nʉty pyanʉjxtʉp ja tʉy'a̱jtʉn, wa'anʉ dʉ'ʉn t'aktimpanʉjx'adʉ'ʉtstʉ; es pʉ́nʉty kyuydyuundʉp ja Diosʉ wyinma̱'a̱ñ, wa'anʉ dʉ'ʉn t'aktimkuydyuun'adʉ'ʉtstʉ. 12Dʉ'ʉnʉ Jesukristʉ jyʉna'añ: —¡Tsojkʉts nmina̱'a̱ñ! Es kots nmínʉt, nmo'oya'añʉts nidu'uk nidu'uk éxtʉm pyaadyʉty wi'ixáty tʉ jyiky'attʉ. 13Ʉjtsʉ dʉ'ʉn éxtʉm ja A es éxtʉmʉ Z, ʉjtsʉ dʉ'ʉn ja jawyiimbʉ es ja tim okpʉ. Ʉjtsʉ dʉ'ʉn di'ibʉ tʉgekyʉ yajtsondák, es ʉjtsʉ dʉ'ʉn nandʉ'ʉn di'ibʉ ya''abatʉdyaapy. 14Jotkujkʉdyʉ taadʉty di'ibáty tʉ tpujtʉ yajxónʉ wyit, ja'a njʉna̱'a̱nʉm di'ibʉ tʉ jyodʉmbittʉ es tʉ tmastu'uttʉ ja pyojpʉ. Yʉ'ʉdyʉ dʉn je'eyʉ pátʉdʉp tyʉ́kʉt ma̱ tadʉ ka̱jpn es tjʉ'xʉt ja ujts tʉʉmp di'ibʉ yajkypy ja jiky'a̱jtʉn winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. 15Mʉt ko ni na̱'a̱ mba̱a̱t kyatʉ́kʉdʉ jap di'ibʉ myʉda̱jttʉp ja axʉk winma̱'a̱ñ, yʉ brújʉty, mʉ'induumbʉty, yajja̱'a̱y'o'kpʉty, yʉ di'ibʉ 'yawda̱jttʉp di'ibʉ kyaj Dyiósʉty, es di'ibáty tsyojktʉp tyuundʉp ja andakʉn. 16’Ʉj Jesús, tʉts ngexy ja n'anklʉs es t'awánʉt nidʉgekyʉ ja mʉbʉjkpʉtʉjk ma̱ ñaymyúkʉdʉ. Ʉjtsʉ dʉ'ʉn ja Davitʉ tyʉʉmp 'ya̱a̱ts, es ʉjtsʉ dʉ'ʉn éxtʉmʉ jayxyʉʉ di'ibʉ móñʉm pʉdsʉʉmp. 17Yʉ Espíritʉ Santʉ esʉ Borreegu'ungʉ ñʉdo'oxy, ja'a njʉna̱'a̱nʉm ja ja̱'a̱y di'ibʉ myʉbʉjktʉp ja Jesukristʉ, ja'a jʉnándʉp: —¡Min! Es di'ibʉ myʉmʉdeepy, wa'an nandʉ'ʉn tjʉna̱'a̱ñ: —¡Min! Es di'ibáty tʉ́tsʉdʉp, wa'an tmindʉ es t'axá̱jʉdʉt nadʉ'ʉñʉ ja nʉʉ di'ibʉ yajkypy ja jiky'a̱jtʉn winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. 18Ʉj n'anmaabyʉts nidʉgekyʉ di'ibáty myʉdoo'ijttʉp yʉ Diosʉ 'yayuk di'ibʉ ijtp kʉxja̱'a̱y ma̱ tya̱dʉ neky, pʉn ja pʉ́n tnikóñ yʉ tya̱a̱dʉ di'ibʉ ijtp kʉxja̱'a̱y, Dios nandʉ'ʉn niko'onxʉdʉp ja 'yayo'on di'ibʉ ijtp kʉxja̱'a̱y ma̱ tya̱dʉ neky. 19Es pʉn ja pʉ́n oynʉ'ʉnʉn tpuwitsy yʉ ayuk di'ibʉ ijtp kʉxja̱'a̱y ma̱ tya̱dʉ neky, Dios nandʉ'ʉn puwijtsxʉdʉp di'ibʉ naty pátʉp tjʉ'xʉt ja kepytyʉʉmp di'ibʉ yajjiky'a̱jtp, es kyaj tyʉ́kʉt ma̱ ja Diosʉ kya̱jpn. Yʉ kepytyʉʉmp esʉ Diosʉ kya̱jpn kʉxja̱'a̱y 'yity ma̱ tya̱dʉ neky. 20Di'ibʉ tya̱a̱dʉ ñigajxypy, dʉ'ʉn jyʉna'añ: —Tsojkʉts nmina̱'a̱ñ. Es nandʉ'ʉnʉts njʉna̱'a̱ñ: —Wa'an dʉ'ʉnʉty. ¡Min, Nindsʉn'a̱jtʉm Jesús! 21Wa'anʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesús tkunu'xtʉ nidʉgekyu ja Diosʉ jya'ayʉty.

will be added

X\