DI'IBɄ JATANɄP 21

1Nétʉts n'ijxy ja jembyʉ tsa̱jp esʉ jembyʉ naxwíñʉdʉ, mʉt ko yʉ jawyiimbʉ tsa̱jp esʉ jawyiimbʉ naxwíñʉdʉ kyaj ma̱a̱nʉ, es kyaj ma̱a̱nʉ jikymyejyñ. 2Es n'ijxyʉts nandʉ'ʉn ja jembyʉ Jerusalén ka̱jpn di'ibʉ tso'omp tsa̱jpótm ma̱ Dios, es kyʉda'aky, es jantsy tsuj oydyúñ éxtʉmʉ pʉjkpʉ toxytyʉjk ko pyʉka̱'a̱ñ. 3Es nmʉdoogajxyʉts jantsy mʉk ma̱ uñaaybyajn ma̱ Dios yajkutíky, es jyʉna'añ: —Tyamʉ net ja Dios 'yity mʉt ja ja̱'a̱yʉty, es jyiky'ata̱'a̱ñ mʉt yʉ'ʉjʉty, es yʉ'ʉjʉty tja̱'a̱y'ata̱'a̱ñ. Kʉ'ʉm ja Dios 'yita̱'a̱ñ mʉt yʉ'ʉjʉty, es Dyios'átʉdʉt. 4Esʉ Dios yajtʉ́tsxʉdʉt tʉgekyʉ ja wyinnʉʉ. Kyaj 'yok'ijnʉt ja o'kʉn, jʉ'ʉy yaxʉn o ja pʉjk ado'onʉn, ja'a ko tʉgekyʉ di'ibʉ tʉ 'yity, tʉ ja'a ñaxy kyexy. 5Net ja di'ibʉ uñaapy ma̱ yajkutíky jyʉnáñ: —Ʉjts nyajkejpy tʉgekyʉ ak jemy. Nandʉ'ʉn jyʉnáñ: —Kʉxja̱'a̱y, mʉt ko tya̱a̱dʉ di'ibʉts ngajxypy, tʉy'a̱jtʉnʉ'ʉ es mba̱a̱t xymyʉbeky. 6Nétʉts xy'anma̱a̱y: —Tʉ net yajkuydyuunda̱'a̱y. Ʉjtsʉ dʉ'ʉn éxtʉm ja A es éxtʉmʉ Z, ʉjtsʉ dʉ'ʉn ja jawyiimbʉ es ja tim okpʉ. Di'ibʉ tʉ́tsʉp, ʉjtsʉts nnamo'oyʉp es t'uugʉt ja nʉʉ di'ibʉ pʉdsʉʉmp ma̱ myuxy es dyaky ja jiky'a̱jtʉn. 7Es di'ibʉ myʉmadakypy ja pojpʉ, yʉ'ʉts nmo'oyʉbʉ tya̱a̱dʉ éxtʉmʉ kyuma̱'a̱ñ, ʉjtsʉ dʉ'ʉn xyDyios'átʉp, es yʉ'ʉts n'u'unk'átʉt. 8Per di'ibáty jyʉjpja̱'a̱dʉp, di'ibátyʉts ʉj xykyamʉbʉjktʉp éxtʉmʉ Yajnitsókpʉ, di'ibáty jiky'a̱jttʉp axʉʉk, yajja̱'a̱y'o'ktʉp, mʉ'induundʉp, brujʉ'a̱jttʉp, 'yawda̱jttʉp di'ibʉ kyaj Dyiósʉty, es nidʉgekyʉ di'ibʉ andáktʉp, taadʉty nidʉgekyʉ pya̱a̱dʉdʉ es yajpʉjta̱'a̱gʉt ma̱ ja mejyñ di'ibʉ teepy azufrʉ. Ko ja̱'a̱y jam 'yayowdʉ, dʉ'ʉn ja'a éxtʉmʉ ja̱'a̱y 'yooktʉ myʉmajtsk ok. 9Nétʉts xyñimiiñ nidu'ugʉ anklʉs di'ibʉ tʉ ttuktaamdu'uty ja tsyim mʉt ja ayo'on, esʉts xy'anma̱a̱y: —Min es nduk'íxʉt di'ibʉ pyʉkaampy ja Borreegu'unk. 10Net mʉdʉ Espíritʉ Santʉ myʉk'a̱jtʉn oj xyajnejxyʉts ma̱ tu'ugʉ mʉj kopk jantsy kʉjxm, es xytyuk'ijxyʉts ja mʉj ka̱jpn Jerusalén kuni'xypyʉ ko kyʉda'aky, jam tsyo'oñ tsa̱jpótm ma̱ Dios 'yity. 11Esʉ tadʉ ka̱jpn jantsy tʉ'xp mʉt ja Diosʉ jya̱jʉn. Esʉ tyʉ'xʉn dʉ'ʉn éxtʉmʉ tsujjátypyʉ tsa̱a̱, éxtʉmʉ tsa̱a̱ju'unk di'ibʉ xʉ'a̱jtypy jaspe, wa̱'a̱ts éxtʉmʉ viidrʉ. 12Es juwʉdity ja ka̱jpn ñabótsyʉty majpxy es kʉjxm, mʉt ma̱jmajtskʉ tyʉjk a̱a̱. Es tu'uk tu'ugʉ tʉjk a̱a̱ tmʉdaty tu'ugʉ anklʉs di'ibʉ kywentʉ'a̱jtypy. Es ma̱ tadʉ tu'uk tu'ugʉ tʉjk a̱a̱ 'yity kʉxja̱'a̱y tu'ugʉ xyʉʉ ja ma̱jmajtskpʉ Israelʉ mya̱a̱nk. 13Tʉgʉʉk 'yixy ja tʉjk a̱a̱ ma̱ xʉʉ pyʉdsemy, tʉgʉʉk 'yixy ma̱ yukpoj myiñ, tʉgʉʉk 'yixy ma̱ ja xʉʉ tsyi'ity es jatʉgʉʉk 'yixy ma̱ myiñ ja jʉmboj. 14Ja potsy di'ibʉ ñabots'a̱jtypy ja ka̱jpn, ma̱jmajtskʉ 'yʉjx tmʉdaty. Es ma̱ ja ma̱jmajtskpʉ potsy ʉjx kʉxja̱'a̱y 'yity tu'uk tu'ugʉ xyʉʉ ja nima̱jmajtskpʉ Borreegu'ungʉ 'yapóstʉlʉ. 15Yʉ anklʉs di'ibʉts xymyʉga̱jx tmʉdaty tu'ugʉ oorʉ kijxn, es tkijxa̱'a̱ñ ja ka̱jpn, ja tyʉjk a̱a̱ es ja ñabots. 16Ja ka̱jpn kwadra̱a̱dʉ 'yity, yʉ yeñ'a̱jtʉn ti'igyʉ mʉt ja wyooñ'a̱jtʉn. Ja anklʉs tkijxy ja ka̱jpn mʉt ja kyijxn, esʉ yeñ'a̱jtʉn wyinja̱jty majtsk mil jamajtsk mʉgo'px kilometrʉ. Yʉ yeñ'a̱jtʉn, ti'igyʉ yʉ'ʉ mʉt ja kyʉjxm'a̱jtʉn esʉ wyooñ'a̱jtʉn. 17Net tkijxy ja wyooñ'a̱jtʉn ja ñabots, es wyinja̱jty tʉgʉ'px mʉgoxk metrʉ. Ja kijxn di'ibʉ ja anklʉs yajtiimpy, dʉ'ʉn ja yeñ'a̱jtʉn éxtʉm di'ibʉ ja̱'a̱y yajtiimpy. 18Ja ka̱jpn nabots pyótsyʉdyʉ naty mʉt ja jaspe tsa̱a̱. Es ja ka̱jpn, ak tim wa̱'a̱ts oorʉ, dʉ'ʉn kyʉxe'eky éxtʉmʉ viidrʉ wa̱'a̱tspʉ. 19Ja ka̱jpn nabots pyotsy'ʉjx mʉt kana̱k naxʉ oyatypyʉ tsa̱a̱. Ja jawyiimbʉ tsa̱a̱ txʉ'aty jaspe. Ja myʉmajtskpʉ txʉ'aty zafiirʉ, ja myʉdʉgʉʉkpʉ txʉ'aty ágatʉ, ja myʉma̱jtáxkpʉ txʉ'aty esmeraldʉ, 20ja myʉmʉgoxkpʉ txʉ'aty ónise, ja myʉdʉdujkpʉ txʉ'aty kornalinʉ, ja myʉjʉxtujkpʉ txʉ'aty krisólitʉ, ja myʉduktujkpʉ txʉ'aty berilʉ, ja myʉdaxtujkpʉ txʉ'aty topasyʉ, ja myʉma̱jkpʉ txʉ'aty krisoprasʉ, ja myʉma̱jk tu'ukpʉ txʉ'aty jasintʉ, ja myʉma̱jmajtskpʉ txʉ'aty amatistʉ. 21Ja ma̱jmajtskpʉ tʉjk a̱a̱, ma̱jmajtsk je'eyʉ ja perlʉ. Tu'uk tu'ugʉ tʉjk a̱a̱, ti'igyʉ je'eyʉ t'aga̱j'áty ja perlʉ. Es ja mʉj tu'u di'ibʉ ka̱jpngijky, ak tim wa̱'a̱ts oorʉ, éxtʉmʉ wa̱'a̱ts viidrʉ. 22Es kyajts n'ijxy ni tu'ugʉ tsa̱jptʉjk jap, mʉt ko yʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Dios di'ibʉ tʉgekyʉ mʉk'a̱jtʉn myʉda̱jtypy, esʉ Borreegu'unk, yʉ'ʉ tsya̱jptʉjk'a̱jttʉbʉ tadʉ ka̱jpn. 23Tadʉ ka̱jpn kyaj ttseky esʉ xʉʉ es ni yʉ po'o ñi'ánʉdʉt, mʉt ko Dios esʉ Borreegu'unk, ja'a jya̱jʉn mʉʉt kyude'xyʉty. 24Es ja ja̱jʉn ma̱ tadʉ ka̱jpn, ja'a kyudʉ'xʉp nidʉgekyʉ naxwíñʉdʉ ja̱'a̱y, es ja naxwíñʉdʉ réyʉty tmʉmíndʉt ja myʉkja̱'a̱y'át ma̱ ja ka̱jpn. 25Dʉ'ʉñʉm wyʉ'ʉmʉt awa̱'a̱ts yʉ ka̱jpn nabots a̱a̱. Ni na̱'a̱ kya''adúkʉt, mʉt ko jap kyaj kyoodsʉya'añ. 26Es ja naxwíñʉdʉ ja̱'a̱y tmʉmíndʉt ja myʉj'a̱jtʉn es ttukwindsʉ'ʉgʉdʉt ja Dios. 27Es ni na̱'a̱ kyatʉ́kʉdʉ di'ibʉ axʉʉk, o di'ibʉ tsoydyu'un mʉʉt, o win'ʉ'ʉmbʉty, yʉ'ʉyʉ tʉ́kʉdʉp di'ibʉ xyʉʉ ijtp kʉxja̱'a̱y jap Borreegu'unk ñekykyʉjxy ma̱ yajja̱a̱ybyéty ja xyʉʉjʉty pʉ́nʉty jiky'a̱jttʉp winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ.

will be added

X\