DI'IBɄ JATANɄP 20

1Nétʉts n'ijxy tu'ugʉ anklʉs jyʉnaky tsa̱jpótm mʉt ja kʉk jutʉ 'yawatsn, es tkʉwítsyʉty tu'ugʉ mʉj kadenʉ. 2Ta tma̱jtsy ja sarpyentʉ, tadʉ mʉjku'ugópk, ja Satanás, es tkʉwʉ'ʉñ ttekywyʉ'ʉñ mʉt ja mʉj kadenʉ, es 'yítʉt tsimy tuk mil jʉmʉjt. 3Ta tkujʉbijpʉ kʉk jutoty, es dyajni'adijky ijxwʉ'ʉmʉn mʉʉt kʉdiibʉ tnakywyin'ʉʉnʉt ja naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉty extʉ ko kya̱'pxʉt tuk mil jʉmʉjt. Ta naty koonʉm 'yok'yajnasmatsʉya'añ waanʉ. 4Nétʉts n'ijxy uñaaybyajnʉty, es jam 'yu'uñʉdʉ di'ibátyʉ naty tʉ t'axá̱jʉdʉ ja kutujkʉn es pyayo'oydyʉt. Yʉ'ʉdyʉ dʉ'ʉn di'ibʉ yajnibo't ja kyʉba̱jkʉty mʉt ko tpanʉjxtʉ ja Jesusʉ 'yʉxpʉjkʉn es tka̱jxwa̱'xʉdʉ ja Diosʉ 'yayuk. Nandʉ'ʉn kyaj t'awda̱jttʉ ja axʉk jʉyujk es ni ja 'yawinnax, es ni tkakupʉjktʉ yajtsa̱'a̱yʉt wyimbokkʉjxy o ma̱ kyʉ'ʉ mʉt ja axʉk jʉyujkʉ syeyʉ. Es ja Dios yajjikypyʉjkʉdʉ, es 'yana'amdʉ mʉt ja Kristʉ tuk mil jʉmʉjt. 5Tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn ma̱ tim jawyiinʉ Dios dyajjikypyejky ja ja̱'a̱yʉty. Per di'ibʉ akwʉ'ʉmdʉ ja o'kpʉty, yʉ'ʉjʉty kyaj jyikypyʉ́ktʉt extʉ ko kya̱'pxʉt tuk mil jʉmʉjt. 6Kuni'xy es jotkujkʉty di'ibátyʉ Dios yajjikypyʉ́kʉdʉp ma̱ tya̱dʉ jawyiimbʉ jikypyʉjkʉn. Kyaj pya̱a̱dʉdʉt ja ayo'on di'ibʉ dʉ'ʉn éxtʉmʉ ja̱'a̱y 'yooktʉ myʉmajtsk ok, ja'a dʉ'ʉn tmʉdúndʉt ja Dios esʉ Kristʉ éxtʉmʉ teedyʉty, es 'yana'amdʉt mʉt ja Kristʉ tuk mil jʉmʉjt. 7Ko naty tʉ ñaxy tuk mil jʉmʉjt, ta Satanás yajnasmatsʉya'añ ma̱ tsyimy'ity. 8Es net ñʉjxʉt naxwiiñ, es nʉjx twin'ʉʉñ tʉgekyʉ naxwíñʉdʉ, ja Gook naxwíñʉdʉ esʉ Magook naxwíñʉdʉ. Ja Satanás yajnaymyujkta̱'a̱yʉdʉp nidʉgekyʉ naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉty di'ibʉ ni mba̱a̱t nga'okmadsyo'onʉ, dʉ'ʉn éxtʉmʉ pu'u di'ibʉ jikymyejyñbyʉ'a̱a̱y, es tsyiptuna̱'a̱ndʉ. 9Oytyim madsooty ma̱ tʉgekyʉ naxwíñʉdʉ ta tsyo'ondʉ, es dyajnadujktʉ nidʉgekyʉ Dios ja jya'ayʉty ma̱ ja ka̱jpn di'ibʉ Dios jyantsytsyejpy. Perʉ Dios dyajjʉnajky tsa̱jpótmʉ jʉnya'ank di'ibʉ mʉʉt tnino'kta̱a̱y nidʉgekyʉ tadʉ ja̱'a̱yʉty. 10Net ja mʉjku'ugópk di'ibʉ natyʉ ja̱'a̱y tʉ twin'ʉʉñ, yajkujʉdu'ujʉ ma̱ ja mejyñ di'ibʉ teepy azufrʉ, ma̱ naty nandʉ'ʉn tʉ yajkujʉdúwʉ ja axʉk jʉyujk es ja kuga̱jxpʉ di'ibʉ andakp. Jap 'yayówʉt xʉʉñ koots winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. 11Nétʉts n'ijxy ja Dios 'yu'uñʉ ma̱ tu'ugʉ mʉj uñaaybyajn pooppʉ. Esʉ tsa̱jp esʉ naxwíñʉdʉ jyʉgaktʉ ma̱ naty 'yity, es ya'ijxtʉgooydyaay. 12Es n'ijxyʉts ja o'kpʉty, mʉj mutsk, tyánʉdʉ Dios winduuy. Ta ja neky oj ya''aya'pwa'xy, es ya'ixy wi'ix tʉ tyundʉ nidu'uk nidu'uk. Es nandʉ'ʉn wiinkpʉ neky ya''aya'pwa'xy ma̱ 'yity kʉxja̱'a̱y ja xyʉʉjʉty pʉ́nʉty jiky'a̱jttʉp winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. Esʉ Dios tpayo'oy es ttukkumʉdooy ja o'kpʉty éxtʉm nidu'uk nidu'uk tʉ 'yadʉ'ʉtstʉ, dʉ'ʉn éxtʉmʉ naty 'yity kʉxja̱'a̱y nekykyʉjxm. 13Tam 'yijttʉ tʉgekyʉ ja o'kpʉty, ja'a mʉʉt di'ibʉ o'ktʉ mejyñóty, es tʉgekyʉ yajpayo'oydyʉ éxtʉm tii tʉ ttundʉ. 14Yʉ o'kʉn esʉ infyernʉ tʉ naty nandʉ'ʉn dya̱jkta̱'a̱ydyʉ ja o'kpʉty tʉgekyʉ di'ibʉ naty yʉ'ʉjʉty myʉda̱jttʉp. Net ja o'kpʉty yajkujʉdúwʉdʉ ma̱ ja mejyñ di'ibʉ ya'amp éxtʉmʉ jʉʉn. Ko ja̱'a̱y jam 'yayowdʉ, dʉ'ʉn ja'a éxtʉm 'yooktʉ myʉmajtsk ok. 15Ja'ayʉ ja̱'a̱y di'ibʉ xyʉʉ kʉxja̱'a̱y nekykyʉjxy ma̱ yajja̱a̱ybyéty ja xyʉʉjʉty pʉ́nʉty jiky'a̱jttʉp winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ, yʉ'ʉyʉ kyaj yajkujʉdúwʉdʉ ma̱ ja mejyñ di'ibʉ ya'amp éxtʉmʉ jʉʉn.

will be added

X\