DI'IBɄ JATANɄP 2

1’Dʉ'ʉn xyñijáyʉt yʉ n'ayuk ka̱jxwa̱'xpʉts di'ibʉ ijtp ma̱ ja mʉbʉjkpʉtʉjk ñaymyúkʉdʉ jam Éfesʉ. “Dʉ'ʉn jyʉna'añ di'ibʉ myʉda̱jtypy jʉxtujkʉ mʉdsa̱'a̱ 'yaga̱'a̱ñgyʉ'ʉjóty es jyʉdity kujk'a̱a̱y ma̱ tadʉ jʉxtujkpʉ oorʉ kandaleerʉ: 2Ʉj nnija̱'a̱bʉts di'ibʉ mduundʉp, wi'ix mmʉktundʉ, es ja ma'xtujkʉn di'ibʉ mmʉda̱jttʉp. Es nnija̱'a̱bʉts ko kyaj mba̱a̱t xymyʉma'xtúktʉ ja axʉk ja̱'a̱yʉty. Nan nnija̱'a̱bʉts ko tʉ xywyinma̱'a̱ñ'íxtʉ di'ibʉ nʉgoobʉ ñayñiga̱jxʉdʉ ko yʉ'ʉ 'yapóstʉlʉty, es tʉ xyajnidʉ'xtʉ ko yʉ'ʉdyʉ andákpʉty. 3Tʉ xymyʉdánʉdʉ es xytyuknaxtʉ ja ayo'on mʉt ʉjtskyʉjxm, es ni tʉ mgatsipka'axtʉ. 4Per ma̱ miidsʉty tam tits nga'oyjya̱'a̱p, yʉ'ʉ ko kyaj xy'oknakytsyojknʉdʉts éxtʉm jawyíñʉp. 5Jamyatstʉ éxtʉm tʉʉyʉp xytsyojktʉts es yajxónʉts xymyʉduundʉ. Yajjʉmbíttʉ mjot es jiky'attʉ jatʉgok éxtʉmʉ naty jawyiin. Pʉn kyaj mjodʉmbittʉ, nninʉjxtʉp es nbʉjkʉdʉt ja mgandaleerʉ ma̱ 'yity. 6Oyʉ dʉ'ʉn xytyundʉ ko xykyatsoktʉ ja nikoláytʉdyʉ 'yaxʉk jiky'a̱jtʉn, mʉt ko ʉj nandʉ'ʉn n'axʉk'ijxpyʉts. 7Di'ibʉ mʉdoodʉp, wa'an tjaygyúkʉdʉ di'ibʉ ja Espíritʉ Santʉ 'yanma̱a̱ydyʉbʉ tadʉ mʉbʉjkpʉtʉjk ma̱ ñaymyúkʉdʉ. Pʉ́n madakp, tya̱a̱dʉ nmo'oyʉpts es tjʉ'xʉt ja ujts tʉʉmp di'ibʉ yajjiky'a̱jtp es tsa̱jpótm 'yity.” 8’Nijayʉ nandʉ'ʉn yʉ n'ayuk ka̱jxwa̱'xpʉts di'ibʉ ijtp ma̱ yʉ mʉbʉjkpʉtʉjk ñaymyúkʉdʉ jam Esmirnʉ: “Dʉ'ʉn jyʉna'añ yʉ jawyiimbʉ esʉ tim okpʉ, di'ibʉ ok'o'kpʉ es net jyikypyejky. 9Ʉj nnija̱'a̱bʉts ko m'ayoodʉp. Per jotkujkʉdʉ mʉt ko Dios mdsókʉdʉ es mbudʉ́kʉdʉ. Es nnija̱'a̱bʉts ko nʉgoo mni'ow mniya̱a̱xʉdʉ di'ibáty naydyíjʉdʉp ko 'yisraelítʉty, di'ibʉ sitʉy je'eyʉ ko myʉjku'umʉdúndʉ. 10Katʉ mdsʉ'ʉgʉdʉ mʉt ko m'ayowa̱'a̱ndʉ. Yʉ mʉjku'ugópk yʉ'ʉ wyinma̱'a̱ñ myo'oyaampy ja myʉduumbʉty es mbʉjta̱'a̱ga̱'a̱ñʉty pujxndʉgóty miidsʉty nidu'ugʉty, es waanʉ tiempʉ mya''ayowa̱'a̱ñʉty mʉk, es dʉ'ʉn xymyastu'uttʉt ja mmʉbʉjkʉnʉty. Yajti'igyʉdʉ mjot mwinma̱'a̱ñʉty extʉ o'kʉnbyaaty, es ʉjts miits nmo'oydyʉp yʉ jiky'a̱jtʉn winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. 11Di'ibʉ mʉdoodʉp, wa'an tjaygyúkʉdʉ di'ibʉ 'yanma̱a̱ydyʉp ja Espíritʉ Santʉ tadʉ mʉbʉjkpʉty di'ibʉ naymyujkʉdʉp: Pʉ́n madakp, kyaj ja'a pya̱a̱dʉdʉt ja ayo'on di'ibʉ dʉ'ʉn éxtʉmʉ ja̱'a̱y 'yooktʉ myʉmajtsk ok.” 12’Nijayʉ nandʉ'ʉn yʉ n'ayuk ka̱jxwa̱'xpʉts di'ibʉ ijtp ma̱ ja mʉbʉjkpʉty ñaymyúkʉdʉ jam Pérgamʉ: “Dʉ'ʉn jyʉna'añ di'ibʉ myʉda̱jtypy ja espa̱a̱dʉ jʉjpki'pymbyʉ es majtskʉ 'ya̱a̱: 13Ʉj nnija̱'a̱bʉts ko mdsʉʉnʉdʉ ma̱ ja Satanás 'yane'emy. Es nan nnija̱'a̱bʉts kots miits xypyanʉjxtʉ amumdu'uk jot, es kyajts xymyastu'uttʉ oy tjaya'o'ktʉ ja n'ayuk ka̱jxwa̱'xpʉ Antipʉs ma̱ miidsʉty, jap ma̱ ja Satanás tsyʉʉnʉ. 14Per ma̱ miidsʉty tam tits nga'oyjya̱'a̱p, mʉt ko tam ñaymyíkyʉty mʉt miidsʉty di'ibʉ pyanʉjxtʉp ja Balamʉ 'yʉxpʉjkʉn. Tadʉ Balán yʉ'ʉ wyinma̱'a̱ñmyooy ja Balak wi'ix dyajpekytyúnʉt ja israelítʉty, ttuktsu'tstʉ ja tsu'utsy di'ibʉ tʉ yajtukwindsʉ'ʉgʉ ja agojwinnáxʉty, es myʉ'induundʉ. 15Njʉna̱'a̱ñʉdsʉ dʉ'ʉnʉ tya̱a̱dʉ mʉt ko ma̱ miidsʉty, ta di'ibʉ pyanʉjxtʉp ja nikoláytʉdyʉ 'yʉxpʉjkʉn, mʉt ko ʉj nandʉ'ʉn n'axʉk'ijxpyʉts. 16Pa̱a̱ty jodʉmbittʉ. Pʉn kʉdii, nʉjxʉpts es nyajkutʉgóyʉptsʉ tadʉ axʉk ja̱'a̱yʉty mʉt ja espa̱a̱dʉ di'ibʉ pʉdsʉʉmp ma̱dsʉ n'a̱a̱. 17Di'ibʉ mʉdoodʉp, wa'an tjaygyúkʉdʉ di'ibʉ ja Espíritʉ Santʉ 'yanma̱a̱ydyʉp ja mʉbʉjkpʉty di'ibʉ naymyujkʉdʉp: Pʉ́n madakp, ndukjʉ'xʉpts ja ayu'udsyʉbʉ manaa. Es nandʉ'ʉn nmo'oyʉpts tu'ugʉ poop tsa̱a̱ di'ibʉ myʉda̱jtypy kʉxja̱'a̱y yʉ xyʉʉ jembyʉ di'ibʉ ni pʉ́n tkanijawʉ, ja'ayʉ ñija̱'a̱p di'ibʉts nmeepy.” 18’Nijayʉ nandʉ'ʉn yʉ n'ayuk ka̱jxwa̱'xpʉts di'ibʉ ijtp ma̱ ja mʉbʉjkpʉtʉjk ñaymyúkʉdʉ jam Tyatiirʉ: “Dʉ'ʉn jyʉna'añ ja Diosʉ 'yU'unk di'ibʉ myʉda̱jtypy ja wyiin éxtʉmʉ jʉnya'angʉn, esʉ tyeky dʉ'ʉn éxtʉm ja bronsʉ di'ibʉ jantsy tʉ'xp: 19Ʉj nnija̱'a̱bʉts di'ibʉ mduundʉp. Nnija̱'a̱bʉts ja mdsojkʉnʉty, yʉ mmʉbʉjkʉnʉty, yʉ mma'xtujkʉnʉty, es wi'ixʉ Dios xymyʉdundʉ. Es nnija̱'a̱bʉts ko tyam xytyundʉ oy waanʉ ni'igʉ kʉdiinʉm jawyíñʉp. 20Per mdʉgooydyʉp mʉt ko xyña'ixtʉ tadʉ toxytyʉjk Jezabel di'ibʉ nayñiga̱jxʉp ko yʉ'ʉ Diosʉ 'yayuk tka̱jxwa̱'xʉ, per je'eyʉ 'yanda'aky es twin'ʉʉndʉ ja di'ibʉts xymyʉduundʉp, es myʉ'indúndʉt es nan tjʉ'xtʉt ja di'ibʉ tʉ yajtukwindsʉ'ʉgʉ agojwinnáxʉty. 21Ʉj tʉts njamo'oyʉ tiempʉ esxyʉp yʉ'ʉ tʉ jyodʉmbity, esxyʉp tʉ dyajtʉgátsy ja wyinma̱'a̱ñ. Per kyajpʉ dʉ'ʉn tʉ ttuna̱'a̱ñ, kyaj tʉ tmastu'uty ja mʉ'induunk. 22Ja'agyʉjxm ko kyaj tmastu'uty ja pekytyu'unʉn, ʉjtsʉts nyajka̱'a̱p tu'ugʉ pa̱'a̱m es 'yayówʉt mʉk, nandʉ'ʉn 'yayówʉt pʉ́nʉty mʉʉt pyekytyundʉ pʉn kyaj tmastu'uttʉ ja pyekytyu'unʉn. 23Es nya'oogʉpts ja Jezabelʉ 'yu'ungʉty, es dʉ'ʉn nduknijáwʉdʉts nidʉgekyʉ mʉbʉjkpʉtʉjkʉty kots ʉj n'ixy'aty ja jyot wyinma̱'a̱ñʉty, es nidu'uk nidu'uk miits ndʉydyúndʉt o ngumáydyʉt éxtʉm mba̱a̱dʉdʉ. 24Per miidsʉty nija'ajʉty di'ibʉ ak'ijttʉp Tyatiirʉ di'ibʉ kyaj tpanʉjxtʉ tadʉ axʉk ʉxpʉjkʉn es ni tkanijáwʉdʉ di'ibʉty yʉ'ʉjʉty tyijtʉp yʉ Satanasʉ 'yʉxpʉjkʉnʉ ayu'udsyʉbʉ, kyaj nnakymyo'oyʉty wiinkpʉ ana'amʉn, 25je'eyʉ ko xykywentʉ'áttʉt di'ibʉ mmʉda̱jttʉp extʉ kots ʉj njʉmbítʉt. 26Pʉ́n madakp es ttuñ di'ibʉts ʉj ndsejpy, nmo'oyʉpts ʉj ja kutujkʉn es 'yana'amʉt ma̱ tʉgekyʉ ja naxwíñʉdʉ, 27es dʉ'ʉn 'yana'amʉt éxtʉm ko ja naxtu'ts yajtukwépy ja pujxnda̱jk, es tyukpu'ujʉ, dʉ'ʉn éxtʉmʉ nDeedyʉts tʉ xymyo'oy esʉts nyajkutúkʉt. 28Nandʉ'ʉn nmo'oyʉp ja jayxyʉʉ. 29Di'ibʉ mʉdoodʉp, wa'an tjaygyúkʉdʉ di'ibʉ ja Espíritʉ Santʉ 'yanma̱a̱ydyʉp ja mʉbʉjkpʉty di'ibʉ naymyujkʉdʉp.”

will be added

X\