DI'IBɄ JATANɄP 19

1Nétʉts nmʉdooy jantsy mʉk ja ja̱'a̱yʉty kya̱jxtʉ tsa̱jpótm, es jyʉna̱'a̱ndʉ: ¡Awdattʉ Dios! Yʉ nitsokʉn, mʉj'a̱jtʉn esʉ mʉk'a̱jtʉn, yʉ'ʉ Dios jya'a'a̱jtypy. 2Pesʉ Dios paye'epy mʉt ja tʉy'a̱jtʉn, es tʉ tmo'oy ja kumʉdo'on ja mʉj pekykya̱jpn es ñʉjxʉt ayodaknoty. Mʉt ko tʉ dyajpekytyúñ ja naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉty es dya'e'ky ja Diosʉ myʉduumbʉty, pa̱a̱dyʉ Dios yajʉmbijtxʉty. 3Net jyʉnandʉ jatʉgok: —Awdattʉ Dios. Pes timjókʉp winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ ma̱ yajnine'egyʉ taadʉ. 4Es ja ni'i'px ma̱jtáxkpʉ mʉjja̱'a̱ydyʉjk es ja nima̱jtáxkpʉ jiky'a̱jtpʉty di'ibʉ ijttʉp Dios windum, ñaygyoxtʉna̱a̱ydyákʉdʉ, t'awda̱jttʉ Dios es jyʉna̱'a̱ndʉ: —Wa'an dʉ'ʉnʉty. ¡Awda̱jtta̱'a̱ydyʉ Dios! 5Nétʉts nmʉdoogajxy ma̱ uñaaybyajn ma̱ Dios yajkutíky, es jyʉna'añ: Miidsʉty di'ibáty myʉduundʉp ja Nindsʉn'a̱jtʉm Dios, mʉjja̱'a̱y mutsk ja̱'a̱yʉty, awdattʉ Dios. 6Nmʉdooyʉts nandʉ'ʉn ko nimayjya'ay kya̱jxtʉ, dʉ'ʉnʉts nmʉdooy éxtʉmʉ nʉʉdáx 'yʉʉtsy pyʉmimy, es éxtʉmʉ anaa mʉk ya'axy, es jyʉna̱'a̱ndʉ: Awda̱jtta̱'a̱ydyʉ ja Nindsʉn'a̱jtʉm Dios di'ibʉ tʉgekyʉ mʉk'a̱jtʉn myʉda̱jtypy, mʉt ko yajkutíky. 7N'okxondákʉm, n'okjotkujkʉm es n'okwindsʉ'kʉm, mʉt ko Dios jyantsymyʉ́jʉty es tʉ net tpa̱a̱ty ma̱ ja Borreegu'unk pyʉka̱'a̱ñ, es tʉ ja ñʉdo'oxy ñayjyʉjp'íxyʉty. 8Tʉ yajmo'oy ja wit ja oybyʉ es ja wa̱'a̱tspʉ di'ibʉ tʉ'x jʉdsujkp, es ñayxyóxʉdʉt. Pes ja oybyʉ wit ja'a 'yandijpy ja oybyʉ di'ibʉ tyuun kya̱jxtʉp ja Diosʉ jya'ayʉty. 9Nétʉts ja anklʉs xy'anma̱a̱y: —Kʉxja̱'a̱y: “Jotkujkʉty di'ibáty tʉ yajwówdʉ ma̱ tya̱dʉ xʉʉ ko ja Borreegu'unk pyʉka̱'a̱ñ.” Es xy'ak'anma̱a̱yʉts: —Tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn tʉy'a̱jtʉn di'ibʉ Dios kyajxypy. 10Njakoxtanʉyáñʉts anklʉs tyeky'ʉjxy, es nja''awdatáñʉts, per yʉ'ʉts xy'anma̱a̱y: —Katʉ dʉ'ʉn m'adʉ'ʉtsy. Nmʉdiimbyʉts ja Dios éxtʉm mij, es éxtʉmʉ mmʉgu'ugʉty di'ibʉ pyanʉjxtʉp ja Jesusʉ 'yʉxpʉjkʉn. Awdat ja Dios. Pes ja tʉy'a̱jtʉn di'ibʉ Jesús ya̱jk, ja'a yʉ'ʉ di'ibʉ wyinma̱'a̱ñmyeepy ja Diosʉ kyuga̱jxpʉ. 11Nétʉts n'ijxy ja tsa̱jp awa̱'a̱ts, es kyʉxe'eky tu'ugʉ poop kwa̱a̱y. Es di'ibʉ tyuk'uñaapy txʉ'aty Di'ibʉ Kyuydyiimpy Ja 'Yayuk, es nandʉ'ʉn txʉ'aty Tʉy'a̱jtʉn, mʉt ko tʉy'a̱jtʉn mʉʉt pyayo'oy es tsyiptúñ. 12Yʉ wyiin dʉ'ʉn éxtʉmʉ jʉnya'ank jyantsytye'xy, es jam kyʉba̱jkkʉjxm tmʉdaty may ja koronʉ. Es tmʉdaty ja xyʉʉ kʉxja̱'a̱y di'ibʉ yʉ'ʉyʉ naydyi'igyʉ ñija̱'a̱p. 13Es ja wyit ne'pyñ ne'pyñ. Es txʉ'aty Diosʉ 'yAyuk. 14Es pyanʉjxʉdʉ tʉgoymyay nidsiptuumbʉty di'ibʉ tsa̱jpótm. Ak poop ja wyit, ja oybyʉ esʉ wa̱'a̱tspʉ, es ak poop kwa̱a̱ygyʉjxy. 15Es di'ibʉ xyʉ'a̱jtypy Diosʉ 'yAyuk, jap 'ya̱a̱jóty pyʉdsemy tu'ugʉ espa̱a̱dʉ jʉjppʉ, es yʉ'ʉ mʉʉt dyajtsayuta̱'a̱ñ ja naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉty. Es yajkutuka̱'a̱ñ mʉdʉ pujxnda̱jk. Es ttukkumʉdowa̱'a̱ñ, mʉt ko Dios di'ibʉ tʉgekyʉ mʉk'a̱jtʉn myʉda̱jtypy, jyantsy'ajkʉnʉ mʉt ja naxwíñʉdʉ ja̱'a̱y. Pa̱a̱dyʉ dʉ'ʉn ttukkumʉdowa̱'a̱ñ éxtʉm ko jyawʉ yajwinma̱'a̱tsy ja uuvʉ tʉʉmp. 16Es tmʉnejxy kʉxja̱'a̱y ma̱ ja kyapʉ es ma̱ ja pyuuy tya̱dʉ xʉʉ: “Rey'a̱jtp ma̱ réyʉty es Windsʉn'a̱jtp ma̱ windsʉ́nʉty.” 17Nétʉts n'ijxy tu'ugʉ anklʉs tyanʉ jam xʉʉ ñikʉjxm es t'anʉʉmʉdʉ jantsy mʉk ja joon jʉyujk di'ibʉ ka'agʉdijtp: —¡Min naymyúkʉdʉ ma̱ ja mʉj xʉʉ di'ibʉ Dios tyunaampy! 18Min es xytsyu'utstʉt ja tsyu'udsyʉdyʉ réyʉty esʉ solda̱a̱dʉ windsʉ́nʉty, ja jotmʉk ja̱'a̱yʉty, ja kwa̱a̱yʉty es mʉt ja di'ibʉ tuk'uñaayʉdʉp, nidʉgekyʉ ja̱'a̱y ja tsyu'udsyʉty, pʉ́nʉty yajjuuydyʉp es pʉ́nʉty awa̱'a̱tstuuy ijttʉp, nandʉ'ʉn ja mʉj ja̱'a̱y mutsk ja̱'a̱ybyʉ. 19Nétʉts n'ijxy ko ja axʉk jʉyujk es ja naxwíñʉdʉ ryéyʉty dyajnaymyúkʉdʉ syolda̱a̱dʉty es tsyiptuna̱'a̱ñ mʉt ja di'ibʉ poop kwa̱a̱ygyʉjxy es mʉt ja ñidsiptuumbʉty. 20Per ja axʉk jʉyujk yajtsuum ti'igyʉ mʉt ja kuga̱jxpʉ di'ibʉ andakp, di'ibʉ naty tʉ ttuñ axʉk jʉyujk wyinduuy ja mʉj ijxwʉ'ʉmʉn di'ibʉ myʉda̱jtypy ja mʉj'a̱jtʉn. Es mʉdʉ tya̱dʉ mʉj ijxwʉ'ʉmʉn ja kuga̱jxpʉ di'ibʉ andakp tʉ twin'ʉʉndʉ naty di'ibáty tʉ ñayyákyʉty es ja axʉk jʉyujk tsya'ayʉdʉt, es t'awda̱jttʉ ja 'yawinnax. Net nimajtsk yajkujʉdu'ujʉ jiigyʉty ma̱ yʉ mejyñ di'ibʉ teepy azufrʉ. 21Es yʉ syolda̱a̱dʉty ya'o'kta̱a̱y mʉt ja 'yespa̱a̱dʉ di'ibʉ pʉdsʉʉmp 'ya̱a̱jóty di'ibʉ tyuk'uñaapy ja poop kwa̱a̱y. Es nidʉgekyʉ joon jʉyujk di'ibʉ ka'agʉdijtp 'yujts jyotkʉdaktʉ mʉdʉ tadʉ tsyu'udsyʉty.

will be added

X\