DI'IBɄ JATANɄP 18

1Nétʉts n'ijxy jatu'ugʉ anklʉs jyʉnaky tsa̱jpótm mʉt ja myʉj kutujkʉn. Ta ja naxwíñʉdʉ wye'emy kude'xy mʉt ja jya̱jʉn, 2es mʉk kyajxy: —Tʉ net, tʉ net jyijtta̱'a̱y ja Babiloñʉ mʉj ka̱jpn, es tʉ jyʉmbity mʉjku'u tsʉna̱a̱ydyákn. Ni pʉ́n jap kyanaky'ity. Yʉ'ʉyʉ je'eyʉ jap tsʉna̱a̱ydyʉp ja ka'óybyʉty, es jyap'attʉ ni'amukʉ axʉk joon axʉk jʉyujk. 3Dʉ'ʉn tʉ yajtʉydyúñ mʉt ko ja Babiloñʉ ka̱jpn tmastuty ja Dios, es wiinkpʉ t'awdaty, es nidʉgekyʉ naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉty ti'igyʉ mʉt yʉ'ʉ. Es ja naxwíñʉdʉ réyʉty pyekytyuundʉ mʉt ja Babiloñʉ ja̱'a̱yʉty. Esʉ ajuuy ado'kpʉ di'ibʉty ma̱jatyʉ naxwíñʉdʉ, myʉkja̱'a̱ydyáktʉ mʉt ko ttukmʉdeeky nidʉgekyʉ di'ibáty amdoop es ñayyajmʉjpʉdsʉma̱'a̱ñʉty. 4Nétʉts nmʉdooy jatu'ugʉ kajxy myiñ tsa̱jpótm, es jyʉna'añ: —Pʉdsʉmdʉ ma̱ tadʉ ka̱jpn, miidsʉty di'ibáty nja̱'a̱y'a̱jttʉp, kʉdiibʉ xymyʉtpekytyúndʉt es kʉdiibʉ miits myajtʉydyúndʉt mʉt yʉ'ʉjʉty. 5Ja'a ko yʉ pyeky tʉ jyantsyñipajnʉ, extʉ myʉbátnʉp ja tsa̱jp, es tʉ ja Dios jyamyajtsxʉty ja pyojpʉ. 6Tuunʉmbít nandʉ'ʉn éxtʉmʉ wiinkpʉ tʉ t'axʉktúñ. Mʉgʉbat majtsk dʉ'ʉnʉn éxtʉm yʉ'ʉ tʉ dyaky, es taam'yo'oy majtsk dʉ'ʉnʉn myʉ́kʉty di'ibʉ ya'ukp éxtʉm yʉ'ʉ oj ttaam'yo'oy. 7Tʉydyún es ya''ayow nandʉ'ʉn éxtʉm tʉ myʉj tʉ pya̱a̱dʉ. Pes yʉ'ʉ dʉ'ʉn jyʉna'añ jyodoty wyinma̱'a̱ñóty: “Tya̱a̱ts n'u'uñʉ éxtʉm tu'ugʉ reynʉ. Kyajts ʉj ngu'ekytyo'oxyʉty, ni na̱'a̱ts nga''ayówʉt.” 8Pa̱a̱ty ma̱ tu'ugʉ xʉʉ ti'in myínʉt ja pya̱'a̱m, 'yayo'on, jyotmay, yuu, es mʉt ja jʉnya'ank yajnino'ogʉt, mʉt ko Nindsʉn'a̱jtʉm Dios jyantsymyʉ́jʉty di'ibʉ tʉ pyekymyo'oyʉty es tkumʉdówʉt. 9Yʉ naxwíñʉdʉ réyʉty di'ibʉ tʉ pyekytyundʉ mʉt yʉ'ʉ es dʉ'ʉn tʉ dyajtʉgóydyʉ jyiky'a̱jtʉn, ñijʉ'ʉy ñiya̱'a̱xtʉp ko t'íxtʉdʉ tadʉ ka̱jpn ko tyoy. 10Wʉ'ʉmda̱a̱ydyʉp jagam jyantsytsyʉ'ʉgʉt mʉt ja tyʉydyu'unʉn, es jyʉna̱'a̱ndʉt: —¡Ay, pʉroobʉ mij Babiloñʉ mʉj ka̱jpn di'ibʉ tʉ 'yane'emy! Jantsy tuk pojʉn tʉ myiñ ja mdʉydyu'unʉn. 11Yʉ ajuuy ado'kpʉty ma̱jatyʉ naxwíñʉdʉ jʉ'ʉydyʉp nandʉ'ʉn es pya''ayówdʉbʉ tadʉ mʉj ka̱jpn, mʉt ko kyaj tnakypya̱a̱dʉt pʉ́n jyúyʉp ja tyeeky yaky, 12mʉt ko ni pʉ́n tkanakyjyuydyʉ ja oorʉ, ja platʉ, ja tsujjátypyʉ tsa̱a̱, ja perlʉ, ja oyatypyʉ wit di'ibʉ tsu'unk, tsaptspʉ, seedʉbʉ, kana̱k naxʉ oyatypyʉ kepy di'ibʉ pa̱'a̱k xu'kp, ja tsujjátypyʉ di'ibʉ kojp mʉt ja marfil, bronsʉ, pujxn es ja mármol; 13es nandʉ'ʉn ni pʉ́n tkanakyjyuydyʉ ja kanelʉ, pa̱'a̱k xu'kpʉ, mirrʉ, poom, vinʉ, aseytʉ oliivʉ, arinʉ, triigʉ, tsa̱jka̱a̱jʉty, borreegʉty, kwa̱a̱yʉty, kárrʉty, es extʉ ja̱'a̱yʉty ijty tyo'ktʉp. 14Es dʉ'ʉn yʉ ajuuy ado'kpʉty t'anʉʉmʉdʉt tadʉ ka̱jpn: —Kyaj xyñakymyʉdatyʉ tadʉ mje'xy mbeky es tʉgekyʉ tadʉ oyatypyʉ di'ibʉ tʉ xyjantsytsyeky. Tʉʉ dʉn tyʉgooydya'ay winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ yʉ mmʉkja̱'a̱y'át esʉ mdsuj'a̱jtʉn. 15Pʉ́nʉty ajuuy ado'ktʉp ma̱ ja Babiloñʉ ka̱jpn es ñayyajmʉkja̱'a̱ydya̱'a̱gʉdʉ jap, jagam tyánʉdʉt mʉdʉ tsʉ'ʉgʉ ko dʉ'ʉn 'yayówʉt ja ka̱jpn, es yʉ'ʉ jyʉ'ʉy ya̱'a̱xtʉt: 16—¡Ay, pʉroobʉ mʉj ka̱jpn! Tsuj tʉ 'yity éxtʉm tu'ugʉ toxytyʉjk mʉt ja wyitʉ oyatypyʉ, tsu'unkpʉ, tsaptspʉ, es 'yoydyúñʉty mʉt ja oorʉ, tsujjátypyʉ tsa̱a̱ esʉ perlʉ; 17¡es tuk pojʉn tʉ tyʉgoyʉ tya̱dʉ jyiky'a̱jtʉn! Es nandʉ'ʉn yʉ barkʉ yaj'ye'ebyʉty esʉ di'ibáty tuundʉp jap barkoty, es di'ibáty mʉduundʉp jikymyejyñóty, wʉ'ʉmdʉp jagam 18ko t'íxtʉt pyʉde'eky ja jok ma̱ tyoyʉ tadʉ mʉj ka̱jpn, es jyʉna̱'a̱ndʉt mʉk: —Ni ma̱a̱ dʉ'ʉmbʉ ka̱jpn éxtʉm tʉ 'yityʉ tya̱dʉ mʉj ka̱jpn, ¿kʉdii? 19Es mʉt ja jyotmay ñaydyukkuwʉjʉ'kʉdʉ naxway, es jyantsyjyʉ'ʉy jyantsyya̱'a̱xtʉ: —¡Pʉroobʉ tadʉ mʉj ka̱jpn! Mʉt ja myʉkja̱'a̱y'át tʉ ñayyajmʉkja̱'a̱ydya̱'a̱gʉdʉ nidʉgekyʉ di'ibʉ myʉda̱jttʉp ja barkʉ. ¡Es tuk pojʉn tʉ tyʉgooydya'ay! 20Es ja kajxy 'yakjʉna̱'a̱ñ tsa̱jpótm: —Miidsʉty pʉ́nʉty ijttʉp tsa̱jpótm, es miidsʉty apóstʉlʉty esʉ Diosʉ 'yayuk ka̱jxwa̱'xpʉty es nidʉgekyʉ di'ibʉ Dios jya'a'a̱jtypy, xonda̱'a̱ktʉ mʉt ko Dios tʉ ttukkumʉdoy yʉ tadʉ ka̱jpn éxtʉm tʉ mdúnʉdʉ. 21Net tu'ugʉ anklʉs kumʉja̱a̱bʉ tkone'ky ja tsa̱a̱ di'ibʉ dʉ'ʉn éxtʉm tu'ugʉ mʉj pa̱a̱n, es tkujʉbijpʉ jikymyejyñóty, es jyʉnáñ: —Nandʉ'ʉn mij Babiloñʉ mʉj ka̱jpn, myajkujʉbipnaxa̱'a̱ñ, es ni na̱'a̱ jatʉgok mgakʉxʉ'ʉgʉt. 22Ni na̱'a̱ kyanakyyajmʉdówʉt mga̱jpnóty ja trompet xuxpʉ, tsa̱jkapyñxyúxpʉ esʉ arpʉ koobʉ. Es ni kyanakyjyap'átʉt ja mmʉduumbʉty di'ibʉ ʉxpékyʉty, es ni ma̱ kyanakyyajmʉdówʉt jap ja jʉjts tu'unʉn. 23Kyaj jap ñakyjyá̱jʉt ni tu'ugʉ lamprʉ, es ni na̱'a̱ jap kyanakyyajmʉdówʉt yajtúñ ja xʉʉ ma̱ ja pʉjkpʉty. Ja m'ajuuy m'ado'kpʉty tʉ 'yittʉ naxwiiñ jantsy mʉj, es tʉ twin'ʉʉndʉ nidʉgekyʉ naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉty mʉt ja byrujʉ winma̱'a̱ñʉty. 24Pes ma̱ tadʉ ka̱jpn tʉ yajpa̱a̱ty temy yeky ja Diosʉ 'yayuk ka̱jxwa̱'xpʉty ja ñe'pyñ, es ja ñe'pyñ di'ibʉ Dios jya'ay'ajtypy, es nidʉgekyʉ ja ñe'pyñ ja ja̱'a̱y di'ibʉty ja̱'a̱y ya'o'kʉdʉ naxwiiñ.

will be added

X\