DI'IBɄ JATANɄP 17

1Net myiiñ nidu'ugʉ nijʉxtujkpʉ anklʉs di'ibʉ myʉda̱jttʉ ja jʉxtujkpʉ tsim, es xy'anma̱a̱yʉts: —Min es nduk'íxʉt ja tyʉydyu'unʉn ja mʉj kujeñdyo'oxy di'ibʉ uñaapy mejyñwyingʉjxm. 2Yʉ naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉ ryéyʉty tʉ ñaygyʉyákʉdʉ es pyekytyundʉ mʉt yʉ'ʉ, es ja naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉty tʉ myu'uuk myʉmu'ugʉdʉ mʉt yʉ'ʉ, ja'a njʉna̱'a̱nʉm t'ʉxtijtʉ ja Dios es tpanʉjxtʉ ja kujeñdyo'oxyʉ 'yaxʉk winma̱'a̱ñ. 3Kodsʉ natyʉ dʉ'ʉn tʉ xy'awanʉ, nétʉts ja anklʉs xymyʉnejxy mʉj ittum. Jámʉts n'ijxy tu'ugʉ toxytyʉjk ttuk'u'uñʉ tu'ugʉ tsapts axʉk jʉyujk. Tadʉ axʉk jʉyujk windikyʉ ñini'x tmʉdaty mʉdʉ axʉk ayuk kʉxja̱'a̱y di'ibʉ Dios mʉʉt twinga̱jxpéty. Jʉxtujkʉ kyʉba̱jk tmʉdaty es ma̱jkʉ wya̱j. 4Tadʉ toxytyʉjk ñaywyítxʉty mʉt ja tsu'unk wit esʉ tsapts wit, es 'yoydyúñʉty mʉt ja oorʉ, mʉt ja tsujjátypyʉ tsa̱a̱ esʉ perlʉ. Es tmʉdaty kyʉ'ʉjóty tu'ugʉ oorʉ tsim ujts mʉt ja axʉʉkpʉ. Ja'a tya̱a̱dʉ 'yandijpy ja 'yaxʉk jiky'a̱jtʉn. 5Es wyimbokkʉjxy tmʉdaty kʉxja̱'a̱y tu'ugʉ xʉʉ di'ibʉ tsip yajmʉdoop: “Ja Babiloñʉ mʉj ka̱jpn, naxwíñʉdʉ kujeñdyo'oxyʉdyʉ tya̱a̱k es nandʉ'ʉn tya̱a̱k'átyʉty nidʉgekyʉ di'ibáty axʉʉk jiky'a̱jttʉp naxwiiñ.” 6Nétʉts nbejkyʉ kwentʉ ko tadʉ toxytyʉjk múkʉbʉ naty mʉt ja Diosʉ jya'ayʉdyʉ ñe'pyñ es mʉt ja ñe'pyñʉty pʉ́nʉty o'ktʉ mʉt ko t'awda̱jttʉ ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ. Es kodsʉ taadʉ dʉ'ʉn n'ijxy, tats dʉ'ʉñʉ oj njantsywyʉ'ʉmʉ. 7Nétʉdsʉ tadʉ anklʉs xy'anma̱a̱y: —¿Ti ko dʉ'ʉñʉ mwe'emy? Tyam nduknijáwʉt di'ibʉ 'yandijpy yʉ ayu'udsyʉ winma̱'a̱ñ: tadʉ toxytyʉjk esʉ tadʉ axʉk jʉyujk di'ibʉ tyuk'uñaapy, di'ibʉ myʉda̱jtypy jʉxtujkʉ kyʉba̱jk es ma̱jkʉ wya̱j. 8Tadʉ axʉk jʉyujk di'ibʉ tʉ xy'ixy, yʉ'ʉ tu'uk di'ibʉ jékyʉp jiky'a̱jt, es tyam kyaj ñakyjyaa'áty, per pʉdsʉma̱a̱mp kʉk jutoty, es ñejxy ma̱ kyutʉgooyñʉt. ’Ja naxwíñʉdʉ ja̱'a̱y di'ibʉ xyʉʉ kya'ity kʉxja̱'a̱y nekykyʉjxy extʉ ma̱ naty kyajnʉmʉ naxwíñʉdʉ kyoj, ja'a dʉ'ʉñʉ wyʉ'ʉmʉdya'aydyʉt ko t'íxtʉt jatʉgok jya'ty ja axʉk jʉyujk di'ibʉ jékyʉp jiky'a̱jt. Es yʉ xyʉʉjʉty di'ibʉ kʉxja̱'a̱y ma̱ ja neky, ja'a xyʉʉjʉty di'ibáty myʉda̱jttʉp ja jiky'a̱jtʉn winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. 9’Tyámʉts nniga̱jxʉt di'ibʉ tsojkʉp ja wijy'át kejy'át es yajjaygyúkʉt. Ja jʉxtujkpʉ kʉba̱jk ja'a 'yandijpy ja jʉxtujkpʉ kopk ma̱ tadʉ toxytyʉjk 'yu'uñʉ. 10Es nandʉ'ʉnʉ tadʉ kʉba̱jk, yʉ'ʉ 'yandijpy ja jʉxtujkpʉ réyʉty. Nimʉgoxk tʉ 'yooktʉ, ja myʉdʉdujkpʉ tam yajkutíky tyam, es ja myʉjʉxtujkpʉ, yʉ'ʉ kyajnʉm myiñ. Es ko myínʉt, je'eyʉ waanʉ 'yítʉt. 11Es ja axʉk jʉyujk di'ibʉ jékyʉp ijt es tyam kyaj ñakyjyaaty, yʉ'ʉ dʉ'ʉn rey ma̱ tadʉ nijʉxtujkpʉ, es jya̱'ta̱'a̱ñ jatʉgok éxtʉm ja myʉduktujkpʉ rey, per nʉjxpʉ dʉ'ʉn ma̱ kyutʉgooyñʉt. 12’Ja ma̱jkpʉ wya̱j di'ibʉ tʉ xy'ixy, yʉ'ʉ dʉ'ʉn ma̱jkʉ rey di'ibʉ kyaj dyajtsonda̱'a̱ktʉnʉm yajkutúktʉt. Per 'yaxa̱jʉyándʉp ja kutujkʉn éxtʉmʉ rey tuk oorʉn mʉt ja axʉk jʉyujk. 13Tya̱dʉ ma̱jkpʉ réyʉty ti'igyʉ wyinma̱'a̱ñʉty, es myo'oyʉp ja myʉk'a̱jtʉn es ja kyutujkʉn ja axʉk jʉyujk. 14Tsiptuna̱a̱mp mʉt ja Borreegu'unk. Per ja Borreegu'unk mʉmada̱'a̱gʉdʉp, mʉt ko yʉ'ʉ Windsʉn'a̱jtp ma̱ windsʉ́nʉty es Rey'a̱jtp ma̱ réyʉty. Es di'ibáty yʉ'ʉ mʉʉt, Dios woojʉ yʉ'ʉjʉty, wyin'ix, es oy tmʉdundʉ Dios. 15Ja anklʉs xy'anma̱a̱yʉts nandʉ'ʉn: —Tadʉ mejyñ di'ibʉ tʉ xy'ixy ma̱ 'yu'uñʉ ja kujeñdyo'oxy, yʉ'ʉ dʉ'ʉn 'yandijpy ja ja̱'a̱y pʉ́nʉty jiky'a̱jttʉp ma̱ maygya̱jpn, ma̱ wiinkpʉ may ayuk ka̱jxpʉty, es ma̱ mayñaxwíñʉdʉ. 16Ja ma̱jkpʉ wa̱j es ja axʉk jʉyujk tyuk'ak'átʉp ja kujeñdyo'oxy, es dyajwʉ'ʉmʉt niwa̱'a̱ts ʉxwa̱'a̱ts. Es extʉ tsyu'tsta̱'a̱ydyʉp ja ñini'x, es ñino'kta̱'a̱ydyʉp di'ibʉ wʉ'ʉmp. 17Diosʉ dʉ'ʉn tʉ pyʉjta̱'a̱gʉdʉ es dyajtuunʉdʉ Diosʉ wyinma̱'a̱ñ, ti'igyʉ ñaybyʉjta̱'a̱gʉdʉ es dyaky ja kutujkʉn éxtʉmʉ rey ma̱ ja axʉk jʉyujk extʉ ko yajkuydyuunda̱'a̱yʉt di'ibʉ Dios ñaska̱jxʉ. 18Tadʉ kujeñdyo'oxy di'ibʉ tʉ xy'ixy, yʉ'ʉ dʉ'ʉn 'yandijpy ja mʉj ka̱jpn di'ibʉ 'yane'empy ja naxwíñʉdʉ ryéyʉty.

will be added

X\