DI'IBɄ JATANɄP 16

1Nétʉts nmʉdooy pyʉdsemy ja kajxy tsa̱jptʉgóty di'ibʉ tyuk'ane'empy ja jʉxtujkpʉ anklʉs: —Nʉjxtʉ es tuktaamdu'uttʉ ja jʉxtujkpʉ tsim di'ibʉ myʉda̱jtypy ja mʉk tʉydyu'unʉn di'ibʉ Dios yajkypy naxwiiñ. 2Ja jawyiimbʉ anklʉs oj ñejxy. Ta ttuktaamdúty ja tsyim naxwiiñ. Net pyʉdseemy ja mʉk pu'uts ñikʉjxmʉty di'ibʉ mʉk jantsy pʉjkp ma̱ nidʉgekyʉ di'ibáty myʉda̱jttʉp ja axʉk jʉyujkʉ syeyʉ es di'ibáty nandʉ'ʉn 'yawda̱jttʉp ja awinnax. 3Net ja myʉmajtskpʉ anklʉs ttuktaamdúty ja tsyim jikymyejyñóty. Ta ja jikymyejyñ jyʉmbijty éxtʉmʉ ne'pyñ, dʉ'ʉn éxtʉmʉ o'kpʉ ne'pyñ. Ta 'yo'kta̱a̱ydyʉ nidʉgekyʉ di'ibʉ jiky'a̱jttʉp jikymyejyñóty. 4Ja myʉdʉgʉʉkpʉ anklʉs ttuktaamdúty ja tsyim ma̱jatyʉ mʉjnʉʉ es ma̱jatyʉ nʉʉ myuxy. Ta jyʉmbijtta̱a̱y ne'pyñ. 5Nétʉts nmʉdooy ja anklʉs jyʉna'añ: —Dios, mijts m'ijt es mijts m'ijtpʉm. Wa̱'a̱ts mij. Mdiimpy ja tʉy'a̱jtʉn es dʉ'ʉn xytyukkumʉdówʉt, 6mʉt ko ttuktaam ttuk'yojktʉ mijʉ m'ayuk ka̱jxwa̱'xpʉ ñe'pyñ, es mijʉ mja̱'a̱yʉty. Es tyam mij xytyuk'iiky ja ne'pyñ. Pes dʉ'ʉn ñitʉ́kʉdʉ. 7Nétʉts nmʉdooy nandʉ'ʉn kyajxy extʉ ma̱ artal, es jyʉna'añ: —Oyʉ dʉ'ʉn, Windsʉ́n Dios di'ibʉ tʉgekyʉ mʉk'a̱jtʉn myʉda̱jtypy. Tʉ xypyayo'oy yajxón mʉt ja tʉy'a̱jtʉn. 8Ja myʉma̱jtáxkpʉ anklʉs ttuktaamdúty ja tsyim ma̱ ja xʉʉ. Es mʉt yʉ'ʉ ni'igʉ oj myʉjʉ ja xʉ'án es ttsa̱'a̱ydyʉt ja naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉty. 9Es dʉ'ʉn ja ja̱'a̱y jantsy mʉk tyooydyʉ mʉt ja xʉ'án. Per ni mʉt yʉ'ʉ kyajodʉmbijttʉ, kyaj t'awda̱jttʉ Dios di'ibʉ yajkypyʉ tya̱dʉ tʉydyu'unʉn. Ni'igʉ tmʉ''ʉdʉgooy tmʉga̱jxtʉgooy ja Dios. 10Ja myʉmʉgoxkpʉ anklʉs ttuktaamdúty ja tsyim ma̱ yajkutíky ja axʉk jʉyujk. Ta kyoodsʉdyaay ma̱ 'yane'emy. 11Net ja ja̱'a̱yʉty ñayya'andsu'udsʉdʉ mʉt ja mʉk pʉjkʉn di'ibʉ yajna̱jxtʉp. Per ni mʉt yʉ'ʉ tkamastuttʉ ja 'yaxʉk winma̱'a̱ñ di'ibʉ tyuundʉp. Ni'igʉ tmʉ''ʉdʉgooy tmʉga̱jxtʉgooy ja Dios. 12Ja myʉdʉdujkpʉ anklʉs ttuktaamdúty ja tsyim ma̱ ja Eufrates mʉjnʉʉ. Ta ja nʉʉ tyʉtsy es 'yawa̱'a̱dsʉt ja tyu'u ja réyʉty di'ibʉ miindʉp ma̱ xʉʉ pyʉdsemy. 13Nétʉts n'ijxy ma̱ ja sarpyentʉ 'ya̱a̱, es ma̱ ja axʉk jʉyujkʉ 'ya̱a̱, es ma̱ nandʉ'ʉn ja kyuga̱jxpʉ di'ibʉ andakpʉ 'ya̱a̱, pyʉdsemy tʉgʉʉgʉ mʉjku'u di'ibʉ kʉxʉ'kp éxtʉmʉ nootsy. 14Tya̱a̱dʉ yʉ'ʉ dʉ'ʉnʉ mʉjku'ujʉty di'ibʉ tyuundʉp ijxwʉ'ʉmʉn di'ibʉ myʉda̱jtypy ja mʉj'a̱jtʉn, es nʉjx twowa̱'a̱ndʉ ja réyʉty ma̱jatyʉ naxwíñʉdʉ es ñaymyujkta̱'a̱yʉdʉt es tsyiptuna̱'a̱ndʉ mʉt ja Nindsʉn'a̱jtʉm Dios di'ibʉ tʉgekyʉ mʉk'a̱jtʉn myʉda̱jtypy, ko tpa̱a̱dʉt ja tiempʉ. 15“Mʉdowdʉ es jaygyúkʉdʉ. Ʉj, Diosʉ 'yU'unk, nmina̱'a̱ñʉts ti'in, éxtʉm ko jya'ty ja ma'tspʉ. Jotkujk di'ibʉ naty wijy es witxʉ, kʉdiibʉ tsoydyu'un mʉʉt jyʉdítʉt niwa̱'a̱ts ʉxwa̱'a̱ts ja̱'a̱y wyinduuy.” 16Ta ñaymyujkʉdʉ ja naxwíñʉdʉ réyʉty ma̱ ja luga̱a̱r di'ibʉ ebreeʉ ja̱'a̱yʉty tyukxʉ'a̱jttʉp Armajedón. 17Ja myʉjʉxtujkpʉ anklʉs ttuktaamdúty ja tsyim pojotm. Ta yajmʉdooy kajxy ma̱ Dios yajkutíky es ma̱ ja tsa̱jptʉjk jam tsa̱jpótm, es jyʉnáñ mʉk: —¡Tʉ net tyuñ jyátyʉty! 18Net myiiñ ja anaa jʉdsuk, es ja naxwíñʉdʉ jyantsypyʉmiimy mʉt ja mʉk ujx. Kyaj ni windii dʉ'ʉmbʉ ujx kyanaxy extʉ ma̱ tsyondaky ja naxwíñʉdʉ ja̱'a̱y. 19Ta ja Jerusalén ka̱jpn tsya̱'pxwa'xy tʉgʉk peky. Es ma̱jatyʉ ka̱jpn naxwiiñ jya̱'a̱dʉgooydyaay. Es ja Dios tjamyejtsy ja Babiloñʉ mʉj ka̱jpn es ttuk'uuga̱'a̱ñ ja vyinʉ, ja'a njʉna̱'a̱nʉm ja tʉydyu'unʉn di'ibʉ yajkypy mʉt ja 'yakʉ. 20Net tʉgekyʉ islʉ es tʉgekyʉ kopk tyʉgooydyaay. 21Nandʉ'ʉn kya'ay tsa̱jpótm yʉ tʉtsn jantsy mʉjjátyʉty, extʉ justyikxy kilʉ jye'emdsyʉty tu'ugáty. Es ja naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉty tmʉ''ʉdʉgoy tmʉga̱jxtʉgóy ja Dios mʉt ja myʉj ayo'onʉ tadʉ tʉtsn, mʉt ko mʉk ayo'onʉ dʉ'ʉn yʉ'ʉ.

will be added

X\