DI'IBɄ JATANɄP 15

1N'ijxyʉts tsa̱jpótm jatu'ugʉ mʉj ijxwʉ'ʉmʉn di'ibʉ ja̱'a̱y dʉ'ʉñʉ yajwe'empy. N'ijxyʉts jʉxtujkʉ anklʉs mʉt jʉxtujkʉ óknʉmbʉ ayo'on. Es mʉdʉ tadʉ jʉxtujkpʉ ayo'on kyʉjxta̱'a̱y ja Diosʉ 'yajkʉn. 2N'ijxyʉts nandʉ'ʉn éxtʉm kyʉxe'eky tu'ugʉ jikymyejyñ, éxtʉmʉ viidrʉ tuktʉkʉ mʉt ja jʉnya'ank. Es n'ijxyʉts nandʉ'ʉn ja di'ibʉ myʉmadaktʉ ja axʉk jʉyujk mʉt ko kyaj t'awda̱jttʉ ja 'yawinnax es kyaj tkupʉjktʉ ja syeyʉ. Tamʉ naty yʉ'ʉjʉty tyánʉdʉ jikymyejyñgyʉjxm, es tmʉdaty ja 'yarpʉ di'ibʉ natyʉ Dios tʉ myo'oyʉdʉ, 3es t'ʉwdʉ ja Moisesʉ 'yʉy, ja Diosʉ myʉduumbʉ, es ja Borreegu'ungʉ 'yʉy. Esʉ dʉ'ʉn 'yʉwdʉ: Windsʉ́n Dios di'ibʉ tʉgekyʉ mʉk'a̱jtʉn myʉda̱jtypy, jyantsymyʉ́jʉty es jyantsy'oy jyantsytsyújʉty di'ibʉ mdiimpy. Mij myajkutujkp mʉdʉ tʉy'a̱jtʉn, mij myajkutijkypy nidʉgekyʉ naxwíñʉdʉ ja̱'a̱y. 4Nindsʉn'a̱jtʉm, ¿pʉ́n mgawindsʉ'ʉgʉdʉp, pʉ́n mga''awdátʉdʉp? Mʉt ko mijtsʉ dʉn je'eyʉ di'ibʉ wa̱'a̱ts, pa̱a̱ty nidʉgekyʉ naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉ myíndʉt ma̱ mij es m'awdátʉdʉt, mʉt ko tʉ t'ixtʉ ko tʉy'a̱jtʉn tʉgekyʉ di'ibʉ mij mdiimpy. 5Oknʉmts n'ijxy jam tsa̱jpótm 'yawa̱'a̱tsy ja tsa̱jptʉjk, ja Diosʉ tyʉjk. 6Jap tsa̱jptʉgóty pyʉdsʉʉmdʉ tadʉ jʉxtujkpʉ anklʉs di'ibʉ myʉnejxypy ja jʉxtujkpʉ ayo'on, es wa̱'a̱ts poop ja wyit es jyantsytye'xy, es tmʉdaty ja 'yoorʉ ka̱a̱tsywyʉʉn di'ibʉ mʉj ja 'yok. 7Net nidu'ugʉ nima̱jtáxkpʉ jiky'a̱jtpʉty di'ibʉ ijttʉp Dios windum, yʉ'ʉ myooyʉ kʉjktu'ugʉ anklʉs oorʉ tsim nidu'ugáty ujts mʉt ja mʉk tʉydyu'unʉn di'ibʉ yajkypy ja Dios di'ibʉ ijtpʉm winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. 8Es ja tsa̱jptʉjk 'yujtspejty mʉt ja jok di'ibʉ miimp ma̱ ja Diosʉ myʉj'a̱jtʉn es ja myʉk'a̱jtʉn. Es ni pʉ́n mba̱a̱t oj kyatʉkʉ extʉ ko kyʉjxta̱a̱yñʉm ja jʉxtujkpʉ ayo'on di'ibʉ myʉnʉjxtʉp ja jʉxtujkpʉ ánklʉsʉty.

will be added

X\