DI'IBɄ JATANɄP 14

1Oknʉmts n'ijxy ja Borreegu'unk ko naty jam tyanʉ ma̱ Syon Kopk. Jamʉ naty mʉʉt mʉgo'px jajustyikxymya̱jtáxk mil ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ naty tsa̱'a̱y wyimbokkʉjxy mʉt ja syeyʉ ja Borreegu'unk esʉ Dios Teety. 2Es nmʉdooyʉts tsa̱jwínm jyʉna'añ éxtʉmʉ nʉʉdáx 'yʉʉtsy pyʉmimy, es éxtʉmʉ anaa mʉk ya'axy, dʉ'ʉn éxtʉmʉ may arpʉ koobʉ kyowdʉ. 3Es t'ʉwdʉ jembyʉ ʉy uñaaybyajn winduuy ma̱ Dios yajkutíky es ma̱ nima̱jtáxkpʉ jiky'a̱jtpʉty es ma̱ ja mʉjja̱'a̱ydyʉjk. Ni pʉ́n mba̱a̱t tkajatyʉ tadʉ ʉy, ja'ayʉ je'eyʉ tadʉ mʉgo'px jajustyikxymya̱jtáxk mil di'ibʉ oj ñitso'oktʉ naxwiiñ. 4Yʉ'ʉ dʉ'ʉnʉty di'ibʉ tsuj yajxón tʉ jya'ay'áttʉ, di'ibʉ nayyajwa̱'a̱ts'a̱jtʉdʉp éxtʉmʉ kixyʉdo'oxyʉty, es tpanʉjxtʉ ja Borreegu'unk oytyim ma̱a̱ty ñejxy. Yʉ'ʉ dʉ'ʉnʉty oj ñitso'oktʉ ma̱ naxwíñʉdʉ ja̱'a̱y es ijttʉp éxtʉm ja tʉʉmp di'ibʉ jawyiin tʉʉmp'a̱jtp es yajtukmʉyóxy ja Dios esʉ Borreegu'unk. 5Ni na̱'a̱ oj kya''anda̱'a̱ktʉ, ja'a ko wa̱'a̱ts ja̱'a̱yʉty yʉ'ʉ. 6Nétʉts n'ijxy jatu'ugʉ anklʉs kyaagʉdíty tsa̱jpótm, es tmʉdaty ja oybyʉ ayuk di'ibʉ winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ wʉ'ʉmp, es yajka̱jxwa̱'xʉt ma̱ tʉgekyʉ nax ka̱jpn, ma̱ tʉgekyʉ naxwíñʉdʉ, es ma̱ tʉgekyʉ wiinkpʉ ayuk ka̱jxpʉ. 7Es jyʉna'añ jantsy mʉk: —Windsʉ'ʉgʉdʉ Dios es awdattʉ, mʉt ko tʉ net jya'ty ja oorʉ ma̱ net tpayo'oya'añ ja naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉty. Awdattʉ di'ibʉ yajkoj ja tsa̱jp, naxwíñʉdʉ, jikymyejyñ, es ma̱ nʉʉ myuxy. 8Es ja myʉmajtskpʉ anklʉs tpanejxy ja jawyiimbʉ anklʉs, es jyʉna'añ: —Tʉ net, tʉ net jyijtta̱'a̱y ja Babiloñʉ mʉj ka̱jpn di'ibʉ nidʉgekyʉ naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉty tʉ dyajtʉgóy mʉt ja 'yaxʉk tu'unʉn, éxtʉm ko pʉ́n dyajmi'igyʉty ja myʉgu'uk. 9Es ja myʉdʉgʉʉkpʉ anklʉs tpanejxy ja jawyiimbʉ nimajtsk, es jyʉna'añ mʉk: —Pʉn ja pʉ́n t'awdatyʉ tadʉ axʉk jʉyujk, es pʉ́n nayya̱jkʉp yajtsa̱'a̱yʉt wyimbokkʉjxy o ma̱ kyʉ'ʉ, 10Dios jantsy tukkumʉdówʉdʉp mʉk ma̱ ja luga̱a̱r mʉdʉ azufrʉ jʉnya'ank di'ibʉ yajtukjʉjp'ijxp, ma̱ 'yayówdʉt Diosʉ 'yanklʉs wyinduuy es Borreegu'unk wyinduuy. 11Ja jʉʉn di'ibʉ tsa̱'a̱yʉdʉp, ja'a yajpʉdʉ'ʉgʉp ja jok winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. Ja'a njʉna̱'a̱nʉm ko yajtukkumʉdowa̱'a̱ñ winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ nidʉgekyʉ di'ibáty 'yawda̱jttʉp ja axʉk jʉyujk, o ja 'yawinnax, o ko tʉ yajtsa̱'a̱ydyʉ mʉt ja syeyʉ. 12Wa'an yʉ'ʉ dyajjotkujkʉ ja Diosʉ jya'ay es tmʉdánʉdʉt ma'xtujkʉn mʉʉt oytyim ti ayo'onʉty, ja'a di'ibʉ kyuydyuundʉp ja Diosʉ 'yana'amʉn es oy tmʉdundʉ ja Jesús. 13Nétʉts nmʉdooy tsa̱jpótm, es xy'anma̱a̱yʉts: —Kʉxja̱'a̱yʉ tya̱a̱dʉ: “Jotkujk di'ibʉ tyam o'ktʉp es di'ibʉ óknʉm ooga̱a̱mp ja'agyʉjxm ko tmʉbʉktʉ ja Nindsʉn'a̱jtʉm.” Ja Espíritʉ Santʉ dʉ'ʉn jyʉna'añ: “Tʉy'a̱jtʉn ko yʉ'ʉjʉty jyotkujkʉty, mʉt ko jaba̱a̱dʉ dʉ'ʉn myʉk'ayoy es tyuñ. Dios mo'oyʉdʉp ja pyo'xtákn es myay'ata̱'a̱ñʉty mʉt ko oy tʉ tmʉdúñ naxwiiñ.” 14Nétʉts n'ijxy tu'ugʉ poop nima̱'a̱. Jam 'yu'uñʉ ma̱ tadʉ nima̱'a̱ kyʉxe'eky éxtʉm ja Naxwíñʉdʉ Ja̱'a̱yʉdyʉ Kyudʉnaabyʉ. Jam tmʉdaty kyʉba̱jkkʉjxm tu'ugʉ oorʉ koronʉ, es tkʉkápyʉty tu'ugʉ mʉʉydsyujkn jantsy jʉjp. 15Ta pyʉdseemy tsa̱jptʉgóty jatu'ugʉ anklʉs, es mʉk tmʉgajxy di'ibʉ uñaapy nima̱'a̱gʉjxm: —Tʉ net tpa̱a̱ty ja oorʉ. Yajpʉdʉ'ʉk ja mbʉjta'aky mʉdʉ tadʉ mmʉʉydsyujkn, mʉt ko tʉ tsya'amy ja naxwíñʉdʉ pyʉjta'aky. 16Ta ja di'ibʉ naty uñaapy nima̱'a̱gʉjxm, ttsujkmijky ja naxwíñʉdʉ pyʉjta'aky. 17Ta pyʉdseemy jatu'ugʉ anklʉs ma̱ ja tsa̱jptʉjk tsa̱jpótm, tmʉnejxy nandʉ'ʉn tu'ugʉ myʉʉydsyujkn jantsy jʉjp. 18Ta pyʉdseemy jatu'ugʉ anklʉs ma̱ ja artal di'ibʉ jam kywentʉ'a̱jtypy ja jʉʉn, es mʉk dyaxʉ ja di'ibʉ myʉda̱jtypy ja myʉʉydsyujkn jʉjppʉ, es t'anʉʉmʉ: —Mʉt ja mmʉʉydsyujkn tsujkmúk ja naxwíñʉdʉ 'yuuvʉ, mʉt ko tʉ tsya'amy. 19Ta ja anklʉs dyajmijky ja uuvʉ ma̱ ja naxwíñʉdʉ. Ta tniko'obejty es twinma̱'a̱dsa̱'a̱ñ. Ja'a tya̱a̱dʉ 'yandijpy ja mʉk tsa̱a̱tsytyu'unʉn di'ibʉ Dios yakaampy. 20Ja uuvʉ oj yajwinma̱'a̱tsy ka̱jpnbʉ'a̱a̱y. Es ma̱ ya''ama̱'tsʉ pyʉdseemy ja ne'pyñ tuk metrʉ jakujm kyʉjxmʉty es pyʉye'ky tʉgʉk mʉgo'px mil metrʉn.

will be added

X\