DI'IBɄ JATANɄP 13

1Esʉts n'ijxy jikymyejyñóty pyʉdsemy tu'ugʉ axʉk jʉyujk di'ibʉ myʉda̱jtypy jʉxtujkʉ kyʉba̱jk es ma̱jkʉ wya̱j. Es tu'uk tu'ugʉ wya̱j tmʉdaty ja koronʉ. Es ma̱ yʉ kyʉba̱jkʉty tmʉdaty tu'uk tu'uk kʉxja̱'a̱y ja xyʉʉjʉty di'ibʉ Dios myʉdʉgeepy. 2Tya̱dʉ axʉk jʉyujk di'ibʉts n'ijx, dʉ'ʉn kyʉxe'ky ja ñini'x éxtʉmʉ kuxyʉbyʉjy, esʉ tyeky éxtʉmʉ osʉ, esʉ 'ya̱a̱ éxtʉmʉ ka̱a̱. Yʉ sarpyentʉ yʉ'ʉ mooyʉ ja myʉk'a̱jtʉn esʉ kyutujkʉn es 'yana'amʉt. 3Nidu'ugʉty ja axʉk jʉyujkʉ kyʉba̱jk, dʉ'ʉn éxtʉm jyawʉ tmʉda̱jty tu'ugʉ mʉj tsayut di'ibʉ ya'oogʉdʉp. Per ja tsyayut oj 'yagʉda'aky. Es ja naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉty dʉ'ʉñʉ jyantsywyʉ'ʉmʉdyaaydyʉ es tpanʉjxtʉ ja axʉk jʉyujk. 4Es nidʉgekyʉ ja̱'a̱y t'awda̱jttʉ ja sarpyentʉ mʉt ko tʉ tmo'oy ja kyutujkʉn ja axʉk jʉyujk. Es t'awda̱jttʉ nandʉ'ʉn ja axʉk jʉyujk, jyʉna̱'a̱ndʉ: —¿Pʉ́nʉ dʉ'ʉn éxtʉmʉ tya̱dʉ axʉk jʉyujk?, ¿es pʉ́nʉ mba̱a̱t mʉʉt tsyiptúñ? 5Es ja sarpyentʉ yajmooy ja tu'u es ñaymyʉjpʉjta̱'a̱gʉdʉt esʉ Dios tmʉga̱jxtʉgóyʉt. Nandʉ'ʉn yajmooy ja tu'u es 'yana'amʉt justyikxymyajtsk po'o. 6Es dʉ'ʉn tmʉga̱jxtʉgooy ja Dios es twin'ʉbat twinga̱jxpátʉ ma̱ tsyʉʉnʉ es di'ibáty ijttʉp tsa̱jpótm. 7Nandʉ'ʉn yajmooy es tsyiptúnʉt mʉt ja Diosʉ jya'ayʉty, extʉ tmʉmadaktʉ, es yajmooy ja kutujkʉn ma̱ tʉgekyʉ ka̱jpnʉty, ma̱ tʉgekyʉ ayuk ka̱jxpʉty, es ma̱ tʉgekyʉ naxwíñʉdʉ. 8Es nidʉgekyʉ ja̱'a̱yʉty t'awda̱jtta̱'a̱yʉdʉ tadʉ axʉk jʉyujk, ja'a njʉna̱'a̱nʉm ja di'ibáty kyajpʉ xyʉʉ 'yity kʉxja̱'a̱y ma̱ ja ñeky ja Borreegu'unk di'ibʉ Dios ya̱jk windsʉ'kʉn. Esʉ tadʉ neky tmʉdaty kʉxja̱'a̱y extʉ ma̱ naty kyajnʉmʉ naxwíñʉdʉ kyojy, ja xyʉʉ nidʉgekyʉ di'ibáty myʉda̱jttʉp ja jiky'a̱jtʉn winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. 9Di'ibʉ mʉdoodʉp, wa'an tjaygyúkʉdʉ. 10Di'ibʉ yajmʉnʉjxándʉp tsimy, tsimy yajmʉnʉjxtʉt, es di'ibʉ oogándʉp mʉdʉ espa̱a̱dʉ, mʉdʉ espa̱a̱dʉ 'yooktʉt. Pa̱a̱ty pʉ́nʉty ijttʉp ja Diosʉ jya'ay, wa'an mʉk a̱a̱ mʉk jot dyajnáxtʉ pʉn ti ayo'on tukkʉdákʉp, es dʉ'ʉñʉm tmʉbʉ́ktʉt ja Dios. 11Oknʉmts n'ijxy pyʉdsemy na̱a̱xóty jatu'ugʉ axʉk jʉyujk, tmʉdaty majtskʉ wya̱j éxtʉm ja borreegʉ, es dʉ'ʉn jyʉna'añ éxtʉmʉ sarpyentʉ, 12es tmʉdaty tʉgekyʉ kyutujkʉn ja jawyiimbʉ axʉk jʉyujk, es yʉ'ʉ tmʉdúñ. Es dʉ'ʉn ttuñ esʉ naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉty 'yawdátʉdʉt ja jawyiimbʉ axʉk jʉyujk di'ibʉ yajtsók ja mʉj tsayut. 13Nandʉ'ʉn ttuuñ ja ijxwʉ'ʉmʉn di'ibʉ myʉda̱jtypy ja mʉj'a̱jtʉn, extʉ yajkʉdákypy ja jʉnya'ank tsa̱jpótm ja̱'a̱y wyinduuy, 14es dʉ'ʉn twin'ʉʉñ ja naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉty mʉt ja mʉj'a̱jtʉn di'ibʉ ja jawyiimbʉ axʉk jʉyujk tuktuunʉp. Es yajtuk'ane'emy es dyajnikojtu'uttʉt tu'ugʉ awinnax es twindsʉ'ʉgʉdʉt ja jawyiimbʉ axʉk jʉyujk di'ibʉ jyayajtsayujt mʉdʉ espa̱a̱dʉ es 'yakjiky'ajty. 15Es ja myʉmajtskpʉ axʉk jʉyujk yajmooy ja kutujkʉn es tmo'oyʉt ja jyiky'a̱jtʉnʉ tadʉ awinnax es dyajka̱jxʉt, es extʉ dya'oogʉt di'ibáty kyaj 'yawdátyʉty. 16Esʉ tadʉ myʉmajtskpʉ axʉk jʉyujk tyukkuwa̱'a̱nʉ es nidʉgekyʉ mʉj mutsk, mʉkja̱'a̱y esʉ ayoobʉ ja̱'a̱yʉty, mʉduumbʉty esʉ yajmʉduumbʉty, yajtsa̱'a̱yʉt ma̱ 'yaga̱'a̱ñgyʉ'ʉ o ma̱ wyimbok. 17Es dʉ'ʉn ni pʉ́n mba̱a̱t kyajuy kyateegyʉty pʉn kyaj tmʉdaty ja seyʉ, ja'a njʉna̱'a̱nʉm pʉn kyaj tsya'ayʉty mʉt ja xyʉʉ o ja ñumbrʉ ja jawyiimbʉ axʉk jʉyujk. 18Tya̱a̱dʉ yʉ'ʉ tsojkʉp ja jaygyujkʉn. Es di'ibáty kuwijy mba̱a̱t tnijáwʉdʉ di'ibʉ 'yandijpy yʉ ñumbrʉ tadʉ axʉk jʉyujk, mʉt ko yʉ ñumbrʉ ja'a 'yandijpy ja xyʉʉ tu'ugʉ yedyʉjk. Yʉ ñumbrʉ ja'a tʉdujk mʉgo'px jatʉgʉ'px tʉdujk.

will be added

X\