DI'IBɄ JATANɄP 11

1Nétʉts xymyooydyʉ tu'ugʉ tsa̱jkápyñ di'ibʉ dʉ'ʉn éxtʉmʉ kijxn, es xy'anma̱a̱ydyʉts: —Nʉjx es xykyijxʉt ja Diosʉ tsya̱jptʉjk esʉ 'yartal, es madsyow na̱a̱k jap di'ibʉ Dios awda̱jttʉp. 2Per katʉ xykyijxy ja tsa̱jptʉjk tʉja̱'a̱, mʉt ko tʉ yajkʉyáky mʉt ja naxwíñʉdʉ di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty. Es yʉ'ʉjʉty tyuktaanán tyukwa̱'a̱gándʉp justyikxymyajtsk po'o ja Jerusalén ka̱jpn. 3Esʉts ʉj ngáxʉp majtskʉ ndestiigʉts, u'xpʉ witxʉ, es yʉ'ʉdsʉ n'ayuk kya̱jxwa̱'xʉp ma̱jmajtsk mʉgo'px jatʉgʉ'px xʉʉ. 4Tya̱dʉ majtskpʉ testiigʉ yʉ'ʉ dʉ'ʉn ja majtskpʉ oliivʉs kepy es ja majtskpʉ kandaleerʉ di'ibʉ ijtp Dios windum. 5Pʉn ja pʉ́n tyuna̱'a̱nʉdʉ axʉʉk, yʉ'ʉjʉty yajpʉdsʉ́mdʉp ja jʉnya'ank ma̱ 'ya̱a̱, es tno'kta̱'a̱yʉt nidʉgekyʉ ja myʉdsip. Esʉ dʉ'ʉn 'yooktʉt oytyim pʉ́nʉty di'ibʉ tunánʉp axʉʉk. 6Tya̱dʉ testiigʉty myʉda̱jttʉp ja mʉk'a̱jtʉn es dya''adúkʉt ja tsa̱jp kʉdiibʉ tyu'ujʉt ja tiempʉ ma̱ tka̱jxwa̱'xʉdʉ ja Diosʉ 'yayuk. Es nan myʉda̱jttʉp ja mʉk'a̱jtʉn esʉ nʉʉ dyajjʉmbítʉt ne'pyñ, es dya''ayówdʉt ja naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉty mʉt kana̱k naxʉ ayo'on na̱a̱k ok yʉ'ʉ ttsoktʉ. 7Per ko naty tʉ tka̱jxwa̱'xta̱'a̱ydyʉ ja Diosʉ 'yayuk, net ja axʉk jʉyujk di'ibʉ pʉdsʉʉmp ma̱ ja kʉk jut tmʉttsiptuna̱'a̱ñ yʉ nimajtskʉ testiigʉty, esʉ axʉk jʉyujk myada̱'a̱ga̱'a̱ñ es ya'oogʉdʉt, 8es ja ñini'x wyʉ'ʉmʉt tu'ugijky ma̱ tadʉ ka̱jpn ma̱ kyruuzpejty ja Nindsʉn'a̱jtʉm. Es mʉt ko yʉ kuga̱jpnʉty jyantsymyʉjpojpʉja̱'a̱y'áttʉ, yajxʉʉyejky Sodomʉ es nandʉ'ʉn Ejiptʉ. 9Es tʉgʉk xʉʉ jakujm t'íxtʉt ja ja̱'a̱y pʉ́nʉty jiky'a̱jttʉp ma̱ maygya̱jpn, ma̱ may ayuk ka̱jxpʉty, es ma̱ mayñaxwíñʉdʉ, es kyaj ñigutíkyʉty dyajnaxtʉ́kʉdʉ tadʉ o'kpʉty. 10Nidʉgekyʉ naxwíñʉdʉ ja̱'a̱y xyondakta̱'a̱yʉt mʉt yʉ'ʉgyʉjxmʉ 'yo'kʉn, es jyantsyñayjyáwʉdʉt jotkujk, extʉ naydyuknigáxʉdʉp ja may'aty nixim niyam mʉt ko tadʉ majtskpʉ Diosʉ kyuga̱jxpʉ tʉ jyantsyya''ayóyʉty. 11Per ko ñajxy tʉgʉk xʉʉ jakujm, Dios yajjikypyʉjk es dyajpʉde'ky jatʉgok. Es nidʉgekyʉ di'ibáty ijxʉdʉ jyantsyñay'adsʉ'kʉdyaayʉdʉ. 12Net majtsk ja testiigʉty tmʉdoodʉ kyajxy mʉk tsa̱jpótm, es jyʉna'añ: —¡Ku'ttʉ yam! Ta pyatʉjkʉdʉ tsa̱jpótm yoodsóty, es yʉ myʉdsípʉty 'yijxʉdʉ. 13Netyʉ myiiñ ja mʉk ujx, es tyʉgooy tuk peky ja ka̱jpn di'ibʉ wa̱'x ma̱jk peky. Es jʉxtujk mil ja ja̱'a̱yʉty 'yo'ktʉ mʉt ja ujx. Es nʉ'ʉn ja ja̱'a̱yʉty 'yaknadʉjkʉ mʉt ja tsʉ'ʉgʉ t'awda̱jttʉ ja Dios. 14Dʉ'ʉn jyajty ja myʉmajtsk ok nibʉdʉ'ʉk ja ayo'on. Per tim tsojk myina̱'a̱ñ ja myʉdʉgʉʉkpʉ. 15Ja myʉjʉxtujkpʉ anklʉs ttukxuxy ja trompetʉ. Net yajmʉdooy kajxy mʉk tsa̱jpótm, es jyʉna'añ: Tyamʉ netʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Dios esʉ Kyristʉ tʉ dyajkutujktsoona̱'a̱ndʉ naxwiiñ, es yajkutuka̱'a̱ñ winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. 16Net ja ni'i'px ma̱jtáxkpʉ mʉjja̱'a̱ydyʉjk di'ibʉ naty uñaaydyʉp uñaaybyajnóty Dios windum, ñayjyujpʉdʉ es t'awda̱jttʉ Dios, 17es jyʉna̱'a̱ndʉ: Windsʉ́n Dios di'ibʉ tʉgekyʉ mʉk'a̱jtʉn mmʉda̱jtypy, mijtsʉ dʉ'ʉn m'ijt, es mijts dʉ'ʉn m'ijtp. Nja̱'a̱ygyʉdákypyʉts mij ko tʉ xyajtsonda'aky myajkutíky. 18Yʉ naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉty ajkʉdʉp mʉt mij. Per tʉ jya'ty ja xʉʉ ma̱ mij xytyukkumʉdówʉt. Es nandʉ'ʉn tʉ net tpa̱a̱ty ma̱ ja o'kpʉty xypyayo'oya̱'a̱ndʉ es xyajjʉmbita̱'a̱ñ oy ja mmʉduumbʉty di'ibʉ tʉ m'ayuk tka̱jxwa̱'xtʉ, es nidʉgekyʉ mja̱'a̱yʉty, mʉj mutsk, di'ibʉ mij m'a̱wda̱jtʉdʉp, es tʉ net tpa̱a̱ty ma̱ mij xyajtʉgoya'añ ja di'ibáty yajma̱'ttʉp ja naxwíñʉdʉ. 19Net 'yawatsy ja Diosʉ tsya̱jptʉjk di'ibʉ tsa̱jpótm, es kyʉxe'ky tsa̱jptʉgóty ja ka̱a̱xʉ ma̱ 'yity ja kajxy'átypyʉ di'ibʉ Dios tyuun mʉdʉ jya'ay. Ta myiiñ ja mʉk ujx, anaa jʉdsúkʉty esʉ mʉk tʉtsnduu.

will be added

X\