DI'IBɄ JATANɄP 10

1Oknʉm n'ijxyʉts jatu'ugʉ mʉk anklʉs di'ibʉ kʉdakp tsa̱jpótm, abity mʉt ja yoots. Es kyʉba̱jkkʉjxy tmʉdaty ja i'tsy. Yʉ wyiin jyʉjp jyantsytye'xy éxtʉmʉ xʉʉ, esʉ tyeky dʉ'ʉn kyʉxe'eky éxtʉm majtskʉ pila̱a̱r di'ibʉ winya'amp. 2Es kyʉ'ʉjóty tmʉdaty tu'ugʉ nekypyity. Es tpʉjtáky ja 'yaga̱'a̱ñdyéky ma̱ yʉ jikymyejyñ, esʉ 'yana̱jñdyéky tpʉjtáky ma̱ naxwíñʉdʉ. 3Net kya̱jxkéky mʉk éxtʉm tu'ugʉ ka̱a̱ myu'uy. Es ko dʉ'ʉn yaxkeky, ta ja jʉxtujkpʉ anaa kya̱jxtʉ. 4Nétʉts ʉj njaja̱'a̱yáñ éxtʉm ja anaa jyʉnáñ. Per tats nmʉdooy xymyʉgajxyʉts tsa̱jpótm, es xy'anʉʉmʉts: —Katʉ xykyʉxja̱'a̱y di'ibʉ ja anaa tʉ tkajxy. Mʉdat ayu'udsyʉ mjodoty mwinma̱'a̱ñóty. 5Nétʉts n'ijxy ja anklʉs di'ibʉ naty tʉ ñaxwa'aky ma̱ ja jikymyejyñ es ma̱ ja nax, es tkone'ky ja 'yaga̱'a̱ñgyʉ'ʉ, 6es jyʉnáñ: —Dios di'ibʉ jiky'a̱jtp winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ, es yajkoj ja tsa̱jp, naxwíñʉdʉ, jikymyejyñ, es tʉgekyʉ di'ibʉ jaa'a̱jtp ma̱ yʉ'ʉ, yʉ'ʉts ndestiigʉ'a̱jtypyʉts ko tʉy'a̱jtʉn yʉ'ʉ di'ibʉ tyam n'anma̱a̱ydyʉp. Dios kyaj ñakyjyaka̱'a̱ñ ma̱ tkuydyuna̱'a̱ñ ja di'ibʉ wya̱ndak. 7Per ko ja myʉjʉxtujkpʉ anklʉs ttukxu'uxa̱'a̱ñ ja trompetʉ, tʉ naty tyuñ jyátyʉty di'ibʉ Dios kyaj dyajnija̱'a̱jʉ ma̱ ja ja̱'a̱yʉty, éxtʉm jékyʉp t'awa̱'a̱nʉdʉ ja myʉduumbʉty, ja kyuga̱jxpʉty. 8Net di'ibʉdsʉ naty tʉ xy'okmʉga̱jxpʉ tsa̱jpótm, jatʉgok xymyʉgajxyʉts, es xy'anma̱a̱yʉts: —Nʉjx axa̱jʉ tadʉ nekypyity di'ibʉ myʉda̱jtypy ja anklʉs kyʉ'ʉjóty. 9Nétʉts nninejxy ja anklʉs, es n'amdooyʉts esʉts xymyo'oyʉt ja nekypyity. Tats ja'a xy'adsooy: —Tya̱a̱, mats, jʉ'x. Ma̱ m'a̱a̱ xyjáwʉt pa̱'a̱k éxtʉmʉ seerʉ pa̱'a̱k, per mjodoty jyʉmbítʉt ta̱'a̱m. 10Nétʉts n'axa̱jʉ ja nekypyity, es oj nje'xyʉts. Es n'a̱a̱jótyʉts nja̱'a̱jʉ pa̱'a̱k éxtʉmʉ seerʉ pa̱'a̱k, per kots njʉ'xta̱a̱y, net jyʉmbijty ta̱'a̱m njodótyʉts. 11Nétʉts xy'anma̱a̱y: —Mga̱jxwa̱'xʉp ja Diosʉ 'yayuk jatʉgok di'ibʉ pátʉp pʉ́nʉty jiky'a̱jttʉp ma̱ maygya̱jpn, ma̱ mayñaxwíñʉdʉ, ma̱ wiinkpʉ may ayuk ka̱jxpʉty, es ma̱ mayryéyʉty.

will be added

X\