DI'IBɄ JATANɄP 1

1Di'ibʉts ngʉxjaapy ma̱ tya̱dʉ neky, yʉ'ʉ di'ibʉ Dios myooy ja Jesukristʉ es ttuknijáwʉdʉt ja myʉduumbʉty di'ibʉ tsojkʉp es tsojk tyuna̱'a̱ñ jyata̱'a̱ñʉty. Jesukristʉ tkejxy nidu'ugʉ 'yanklʉs ma̱ ʉj, Fwank, Jesukristʉ myʉduumbʉ, es tʉts xytyuknijawʉ tʉgekyʉ tya̱a̱dʉ. 2Pa̱a̱ty ma̱ tya̱dʉ neky nnika̱jxpétyʉts ko tyʉy'a̱jtʉnʉty di'ibʉts n'ijx nmʉdoo, ko yʉ'ʉ ja Diosʉ 'yayuk es di'ibʉ Jesukristʉ xytyuk'ijx xytyuknija̱'a̱jʉts. 3Dios kunu'xʉdʉp di'ibʉty kya̱jxtʉp, es kunu'xʉdʉp nandʉ'ʉn di'ibʉ myʉdeepy ja myadya'agyʉ tya̱dʉ ayuk, es tmʉbʉ́ktʉt es tkuydyúndʉt di'ibʉ ijtp ya̱a̱ kʉxja̱'a̱y, mʉt ko tʉ wyingóñ ja tiempʉ ma̱ tyuna̱'a̱ñ jyata̱'a̱ñʉty. 4Ʉj Fwank. Nnijáyʉts yʉ mʉbʉjkpʉty di'ibʉ naymyujkʉdʉp ma̱ jʉxtujkpʉ ka̱jpn Asyʉ ña̱a̱xóty. Wa'an ja Dios mgunu'xʉdʉ es mmo'oyʉdʉ ja agujk'a̱jt jotkujk'a̱jtʉn, ja Dios di'ibʉ ijtp, dʉ'ʉñʉm 'yity, es dʉ'ʉñʉm 'yita̱'a̱ñ. Nandʉ'ʉn mgunu'xʉdʉt ja Espíritʉ Santʉ es mmo'oyʉdʉt ja agujk'a̱jt jotkujk'a̱jtʉn, ja Espíritʉ Santʉ di'ibʉ ijtp ma̱ uñaaybyajn ma̱ Dios yajkutíky, es ttuñ jʉxtujk naxʉ tuunk. 5Es nandʉ'ʉn ja Jesukristʉ, di'ibʉ ñika̱jxpejtypy ja tʉy'a̱jtʉn, mgunu'xʉdʉt es mmo'oyʉdʉt ja agujk'a̱jt jotkujk'a̱jtʉn, di'ibʉ jawyiin jikypyʉjk ko 'ye'ky, es tyam yajkutíky ma̱ nidʉgekyʉ naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉdyʉ ryey. Jesukristʉ xytsyojkʉm, tʉ xyajwátsʉm ja nbojpʉ'a̱jtʉm mʉt ja ñe'pyñ, 6es tʉ xypyʉjtákʉm yajkutujkpʉ es teedyʉty, es nmʉdu'unʉm ja Dios Teety. ¡N'ok'awda̱jtʉm ja Jesukristʉ di'ibʉ winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ tmʉdaty ja mʉj'a̱jtʉn esʉ mʉk'a̱jtʉn! Wa'an dʉ'ʉnʉty. 7Ixtʉ, Kristʉ miimp yoodsóty. Nidʉgekyʉ naxwíñʉdʉ ja̱'a̱y t'íxtʉt, es extʉ ja'ajʉty di'ibáty yajkruuzpajtʉdʉ; es nidʉgekyʉ naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉty jyʉ'ʉy ya̱'a̱xtʉt ko t'íxtʉt. Es dʉ'ʉn jyata̱'a̱ñ. Wa'an dʉ'ʉnʉty. 8Nindsʉn'a̱jtʉm Dios, di'ibʉ tʉgekyʉ mʉk'a̱jtʉn myʉda̱jtypy, yʉ'ʉ dʉ'ʉn jʉna̱a̱mp: “Ʉjtsʉ dʉ'ʉn éxtʉm ja A es éxtʉm ja Z, ʉjtsʉ dʉ'ʉn ja jawyiimbʉ es ja tim okpʉ, di'ibʉ ijtp, dʉ'ʉñʉm 'yity, es dʉ'ʉñʉm 'yita̱'a̱ñ.” 9Ʉj Fwank, mmʉmʉbʉjkpʉty. Mʉt yʉ'ʉgyʉjxmʉ Jesús ʉj n'ítyʉts mʉt miidsʉty ma̱ Diosʉ kyutujkʉn, ayo'on es ma'xtujkʉn. Tʉts xyjapʉjta̱'a̱ktʉ éxtʉmʉ tsimyjya'ay ya̱ ma̱ islʉ di'ibʉ xyʉ'a̱jtypy Patmʉs, mʉt ko nga̱jxwa'xyʉts ja Diosʉ 'yayuk es nnigajxy nnimadya'agyʉts ja Kristʉ. 10Ma̱ tu'ugʉ domingʉ xʉʉ ja Espíritʉ Santʉ xyñigʉdákʉts. Nétʉts nmʉdooy éxtʉm pʉ́n mʉk kyajxy n'ʉxkʉ'ʉyʉts mʉt tu'ugʉ ayuk, dʉ'ʉn éxtʉm ya'axy ja trompetʉ, 11es xy'anma̱a̱yʉts: —Kʉxja̱'a̱y nekykyʉjxm di'ibʉ m'ijxypy, es tuknigaxʉ tadʉ neky ja mʉbʉjkpʉty di'ibʉ naymyujkʉdʉp ma̱ tya̱dʉ jʉxtujkpʉ ka̱jpn: Éfesʉ, Esmirnʉ, Pérgamʉ, Tyatiirʉ, Sardʉs, Filadelfyʉ esʉ Laodiseeʉ. 12Nwa̱'kʉmbijtyʉts es n'ixa̱'a̱ñʉts pʉ́ndsʉ dʉn xymyʉga̱jxp. Nétʉts n'ijxy jʉxtujkʉ oorʉ kandaleerʉ, 13es kujk'a̱a̱y ma̱ tadʉ kandaleerʉ, n'ijxyʉts kyʉxe'eky éxtʉm tu'ugʉ yedyʉjk, es ñaywyítxʉty yeñ, extʉ tekyjyʉjp'amba̱a̱t, es tmʉdaty tu'ugʉ 'yoorʉ ka̱a̱tsywyʉʉn di'ibʉ jantsy mʉjʉ 'yok. 14Yʉ wyaay poop éxtʉmʉ lanʉ pooppʉ, es éxtʉmʉ tsa̱jp'e'pyky, esʉ wyiin dʉ'ʉn kyʉxe'eky éxtʉmʉ jʉnya'angʉn. 15Yʉ tyeky jantsy tʉ'xp, éxtʉmʉ bronsʉ ko mʉk 'yambeky; esʉ kyajxy jantsy mʉk, éxtʉm 'yʉʉtsy pyʉmimy ja mʉj nʉʉdáx. 16Ma̱ yʉ 'yaga̱'a̱ñgyʉ'ʉ tmʉdaty jʉxtujkʉ mʉdsa̱'a̱, esʉ wyiin jyʉjp tʉ'xp éxtʉm ko tye'xy ja xʉʉ mʉt winʉ myʉja̱a̱. Es ma̱ 'ya̱a̱ pyʉdsemy éxtʉm tu'ugʉ espa̱a̱dʉ jʉjpki'pyñ es majtskʉ 'ya̱a̱. 17Kots n'ijxy, ngʉda̱a̱yʉts tyeky'ʉjxy éxtʉmʉ o'kpʉ. Es yʉ'ʉ tyuknikooñʉts ja 'yaga̱'a̱ñgyʉ'ʉ, es xy'anma̱a̱yʉts: —Katʉ mdsʉ'ʉgʉ. Ʉjtsʉ dʉ'ʉn ja jawyiimbʉ es ja tim okpʉ. 18Ʉjtsʉ dʉ'ʉn di'ibʉ jiky'a̱jtp. Tʉts n'ok'o'kpʉ, nétʉts njikypyejky, es njiky'átyʉts winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ, es nmʉda̱jtypyʉts ja kutujkʉn esʉts nyajjikypyʉ́kʉt ja o'kpʉty. 19Kʉxja̱'a̱y di'ibʉ tʉ xy'ixy, di'ibʉ jaa tyam, es di'ibʉ ya'ixa̱a̱mp óknʉm. 20Yʉ'ʉ dʉ'ʉn 'yandijpy ja ayu'udsyʉ winma̱'a̱ñ, ja jʉxtujkpʉ mʉdsa̱'a̱ di'ibʉ tʉ xy'ixy ma̱dsʉ n'aga̱'a̱ñgyʉ'ʉ es ja jʉxtujkpʉ oorʉ kandaleerʉ. Ja jʉxtujkpʉ mʉdsa̱'a̱ ja'a 'yandijpy ja jʉxtujkpʉ n'ayuk ka̱jxwa̱'xpʉts ma̱ ja mʉbʉjkpʉtʉjk ñaymyúkʉdʉ, esʉ jʉxtujkpʉ kandaleerʉ ja'a 'yandijpy ja mʉbʉjkpʉty di'ibʉ naymyujkʉdʉp ma̱ jʉxtujkpʉ ka̱jpn.

will be added

X\