FILEMÓN 1

1Ʉj Pa̱a̱blʉ. Tsimdsyʉnaabyʉts mʉt kots nga̱jxwa'xy ja Jesukristʉ 'yayuk. Ʉj esʉ nmʉgu'uk'a̱jtʉm Timotee nduknigáxtʉdsʉ tya̱dʉ neky mij, mʉmʉduumbʉ, mʉgu'uk Filemón, 2es yʉ Jesukristʉ myʉduumbʉty di'ibʉ naymyujkʉdʉp ma̱ mdʉjk, éxtʉm nmʉgu'uk'a̱jtʉm Apyʉ esʉ Arkipʉ, di'ibʉ mʉʉt nmʉdu'unʉm ja Jesukristʉ. 3Wa'an ja Dios Teety esʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ mgunu'xʉdʉ nidʉgekyʉ miidsʉty, es mmo'oyʉdʉ ja agujk'a̱jt jotkujk'a̱jtʉn. 4Kots nga̱jxta'aky, dʉ'ʉñʉmts nja̱'a̱ygyʉda'aky ja Dios mijtskyʉjxm, 5mʉt kots tʉ nmʉdoy wi'ix xymyʉbeky ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesús es ko xytsyeky pʉ́nʉty Diosʉ jya'a'a̱jtypy. 6N'amdeebyʉts ja Dios es dʉ'ʉñʉm x'ʉxta̱'a̱yʉt wi'ixʉ ja̱'a̱y xytyuknijáwʉdʉt ja di'ibʉ nmʉbʉjkʉm, esʉ dʉ'ʉn xywyinmʉdooda̱'a̱yʉt tʉgekyʉ ja oy'a̱jtʉn di'ibʉ nmʉda̱jtʉm ja'agyʉjxm ko ti'igyʉ n'ijtʉm mʉdʉ Kristʉ. 7Jotkujkʉts es xondákpʉts mʉt ja mdsojkʉn, ja'a ko mʉt mij mʉgu'ugítʉ, ja Diosʉ jya'ayʉty tʉ 'yagujk jyotkujkʉdʉ. 8Pa̱a̱ty mʉdʉ tya̱a̱dʉ, oy éxtʉmʉ Jesukristʉ 'yapóstʉlʉ xypyátpʉts es nduk'ana'amʉt di'ibʉ mdúnʉp, 9njamʉnu'xta̱'a̱gaampy tsojkʉngyʉjxm. Ʉj Pa̱a̱blʉ, mʉjja̱'a̱yñʉts es tyámʉts ndsimdsyʉʉnʉ mʉt kots nmʉdúñ ja Jesukristʉ, 10n'amdeepy tu'ugʉ may'a̱jtʉn mʉt yʉ'ʉgyʉjxmʉ Onésimʉ, di'ibʉts ʉj nmʉda̱jtypy éxtʉmdsʉ n'u'ungʉn, ja'a ko ʉjts ja'a tʉ ndukmʉbeky ja Kristʉ ko oj xykyu'ixy ya̱a̱ ma̱a̱ts ndsimdsyʉʉnʉ. 11Tʉʉyʉp yʉ Onésimʉ ni ti tu'unʉn mgamooyʉ, per tyam mdu'unxʉdʉbʉ net yajxón, éxtʉmts ʉj tʉ xymyʉdúñ ja yam. 12Nduknigajxʉmbijtypy jatʉgok, oyxyʉp jyadʉ'ʉn'a̱jtpʉ éxtʉmdsʉ ngʉ'ʉm jotʉn. Pes axa̱jʉ yajxón. 13Ʉj tʉʉxyʉpts njajʉna̱'a̱ñ esxyʉp 'yakwe'emy mʉt ʉj, esxyʉp xymyʉdúñʉts ma̱ mij mjapa̱a̱dyʉty ma̱a̱nʉmts n'aktsimdsyʉʉnʉ mʉt yʉ'ʉgyʉjxm kots nga̱jxwa'xy ja oybyʉ ayuk. 14Per kyajts njatyimtseky es xyjatyimpudʉ́kʉdʉts pʉn kyaj mij mjʉna̱'a̱ñ. Ndsejpyʉts esʉts xypyudʉ́kʉt mʉt mij ja mgʉ'ʉmdsojkʉn, pa̱a̱ty kyajts n'ak'yajwʉ'ʉmʉya'añ ja Onésimʉ ja yam. 15Wa'anʉ da Onésimʉ oj mmastu'udyʉty waanʉ tiempʉ, es tyam xymyʉdátʉt winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ, 16kyaj ñakydyʉ'ʉnʉty éxtʉm tu'ugʉ ja̱'a̱y juybyʉ, tyam dʉ'ʉn waanʉ oy éxtʉm tu'ugʉ mʉgu'uk di'ibʉ mjantsytsyejpy. Ʉj njantsytsyejpyʉts byeen, per mij mbátʉp es xytsyókʉt waanʉ ni'igʉ, kyajnʉm éxtʉmʉ ja̱'a̱y juybyʉ, per waanʉ oy éxtʉm tu'ugʉ mʉgu'uk di'ibʉ jemyñʉm t'axa̱jʉ Nindsʉn'a̱jtʉm. 17Pa̱a̱ty mʉgu'ugítʉ Filemón, pʉn xy'ʉxka̱jpʉts éxtʉm mijʉ mmʉmʉduumbʉ ma̱ yʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ, tunʉ may'a̱jtʉn, axa̱jʉ Onésimʉ éxtʉm jyawʉ ʉj kʉ'ʉm xy'axá̱jʉts. 18Pʉn tʉ oynʉ'ʉnʉn mmʉdʉgóyʉty, o pʉn jaa wi'ix tsoo xymyʉjuy xymyʉgwéntʉty, tukkʉbajtkʉts ʉj mij. 19Ʉj Pa̱a̱blʉ, tya̱a̱dʉ nja̱'a̱yʉts mʉdʉdsʉ ngʉ'ʉm letrʉ: Ʉjts ngʉbátʉp. Oy jyamba̱a̱dʉty ʉj mij ndukjamyetsy ko xymyʉni'xy'a̱jtpʉts ʉj mij mʉdʉ mgʉ'ʉm jiky'a̱jtʉn, mʉt ko ʉjtsʉ dʉ'ʉn di'ibʉ mduknija̱'a̱jʉ ja Jesukristʉ ñitsokʉn. 20Mʉgu'ugítʉ, tunʉ tya̱dʉ may'a̱jtʉn di'ibʉ n'amdeepy nbʉjktseepy mʉt ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉkyʉjxm, es dʉ'ʉnʉts xyajxonda̱'a̱gʉt. Tun éxtʉm tukka'ax'a̱jtʉm ma̱ Kristʉ. 21Nnijayʉ mʉt ko ndukmʉ'awda̱jtʉpts ko mguydyúnʉp, es nnija̱'a̱bʉts ko mdúnʉp waanʉ ni'igʉ kʉdiinʉm di'ibʉ yam n'amdeepy. 22Nandʉ'ʉn n'amdoy es xy'ʉxkúkʉdʉts ja nja̱jttákn, mʉt ko njʉjp'ijxypyʉts ko mʉt yʉ'ʉgyʉjxmʉ m'amdo'o mbʉjktso'onʉty miidsʉty, Diósʉts xymyo'oyʉp esʉts n'awa̱'a̱tspʉdsʉ́mʉt es nʉjx ngu'ixtʉ. 23MayDiósʉk jyʉna'añ ja Epafrʉs, yʉ nmʉdsimyjya'ayʉts mʉt yʉ'ʉgyʉjxmʉ Jesukristʉ. 24Nandʉ'ʉn mduknigáxʉdʉ Dioskajxy ja Markʉs, Aristarkʉ, Demʉs esʉ Lukʉs di'ibʉts xypyudʉjkʉdʉp ma̱ ja tuunk. 25Wa'an miidsʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ mgunu'xʉdʉ.

will be added

X\