FILIPɄS 4

1Pa̱a̱ty mʉgu'ugítʉty, di'ibʉty njantsytsyojktʉp es njantsy'ixa̱'a̱ndʉ, xytyukxondáktʉpts ʉj miidsʉty. Akpanʉjxtʉ Nindsʉn'a̱jtʉm amumdu'uk jot. 2Nmʉnu'xtákypy mij Evoodʉ, es nandʉ'ʉn mij Síntikʉ, es xymyastu'uttʉt yʉ mdsip tuunk winma̱'a̱ñʉty, es yajkʉ́x yajnáxtʉ oytyim tii tyimwi'ixʉty, éxtʉm tukka'axpʉn ma̱ yʉ Nindsʉn'a̱jtʉm. 3Es mij Sísigʉ, di'ibʉts oy xypyudʉjkʉ ko nmʉdu'unʉm ja Nindsʉn'a̱jtʉm, n'amdeepy nbʉjktseepy es xypyudʉ́kʉt waanʉ tya̱dʉ nimajtskpʉ toxytyʉjk. Yʉ'ʉts xypyudʉjkʉdʉ es nga̱jxwa'xyʉts ja oybyʉ ayuk, ti'igyʉ mʉt ja Klementʉ es yʉ wiinkpʉdyʉ nmʉmʉduumbʉty di'ibʉdyʉ xyʉʉ ja̱a̱ybyéty ijtp nekykyʉjxy, ja xyʉʉjʉty pʉ́nʉty myʉda̱jttʉp ja jiky'a̱jtʉn winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. 4Dʉ'ʉñʉm mxonda̱'a̱ktʉt ma̱ yʉ Nindsʉn'a̱jtʉm. N'ak'anma̱a̱yʉmbijttʉp es m'it mxóndʉt. 5Wa'an nidʉgekyʉ tnijáwʉdʉ ko miits xyñasjáwʉdʉ mʉt ja ja̱'a̱yʉty. Wingoomp ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ. 6Katʉ mmay mda̱jtʉ, nik oy, pʉn ti tuun ja̱jtʉp, ka̱jxta̱'a̱ktʉ es amdow pʉjktsówdʉ Dios, es xyja'aygyʉda̱'a̱ktʉt nandʉ'ʉn. 7Netʉ Dios mmo'oyʉdʉt yʉ 'yagujk'a̱jt jyotkujk'a̱jtʉn, di'ibʉ waanʉ ni'igʉ myʉ́jʉty kʉdiinʉm di'ibʉ ja̱'a̱y mba̱a̱t tjaygyukʉ. Esʉ tya̱dʉ agujk'a̱jt jotkujk'a̱jtʉn kyuwa̱'a̱nʉp ja mjot mwinma̱'a̱ñ ti'igyʉ mʉt ja Jesukristʉ. 8Es tim ok, mʉgu'ugítʉty, may witstʉ ma̱ tʉgekyʉ yʉ'ʉ: tʉgekyʉ di'ibʉ dʉn tʉy'a̱jtʉn, tʉgekyʉ di'ibʉ nitʉjkʉp ja may'a̱jt windsʉ'kʉn, tʉgekyʉ di'ibʉ tʉy'a̱jtʉn mʉʉt, tʉgekyʉ wa̱'a̱ts'a̱jtʉn, tʉgekyʉ di'ibʉ oybyʉdsʉʉmp, es tʉgekyʉ di'ibʉ ya'oyñiga̱jxp. May witstʉ ma̱ tʉgekyʉ di'ibʉ dʉn oy es di'ibʉ nitʉjkʉp ja may'a̱jt windsʉ'kʉn. 9Tuunda̱'a̱ktʉ di'ibʉ tʉ nduk'ʉxpeky, di'ibʉ tʉ ndukni'íxʉdʉ, di'ibʉ tʉ xymyʉdowdʉ njʉna̱'a̱ñʉts, es di'ibʉ tʉ xy'ixtʉ ndúñʉts. Tundʉ dʉ'ʉn, es yʉ Dios di'ibʉ xymyo'oyʉm ja agujk'a̱jt jotkujk'a̱jtʉn, ítʉp mʉt miidsʉty. 10Xondákpʉts byeen ma̱ yʉ Nindsʉn'a̱jtʉm ko miits xyjamyátstʉts jatʉgok. Kyajts njʉna̱'a̱ñ ko tʉdsʉ naty xy'okja̱'a̱ydyʉgeebyʉdʉts, ja'a dʉ'ʉn mʉt ko kyaj tʉ m'awa̱a̱dsʉ'áttʉ esʉts xypyudʉ́kʉdʉt. 11Kyajts njʉna̱'a̱ñ mʉt ko tʉ n'ítyʉts mʉt ja n'amay njotmáyʉts, pes mʉyaak mʉbatʉ yʉ'ʉ es ngonformarátyʉts mʉt di'ibʉts nmʉda̱jtypy. 12Nnija̱'a̱bʉts wi'ix njiky'átʉt ko ti kye'ty es ko ti kyake'ty. Tʉts nmʉyujy esʉts njotkujk'átʉt pʉn tits xyja̱jtp xykyʉbajtp, kots njotkʉda'aky o kots nyu'eegyʉ, ko ti yajmʉdáty yajjaygyépy may o ni tii. 13Mba̱a̱dʉts oytyim tiity nwinguwa̱'a̱gʉ, mʉt ko ja Kristʉ yʉ'ʉts xymyʉja̱a̱meepy. 14Per miits mduundʉ oy kots xypyudʉjkʉdʉ ma̱ts n'amay njotmay. 15Miits Filipʉs ja̱'a̱yʉty, byeen tsuj xyñijáwʉdʉ kots ndso'oñ Masedoñʉ es nʉjx nga̱jxwa̱'xa̱'a̱ñʉts ja oybyʉ ayuk, kyajpʉ wiinkpʉ mʉbʉjkpʉtʉjk di'ibʉts xypyudʉjkʉdʉts. 16Kana̱k ok nibʉdʉ'ʉgʉts miits xytyuknigajxtʉ naybyudʉkʉ kodsʉ naty ʉj n'ity Tesalónikʉ. 17Kyajts jayam n'anʉʉmʉdʉ dʉ'ʉn esʉts xy'aktuknigáxtʉdʉts ni'igʉ may'aty, ja'ats ndsejpy esʉ Dios mgunu'xʉdʉt ja'agyʉjxm ko dʉ'ʉn xytyuundʉ. 18Tʉts n'axá̱jʉdya'ay tʉgekyʉ, es tyam nmʉda̱jtypyʉts extʉ nan ni'igʉ, mʉt ko Epafroditʉ tʉts xytyukkʉdʉkʉ ja mmay'aty. Dʉ'ʉn yʉ'ʉ éxtʉmʉ pa̱'a̱k xu'kpʉ di'ibʉ yajtukwindsʉ'kʉp ja Dios, di'ibʉ kyupejkypy es t'oyjyawʉ. 19Pa̱a̱dyʉ Dios mmo'oyʉdʉp miidsʉty tʉgekyʉ di'ibʉ myajtʉgoy'a̱jttʉp, dʉ'ʉn éxtʉm ni'igʉ oy'a̱jtʉn tmʉdaty tjaygyepy ma̱ Jesukristʉ. 20N'ok'awda̱jtʉm ja nDios Teety'a̱jtʉm winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. Wa'an dʉ'ʉnʉty. 21Yajnáxts ja nDioskajxy nidu'uk nidu'uk di'ibáty Dios ja'a'a̱jtʉdʉp. Yʉ nmʉgu'uk'a̱jtʉm di'ibʉts jayam mʉʉt n'ity, nandʉ'ʉn mduknigáxʉdʉ Dioskajxy. 22Nidʉgekyʉ Diosʉ jya'ayʉty mduknigáxʉdʉ Dioskajxy, es waanʉ ni'igʉ di'ibáty ijttʉp ma̱ yʉ yajkutujkpʉ kopk ja tyʉjk, mduknigáxʉdʉ Dioskajxy. 23Wa'anʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ mgunu'xʉdʉ nidʉgekyʉ miidsʉty.

will be added

X\