FILIPɄS 3

1Mʉgu'ugítʉty, xonda̱'a̱ktʉ Nindsʉn'a̱jtʉmgyʉjxm. N'anma̱a̱yʉmbijttʉp di'ibʉ tʉ n'ok'anmaabyʉdʉ. Kyajts ni ti nay'adsijpʉn ngajawʉ es n'anʉʉmʉt jana̱a̱m jatsojk yʉ nga̱jxwíjʉnʉts, mʉt ko dʉ'ʉn miits kyaj xyja'aydyʉgóydyʉt. 2Naygywentʉ'átʉdʉ es kyaj mwin'ʉʉnʉdʉt di'ibʉ mduk'ʉxpʉkánʉdʉp di'ibʉ kyaj tyʉy'a̱jtʉnʉty, es mdukmʉdijʉyánʉdʉp es myajtsúktʉt waanʉ ma̱ yʉ myedyʉjk'a̱jtʉn . 3Per ʉdsa̱jtʉmʉ dʉ'ʉn meerʉ ja ijxwʉ'ʉmʉn nmʉda̱jtʉm di'ibʉ myʉda̱jttʉp ja Diosʉ jya'ayʉty, n'awda̱jtʉm ja Diosʉ Jya̱'a̱jʉn mʉʉt es nxondákʉm mʉt ko xyja'a'a̱jtʉm ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ, es kyaj n'ajot'a̱jtʉm ja nikʉjxyʉdʉ. 4Ta may ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ naymyʉjpʉjtákʉdʉp mʉt ko tʉ tkuydyuñʉ tadʉ kostumbrʉ. Mʉt kooxyʉp yʉ'ʉyʉ ko nguydyu'unʉm ja kostumbrʉ es tsyobátxyʉp oynʉ'ʉnʉn, ʉj nandʉ'ʉn mba̱a̱txyʉpts nnaymyʉjpʉjta'agyʉty waanʉ ni'igʉ kʉdiinʉmʉ wiinkpʉty. 5Nyajtsijkyʉts ʉj ko tyuktujkxʉbejty ma̱dsʉ naty tʉ nmiñ tʉ nja̱'ty naxwiiñ, israelitʉ ja̱'a̱yʉts ʉj, Benjamingʉ tyʉʉmp 'ya̱a̱ts, ebreeʉ ja̱'a̱yʉts ʉj, ebreeʉ ja̱'a̱y 'y'u'unk, es éxtʉmʉ Moisesʉ 'yana'amʉn yajpadúñ, fariseeʉts 'yijty; 6es di'ibʉts ni'igʉ nduun, njantsypyajʉdijttákʉts ja di'ibʉ myʉbʉjktʉ Jesús éxtʉm ja Kristʉ, es nguydyuuñʉts ja Moisesʉ 'yana'amʉn éxtʉmts ni pʉ́n mba̱a̱t xykyani'ʉʉnʉ mʉt ti peky. 7Per mʉt yʉ'ʉgyʉjxmʉ Jesukristʉ, tʉgekyʉ tya̱a̱dʉ di'ibʉts ʉj ijty nmʉjpʉjtákypy, tyam nbʉjtákypyʉts éxtʉm ni ti tkatsooty; 8kyajts ʉj ti nnekyjyawʉ ko yajtukmʉ'ijxkijxyʉ ja oy'a̱jtʉn di'ibʉ yajmʉda̱jtp ko Jesukristʉ ya'ix'áty, ʉj nYajnitsókpʉ. Kristʉkyʉjxm tʉgékyʉts tʉ nmastu'utta̱'a̱y. Posta̱'a̱gʉn njáwʉts tʉgekyʉ tya̱dʉ esʉts nganarátʉt ja Kristʉ, 9esʉdsʉ naty tʉ nwe'emy ti'igyʉ mʉt yʉ'ʉ. Kyajts ʉj n'ʉxta̱'a̱y esʉts nwʉ'ʉmʉt oy mʉt ja Dios ja'agyʉjxm kots njakuydyuna̱'a̱ñ ja ana'amʉn, ja'ats n'ʉxtaapy wi'ixʉts oy nwʉ'ʉmʉt mʉt ja Dios mʉt ko Dios oy tmʉtwe'emy ja ja̱'a̱y ja'agyʉjxm ko tmʉbʉktʉ Kristʉ. 10Ja'ats ndsejpy es ʉj n'ixy'átʉt yajxón yʉ Jesukristʉ, es yʉ'ʉ tyúnʉt ma̱ts ja njiky'a̱jtʉn mʉt ja myʉk'a̱jtʉn di'ibʉ myʉda̱jt ko jyikypyejky. Ndsejpyʉts es nmʉnax nyajnáxʉt ja ayo'on éxtʉm oj jyaty, es dʉ'ʉn n'ítʉdʉts éxtʉm yʉ'ʉ ko 'ye'ky, 11es oy tyimwi'ix tsooty ndúnʉpts esʉts njikypyʉ́kʉt kots n'oogʉt. 12Kyajts ʉj n'andijy kots tʉ tʉgekyʉ yʉ'ʉ nbatta̱a̱yñʉ o kots ʉj kexy ka'pxy n'óyʉty éxtʉmʉ Dios ttseky, per nmʉja̱a̱ts ndiimpy maba̱a̱dʉts nmada'aky esʉts nguydyúnʉt ja winma̱'a̱ñ di'ibʉ Jesukristʉ myʉda̱jt ko dyajtsondáky esʉts xyja'a'áty. 13Mʉgu'ugítʉty, ʉj kyajts njʉna̱'a̱ñ ko tʉts nganaraty ja may'aty. Ta tu'uk di'ibʉts tʉy'a̱jtʉn ndiimpy. N'okja̱'a̱ydyʉgóyʉts di'ibʉ tʉ ña̱jxnʉ, esʉ nmʉja̱a̱ nyajtúñ maba̱a̱dʉts nmʉda'aky es nmʉmʉda̱'a̱gʉdʉt di'ibʉ miimpnʉm. 14Dʉ'ʉnʉts ʉj éxtʉmʉ ja̱'a̱y di'ibʉ mʉk pʉyʉ'kp es jawyiin jya̱'ta̱'a̱ñ ma̱ kyugʉxʉ ja pʉyʉ'kn, esʉ Dios xymyo'oyʉdʉts ja may'aty di'ibʉ Jesukristʉkyʉjxm xytyukniwowʉ esʉts njiky'átʉt jam tsa̱jpótm. 15Nidʉgekyʉ ʉdsa̱jtʉm di'ibátyʉ Dios tʉ ttukjaygyukʉ yajxón di'ibʉ yʉ'ʉ tsyejpy, dʉ'ʉn njiky'a̱jtʉm. Es pʉn jaa ti oynʉ'ʉnʉn xywyinmaydyʉ miidsʉty mʉt ja wiink winma̱'a̱ñ, wa'an ja Dios mmo'oyʉdʉ jaygyujkʉn es xyjaygyúkʉdʉt di'ibʉ dʉ'ʉn tʉy'a̱jtʉn. 16N'okjiky'a̱jtʉm éxtʉmʉ Dios tʉ xytyuknija̱'a̱m. 17Mʉgu'ugítʉty, jiky'attʉ éxtʉmts xy'ixy njiky'átyʉts ʉj. Nandʉ'ʉn xypya'íxtʉt di'ibáty nandʉ'ʉn jiky'a̱jttʉp éxtʉmts ʉj njiky'aty. 18Ja'a ko ta may di'ibʉ jiky'a̱jttʉp éxtʉm tʉ n'ok'anmaabyʉdʉ kana̱k ok nibʉdʉ'ʉk, es tyam extʉ jiibyʉts n'anma̱a̱yʉmbíttʉ ko myʉdsip'a̱jttʉp ja Kristʉ, kyaj ttsoktʉ es ya''anʉʉmʉdʉt ko Kristʉ 'ye'ky kruuzkʉjxm, 19pa̱a̱ty pátʉp ñʉjxʉt ma̱ ayoodákn. Jam ja wyinma̱'a̱ñ tpʉjta̱'a̱ktʉ ma̱ ja kaaky je'xy es tyukmʉj tyukpátʉdʉp di'ibʉ tsoydyu'un mʉʉt. Yʉ'ʉyʉ je'eyʉ wyinma̱a̱ydyʉp di'ibʉ ya̱ naxwiiñ. 20Per ʉdsa̱jtʉm, tsa̱jpótmʉdʉ ja̱'a̱y'a̱jtʉm, es n'awijx njʉjp'ijxʉm es jam kyʉda̱'a̱gʉt yʉ nYajnitsokpʉ'a̱jtʉm, yʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ. 21Yʉ'ʉ yajtʉgátsʉp ja nnini'x'a̱jtʉm di'ibʉ ayoop, es dʉ'ʉn kyʉxʉ'ʉgʉt éxtʉmʉ kyʉ'ʉm nini'x di'ibʉ jyantsymyʉda̱jtypy ja mʉj'a̱jtʉn; dʉ'ʉn ttúnʉt mʉt ja myʉk'a̱jtʉn esʉ kyutujkʉn di'ibʉ mʉʉt 'yane'emy ma̱ tʉgekyʉ di'ibʉ jaa ijtp.

will be added

X\