FILIPɄS 2

1Pʉn mjotmʉkmooyʉdʉp ja Kristʉ, pʉn myajjotkujk'a̱jtʉdʉp ja'agyʉjxm ko mdsókʉdʉ, pʉn ja Espíritʉ Santʉ mʉʉt m'ittʉ, es pʉn mba''ayoodʉp ja ja̱'a̱yʉty, 2mdúndʉp wi'ixʉts ʉj n'it nxónʉt jotkʉda'aky ja'agyʉjxm ko ti'igyʉ ja winma̱'a̱ñ xymyʉdattʉ, ti'igyʉ mnaydsyókʉdʉ nixim niyam, ti'igyʉ mnayjyáwʉdʉ es ti'igyʉ mjot mja̱'a̱jʉnʉty. 3Di'ibʉ mdúndʉp miidsʉty ma̱ mjiky'attʉ, ni ti xykyatúndʉt di'ibʉ je'eyʉ kʉ'ʉm xytyuk'oy'áttʉt o mnaymyʉjpʉjta̱'a̱gʉdʉt mʉt ja wiingátypyʉ, naybyʉjta̱'a̱gʉdʉ yuunk naxypy, es xyjáwʉt ko myʉ́jʉty ja wiingátypyʉ es kʉdiinʉm miidsʉty kʉ'ʉm. 4Wa'an nidu'uk nidu'uk miits t'ʉxta̱'a̱ydyʉ ja di'ibʉ tyuk'oy'áttʉp ja wiinkpʉty, kyaj je'eyʉ di'ibʉ kʉ'ʉm mduk'oy'áttʉp. 5Wa'an nidu'uk nidu'uk miits xymyʉdáttʉt ja mjot mwinma̱'a̱ñ éxtʉm tmʉda̱jty ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ. 6Oy yʉ'ʉ dʉ'ʉñʉm Dyiósʉty, kyaj jyʉnáñ agwanʉ es dyajtúnʉt ja kyutujkʉn di'ibʉ myʉda̱jt, 7es ñaydyukniwatsʉ di'ibʉ jya'a'a̱jtypy, es ñaybyʉjtákʉ éxtʉm tu'ugʉ mʉduumbʉ, es myiiñ jyajty naxwiiñ éxtʉmʉ ja̱'a̱y. 8Es ko jya'ay'ajty, waanʉ ni'igʉ ñaybyʉjtákʉ yuunk naxypyʉ, es tmʉmʉdooy ja Dios Teety, extʉ tkupejky ja o'kʉn kruuzkʉjxy. 9Pa̱a̱dyʉ Dios tʉ myo'oyʉty tʉgekyʉ mʉj'a̱jtʉn esʉ ana'amʉn, es pyʉjtákʉ éxtʉmʉ Wyindsʉ́n nidʉgekyʉ ánklʉsʉty es ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ jaa, 10dʉ'ʉn nidʉgekyʉ yʉ'ʉjʉty oytyim ma̱a̱ty, oytsya̱jpótmʉty, oyñaxwiiñʉty es oyñax patkʉ'pʉty, nidʉgekyʉ yʉ'ʉjʉty ñaygyoxtʉna̱a̱ydya̱'a̱gʉdʉt 11es t'ʉxkáptʉt ko Jesusʉ dʉ'ʉn Windsʉ́n ma̱ tʉgekyʉ. Dʉ'ʉnʉ tadʉ yajtúnʉt Dios Teety myʉj'a̱jtʉngyʉjxm. 12Mʉgu'ugítʉty, dʉ'ʉn éxtʉmts miits dʉ'ʉñʉm xymyʉdoodʉ, es kyaj jyaayʉty je'eyʉ kots n'ijty ma̱ miidsʉty, es tyam waanʉ ni'igʉ kots n'ity jagam ma̱ miidsʉty, tundʉ wi'ix oy mwʉ'ʉmdʉt mʉt ja Dios, es mmʉdáttʉp ja tsʉ'ʉgʉ ko dʉ'ʉn xykyatúndʉt, 13ja'a ko Dios dʉ'ʉn tyiimpy ma̱ miits m'a̱a̱ mjótʉty, ja'a mwinma̱'a̱ñmyooyʉdʉp es xytsyóktʉt ko xytyúndʉt di'ibʉ yʉ'ʉ tsyejpy. 14Tundʉ tʉgekyʉ, ni mga'ákʉdʉt es ni mganaygyuga̱jxʉdʉt, 15es dʉ'ʉn xya'íxʉdʉt ko m'u'unk'átʉdʉ Dios es ko mjiky'attʉ wa̱'a̱ts, es kyajpʉ mbojpʉ. Dʉ'ʉn mjiky'áttʉt ma̱ tadʉ axʉk ja̱'a̱yʉty esʉ kujuundʉjkʉty ya̱ naxwiiñ, dʉ'ʉn m'íttʉt ma̱ yʉ'ʉjʉty éxtʉmʉ mʉdsa̱'a̱ ko jyajy tye'xy ma̱ koots itʉn. 16Pʉn mduundʉbʉ dʉ'ʉn miidsʉty, nmʉda̱jtypyʉts wi'ix tsoots n'it nxónʉt ko myínʉt ja Kristʉ, mʉt ko ya'íxʉt ja nduungʉts ko kyaj tʉ ñapa''aty. 17Oyʉts n'oogʉt éxtʉmʉ windsʉ'kʉn esʉdsʉ nne'pyñ tyam yókʉt éxtʉm di'ibʉ yajtuknitaambʉ windsʉ'kʉn, xondákpʉts ja'agyʉjxm ko miits oy xymyʉdundʉ ja Jesukristʉ mmʉbʉjkʉngyʉjxm. Xondákpʉts mʉt miidsʉty, 18es ndsejpyʉts es nandʉ'ʉn mxonda̱'a̱ktʉt mʉt ʉj. 19Ko Dios jyʉna̱'a̱nʉt, ngaxaambyʉts tsojkʉ Timotee es min xy'awánʉts wi'ix m'ittʉ miidsʉty, es dʉ'ʉn xyajjotkujkʉdʉts. 20Pes kyájʉts pʉ́n nmʉdaty ja wiinkpʉ di'ibʉts mʉʉt tyi'igyʉ ja n'a̱a̱ njótʉts, es mnimay mnidá̱jʉdʉ wi'ix m'íttʉt yajxón miidsʉty. 21Nidʉgekyʉ yʉ wiingátypyʉ, yʉ'ʉ je'eyʉ wyinma̱'a̱ñ'ajtypy di'ibʉ kʉ'ʉm tyuk'oy'átʉp es kyaj tka̱jxwa̱'xa̱'a̱ñ ja Jesukristʉ 'yʉxpʉjkʉn. 22Per miidsʉty byeen yajxón xyñijáwʉdʉ ko éxtʉm tu'ugʉ u'unk ʉna̱'k tpudʉkʉ ja tyeety, dʉ'ʉnʉts ja Timotee tʉ xypyudʉkʉ kots nga̱jxwa'xy ja oybyʉ ayuk. 23Pa̱a̱ty jantsy je'eyʉts ʉj nnijáwʉt wi'ix tyu'uwítsy yʉ njotmáyʉts, ndʉ'ʉnʉts njajʉna̱'a̱ñ es nduknigaxa̱'a̱ñ ja Timotee. 24Ndukmʉ'awda̱jtʉpts ja Dios ko tsojkʉts ʉj nandʉ'ʉn nnʉjxʉt. 25Dʉ'ʉnʉts tʉ nwinmay ko ngajxʉmbítʉt yʉ Epafroditʉ, di'ibʉts ʉj mʉʉt ti'igyʉ nduñ esʉts mʉʉt nyajjʉjptʉgóy ja axʉk'a̱jtʉn, ja'a di'ibʉ miits xytyuknigajxtʉ esʉts xypyudʉ́kʉt ma̱ts ndsimdsyʉʉnʉ. 26Pes yʉ'ʉ byeen mjawin'ixa̱'a̱nʉdʉ jatʉgok nidʉgekyʉ miidsʉty es amaymyʉʉt jotmaymyʉʉt ko miidsʉty tʉ xymyʉdowdʉ ko tʉ pyékyʉty. 27Es tʉy'a̱jtʉnʉ'ʉ ko tʉ pyékyʉty, pes jatim jawaanʉ tʉ jya'eeky; perʉ Dios tʉ pya''ayóyʉty, es nandʉ'ʉn ʉj, kʉdiibʉts njátʉt ni'igʉ o'ktʉ́y. 28Pa̱a̱ty byeen njantsytyuknigaxandʉ miidsʉty es mxonda̱'a̱ktʉt jatʉgok ko xy'íxtʉt, es xonda̱'a̱gʉpts mʉt miidsʉty mʉt ko Epafroditʉ jya̱'tʉt oy mʉk ma̱ miidsʉty. 29Axá̱jʉdʉ xonda'aky'a̱a̱ xonda'akyjyót éxtʉmʉ nmʉmʉduumbʉ'a̱jtʉm ma̱ yʉ Nindsʉn'a̱jtʉm, es tsoktʉ byeen nidʉgekyʉ di'ibʉ dʉ'ʉn éxtʉm yʉ'ʉn. 30Pesʉ Epafroditʉ jawaanʉ tʉ kya'eeky ko tmʉdúñ ja Kristʉ, es ñaybyʉjtákʉ ma̱ kyudsʉ'ʉgʉty kots xypyudʉjkʉ ma̱ miidsʉty kyaj mba̱a̱t xypyudʉjkʉdʉ.

will be added

X\