FILIPɄS 1

1Ʉj Pa̱a̱blʉ, tukmukʉ mʉt ja nmʉgu'uk'a̱jtʉm Timotee, Jesukristʉ myʉduumbʉty. Nduknigajxtʉptsʉ tya̱dʉ neky nidʉgekyʉ ja Diosʉ jya'ayʉty di'ibʉ ijttʉp Filipʉs ka̱jpnóty es di'ibʉty kywentʉ'a̱jttʉp ja mʉbʉjkpʉtʉjk mʉdʉ pyudʉjkʉbʉty. 2Wa'an ja nDios Teety'a̱jtʉm es ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ mgunu'xʉdʉ es mmo'oyʉdʉt ja agujk'a̱jt jotkujk'a̱jtʉn. 3Tʉgok tʉgókʉts miits njamyatstʉ, nja̱'a̱ygyʉdákypyʉts ja Dios mʉt miidsʉty. 4Kots miits nniga̱jxta̱a̱gʉdʉ, dʉ'ʉñʉm xyonda'aky ja n'a̱a̱ njot 5mʉt ko tim jawyiin ko xy'amʉdoona̱jxtʉ ja oybyʉ ayuk es extʉ tyamba̱a̱t, ti'igyʉ ndu'unʉm es yajka̱jxwa̱'xʉt ja oybyʉ ayuk. 6Pa̱a̱ty ndukmʉ'awda̱jtʉpts ko Dios 'yaktunaambyʉm ma̱ miidsʉ tya̱dʉ oybyʉ tuunk di'ibʉ tʉ dyajtsonda'aky, es ya''abatʉdya'ayaampy extʉ ko yʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ jyʉmbítʉt. 7Mʉt ko xypyátpʉts esʉts dʉ'ʉn nnayjyáwʉty es njamyatstʉ mʉt ko njantsytsyoktʉ, mʉt ko miidsʉty dʉ'ʉñʉm xyajwa̱'xtʉ mʉt ʉj di'ibʉ Dios mmooyʉdʉp, dʉ'ʉn éxtʉm kots ndsimdsyʉʉnʉ o kots nga̱jxwa'xyʉts ja Kristʉ ñitsokʉn es nyajtʉydyʉ́kʉ ja oybyʉ ayuk. 8Pesʉ Dios ñija̱'a̱p yajxón nʉ'ʉnʉts miits njantsytsyoktʉ nidʉgekyʉ mʉt ja Jesukristʉ tsyojkʉn, 9es n'amdeepy nbʉjktseebyʉts ja Dios es dyajmʉjwindʉ́kʉt ni'igʉ yʉ mdsojkʉn nixim niyam, es mduknijáwʉdʉt wa̱'a̱tsti'knʉ wi'ixʉ dʉ'ʉn ja Dios ttseky es njiky'a̱jtʉm, 10es xywyin'íxtʉt miits di'ibʉ dʉ'ʉn oy, es dʉ'ʉn mjiky'áttʉt wa̱'a̱ts, es kyaj xymyʉdáttʉt ja pojpʉ extʉ ko Kristʉ myínʉt, 11es dʉ'ʉñʉmʉ mjiky'a̱jtʉnʉty dya'íxʉdʉt ko Kristʉ mdukmʉda̱jtʉdʉp ja oybyʉ mjot mwinma̱'a̱ñʉty, es ko xymyay'at xywyindsʉ'ʉgʉdʉ ja Dios, es dʉ'ʉnʉ ja'ayʉty tmay'at twindsʉ'ʉgʉdʉt es t'awdáttʉt ja Dios. 12Mʉgu'ugítʉty, ndsejpyʉts es xyñijáwʉdʉt éxtʉmts ʉj tʉ njaty tʉ ngʉbety, tʉ myʉjwinda'aky ja oybyʉ ayukʉ kya̱jxwa̱'xʉn. 13Pes dʉ'ʉn nidʉgekyʉ ja solda̱a̱dʉty ma̱ ja Sésʉr pyalasyʉ esʉ wiingátypyʉ oytyim madsooty ñija̱'a̱dʉp kots ʉj n'ity tsimy mʉt kots nmʉdúñ ja Kristʉ. 14Es ko t'ijxtʉ ja nmʉgu'uk'a̱jtʉm ndsimdsyʉʉnʉts, may xyonda̱'a̱ktʉ es tka̱jxwa̱'xtʉ ja Diosʉ 'yayuk, es ni ti tkajáwʉdʉ, ni'igʉ tjotmo'oydyʉ ja Nindsʉn'a̱jtʉm. 15Tʉy'a̱jtʉn ko na̱a̱gʉty tnimadya̱'a̱ktʉ Kristʉ tsipkyʉjxm es naywyinnaxʉjawʉgyʉjxm, es tamʉ wiingátypyʉ tnimadya̱'a̱ktʉ mʉt ja oyjyotkyʉjxm. 16Pʉ́nʉty ñimadyáktʉp ja Kristʉ mʉt ja oyjyotkyʉjxm, dʉ'ʉn ttundʉ mʉt ko xytsyóktʉts es tnijáwʉdʉ ko tya̱a̱ts ʉj esʉts nnitánʉt ja oybyʉ ayuk; 17es ta pʉ́nʉty ñimadyáktʉp ja Kristʉ mʉt ko ñayyajmʉjpʉdsʉma̱'a̱nʉdʉ kʉ'ʉm, es kyaj amumdu'uk jot, je'eyʉ dʉ'ʉn ttundʉ esʉts ndsipjáwʉt ya̱ pujxndʉgóty. 18Per oy mʉt oyjyotkyʉjxm o kyaj myʉt'oyjyotkʉjxmʉty, kya̱jxwa̱'xtʉbʉm ja Kristʉ 'yayuk; esʉ tya̱a̱dʉdsʉ dʉ'ʉn xyajjotkujkʉp es waanʉ ni'igʉts xy'aktim'yajxonda'aky, 19mʉt ko nnija̱'a̱bʉts ko pʉdsʉma̱a̱mbʉts ʉj pujxndʉgóty mʉt ko miits xyñiga̱jxta̱'a̱ktʉdʉts es kots xypyudʉkʉ ja Kristʉ Jya̱'a̱jʉn. 20Pes n'awijxypyʉts amumdu'uk jot es ni na̱'a̱ts ndsoytyúnʉt, per amʉk jotmʉ́kʉts ti ndun nga̱jxʉt es dʉ'ʉñʉm yaj'íxʉt ma̱ ʉj ja Kristʉ myʉj'a̱jtʉn, óyʉts njiky'aty o óyʉts n'eeky. 21Mʉt ʉj, pʉn akjiky'a̱jtpʉts, n'akmʉdúnʉpts ja Kristʉ; es pʉn o'kpʉts, mʉt ʉj waanʉ ni'igʉ 'yóyʉty. 22Es pʉn mʉt kots n'akjiky'aty, mba̱a̱dʉdsʉ dʉ'ʉn ni'igʉ nmʉdúñ ja Kristʉ. Kyajts nnijawʉ di'ibʉts njotmo'oyʉp. 23Dʉ'ʉnʉts ʉj éxtʉm tu'ugʉ ja̱'a̱y 'yity adijmíky ana̱jñ aga̱'a̱ñ: njatsejpyʉts esʉts ʉj n'oogʉt esxyʉpts n'ity mʉt ja Kristʉ. Waanʉ ni'igʉ 'yóyʉty mʉt ʉj, 24per mʉt miidsʉty, waanʉ ni'igʉ 'yóyʉty esʉts n'akjiky'átʉt ya̱ naxwiiñ. 25Kots dʉ'ʉn ndukmʉ'awdaty, nnija̱'a̱bʉts ʉj ko akjiky'ata̱a̱mbʉts ya̱ naxwiiñ es nbudʉ́kʉdʉt miidsʉty es ndukmʉdúndʉt ja Jesús, es myʉj myáyʉt ja it xo'onʉn di'ibʉ mmʉda̱jttʉp mʉbʉjkʉngyʉjxm, 26es dʉ'ʉn kots n'ítʉt jatʉgok mʉt miits, mmʉdáttʉp wi'ix tsoo waanʉ ni'igʉ m'it mxóndʉt mʉt yʉ'ʉgyʉjxmʉ Jesukristʉ. 27Per wa'ants xyjaty tits xyja̱jtp: nayya'ítʉdʉ dʉ'ʉñʉm éxtʉm ja oybyʉ ayuk di'ibʉ Kristʉ ñimadyakypy, es dʉ'ʉn óyʉts xyjanasma̱jtsʉbʉ es nʉjx ngu'ixtʉ, o óyʉts n'aktim'ijtpʉ tsimy esʉts pʉ́n xyñimínʉt es xytyukmʉmadya̱'a̱gʉdʉts wi'ix miits mjattʉ, nnijawʉyaambyʉts ko miits ti'igyʉ mnayya'ítʉdʉ mʉk aa mʉk jot ja mʉbʉjkʉngyʉjxm di'ibʉ yajpátp ma̱ ja oybyʉ ayuk, m'aktundʉ ma̱ xytyuk'ʉxpʉktʉ ja oybyʉ ayuk, 28es ni na̱'a̱ mganayyákʉdʉt ma̱ yʉ mmʉdsípʉty es m'adsʉ'ʉgʉdʉt oynʉ'ʉnʉn. Tya̱a̱dʉ ya'ijxʉp wa̱'a̱tsti'knʉ ko tyʉgoya̱'a̱ndʉ yʉ'ʉjʉty es ko miits mnitso'oga̱'a̱ndʉ. Diosʉ dʉ'ʉn kʉ'ʉm di'ibʉ mmooyʉdʉbʉ tadʉ nitsokʉn. 29Pes mʉt yʉ'ʉgyʉjxm ja Kristʉ Dios tʉ mmo'oyʉdʉ ja may'a̱jtʉn kyaj jye'eyʉty ko xymyʉbeky ja Kristʉ, nandʉ'ʉn m'ayoy mʉt yʉ'ʉgyʉjxm 30es xytyúnʉt nandʉ'ʉmbʉ ja tuunk di'ibʉ éxtʉm tʉʉyʉp xy'ixtʉ ndúñʉts kots ʉj ndsiptuuñ mʉt ja ka'oybyʉ, es xymyʉdowdʉ ko dʉ'ʉñʉmts n'aktúñ.

will be added

X\