MATEWɄ 9

1Net ja Jesús jyʉmbijnʉ mʉt nan ja'ayʉ barkʉ, es ñʉjxnʉ ma̱ yʉ'ʉ ja Kafarnaúm ka̱jpn. 2Ko jam jyajty, ta tyuknimiinʉdʉ tu'ugʉ ja̱'a̱y di'ibʉ tʉ xyujxnʉ, kyo'knʉ ma̱ tu'ugʉ mabajnu'unk. Ko Jesús t'ijxy ja myʉbʉjkʉnʉty, ta t'anma̱a̱y ja puma̱'a̱y: —Jotkujkʉ. Yʉ mbojpʉ yajma'xp. 3Net nidu'ugʉty ja di'ibʉty tsa̱jptʉgóty ya'ʉxpʉjktʉp twinma̱a̱ydyʉ: “Tya̱dʉ ja̱'a̱y myʉdʉgeepy ja Dios éxtʉm jyʉna'añ.” 4Komʉ Jesús ñija̱'a̱bʉ naty di'ibʉ wyinma̱a̱ydyʉp, ta t'anma̱a̱ydyʉ: —¿Ti ko xymyʉdattʉ axʉʉgʉ winma̱'a̱ñʉty? 5Kyaj ñimʉja̱a̱ty njʉna̱'a̱nʉm: “Yʉ mbojpʉ yajma'xp”, mʉt ko kyaj ya'ixy pʉn tʉy'a̱jtʉn. ¿Tii kyaj dyʉ'ʉnʉty? Es mjʉna̱'a̱ndʉp miidsʉty ko ni pʉ́n tka''anʉʉmʉt yʉ tya̱dʉ xux: “Pʉdʉ'ʉk, es nʉjx”, mʉt ko netyʉ mba̱a̱t ya'ixy ko kyaj tmʉdaty ni ti mʉk'a̱jtʉn. ¿Tii kyaj dyʉ'ʉnʉty? 6Pes oy. Min n'oktuk'ixtʉ ko ʉj, ja Naxwíñʉdʉ Ja̱'a̱yʉdyʉ Kyudʉnaabyʉ, ʉjtsʉ dʉ'ʉn nmʉda̱jtypyʉts ja mʉk'a̱jtʉn ya̱ naxwiiñ es nma'xʉdʉts ja pojpʉ. Net t'anma̱a̱y ja xux ja̱'a̱y: —Pʉdʉ'ʉk. Yajmúk ja mmabajn es nʉjx ma̱ mdʉjk. 7Net ja xux ja̱'a̱y pyʉde'ky es oj ñʉjxnʉ ma̱ ja tyʉjk. 8Ko ja mayjya'ay t'ijxtʉ tya̱a̱dʉ, ta tsyʉ'kʉdʉ es t'awda̱jttʉ Dios mʉt ko tʉ tmo'oy ja myʉk'a̱jtʉnʉ Jesús. 9Ta Jesús jam tsyo'oñ es t'ijxy tu'ugʉ ja̱'a̱y di'ibʉ xyʉ'a̱jtypy Matewʉ, ja 'yu'uñʉ ma̱ yaj'yáky ja kugʉbety. Ta t'anma̱a̱y: —Pamiingʉts es n'ʉxpʉjkpʉ'átʉt. Ta Matewʉ pyʉde'ky, es tpadso'oñ ja Jesús. 10Ma̱ tadʉ xʉʉ 'ya'ux'a̱jty ja Jesús ma̱ yʉ Matewʉ tyʉjk, mʉt mayʉ yajkugʉbajtpʉty es nan nigana̱a̱gʉty di'ibʉ 'yandijtʉp pojpʉ ja̱'a̱yʉty, es ti'igyʉ mʉt ja 'yʉxpʉjkpʉdyʉ Jesús. 11Es ko ja fariseeʉty t'ijxtʉ tya̱a̱dʉ, ta dyajtʉʉdʉ ja Jesusʉ 'yʉxpʉjkpʉty: —¿Wi'ixʉ dʉ'ʉn ko yʉ mwindsʉ́n kyay 'yiiky mʉdʉ yajkugʉbajtpʉty es mʉdʉ pojpʉ ja̱'a̱yʉty? 12Jesús myʉdoo tya̱a̱dʉ, es t'anma̱a̱y: —Kyaj tsyékyʉty ja kudsooy ma̱ yʉ di'ibʉ oy'a̱jt mʉk'a̱jttʉp, jaayʉ dʉ'ʉn ma̱ yʉ puma̱'a̱yjya'ayʉty. 13Nʉjx jattʉ di'ibʉ 'yandijpy ja Diosʉ jyaaybyajtʉn ma̱ jyʉna'añ: “Ʉj ndsejpyʉts es xymyʉdáttʉt ja pa''ayo'on, es kyajts xytyukwindsʉ'ʉgʉdʉts ja jʉyujk añimálʉty.” ’Pes kyajts ʉj nwoy ja ja̱'a̱y di'ibʉ jiky'a̱jttʉp tʉy'a̱jtʉn mʉʉt, yʉ'ʉ dʉ'ʉnʉ pojpʉ ja̱'a̱yʉty es jyodʉmbíttʉt. 14Net nija'ajʉty ja 'yʉxpʉjkpʉdyʉ Fwank Yajnʉbajtpʉ tnimiindʉ ja Jesús, es dyajtʉʉdʉ: —¿Ti ko kya''ayu'attʉ yʉ m'ʉxpʉjkpʉty éxtʉm 'yayu'attʉ fariseeʉty es ʉʉdsʉty, yʉ 'yʉxpʉjkpʉdyʉ Fwank? 15Netʉ Jesús t'adsooy: —¿Tii mba̱a̱t 'yittʉ jotmaymyʉʉt yʉ di'ibʉ tʉ yajwówdʉ ma̱ tu'ugʉ ja̱'a̱y pyeky ma̱a̱nʉm ja pʉjkpʉ yedyʉjk 'yak'ity mʉt yʉ'ʉjʉty? Miimp ja tiempʉ ma̱ yajpʉjkʉdʉt ja pʉjkpʉ yedyʉjk, taanʉmʉ dʉ'ʉn 'yayu'áttʉt. 16’Ni pʉ́n tka''abatsʉ tu'ugʉ tyuk wit mʉdʉ jemywyit, mʉt ko ja jemywyit ñʉʉmúkʉt, ta kyʉʉdsʉt ja tuk wit waanʉ kajaa. 17Ni yʉ vinʉ jembyʉ kyaya''adamʉ ma̱ yʉ tukpʉ nʉʉ'abutsʉnbyo'o, mʉt ko pʉn yajtuumbʉ dʉ'ʉn, ja po'o kʉʉdsʉp, es dʉ'ʉn ja vinʉ es ja po'o tyʉgóyʉt. Pa̱a̱ty n'ada'amʉm ja jembyʉ vinʉ ma̱ yʉ jembyʉ nʉʉ'abutsʉnbyo'o es dʉ'ʉn yajmʉdátʉt yajxón nimajtskʉ tya̱a̱dʉty. 18Ma̱ ja Jesús t'anʉʉmʉdʉ tya̱a̱dʉ, tu'ugʉ israelítʉdyʉ wyindsʉ́n jyajty ma̱ ja Jesús, ñaygyoxtʉna̱a̱ydyákʉ es t'anma̱a̱y: —Yʉ nnʉʉxʉts tʉ 'yeeky. Pʉn mnʉjxp mij es mgʉ'ʉnikeempy, jiky'átʉp jatʉgok. 19Netʉ Jesús pyʉde'ky es ñejxy mʉt yʉ'ʉ, ti'igyʉ mʉdʉ 'yʉxpʉjkpʉty. 20Net tu'ugʉ toxytyʉjk puma̱'a̱y di'ibʉ ma̱jmajtsk jʉmʉjtʉ naty tmʉda̱jnʉ windaxyʉ, tmʉwingooñ ja Jesús ʉxkʉ'p tsoo, es ñaydyukpatʉ ja wyit pa̱'a̱, 21mʉt ko dʉ'ʉn ñayjyʉna'añʉty: “Mʉt yʉ'ʉyʉ kots nnaydyukpa̱a̱dʉdʉt yʉ wyitʉ Jesús, agʉda̱'a̱gʉpts.” 22Per ja Jesús wa̱'kʉmbijt, t'ijxy ja toxytyʉjk es t'anma̱a̱y: —Jotkujk, tʉ m'agʉda'aky mʉt ko tʉ xymyʉbeky. Ta netyʉ 'yagʉdaknʉ. 23Ko Jesús jyajty ma̱ ja windsʉnʉ tyʉjk, ta t'ijxy ko ja xúxpʉty t'ʉxkujkʉnʉdʉ es nʉjx dyajnaxtʉkʉyánʉdʉ ja o'kpʉ, es ja ja̱'a̱yʉty jyantsyjyʉ'ʉy jyantsyya̱'a̱xtʉ. Ta t'anma̱a̱ydyʉ: 24—Pʉdsʉmdʉ ya̱a̱. Yʉ kixyu'unk kyaj tʉ 'yeeky. Ma̱a̱bʉ dʉn jam. Ja ja̱'a̱yʉty je'eyʉ ttukxi'iktʉ. 25Ko ja Jesús dyajpʉdsʉʉmda̱a̱y ja ja̱'a̱yʉty, net tyʉjkʉ ma̱ ja o'kpʉ es tkʉ'ʉmʉma̱jtsʉ. Ta ja kixyu'unk pyʉde'ky. 26Ta yajmadyakwa̱'xta̱a̱y oymya̱a̱ty yʉ tya̱dʉ mʉj'a̱jtʉn. 27Ko pyʉdseemy jamʉ Jesús, majtskʉ wiints pyanʉjxʉdʉ es myʉyaxkákʉdʉ: —¡Pa''ayoodʉgʉts ʉʉdsʉty, Davitʉ tyʉʉmp 'ya̱a̱ts! 28Es ko Jesús jyajty ma̱ ja tʉjk, net ja wiindsʉty ñimiinʉdʉ, es yʉ'ʉ dyajtʉʉy: —¿Mmʉbʉjktʉp miidsʉty ko ʉj mba̱a̱dʉdsʉ tya̱a̱dʉ nduñ? Net ja'ajʉty jyʉnandʉ: —Ti ko kʉdii, Windsʉ́n. 29Net ja Jesús ttoonʉ ja wyiin, es t'anma̱a̱y: —Wa'an dyajtúñ éxtʉm ja mmʉbʉjkʉnʉty. 30Ta ja wyiinʉty oj wyʉ'ʉmda̱a̱ydyʉ yajxón. Jesús tyuknipʉjkʉdʉ jantsy yajxón, 'yanʉ'ʉmxʉdʉ: —Katʉ pʉ́n xytyuknijáwʉdʉ. 31Per je'eyʉ yʉ'ʉjʉty pyʉdsʉʉmdʉ ma̱ ja Jesús, ta tmadyakwa̱'xtʉ ma̱ tʉgekyʉ ja ka̱jpn di'ibʉ naty ja Jesús tʉ ttuñ. 32Ko yʉ'ʉdyʉ naty jam pyʉdsʉmdʉ, na̱a̱gʉdyʉ ja̱'a̱y dyajmiindʉ ma̱ Jesús tu'ugʉ yedyʉjk uum, di'ibʉ naty myʉda̱jtypy ja ka'oybyʉ. 33Ko ja Jesús dyajpʉdseemy ja ka'oybyʉ ma̱ tadʉ uum, ta ja uum oga̱'a̱n oj kyajxy. Dʉ'ʉñʉ ja ja̱'a̱yʉty oj wyʉ'ʉmʉdyaaydyʉ, es jyʉnandʉ: —¡Ni na̱'a̱nʉm kyaya'ixy dʉ'ʉn éxtʉmʉ tya̱a̱dʉ ma̱ yʉ israelítʉty! 34Per nik ni'igʉ ja fariseeʉty ñayjyʉna̱'a̱nʉdʉ: —Tya̱a̱dʉ yajpʉdseempy ja ka'oybyʉ mʉt ko pyudʉ́kʉty ja mʉjku'ugópk. 35Jesús dya''abʉdseemy tʉgekyʉ nax ka̱jpn, es ya'ʉxpejky ma̱jatyʉ tsa̱jptʉjk nidu'uk nidu'ugʉ ka̱jpn, es tka̱jxwa'xy ja oybyʉ ayuk di'ibʉ ñigajxypy ja tsa̱jpótmʉdʉ kutujkʉn, es dya''agʉda'aky oytyim di'ibʉdyʉ pʉjk ado'onʉn. 36Ko ja Jesús t'ijxy ja mayjya'ayʉty ñimínʉdʉ, ta tpa''ayoodʉ, mʉt ko moon tujktʉbʉ naty éxtʉmʉ borreegʉ di'ibʉ kyajpʉ 'yijx'ijt kywentʉ'a̱jtpʉ. 37Ta t'anma̱a̱ydyʉ ja 'yʉxpʉjkpʉty: —Tʉy'a̱jtʉn ko ja pʉjta'aky oy myáyʉty, per ja tuumbʉty oytyim waanʉty. 38Pa̱a̱ty amdowdʉ es mʉnu'xta̱'a̱ktʉ ja Dios, ja ñiWindsʉnʉ tya̱dʉ pʉjta'aky, es t'akkáxʉt ja tuumbʉty es min dyajpʉdʉ'ʉktʉ ja pʉjta'aky.

will be added

X\