MATEWɄ 8

1Ko ja Jesús jyʉnajky jam kopkkʉjxm, may ja ja̱'a̱yʉty oj pyanʉjxʉdʉ. 2Ta ñimʉwingoonʉ tu'ugʉ ja̱'a̱y di'ibʉ myʉda̱jtypy ja leprʉ pa̱'a̱m. Ta ñaygyoxtʉna̱a̱ydyákʉ Jesús wyindum, es t'anma̱a̱y: —Windsʉ́n, mij pʉn mdsejpy, mba̱a̱dʉts xya''agʉda'aky. 3Net ja Jesús tkʉ'ʉnikooñ, es t'anʉʉmʉ: —Ndsejpyʉts es m'agʉda̱'a̱gʉt. Es ko t'anma̱a̱ydyaay dʉ'ʉn, netyʉ ja leprʉ puma̱'a̱y 'yagʉdaky. 4Esʉ Jesús t'anma̱a̱y: —Ix jaygyukʉ. Katʉ pʉ́n xy'anʉʉmʉ. Nʉjx winguwa̱'a̱gʉ ja teety, es yak ja mwindsʉ'kʉn éxtʉmʉ Moisés dyajnigutujkʉ, es dʉ'ʉn nidʉgekyʉ ja̱'a̱yʉty tnijáwʉdʉt ko tʉ m'agʉda'aky. 5Ko Jesús jyajty ma̱ ja Kafarnaúm ka̱jpn, tu'ugʉ solda̱a̱dʉ windsʉ́n ñimiinʉ, es myʉnu'xtákʉ, 6'yanʉ'ʉmxʉty dʉ'ʉn: —Windsʉ́n, yʉ nduumbʉts mabajngʉjxy 'yity ma̱dsʉ ndʉjk, tʉ xyujxnʉ es jyantsy'ayoy mʉk. 7Jesús 'yanma̱a̱yʉ: —Ʉjtsʉts nʉjx nya''agʉda'aky. 8Ja solda̱a̱dʉ windsʉ́n 'yadsooy: —Windsʉ́n, kyajts ʉj xyñitʉkʉ es mij mdʉ́kʉt ma̱dsʉ ndʉjkʉn. Je'eyʉ ko mjʉna̱'a̱nʉt, es agʉda̱'a̱gup ja nduumbʉts. 9Ʉj kʉ'ʉm nmʉda̱jtypyʉts ja nwindsʉ́n di'ibʉts xy'ana'amp, es nandʉ'ʉn nmʉdátyʉts ja solda̱a̱dʉty di'ibʉts n'ane'empy. Kots n'anʉʉmʉ yʉ'ʉjʉty nidu'uk: “Nʉjx”, nʉjxp, es kots n'anʉʉmʉ jatu'uk: “Min”, miimp, es kots nduk'ane'emy yʉ nduumbʉts ti ttúnʉt, tyiimpy. 10Ko ja Jesús tmʉdooyʉ tya̱a̱dʉ, dʉ'ʉñʉ oj wyʉ'ʉmʉ es t'anma̱a̱ydyʉ di'ibʉ naty panʉjxʉdʉp: —Tʉy'a̱jtʉn n'anʉʉmʉdʉ ko ma̱ nidʉgekyʉ israelitʉ ja̱'a̱yʉty, kyajts nba̱a̱ty ni pʉ́n mʉt kajaa myʉbʉjkʉn éxtʉmʉ tya̱dʉ ja̱'a̱y. 11Ʉjts miits n'anma̱a̱ydyʉp ko may myíndʉt ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ tso'ondʉp ma̱ xʉʉ pyʉdsemy es ma̱ xʉʉ kyunaxy, es ñaxwaatstʉt kyáydyʉt mʉdʉ Abra̱a̱n, Isa̱a̱ esʉ Jakoob ma̱ ja tsa̱jpótmʉdʉ kutujkʉn. 12Per ja di'ibʉ dʉ'ʉn tʉ jyapa̱a̱dʉdʉ es 'yíttʉt ma̱ yʉ tsa̱jpótmʉdʉ kutujkʉn, yʉ'ʉjʉty yajjʉbijppʉdsʉ́mdʉp awa̱'a̱tstuuy ma̱ ja koots'át, ma̱ ja̱'a̱yʉty jyʉ'ʉy ya̱'a̱xtʉt es ñaydyʉtska̱a̱dʉdʉt mʉdʉ ayo'on. 13Net ja Jesús t'anma̱a̱y ja solda̱a̱dʉ windsʉ́n: —Nʉjx ma̱ mdʉjk, es yajtúnʉdʉ dʉ'ʉn éxtʉm tʉ xymyʉbekyʉn. Ta ja tyuumbʉ netyʉ oj 'yagʉdaknʉ. 14Jesús oj ñejxy ma̱ tyʉjkʉ Peedrʉ, es t'ijxy ja Peedrʉ myʉ't toxytyʉjk mabajngʉjxy pya̱'a̱mgo'knʉ mʉdʉ mʉk jʉʉn. 15Ta ja kyʉ'ʉ ttoonʉ. Net ñiwatsʉ ja jʉʉn. Ta pyʉdʉ'knʉ es tmooy ja kya'ay 'yukʉn. 16Es ko oj tsyi'tnʉ ja xʉʉ, net tmʉmindʉ ma̱ Jesús may ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ myʉda̱jttʉp ja ka'oybyʉ. Es mʉt tuk a̱a̱gajxyʉ dyajpʉdseemy ja ka'oybyʉ, es nandʉ'ʉn dya''agʉdaky nidʉgekyʉ ja puma̱'a̱yʉty. 17Tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn jyajty es yajkuydyúnʉt di'ibʉ ñiga̱jx ja Diosʉ kyuga̱jxpʉ Isaiiʉ ko jyʉnáñ: “Yʉ'ʉ yajpʉdʉ'k ja nbagi'ix'a̱jtʉm es dyajnejxy ja nba̱'a̱m'a̱jtʉm.” 18Jakumbom mejyñbyʉ'a̱a̱y ko ja Jesús t'ijxy tyukmíkyʉty ja mayjya'ay, ta t'anma̱a̱y ja 'yʉxpʉjkpʉty es 'yawinnáxtʉt ma̱ ja mejyñ. 19Tu'ugʉ di'ibʉ tsa̱jptʉgóty ya'ʉxpʉjkp ja 'yana'amʉn tmʉwingooñ ja Jesús, es t'anma̱a̱y: —Windsʉ́n, nbanʉjxaambyʉts mij oytyim ma̱a̱ty mnejxy. 20Jesús 'yadsooy: —Yʉ wax myʉda̱jtypy ja 'ya̱a̱nk esʉ joon jʉyujkʉty myʉda̱jttʉp ja pya'an, per ʉj ja Naxwíñʉdʉ Ja̱'a̱yʉdyʉ Kyudʉnaabyʉ, kyajts nmʉdaty ja ngukóyʉts ma̱dsʉ ngʉba̱jk nyajpo'xʉt. 21Jatu'uk ja 'yʉxpʉjkpʉ 'yanma̱a̱yʉ: —Windsʉ́n, nbanʉjxʉpts mij, per extʉ koonʉmdsʉ ndeedyʉts 'yoogʉt esʉts n'okkʉ'ʉy n'oktá̱jʉdʉts, net nbanʉjxʉt. 22Netʉ Jesús t'adsooy: —Pamiingʉts tyam es nika'ak yʉ o'kpʉty, wa'anʉ wiink ja̱'a̱yʉty dyajnaxtʉ́kʉdʉ. Ja'ats n'andijpy di'ibʉ kyaj jyotmaydyúñʉty esʉ Dios tmʉdúnʉt. 23Net ja Jesús es ja 'yʉxpʉjkpʉty tyʉjkʉdʉ ma̱ tu'ugʉ barkʉ, es 'yawinnaxánʉdʉ ma̱ ja mejyñ. 24Ti'in myiiñ tu'ugʉ mʉk poj. Ta ja mejyñ ñikapy extʉ tyʉjkʉnʉ nʉʉ barkoty. Ma̱a̱bʉ natyʉ Jesús. 25Ta ja 'yʉxpʉjkpʉty oj ñinʉjxʉdʉ es oj yúxʉdʉ. Ta t'anma̱a̱ydyʉ: —¡Yajtsóktʉgʉts, Windsʉ́n! ¡Tyap ngupa'tsʉnʉ! 26Ta ja Jesús 'yanma̱a̱yʉdʉ: —¿Ti ko nʉgoo m'oktsʉ'kʉdʉ? Miits mmʉda̱jttʉp je'eyʉ waanʉ ja mmʉbʉjkʉnʉty. Ta pyʉde'ky ja Jesús, es t'ooy ja poj es ja mejyñ. Ta oj wyʉ'ʉmʉdya'ay amoñʉ es tʉmijtkʉ. 27Es ja 'yʉxpʉjkpʉty ak dʉ'ʉñʉ wyʉ'ʉmʉdyaaydyʉ, es ñayjyʉnánʉdʉ: —¿Pʉ́nʉ da dʉnʉ tya̱a̱dʉ?, ko extʉ yʉ poj es yʉ mejyñ tʉ myʉmʉdóyʉty. 28Ko Jesús jyajty mejyññináxy ma̱ Gadarʉ ñax, majtskʉ yedyʉjk pyʉdseemy kampyoonóty. Ta ñimiinʉdʉ. Nimajtsk tmʉdattʉ ja ka'óybyʉty es nʉgoo jyantsy'awa̱'a̱n'áttʉ, ko ni pʉ́n mba̱a̱t kyanaxy ma̱ tadʉ tu'a̱a̱. 29Ta oj yaxka'aktʉ: —Diosʉ 'yU'unk, ¿ti mdunaampy mʉt ʉʉdsʉty? ¿Tii ja'a mnʉmiimpy es xytyʉydyuna̱'a̱ndʉts ma̱a̱nʉm tkapa̱a̱ty ja tiempʉ? 30Natuknas'ixʉ jamʉ naty nimayʉ ʉdsʉm jyʉ'xʉ'ʉktʉ, 31es ja ka'óybyʉty yajjʉnánʉdʉ ja ja̱'a̱yʉty, es ja Jesús t'anma̱a̱y: —Pʉn xyajpʉdsʉmándʉpts ma̱ tya̱dʉ ja̱'a̱y, na'ijxtʉgʉts esʉts ndʉ́kʉt ma̱ tadʉ ʉdsʉ́mʉty. 32Netʉ Jesús 'yadsoojʉ: —Oy. Tʉ́kʉdʉ. Ja ka'óybyʉty pyʉdsʉʉmdʉ ma̱ ja ja̱'a̱yʉty, es tyʉjkʉdʉ ma̱ ja ʉdsʉ́mʉty. Net nidʉgekyʉ ja ʉdsʉ́mʉty ñʉjxtʉ jantsy pʉye'egyʉ nax jʉjp'ám es kyupʉyʉ'kna̱jxtʉ mejyñóty, es jap oj jyi'xta̱'a̱ydyʉ. 33Di'ibʉ kywentʉ'a̱jttʉp ja ʉdsʉm ñay'adsʉ'kʉdʉ, es kyaktʉ. Ko jyajty ma̱ ja ka̱jpn, ta tmadyaktʉ tʉgekyʉ tya̱a̱dʉ éxtʉmʉ naty tʉ tyuñ tʉ jyátyʉty mʉt ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ myʉda̱jttʉ ja ka'óybyʉty. 34Net nidʉgekyʉ ja kuga̱jpnʉty tsyo'ondʉ es tninʉjxtʉ ja Jesús, es tmʉnu'xtáktʉ es pyʉdsʉ́mʉt jam es ñʉjxʉt wiinktuuy.

will be added

X\