MATEWɄ 6

1’Ko xytyundʉ ja oybyʉ, éxkʉm es xykyatúndʉt mayjya'ayóty es yʉ'ʉ je'eyʉ t'íxtʉt ti mduundʉp. Pʉn mdiimbyʉ dʉ'ʉn, yʉ ja mDeedyʉ tsa̱jpótmʉdʉ kyaj mmay'átʉdʉt. 2Pa̱a̱ty ko xypyudʉ́kʉt mʉt tii di'ibʉ tʉgoy'a̱jtxʉdʉp, katʉ ja̱'a̱y xytyuknijáwʉt éxtʉm 'yadʉ'ʉtstʉ di'ibʉ nay'andíjʉdʉp jyiky'attʉ tʉy'a̱jtʉn mʉʉt, mʉt ko dʉ'ʉn yʉ'ʉjʉty 'yadʉ'ʉtstʉ esʉ ja̱'a̱yʉty 'yíxʉdʉt ko dyaktʉ ja naybyudʉkʉ ma̱ ja tsa̱jptʉjk, o ma̱ ja mʉj tu'u di'ibʉ ka̱jpnóty, es dʉ'ʉn myʉjpʉdsʉ́mdʉ ko jyiky'attʉ tʉy'a̱jtʉn mʉʉt. Pes ʉj n'anma̱a̱ydyʉpts miidsʉty ko mʉt yʉ'ʉyʉ taadʉ, tʉ t'axá̱jʉdʉ ja myay'aty. 3Per mij ko xypyudʉkʉya̱'a̱nʉt di'ibʉ tʉgoy'a̱jtxʉp, mo'oy ayu'udsyʉ, éxtʉm mba̱a̱t njʉna̱'a̱nʉm katʉ m'ana̱jñgyʉ'ʉ xytyuknijawʉ di'ibʉ tyiimpy ja a'oybyʉ. 4Ko dʉ'ʉn xymyo'oy ayu'udsyʉ, net ja mDeedyʉ tsa̱jpótmʉdʉ t'íxʉt di'ibʉ mdiimpy ayu'udsyʉ, es yʉ'ʉ mmay'átʉdʉp. 5’Ko mga̱jxta̱'a̱ktʉt, katʉ dʉ'ʉn xytyundʉ éxtʉm di'ibʉ nay'andíjʉdʉp jyiky'attʉ tʉy'a̱jtʉn mʉʉt. Yʉ'ʉjʉty kya̱jxta̱'a̱ktʉ tanʉ ma̱ ja tsa̱jptʉjk o ma̱ ja mʉj tu'u di'ibʉ ka̱jpnóty es dʉ'ʉn ja ja̱'a̱yʉty 'yíxʉdʉt. N'anma̱a̱ydyʉp miidsʉty ko yʉ'ʉjʉty tʉ t'axá̱jʉdʉ ja myay'aty. 6Per mij ko mga̱jxta̱'a̱gʉt, tʉkʉ mgwartʉ tʉgoty es nayñi'agá̱jʉdʉ, es jap ayu'udsyʉ xymyʉga̱jxta̱'a̱gʉt, es dʉ'ʉn mDeedyʉ tsa̱jpótmʉdʉ di'ibʉ 'yijxypy ti ja̱'a̱y tyuundʉp ayu'udsyʉ, yʉ'ʉ mmo'oyʉdʉp ja mmay'aty. 7’Ko mga̱jxta̱'a̱gʉt mij, katʉ je'eyʉ xyñika̱jxpéty ja m'ayuk, éxtʉm 'yadʉ'ʉtstʉ di'ibʉ kyaj t'ixy'attʉ Dios es jyʉna̱'a̱ndʉ ko mʉt ko kya̱jxʉt ni'igʉ, jantsy tmʉdaty ko Dios myʉdoo'ítʉdʉt. 8Katʉ mijʉ dʉ'ʉn xytyuñ, ja'a ko mDeety wa̱'a̱ts tnijawʉ di'ibʉ miits mdʉgoy'a̱jtxʉp ma̱a̱nʉmʉ naty xykya''amdoy. 9Pa̱a̱ty ko miits mga̱jxta̱'a̱ktʉt, dʉ'ʉn mga̱jxta̱'a̱ktʉt: Tatitu'unk di'ibʉ ijtp tsa̱jpótm, wa'an nidʉgekyʉ ja̱'a̱yʉty mwindsʉ'ʉgʉdʉ es m'awdátʉdʉ. 10Min mij es myajkutúkʉt ja ya̱ naxwiiñ, es yajtúnʉp ja mdsojkʉn ya̱a̱ éxtʉm jam tsa̱jpótm. 11Meegyʉts tyam di'ibʉts xytyʉgoy'a̱jtxʉp esʉts ngay n'uugʉt. 12Es xymya'xʉt ʉʉdsʉty ja nbojpʉdyʉts, éxtʉmts ʉʉdsʉty tʉ nma'xtʉ di'ibʉts axʉʉk tʉ xytyundʉ. 13Es kʉdii xyajkutíky es ja ka'oybyʉ xyajpekytyúnʉt. 14’Pa̱a̱ty ndukjaygyujkʉdʉ, pʉn miits mma'xtʉp ja di'ibáty mduunʉdʉp axʉʉk, yʉ mDeedyʉ tsa̱jpótmʉdʉ mma'xʉdʉp miidsʉty nandʉ'ʉn. 15Per pʉn kyaj xymya'xtʉ di'ibʉ mduunʉdʉp axʉʉk, yʉ mDeedyʉ tsa̱jpótmʉdʉ nan kyaj mma'xʉdʉt ja mbojpʉ. 16’Ko miits m'ayu'áttʉt, katʉ xypyʉjta̱'a̱ktʉ mwiin mjʉjpʉty ya''ayow ya''ama̱'a̱t, éxtʉm 'yadʉ'ʉtstʉ di'ibʉ nay'andíjʉdʉp jyiky'attʉ tʉy'a̱jtʉn mʉʉt. Yʉ'ʉjʉty tyuundʉbʉ dʉ'ʉn esʉ ja̱'a̱yʉty 'yíxʉdʉt ko 'yayu'attʉ. Tʉy'a̱jtʉn n'anʉʉmʉ ko mʉdʉ taadʉ tʉ dʉn tpʉktʉ yʉ myay'aty. 17Per ko miits m'ayu'áttʉt, wimbuj kupuj es naywyoogʉdʉ yajxón, 18kʉdiibʉ ja ja̱'a̱yʉty tjaygyúkʉdʉt ko m'ayu'attʉ. Yʉ'ʉyʉ dʉ'ʉn ja mDeedyʉ tsa̱jpótmʉdʉ di'ibʉ ñija̱'a̱p ti ja̱'a̱y tyuundʉp ayu'utsy, es yʉ'ʉ mmo'oyʉdʉp ja mmay'aty. 19’Katʉ mjiky'aty xywyindsimy xywyinwʉʉñ ja meeñ ya̱ naxwiiñ, ma̱ yʉ jʉyujk añimal dyajwindʉgóy oytyiity, ma̱ tyowʉ ja meeñ es ma̱ ja ma'tspʉ tnidʉ́kʉdʉ. 20Nik oy pʉjkʉ'ʉktʉ ja m'oy'a̱jtʉn jam tsa̱jpótm, ma̱ ni ti tkayajwindʉgóyʉt es ma̱ kyajpʉ ma'tspʉ. 21Ja'a ko ma̱ xymyʉdaty pʉjke'eky yʉ m'oy'a̱jtʉn, jamʉ dʉ'ʉn nandʉ'ʉn 'yity yʉ mjot mwinma̱'a̱ñʉty. 22’Yʉ mwiinʉ dʉ'ʉn éxtʉm tu'ugʉ kudʉ'xn es tkudʉ'xʉt ja mdu'u. Pʉn oy yʉ mwiin, mdu'uyo'oyʉp yajxón kude'xy. 23Per pʉn yʉ mwiin ma̱'a̱t, mjʉdítʉp kubi'its. Es pʉn kyaj xytyuk'ixy ja mwiin, ¡nʉgoo jyantsyyʉ́kʉty ja koots'át ma̱ mjʉdity! 24’Ni pʉ́n mba̱a̱t tkamʉdúñ majtskʉ wyindsʉ́n, ja'a ko pʉn tuump yajxón ma̱ ja jawyiimbʉ wyindsʉ́n, kyaj mba̱a̱t ñakytyúñ yajxón ma̱ ja myʉmajtskpʉ. Es pʉn ja myʉmajtskpʉ wyindsʉ́n tsyejpy ni'igʉ es tyuñ yajxón mʉt yʉ'ʉ, kyaj mba̱a̱t ja jawyiimbʉ tnakymyʉdúñ. Kyaj mba̱a̱t xymyʉdúñ yʉ Dios pʉn mbʉjtákypy ja mwinma̱'a̱ñ es ja mmʉja̱a̱ ma̱ ja meeñ. 25N'anma̱a̱ydyʉp ko katʉ mnaydyukjotmaydyúnʉdʉ di'ibʉ m'okkay m'ok'uuktʉp es mjiky'áttʉt, es ti wit m'oktuktʉ́kʉdʉp. Pes mʉt yʉ'ʉyʉ yʉ mjiky'a̱jtʉn es yʉ mnini'x di'ibʉ Dios tʉ mdukmay'átyʉty, yʉ'ʉ dʉ'ʉn ni'igʉ oy kʉdiinʉm ja mje'xy mbeky esʉ mwit mnijam. 26Ixtʉ yʉ joon jʉyujkʉty. Kyaj ñi'iptʉ es ni kyatsiktʉ, es ni tkapʉjkʉ'ʉktʉ ja pyʉjta'aky ma̱ yʉ mok tʉjk. Pes yʉ mDeedyʉ tsa̱jpótmʉdʉ mooyʉdʉp yʉ jye'xy pyeky. Dios mdsojkʉdʉp miidsʉty ni'igʉ kʉdiinʉm ja joon jʉyujkʉty. 27¿Pʉ́nʉ dʉ'ʉn mba̱a̱t dyaj'yóñ ja jyiky'a̱jtʉn mʉt ko myay tyajy? 28¿Ti ko mmay mda̱jtʉ mʉdʉ mwit mnijámʉty? Ixtʉ wi'ix aamyóty yondʉ ja pʉjy, es ni kyatundʉ es ni kyata̱'a̱ktʉ. 29Es n'anʉʉmʉ ko ni ja rey Salomonk, mʉt tʉgekyʉ tsyuj'a̱jtʉnʉ wyit, kyaj oj tyi'igyʉ tsyuj'a̱jtʉn mʉt yʉ'ʉ. 30Es pʉn ja Dios yajpijpy ja pʉjy di'ibʉ pi'tsp pojʉn es jakumbom yajno'knʉ, ¿ti ko kyaj xymyʉbʉktʉ es ʉdsa̱jtʉm yʉ'ʉ xywyítxʉm? ¿Es ti ko miidsʉty je'eyʉ waanʉ xymyʉbʉktʉ? 31Pa̱a̱ty katʉ mmay mda̱jtʉ: “¿Tii net n'okka̱'a̱y n'ok'úkʉm?”, es “¿Tii net nwit'a̱jt nnijam'a̱jtʉm?” 32Mʉt ko ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ kyaj tmʉdundʉ Dios ma̱a̱y ta̱jtʉp mʉt tʉgekyʉ tya̱a̱dʉ. Pes ja mDeedyʉ tsa̱jpótmʉdʉ ñija̱'a̱p ko mdʉgoy'a̱jtxʉdʉp tʉgekyʉ tya̱a̱dʉ. 33Es dʉ'ʉn jotmo'oydyʉ ja Dios es jyiky'áttʉt éxtʉm yʉ'ʉ yajkutíky, es m'axá̱jʉdʉp nandʉ'ʉn tʉgekyʉ tya̱a̱dʉty. 34Pes kyaj xymyʉmay xymyʉda̱jtʉt pʉn ti bom ʉxtʉjm miimp kʉdakp, ja'a ko bom bom miits xymyʉdattʉ di'ibʉ mmʉmay mmʉdá̱jʉp. Tu'uk tu'ugʉ xʉʉ di'ibʉ mmʉmay mmʉdá̱jʉp.

will be added

X\