MATEWɄ 4

1Netʉ Espíritʉ Santʉ yajnʉjxʉ Jesús ma̱ mʉj it es ja mʉjku'ugópk t'íxʉt wi'ix ja Jesús dyajpekytyúñ. 2Justyikxyxyʉʉ justyikxy ux 'yijty ni nʉ'ʉn kyaka̱a̱y. Ta pyatʉ ja yuu. 3Ta ja mʉjku'ugópk tmʉwingooñ ja Jesús, es t'anma̱a̱y: —Pʉn mijtsʉ dʉ'ʉn ja Dios m'U'unk'a̱jtʉp, anʉʉmʉ tya̱dʉ tsa̱a̱ es jyʉmbítʉt tsa̱jkaaky. 4Es ja Jesús t'adsooy: —Ja Diosʉ jyaaybyajtʉn jyʉna'añ: “Kyaj jyatyim'yʉ'ʉyʉdyʉ tsa̱jkaaky mʉʉt jyiky'aty ja ja̱'a̱y, tyukjiky'átʉp mʉt tʉgekyʉ Diosʉ 'yayuk.” 5Net ja mʉjku'ugópk dyajnejxy ja Jesús ma̱ Jerusalén ka̱jpn, es dyajpejty ma̱ mʉj tsa̱jptʉjk kopk. 6Ta t'anma̱a̱y: —Pʉn mijtsʉ dʉ'ʉn ja Dios m'U'unk'a̱jtʉp, naygyujʉbijpnáxʉdʉ, mʉt ko ja Diosʉ jyaaybyajtʉn jyʉna'añ: Ja Dios tyuk'ana'amdʉp ja 'yánklʉsʉty es mgwentʉ'átʉdʉt. Myajpʉdʉ'ʉgʉdʉp mʉdʉ kyʉ'ʉ kʉdiibʉ tsa̱a̱ dyajtsayútʉt ja mdeky. 7Netʉ Jesús t'adsooy: —Nandʉ'ʉn ja Diosʉ jyaaybyajtʉn jyʉna'añ: “Katʉ xy'ijxmátsy yʉ mWindsʉ́n Dios.” 8Ta jatʉgok ja mʉjku'ugópk dyajnejxy ja Jesús ma̱ tu'ugʉ kopkʉ kʉjxmbʉ, es ttuk'ijxy nidʉgekyʉ naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉty es ja myʉj'a̱jtʉn. 9Ta t'anma̱a̱y: —Ʉjtsʉts mij nmo'oyʉp tʉgekyʉ tya̱a̱dʉ pʉn xywyingoxtʉnaabyʉts es xy'awdátʉdʉts. 10Net ja Jesús t'anma̱a̱y: —Nʉjx, Satanás. Mʉt ko ja Diosʉ jyaaybyajtʉn jyʉna'añ: “M'awdátʉp ja mWindsʉ́n Dios, es xymyʉdúnʉt yʉ'ʉyʉ je'eyʉ.” 11Net ja mʉjku'ugópk tmastuty ja Jesús, esʉ anklʉs ñimiinʉdʉ yajka̱a̱y ya'úkʉdʉ, es myʉduunʉdʉ. 12Es ko Jesús dʉmʉdooy ko Fwangʉ naty 'yity pujxndʉgóty, ta oj ñejxy Galileeʉ ña̱a̱xóty. 13Per kyaj oj wye'emy Nazaret, nik jap oj ñejxy tsʉnaabyʉ Kafarnaúm, mejyñbyʉ'a̱a̱y ma̱ Zabulongʉ ñax esʉ Neftalii ñax. 14Tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn tyuun jya̱jtʉ es yajkuydyúnʉt di'ibʉ ja Diosʉ kyuga̱jxpʉ Isaiiʉ naty tʉ tkʉxja̱'a̱y: 15Ja Zabulongʉ ñax esʉ Neftalii ñax esʉ nax di'ibʉ jadsoo ma̱ mejyñʉn, ma̱ xʉʉ tsyi'ity es ma̱ xʉʉ pyʉdsemy, ja ñax ma̱ Jordán mʉjnʉʉ mʉt ja Galileeʉ ñax, ma̱ jyiky'attʉ di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty, 16ja ja̱'a̱y di'ibʉ jiky'a̱jttʉ kubi'its ku'ook tʉ t'ixtʉ ja mʉjpʉ ja̱j tʉ'xʉn. Es ma̱ yʉ di'ibʉ naty jiky'a̱jttʉp ma̱ éxtʉm mba̱a̱t njʉna̱'a̱nʉm 'yawaxʉ o'kʉn, tʉ kyuxʉʉñʉ mʉt ja ja̱jʉn. 17Net ja Jesús tka̱jxwa̱'xtsondáky es jyʉnáñ: —Yajtʉgátstʉ mwinma̱'a̱ñʉty es jodʉmbittʉ, mʉt ko ja tsa̱jpótmʉdʉ kutujkʉn tʉ wyingóñ. 18Tu'uye'ebyʉ natyʉ Jesús ma̱ yʉ Galileeʉ Myejyñbya̱'a̱, ko t'ijxy nimajtsk tukka'axʉ ʉna̱'k. Yʉ'ʉ natyʉ Simonk di'ibʉ nandʉ'ʉn xyʉ'a̱jtypy Peedrʉ, es jatu'uk ja'adʉm ja Andrés. A̱jkxma̱jtstʉbʉ naty, yʉ'ʉ naty kyujʉbijpna̱jxtʉp ja 'ya̱jkxma̱jtsn nʉjoty. 19Netʉ Jesús t'anma̱a̱y: —Pamiindʉgʉts, es ʉjts miits n'ʉxpʉjkpʉ'áttʉp es nmo'oydyʉt jatu'ugʉ tuunk. Tyamyʉ xyajtsonda̱'a̱ktʉt es xy'ʉxta̱'a̱yʉt may ja ja̱'a̱yʉty es xytyuknimíndʉdʉts esʉts nandʉ'ʉn yʉ'ʉjʉty n'ʉxpʉjkpʉ'áttʉt. 20Netyʉ tnikaktʉ ja 'ya̱jkxma̱jtsn es tpanʉjxtʉ Jesús. 21Ko waanʉ 'yaknʉjxtʉ, ta Jesús t'ijxy nimajtsk tukka'axʉ ʉna̱'k, Santya̱'a̱gʉ esʉ Fwank, 'yu'ungʉdyʉ Zebedeeʉ. Tamʉ naty ma̱ tu'ugʉ barkʉ mʉdʉ tyeety t'axuyʉ ja 'ya̱jkxma̱jtsnʉty. Netʉ Jesús oj yáxʉdʉ, 22es nan jamyʉ tnikaktʉ ja byarkʉ es ja tyeety. Ta tpanʉjxtʉ ja Jesús. 23Jesús tyuk'yo'oydyaabyʉ naty ja Galileeʉ it, ya'ʉxpeky ma̱jaty ja tsya̱jptʉjk, nidu'uk nidu'ugʉ ka̱jpn tka̱jxwa'xy ja oybyʉ ayuk di'ibʉ ñigajxypy ja tsa̱jpótmʉdʉ kutujkʉn, es dya''agʉda'aky ja ja̱'a̱yʉty di'ibáty pʉjkʉdʉp. 24Ko oj tnijáwʉdʉ Jesús ma̱ tʉgekyʉ Siryʉ naxwíñʉdʉ, ta ttuknimiindʉ nidʉgekyʉ di'ibʉ ayoodʉp mʉt kana̱k nax ja pʉjk ado'onʉn, di'ibʉ pʉjkʉdʉp ja ka'oybyʉ pa̱'a̱m, mo'tpʉty esʉ xúxʉty, esʉ Jesús dya''agʉda'aky. 25Pyanʉjxʉdʉ mayʉ Galileeʉ ja̱'a̱yʉty es ja ja̱'a̱y di'ibʉ tsʉna̱a̱ydyʉp ma̱ ja Dekápolʉs ka̱jpnʉty esʉ Jerusalén, nʉ'ʉn di'ibʉty tsʉna̱a̱ydyʉp wiink tsoo Judeeʉ ña̱a̱xóty es ma̱ Jordán mʉjnʉʉ ma̱ xʉʉ pyʉdsemy.

will be added

X\