MATEWɄ 3

1Es ma̱ tadʉ tiempʉ ja Fwank Yajnʉbajtpʉ myiiñ ma̱ mʉj it Judeeʉ, tka̱jxwa'xy, 2es jyʉna'añ: —Yajjʉmbíttʉ mjot mwinma̱'a̱ñʉty, mʉt ko ja tsa̱jpótmʉdʉ kutujkʉn tʉ wyingóñ. 3Tya̱dʉ Fwank yʉ'ʉ naty di'ibʉ ja Diosʉ kyuga̱jxpʉ Isaiiʉ tʉ tkʉxja̱'a̱y dʉ'ʉn: Yajmʉdóy tu'ugʉ ja̱'a̱y ya'axy jyeky ma̱ tu'ugʉ mʉj it: “Ʉxkúkʉdʉ ja Nindsʉn'a̱jtʉmʉ ñʉ'ʉ tyu'u. Yajtʉʉjʉdʉ tyu'a̱a̱.” 4Yʉ Fwank yʉ'ʉ wyit'a̱jtypy ijty ja kameyʉ jʉmk es po'o twʉʉn'áty, es yʉ'ʉ ijty jye'xy'ajtypy ja mu'u esʉ tsimba̱'a̱k. 5Es ma̱ ja Fwank ñimiinʉdʉ Jerusalén ja̱'a̱yʉty es nidʉgekyʉ di'ibʉ tsʉna̱a̱ydyʉp ma̱ ja Jordán mʉjnʉʉba̱'a̱, es tʉgekyʉ di'ibʉ Judeeʉ ña̱a̱xóty, 6es tmayatstʉ ja pyojpʉ. Esʉ Fwank dyajnʉbéty ma̱ ja Jordán mʉjnʉʉ. 7Es ko ja Fwank t'ijxy ko mayʉ fariseeʉty esʉ saduseeʉty ñimínʉdʉ ma̱ yajnʉbéty, ta t'anma̱a̱y: —Miidsʉty dʉ'ʉn éxtʉmʉ awa̱'a̱ndsa̱'a̱ñʉn. Es éxtʉmʉ tsa̱'a̱ñʉty tkuga'aktʉ ja jʉʉn kʉdiibʉ tyóyʉt, miits mjʉnándʉp xytyijy ko mnitso'oktʉt mʉdʉ mnʉbajtʉn es ko dʉ'ʉn ja Dios kyaj mdʉydyúnʉdʉt éxtʉmʉ pojpʉ ja̱'a̱yʉty. 8¡Kyaj tyʉy'a̱jtʉnʉty! Jawyiin xytyuk'íxtʉt mʉt ja mjiky'a̱jtʉn ko tʉy'a̱jtʉn tʉ mjodʉmbittʉ, 9es katʉ mnayjyʉna̱'a̱nʉdʉ: “Ʉdsa̱jtʉm yʉ'ʉ tyʉʉmp 'ya̱a̱ts ja Abra̱a̱n.” Tʉy'a̱jtʉn n'anʉʉmʉ ko yʉ Dios mba̱a̱t dyajtʉgátsyʉ tya̱dʉ tsa̱a̱ éxtʉm ja Abra̱a̱nʉ tyʉʉmp 'ya̱a̱dsʉty. 10Es ja Diosʉ tyʉydyu'unʉn tim wingoomp mʉdʉ pojpʉ ja̱'a̱yʉty, éxtʉm ko mʉdʉ jatsyʉ ndukpo'tʉ'kʉm ja kepy di'ibʉ kyaj 'yóyʉty. Pa̱a̱ty tʉgekyʉ kepy di'ibʉ kyaj tyʉʉmp'áty oyaty, yajpo'tʉ'ʉgʉp es yajpʉjta̱'a̱gʉt jʉʉnóty. 11Ʉj tyámʉts miidsʉty nyajnʉbéty mʉt ja nʉʉ es ya'íxʉt ma̱ nidʉgekyʉ ja̱'a̱yʉty ko miidsʉty tʉ mjodʉmbittʉ ma̱ mbojpʉty. Per miimp ja di'ibʉ myʉda̱jtypy ni'igʉ ja mʉk'a̱jtʉn es kyajts ʉj ndʉ'ʉnʉty. Es kyajts xyñitʉkʉ esʉts yʉ'ʉ nmʉdúnʉt éxtʉm tu'ugʉ ja̱'a̱y ja tyuumbʉ di'ibʉ yajnʉjxʉp ja kyʉ'ʉk. Yʉ'ʉ myajnʉbátʉdʉp mʉt ja Espíritʉ Santʉ esʉ jʉʉn. 12Es yʉ'ʉ kyʉ'ʉjóty tmʉdaty ja tyuumbajn es dyajwa̱'a̱dsa̱'a̱ñ ja triigʉ, es yajpʉjkʉ'ʉgʉt ja triigʉ ma̱ ja tsya'x, es ja triigʉ pyosta̱'a̱k yajno'ogʉt mʉt ja jʉʉn di'ibʉ ni na̱'a̱ kya'eeky. 13Net ja Jesús tsyo'oñ Galileeʉ, es tnimiiñ ja Fwank ma̱ Jordán mʉjnʉʉ esʉ Fwank yajnʉbátʉdʉt. 14Tim jawyiin kyaj tjakupʉkáñ ja Fwank, es t'anma̱a̱y ja Jesús: —Mijtsʉ dʉ'ʉn mjapátʉp xyajnʉbátʉdʉts, ¿es wi'ixʉts ʉj mij nyajnʉbátʉt? 15Jesús 'yadsoojʉ: —Tyam wa'an dʉ'ʉnʉty, mʉt ko oyʉ dʉ'ʉn es ndu'unʉm di'ibʉ Dios tsyejpy. Net ja Fwank tkupejky. 16Ko naty ja Jesús tʉ ñʉbajtta̱'a̱y, netyʉ pyʉdseemy nʉjoty. Ta pójʉnʉ tsa̱jp 'yawatsy esʉ Fwank t'ijxy ko ja Diosʉ Jya̱'a̱jʉn kyʉda'aky éxtʉm tu'ugʉ paku'unk, es ñigʉda'agyʉty kyʉba̱jkkʉjxyʉ Jesús. 17Es net yajmʉdooy jyʉna'añ tsa̱jpótm: —Tya̱a̱dʉdsʉ dʉ'ʉn ja n'U'ungʉts di'ibʉts njantsytsyejpy, di'ibʉts mʉʉt njotkujk'áty.

will be added

X\