MATEWɄ 28

1Ko ja sa̱a̱bʉdʉ xʉʉ ñajxy, xʉʉñʉbʉnʉ naty ma̱ ja domingʉ xʉʉ, ñejxy ja Mariiʉ Magdalenʉ es ja wiinkpʉ Mariiʉ ma̱ ja Jesús oj ñaxtʉkʉ. 2Es ti'in myiiñ tu'ugʉ mʉk ujx, ja'a ko tu'ugʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Diosʉ 'yánklʉsʉ naty kʉdakp tsa̱jpótm, es jyajty ma̱ ja jut a̱a̱. Ta dyajjʉgéky ja tsa̱a̱ di'ibʉ naty 'yagʉ'ʉy'ajtypy ja jut, es jam ñaxwe'tsy. 3Esʉ wyiin jyʉjp tye'xy éxtʉmʉ jʉdsuk, esʉ wyit poop éxtʉmʉ tsa̱jp'e'pyky. 4Ko ja solda̱a̱dʉty t'ijxtʉ, tsʉyʉʉydyʉ mʉt ja tsʉ'ʉgʉ es wyʉ'ʉmdʉ éxtʉmʉ o'kpʉty. 5Net ja anklʉs t'anma̱a̱ydyʉ ja toxytyʉjkʉty: —Katʉ mdsʉ'ʉgʉdʉ. Ʉj nnija̱'a̱bʉts ko xy'ʉxta̱'a̱ydyʉ Jesús di'ibʉ tʉ dyajkruuzpáttʉ. 6Kyaj ñakyya̱a̱ty, pes tʉ jyikypyeky, dʉ'ʉn éxtʉmʉ naty tʉ tnigajxy. Min xy'ixtʉ ja luga̱a̱r ma̱ naty 'yity. 7Nʉjxtʉ pojʉn, anʉʉmʉdʉ yʉ 'yʉxpʉjkpʉty ko di'ibʉ tʉ 'yeeky tʉ jyikypyeky, es nʉjxp Galileeʉ jawyiin ma̱a̱nʉm miits mganʉjxtʉ. Jap xy'íxtʉt. Tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn di'ibʉ naty miits n'anʉʉmʉyándʉp. 8Net ja toxytyʉjkʉty pojʉn tsyo'ondʉ ma̱ ja jut a̱a̱, jyantsyxyondaktʉ es tsyʉ'ʉgʉdʉ nandʉ'ʉn, es oj pʉye'egyʉ t'awánʉdʉ ja ʉxpʉjkpʉty. 9Nʉjxtʉbʉ naty, ta tu'a̱a̱y pyátʉdʉ ja Jesús, es kya̱jxpo'xʉdʉ. Ta ja'ajʉty tmʉwingoondʉ ja Jesús. Ta t'awda̱jttʉ es tmʉnaandʉ ma̱ tyeky. 10Ta 'yanma̱a̱yʉdʉ: —Katʉ mdsʉ'ʉgʉdʉ. Nʉjx anʉʉmʉdʉ nmʉgu'uktʉjkʉts ko jap ñʉjxtʉt Galileeʉ, es jápʉts xypya̱a̱ttʉt. 11Ko naty ja toxytyʉjk ñʉjxtʉ, na̱a̱gʉty ja solda̱a̱dʉ oj ñʉjxtʉ Jerusalén ka̱jpnóty es oj ttukmʉmadya̱'a̱ktʉ ja teedywyindsʉ́nʉty tʉgekyʉ di'ibʉ tʉ tyuñ tʉ jyátyʉty. 12Tya̱dʉ teedywyindsʉ́nʉty oj ñʉjxtʉ ma̱ ja mʉjja̱'a̱ydyʉjkʉty es ñayyajti'igyʉdʉ. Net tmeeñmyooydyʉ ja solda̱a̱dʉty, 13es t'anma̱a̱ydyʉ: —Miits mjʉna̱'a̱ndʉt ko koots ma̱ naty miits mma̱'a̱dʉ, ja 'yʉxpʉjkpʉdyʉ Jesús oj tʉ tjuuttʉ ja ñini'xʉ Jesús. 14Es pʉn ja Pilatʉ ñija̱'a̱bʉ tya̱a̱dʉ, ʉʉdsʉty mʉʉt nnaygya̱jxʉdʉt kʉdiibʉ ti mjátʉdʉt. 15Ta ja solda̱a̱dʉ t'axá̱jʉdʉ ja meeñ es dʉ'ʉn oj tmadyakwa̱'xtʉ éxtʉmʉ naty tʉ ya''anʉʉmʉdʉ. Es dʉ'ʉn tmadya̱'a̱ktʉ ja israelítʉty extʉ tyamba̱a̱t. 16Ja nima̱jk tu'ukpʉ ʉxpʉjkpʉty oj ñʉjxtʉ Galileeʉ ma̱ ja kopk éxtʉmʉ naty ja Jesús tʉ 'yanʉ'ʉmxʉdʉ. 17Es ko t'ijxtʉ ja Jesús, ta t'awda̱jttʉ, oy na̱a̱gʉty 'yamajtsk jyotmajtskʉdʉ. 18Net ja Jesús tmʉwingooñ ja 'yʉxpʉjkpʉty es t'anma̱a̱ydyʉ: —Ʉjts tʉ xymyo'oy ja Dios tʉgekyʉ kutujkʉn, dʉ'ʉn jam tsa̱jpótm es dʉ'ʉn ya̱ naxwiiñ. 19Pa̱a̱ty nʉjx ya'ʉxpʉktʉ ja̱'a̱yʉty ma̱ tʉgekyʉ naxwíñʉdʉ esʉts ʉj nja̱'a̱y'áttʉt. Yajnʉbáttʉ xyʉʉgyʉjxmʉ Dios Teety, es ʉj, ja 'yU'unk, es ja Espíritʉ Santʉ, 20es tukni'íxʉdʉ es tkuydyúnʉt tʉgekyʉ di'ibʉts ʉj miits tʉ nduk'ana'amdʉ, es mnijáwʉdʉp ko dʉ'ʉñʉmts ʉj n'ity mʉt miidsʉty extʉ ko jya̱'tʉt ja tiempʉ ma̱ naxwíñʉdʉ tyʉgoya'añ.

will be added

X\