MATEWɄ 27

1Ko oj xyʉʉñʉ, ta ja teedywyindsʉ́nʉty es ja israelítʉdyʉ myʉjja̱'a̱ydyʉjkʉty t'ʉmujk tka̱jxmujktʉ es dyajti'igyʉdʉ es 'yoogʉt ja Jesús. 2Net tkʉtsuumdʉ es oj ttukkʉdʉ́kʉdʉ ja gobernadoor Ponsyʉ Pilatʉ. 3Ko ja Juudʉs di'ibʉ naty tʉ tkʉyaky ja Jesús, t'ijxy ko tʉ naty tkʉyaky es 'yoogʉt ja Jesús, ta oj jyajotmay'o'knʉ. Ta tkoonʉmbijty ja i'px ma̱jkpʉ platʉ meeñ tsa̱jptʉgóty ma̱ ja teedywyindsʉ́nʉty es ja mʉjja̱'a̱ydyʉjkʉty. 4Ta t'anma̱a̱y: —Ʉj tʉts nbekytyúñ kots tʉ ngʉyaky es 'yoogʉt tu'ugʉ ja̱'a̱y di'ibʉ kyaj tii pyeky. Per ja'ajʉty 'yadsoojʉ: —Esʉ taadʉ, ¿tits ʉʉdsʉty ngwéntʉty? ¡Mij taadʉ mbátʉp! 5Net ja Juudʉs tnaswʉjʉ ja meeñ ma̱ mʉj tsa̱jptʉjkʉn, es ñʉjxnʉ es ñayyo'ktʉʉyʉ. 6Ja teedywyindsʉ́nʉty tkoonmujktʉ ja meeñ, es ñayjyʉnánʉdʉ: —Kyaj mba̱a̱t nbʉjtákʉmʉ tya̱dʉ meeñ ma̱ ja limosnʉ ñipety, mʉt ko yʉ'ʉ yaj'ya̱jk ko tu'ugʉ ja̱'a̱y 'yoogʉt. 7Net ñaybyʉjtákʉdʉ ti'igyʉ es tjuyandʉ tu'ugʉ nax di'ibʉ jya'a'a̱jtypy ja tu'ts pojtspʉ, es dʉ'ʉn tmʉdáttʉt ma̱ dyajnaxtʉ́kʉdʉt ja jabye'xyʉty. 8Pa̱a̱ty txʉ'atyʉ tadʉ nax extʉ tyamba̱a̱t ne'pyññáx. 9Es dʉ'ʉn yajkuydyuuñ yʉ tya̱a̱dʉ di'ibʉ ja Diosʉ kyuga̱jxpʉ Jeremiiʉs tʉ tkajxyʉ naty: “Es t'axá̱jʉdʉ i'px ma̱jkʉ platʉ meeñ, éxtʉm ja israelitʉ ja̱'a̱yʉty tpʉjtákʉdʉ ja tsyoo, 10es mʉdʉ tadʉ meeñ tjuuydyʉ ja tu'ts pojtspʉ ñax, éxtʉm ja Nindsʉn'a̱jtʉm xytyuknipejky.” 11Net Jesús oj yajmʉnejxy ma̱ ja gobernadoor, di'ibʉ yajtʉʉjʉ: —¿Tii mijtsʉ dʉ'ʉn ja israelítʉdyʉ ryey? Netʉ Jesús 'yadsooy: —Dʉ'ʉnʉ dʉ'ʉn éxtʉm mij mjʉna̱'a̱ñʉn. 12Es ko ja teedywyindsʉ́nʉty es ja mʉjja̱'a̱ydyʉjkʉty ñi'ʉʉnʉdʉ, Jesús kyaj 'yadsooy. 13Net ja Pilatʉ yajtʉʉjʉ: —¿Tii kyaj xymyʉdoy tʉgekyʉ di'ibʉ yam mdukni'ʉ'ʉnʉdʉp mij? 14Es ja Jesús kyaj tyim'adsooy ni tuk a̱a̱. Es ja gobernadoor dʉ'ʉñʉ oj wyʉ'ʉmʉ es kyaj tnijawʉ wi'ix 'yakjʉna̱'a̱nʉt. 15Es ma̱ ja xʉʉ ja gobernadoor jʉmʉjt jʉmʉjt tnasmatsʉ tu'ugʉ tsimyjya'ay di'ibʉ ja ja̱'a̱yʉty tsyojktʉp. 16Es ma̱ tadʉ tiempʉ, japʉ naty 'yity tsimy tu'ugʉ mʉj pekyjya'ay di'ibʉ xyʉ'a̱jtypy Barrabás. 17Es ko naty ja israelítʉty tʉ ñaymyúkʉdʉ, ta ja Pilatʉ dyajtʉʉy: —¿Di'ibʉ miits mdsojktʉp esʉts nnasmátsʉt, yʉ Barrabás, o yʉ Jesús di'ibʉ xyʉ'a̱jtypy Kristʉ? 18Dʉ'ʉn jyʉnáñ ja Pilatʉ mʉt ko ñija̱'a̱bʉ naty ko ja teedywyindsʉ́nʉty tnaywyinnaxʉjáwʉdʉ ko Jesús may ja ja̱'a̱yʉty pyanʉjxʉdʉ es pa̱a̱ty tʉ tyukkʉdʉ́kʉdʉ. 19Ko naty ja Pilatʉ 'yak'u'uñʉ ma̱ yajkutíky, yʉ ñʉdo'oxy oj ñigajxykyáxʉty es 'yanʉ'ʉmxʉty: —Katʉ mij ti xytyuktʉkʉ mʉdʉ tadʉ ja̱'a̱y di'ibʉ kyaj tii pyeky, mʉt ko tsu'uyʉts nguma̱'a̱y jantsy axʉʉk mʉt yʉ'ʉgyʉjxm. 20Es ja teedywyindsʉ́nʉty es ja mʉjja̱'a̱ydyʉjkʉty oj ttukkupʉktʉ ja ja̱'a̱yʉty es jyʉna̱'a̱nʉt ko yajnasmátsʉt ja Barrabás es ja Jesús 'yoogʉt. 21Ja gobernadoor dyajtʉʉy jatʉgókʉty: —¿Di'ibʉ nidu'uk mdsojktʉp esʉts nnasmátsʉt? Ta ja'ajʉty 'yadsoodʉ: —Yʉ Barrabás. 22Net Pilatʉ dyajtʉʉy: —¿Es tits ndúnʉp mʉdʉ tya̱dʉ Jesús di'ibʉ mij m'andijtʉp Kristʉ? Es nidʉgekyʉ 'yadsoodʉ: —¡Yajkruuzpát! 23Net ja Pilatʉ t'anma̱a̱ydyʉ: —Pes, ¿tii dʉ'ʉn tʉ ttimtuundʉgóy? Per ja'ajʉty 'yaktim'yaxkaktʉ: —¡Yajkruuzpát! 24Ko ja Pilatʉ t'ijxy ko kyaj ja ja̱'a̱yʉty tkupʉktʉ es ni'igʉ ñaymyuk ñaydya̱'a̱dsʉdʉ ja ja̱'a̱y, ta tnigajxʉ nʉʉ es oj kyʉbujy mayjya'ay wyinduuy, es jyʉna'añ: —Ʉj kyajts nduktʉkʉ ja 'yo'kʉnʉ tya̱dʉ ja̱'a̱y. Miidsʉdyʉ taadʉ mbátʉdʉp. 25Es nidʉgekyʉ ja ja̱'a̱yʉty 'yadsoodʉ: —¡Ʉʉdsʉty es n'u'unk n'ʉna̱'kʉty pyeky'áttʉp mʉdʉ tya̱dʉ 'yo'kʉn! 26Net ja Pilatʉ tnasma̱jtsʉ ja Barrabás, ta tni'ana'amʉ esʉ Jesús yajwópʉt. Ta net tkʉyajky es dyajkruuzpáttʉt. 27Net ja gobernadoorʉ syolda̱a̱dʉty tmʉnʉjxtʉ ja Jesús ma̱ ja palasyʉ es dyajnaymyujkʉ nidʉgekyʉ ja solda̱a̱dʉty ma̱ Jesús. 28Net tjaanʉdʉ ja wyit, es ttukpʉjtáktʉ tu'ugʉ witʉ tsu'unkpʉ éxtʉmʉ reyʉ wyit. 29Ta txʉgajttʉ ja apyñ éxtʉm tu'ugʉ koronʉ, es tpʉjtákʉdʉ kyʉba̱jkkʉjxm, es ttukkʉka̱jpʉdʉ tu'ugʉ ta̱jk ma̱ 'yaga̱'a̱ñgyʉ'ʉ. Ta net twingoxtʉna̱a̱ydyʉ, ttukxi'ktʉ es t'anma̱a̱ydyʉ: —¡Mʉj kʉjxm mij, israelítʉdyʉ ryey! 30Nandʉ'ʉn twindsujʉ'ktʉ, es ttukkʉka̱jptúttʉ ja tya̱jk es ttukkuwojpʉ'ktʉ. 31Ko ttukxikta̱a̱ydyʉ, ta dyajjʉna̱jktʉ ja tsu'unk wit, es ttukpʉjtáktʉ ja kyʉ'ʉm wit. Ta tmʉnʉjxnʉdʉ es dyajkruuzpata̱'a̱ndʉ. 32Ko naty tsyoondʉ, ta ñaybyátʉdʉ mʉt tu'ugʉ ja̱'a̱y di'ibʉ kuga̱jpn Sirene es txʉ'aty Simonk. Ta ttukkupʉjktʉ agwanʉ es dyajnʉjxʉt ja Jesusʉ kyruuz. 33Es dʉ'ʉn jya̱jtʉ ma̱ tu'ugʉ luga̱a̱r txʉ'aty Gólgotʉ, di'ibʉ 'yandijpy Kalaveerʉ Luga̱a̱r. 34Jam tjatuk'uugándʉ ja vinʉ taam'yo'oy mʉdʉ tsa̱jka̱dsuxknijy es kyaj mʉk tjáwʉt ja ayo'on. Es ko t'ukma̱jtsy ja Jesús, ta kyaj tim 'yiky. 35Ko naty tʉ dyajkruuzpáttʉ, ta ja solda̱a̱dʉty ttuundʉ ja rifʉ es dyajwa̱'xtʉ ak yʉ'ʉjʉty ja Jesusʉ wyit. Dʉ'ʉn yajkuydyuuñ éxtʉm jyʉnáñ ja Diosʉ kyuga̱jxpʉ: “Dyajwa̱'xtʉts ja nwit ak yʉ'ʉjʉty mʉt ko ttuundʉ ja rifʉ.” 36Net ñaxwa'tstʉ jam es tkwentʉ'ata̱'a̱ndʉ. 37Es kyʉbajky tpʉjtákʉdʉ tu'ugʉ letreerʉ di'ibʉ jʉna̱a̱mp éxtʉmʉ dʉ'ʉn ja 'yʉ'ʉnʉn: “Tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn ja Jesús, israelítʉdyʉ ryey.” 38Nandʉ'ʉn majtskʉ ma'tspʉty dyajkruuzpajttʉ mʉt yʉ'ʉ, tu'uk aga̱'a̱ñdsyoo es jatu'uk ana̱jñdsyoo. 39Ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ na̱jxtʉp jam, tnixi'ik ttukxi'iktʉ es ttuknʉgow ttuk'yujkówdʉ, es jyʉna̱'a̱ndʉ: 40—¿Tii kyaj mmijtsʉty di'ibʉ jʉna̱a̱mp ko mjítʉp ja mʉj tsa̱jptʉjk es tʉgʉk xʉʉ xykyójʉt jatʉgok? Mínʉts n'ok'ixtʉ. Pʉn mijtsʉ dʉ'ʉn ja Diosʉ 'yU'unk, nayyajnitso'ogʉdʉ mij kʉ'ʉm es jʉnak kruuzkʉjxy. 41Es nandʉ'ʉn tyukxíkʉdʉ ja teedywyindsʉ́nʉty es ja di'ibʉty tsa̱jptʉgóty ya'ʉxpʉjktʉp es mʉdʉ fariseeʉty es ja mʉjja̱'a̱ydyʉjkʉty. Es ak yʉ'ʉjʉty ñayjyʉna̱'a̱nʉdʉ: 42—Tʉ dyajtse'eky ja wiinkpʉty es kyaj mba̱a̱t ñayyajtse'egyʉty kʉ'ʉm. ¿Tii kyaj yʉ'ʉjʉty ja israelítʉdyʉ ryey? Wa'an tjʉnaky kruuzkʉjxy es nmʉbʉjkʉm yʉ'ʉ. 43¿Tii kyaj tʉ jyʉna'añ ko yʉ'ʉ Dios 'yU'unk'átyʉty? Ko tyʉy'a̱jtʉnʉty ko Dios yʉ'ʉ tsyékyʉty, ¡wa'anʉ net ja Dios dyajtse'egyʉty jam kruuzkʉjxm! 44Extʉ ja ma'tspʉty di'ibʉ naty jam mʉt yʉ'ʉ kruuzkʉjxy, twinga̱jx tjʉjpka̱jxtʉ ja Jesús nandʉ'ʉn. 45Net tʉgekyʉ ja naxwíñʉdʉ kyoodsʉdyaay kijkyxyʉʉ extʉ tʉgʉk yaxp xʉʉnʉm. 46Es nan ma̱ tadʉ oorʉ Jesús kyajxy jantsy mʉk: —Elii, Elii, ¿lamʉ sabaktanʉ? Di'ibʉ ayuk wimbʉdsʉʉmp: “Dios miiʉ, Dios miiʉ, ¿ti kots mij tʉ xymyastu'uty?” 47Nidu'ugʉty di'ibʉ naty jam, tmʉdoodʉ es ñayjyʉnánʉdʉ: —Yʉ'ʉ tya̱a̱dʉ yáxʉp ja Eliiʉs, ja Diosʉ kyuga̱jxpʉ. 48Netyʉ nidu'ugʉty oj ñejxy pʉye'egyʉ es oj dyajtsooñ tu'uk di'ibʉ yuunkpʉnaanʉ. Ta dyajxe'ky mʉdʉ vinʉ xun, es ttukjʉjptíjʉ tu'ugʉ kepy, es tmʉwingooñ ja Jesús es tmuugʉt. 49Per ja wiinkpʉty jyʉnandʉ: —¡Mastu'ut! Min n'ok'ijxʉm pʉn nimiinʉp ja Eliiʉs es yajtso'ogʉdʉt. 50Ta jatʉgok ja Jesús oj kyajxy jantsy mʉk. Ta oj 'yo'knʉ. 51Netyʉ ja adʉy di'ibʉ jap mʉj tsa̱jptʉgóty kyʉ'tswa'xy kʉbajky extʉ ʉx'amba̱a̱t, ja naxwíñʉdʉ pyʉmiimy, ja ju'u kaats oj 'ya̱'a̱jʉdya'ay, 52es 'yawatsy ja o'kpʉ jut, es jyikypyʉjktʉ mayʉ Diosʉ jya'ay di'ibʉ tʉ 'yooktʉ. 53Es ko naty tʉ jyikypyʉjknʉ ja Jesús, net ñʉjxtʉ Jerusalén ma̱ mayjya'ay 'yijxʉdʉ. 54Ja solda̱a̱dʉ windsʉ́n esʉ syolda̱a̱dʉty di'ibʉ naty mʉʉt tkwentʉ'attʉ Jesús, ko t'ijxtʉ ja mʉk ujx es tʉgekyʉ di'ibʉ naty tuun ja̱jtʉp, net jyantsytsyʉ'kʉdʉ es ñayjyʉnánʉdʉ: —¡Tʉy'a̱jtʉndʉmʉ naty ko tya̱a̱dʉ yʉ'ʉjʉty ja Diosʉ 'yU'unk! 55Jamʉ naty mayʉ toxytyʉjkʉty myʉj'íxtʉ jagam di'ibʉ natyʉ Jesús tʉ tpanʉjxtʉ Galileeʉ es tʉ tpudʉ́kʉdʉ naty. 56Ma̱ yʉ'ʉdyʉ naty ja Mariiʉ Magdalenʉ, ja Mariiʉ di'ibʉ tya̱a̱k'a̱jtʉp ja Santya̱'a̱gʉ esʉ Josee, es ja Zebedeeʉ ñʉdo'oxy di'ibʉ Santya̱'a̱gʉ esʉ Fwank tya̱a̱k'a̱jtʉp. 57Ko ja xʉʉ tsyi'idánnʉ, ta myiiñ tu'ugʉ mʉkja̱'a̱y di'ibʉ xyʉ'a̱jtypy Josee, Arimateeʉ kyuga̱jpnʉty, di'ibʉ naty tʉ tpanejxy ja Jesús. 58Yʉ'ʉ oj tninejxy ja Pilatʉ es t'amdooy ja ñini'xʉ Jesús. Ta Pilatʉ tni'ana'amʉ es yajmo'oyʉt. 59Ja Josee t'axa̱jʉ ja ñini'xʉ Jesús. Ta t'abijty mʉt tu'ugʉ wa̱'a̱tspʉ sa̱a̱bʉnʉ, 60es tpʉjtáky ma̱ kyʉ'ʉm o'kpʉ jut di'ibʉ naty yʉ'ʉ tʉ dyajtsajtsjúty dyajpa̱'a̱jútyʉty tsa̱wiiñ. Ta oj t'agʉ'ʉy mʉt tu'ugʉ mʉjpʉ tsa̱a̱. Ta oj ñʉjxnʉ. 61Jamʉ naty ja Mariiʉ Magdalenʉ esʉ wiinkpʉ Mariiʉ twin'u'uñʉdʉ ja jut. 62Jakumbom ma̱ ja sa̱a̱bʉdʉ xʉʉ, ja teedywyindsʉ́nʉty esʉ fariseeʉty oj tmʉga̱jxtʉ ja Pilatʉ, 63es t'anma̱a̱ydyʉ: —Windsʉ́n, yʉ'ʉts njamyajtstʉp ko tadʉ andakpʉ jyʉnáñ ma̱ naty 'yakjiky'átyñʉm, ko ma̱ tyʉgʉkxʉbety jyikypyʉ́kʉt ma̱ naty tʉ 'yeeky. 64Pa̱a̱ty tunʉ may'a̱jtʉn, kaxtʉ msolda̱a̱dʉty es nʉjx tkwentʉ'atyʉ tadʉ jut a̱a̱ extʉ ko tyʉgʉkxʉbátʉtnʉm, kʉdiibʉ nʉjx ja 'yʉxpʉjkpʉty jyuudʉdʉ koots, es óknʉm t'anʉʉmʉdʉt ja ja̱'a̱yʉty: “Tʉ jyikypyeky ma̱ tʉ 'yeeky.” Ko dʉ'ʉn jyátʉt, ni'igʉ naty 'yaxʉʉgʉty es kʉdiinʉm ma̱ naty kyakruuzpétyñʉm. 65Pilatʉ jyʉnáñ: —Jótʉm. Mʉnʉjxtʉ ja solda̱a̱dʉty es yajxón xytyukkwentʉ'áttʉt ja jut a̱a̱ éxtʉm kyaj mba̱a̱t pʉ́n tyʉkʉ. 66Ta tmʉnʉjxtʉ ja solda̱a̱dʉty es tpʉjtakta̱a̱ydyʉ yajxón ja tsa̱a̱ di'ibʉ agʉʉy'ajtypy ja jut, es ttsa̱a̱ydyʉ mʉt ja syeyʉ, es ja solda̱a̱dʉty oj wyʉ'ʉmdʉ kwentʉ'a̱jtpʉ.

will be added

X\