MATEWɄ 26

1Ko Jesús tka̱jxta̱a̱y tʉgekyʉ tya̱a̱dʉ, ta t'anma̱a̱y ja 'yʉxpʉjkpʉty: 2—Miits mnija̱'a̱dʉp ko jʉxtʉjmʉ dʉ'ʉn ja paskʉ xʉʉ, es ʉj, ja Naxwíñʉdʉ Ja̱'a̱yʉdyʉ Kyudʉnaabyʉ, nyajkʉyaka̱'a̱ñʉts esʉts xyajkruuzpátʉt. 3Ma̱ tadʉ tiempʉ ja teedywyindsʉ́nʉty es ja di'ibʉty tsa̱jptʉgóty ya'ʉxpʉjktʉp es nandʉ'ʉnʉ israelítʉdyʉ myʉjja̱'a̱ydyʉjkʉty ñaymyujkʉdʉ ma̱ tyʉjk a̱a̱ Kaifás, ja teedywyindsʉngópk. 4Jam dyajtʉydyʉjkʉdʉ wi'ix t'okmátstʉt ja Jesús mʉdʉ andakʉn, es 'yoogʉt. 5Es ñayjyʉnánʉdʉ: —Kyaj jyaaty ma̱ ja xʉʉ, kʉdiibʉ xyñibʉdʉ'kʉm ja ja̱'a̱yʉty. 6Jamʉ natyʉ Jesús Betañʉ ma̱ tyʉjkʉ Simonk di'ibʉ yajtijp nileprʉ pa̱'a̱m. 7Ta ñimʉwingoonʉ tu'ugʉ toxytyʉjk mʉt tu'ugʉ limetʉ alabástrʉbʉ ujts mʉdʉ aseytʉ pa̱'a̱k xu'kpʉ es jantsy tsooxpʉ. Ko naty ja Jesús 'yu'uñʉ meesʉ windum, ta ja toxytyʉjk oj tyukkuudsʉty kyʉba̱jkkʉjxy. 8Ko ja ʉxpʉjkpʉty t'ijxtʉ tya̱a̱dʉ, ta 'yajkʉdʉ es jyʉnandʉ: —¿Ti ko tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn tʉ 'yʉxtʉgoy? 9Tya̱a̱dʉ tʉʉxyʉp tsoox yajteeky esxyʉp tʉ yajtukpudʉ́kʉdʉ ja ayoobʉ ja̱'a̱yʉty. 10Ko Jesús tmʉdooyʉ tya̱a̱dʉ, ta jyʉnáñ: —¿Ti ko xy'oodʉ tadʉ toxytyʉjk? Tya̱a̱dʉ óyʉdsʉ dʉ'ʉn tʉ xytyuñ. 11Pes ja ayoobʉtʉjkʉty mmʉdáttʉp dʉ'ʉñʉm ma̱ miidsʉty, per ʉj kyajts dʉ'ʉñʉm xymyʉdáttʉt. 12Di'ibʉ tya̱dʉ toxytyʉjk tʉ ttuñ kots tʉ xytyukkuudsyʉ tadʉ aseytʉ pa̱'a̱k xu'kpʉ ma̱dsʉ nnini'x, ja'a dʉ'ʉn jyʉjp'ijxnʉp esʉts nnaxtʉ́kʉt. 13Tʉy'a̱jtʉn n'anʉʉmʉdʉ ko oytyim ma̱a̱ty yajka̱jxwa'xy yʉ oybyʉ ayuk ma̱ tʉgekyʉ naxwíñʉdʉ, yajmadya̱'a̱gʉt nandʉ'ʉn di'ibʉ tyuunʉ tya̱dʉ toxytyʉjk, es dʉ'ʉn yajjamyátsʉt yʉ'ʉ. 14Net nidu'ugʉ nima̱jmajtskpʉ ja ʉxpʉjkpʉ di'ibʉ xyʉ'a̱jtypy Juudʉs Iskaryotʉ, oj myadya'aky mʉdʉ teedywyindsʉ́nʉty. 15Ta t'anma̱a̱y: —¿Nʉ'ʉnʉts xymyo'oyʉt pʉn ndukkʉdʉjkʉdʉp ja Jesús? Net myooyʉdʉ i'px ma̱jkʉ platʉ meeñ. 16Es net ja Juudʉs t'ʉxta̱a̱y oga̱'a̱n ja tiempʉ ma̱ t'okkʉyákʉt ja Jesús. 17Es ma̱ ja paskʉ xʉʉ tsyondaky ma̱ yajkáy ja tsa̱jkaaky di'ibʉ kyaj tmʉdaty ja levaduurʉ, ja ʉxpʉjkpʉty tnimiindʉ wingón ja Jesús es dyajtʉʉdʉ: —¿Ma̱a̱ xytsyeky n'ʉxkúkʉdʉts es ndu'unʉm ja paskʉ a'ux? 18Ta ja Jesús 'yanma̱a̱yʉdʉ: —Nʉjxtʉ jam ka̱jpnóty ma̱ ja tyʉjk tu'ugʉ yedyʉjk nmʉtnaymyaayʉbʉ, es anʉʉmʉdʉ: “Yʉ Windsʉ́n dʉ'ʉn jyʉna'añ: Yʉ nxʉʉ n'oorʉts tʉ wyingóñ, es ma̱ yʉ mdʉjk nduna̱'a̱ñʉts ja paskʉ mʉdʉdsʉ n'ʉxpʉjkpʉty.” 19Net ja ʉxpʉjkpʉty dʉ'ʉn ttuundʉ éxtʉm ja Jesús tyuknipʉjkʉdʉ. Ta t'ʉxkujkʉdʉ ja paskʉ a'ux. 20Ko oj tsyu'ujʉnʉ, tamʉ natyʉ Jesús meesʉ windum mʉt ja nima̱jmajtskpʉ 'yʉxpʉjkpʉty. 21Ma̱ naty jam 'ya'ux'attʉ, ta Jesús jyʉnáñ: —Tʉy'a̱jtʉn n'anʉʉmʉdʉ ko nidu'uk miidsʉty xykyʉyaka̱'a̱ñʉts. 22Net ja ʉxpʉjkpʉty jyantsyjyotmaydyuktʉjkʉdʉ, es dyajtʉʉdʉ nidu'ugáty ja Jesús: —Windsʉ́n, ¿tii ʉjtsʉ daa? 23Ta 'yadsoojʉ ja Jesús: —Di'ibʉts xymyʉttojxmujkp, yʉ'ʉdsʉ dʉ'ʉn xykyʉyaka̱a̱mp. 24Ʉj ja Naxwíñʉdʉ Ja̱'a̱yʉdyʉ Kyudʉnaabyʉ, dʉ'ʉn nnejxyʉts éxtʉm ja Diosʉ jyaaybyajtʉn jyʉna'añ. ¡Per pʉroobʉ tadʉ yedyʉjk di'ibʉts xykyʉyaka̱a̱mp! Nik oy mʉt yʉ'ʉ kooxyʉbʉ tadʉ yedyʉjk kyadimmiiñ kyadimja̱jty naxwiiñ. 25Net ja Juudʉs di'ibʉ kʉyakánʉp, oj dyajtʉʉy ja Jesús: —Windsʉ́n, ¿tii ʉjtsʉ daa? Ta Jesús 'yadsoojʉ: —Mijtsʉ dʉ'ʉn. 26Ma̱ naty jam 'ya'ux'attʉ, ta Jesús tkone'ky ja tsa̱jkaaky, es tja̱'a̱ygyʉdáky ja Dios. Es ko ttujkwa'xy, ta tmooydyʉ ja 'yʉxpʉjkpʉty, es t'anʉʉmʉdʉ: —Kaydyʉ. Tya̱a̱dʉdsʉ dʉ'ʉn ja nnini'x. 27Net tkone'ky tu'ugʉ kálʉz mʉdʉ vinʉ, es tja̱'a̱ygyʉdáky ja Dios. Ta tmooydyʉ ja 'yʉxpʉjkpʉty, es t'anʉʉmʉdʉ: —Uuktʉ nidʉgekyʉ miidsʉty ma̱ tya̱dʉ kálʉz. 28Tya̱a̱dʉdsʉ dʉ'ʉn ja nne'pyñʉts di'ibʉ yajtama̱a̱mp yaj'yoka̱a̱mp es tyʉydyʉ́kʉt ja kajxy'átypyʉ, es dʉ'ʉn yajma'xʉt mayʉ ja̱'a̱y ja pyojpʉty. 29Es n'anʉʉmʉdʉ ko kyajts nnaky'uuga̱'a̱ñʉ tya̱dʉ uuvʉ nʉʉ extʉ kodsʉ naty n'iiky mʉt miidsʉty ja jembyʉ uuvʉ nʉʉ ma̱dsʉ nDeedyʉts yajkutíky. 30Ko t'ʉʉda̱a̱y tu'ugʉ alabanzʉ, ta oj ñʉjxtʉ ma̱ ja Oliivʉs Kopk. 31Net ja Jesús t'anma̱a̱ydyʉ ja 'yʉxpʉjkpʉty: —Nidʉgekyʉ miits xymyatstu'udándʉpts tya̱a̱dʉ koots, mʉt ko jyʉna'añ ma̱ Diosʉ jyaaybyajtʉn: “Nya'oogʉpts ja borreegʉ kwentʉ'a̱jtpʉ, es ja byorreegʉty 'yayo'oywya̱'xta̱'a̱ydyʉt.” 32Es kodsʉ naty tʉ njikypyeky, jawyiinʉts nnʉjxʉt Galileeʉ ma̱a̱nʉmʉ naty miits mganʉjxtʉ. 33Net ja Peedrʉ 'yadsoojʉ: —Oy nidʉgekyʉ mjamatstutta̱a̱yʉbʉ, ʉj kyajts mij nmatstu'udʉt. 34Net ja Jesús 'yanma̱a̱yʉ: —Tʉy'a̱jtʉn n'anʉʉmʉ ko nan ma̱ tya̱dʉ koots, kyajnʉmʉ natyʉ tʉgaak 'yʉy, esʉts mij xy'ʉxtija̱'a̱ñ tʉgʉk ok. 35Netʉ Peedrʉ jyʉnáñ: —Oyʉts ndim'oogʉt mʉt mij, kyaj n'ʉxtíjʉt. Es nidʉgekyʉ ja ʉxpʉjkpʉty nandʉ'ʉn jyʉna̱a̱nda̱a̱ydyʉ. 36Net ja Jesús jya̱jttʉ mʉdʉ 'yʉxpʉjkpʉty ma̱ tu'ugʉ nʉgam di'ibʉ xyʉ'a̱jtypy Jetsemanii. Ta t'anma̱a̱ydyʉ ja 'yʉxpʉjkpʉty: —U'uñʉdʉ ya̱a̱ mints xim n'okka̱jxta'aky. 37Ta tmʉnejxy ja Peedrʉ es majtskʉ Zebedeeʉ mya̱a̱nk. Ta ñayjya̱'a̱jʉ jantsy jotmaymyʉʉt es 'yamutsk'a̱jty. 38Net t'anma̱a̱ydyʉ: —Dʉ'ʉnʉts njawʉ njodoty éxtʉm tu'ugʉ jotmay di'ibʉ mʉdʉ o'kʉn. Wʉ'ʉmdʉ miits ja ya̱a̱ es wijy m'íttʉt mʉt ʉj. 39Net ja Jesús oj waanʉ ñas'yo'oyʉ. Ta ñayjyujpʉ koxtanʉ naxkʉjxy, es kya̱jxtáky dʉ'ʉn: —Tatitu'unk, pʉn mba̱a̱t, kʉdiibʉts n'uugʉt yʉ ta̱'a̱mbʉ. Per kyaj dyʉ'ʉnʉty éxtʉmts ʉj ndseky, wa'anʉ dʉ'ʉnʉty éxtʉm mij xytsyeky. 40Net jyʉmbijty ma̱ naty ja nidʉgʉʉkpʉ 'yʉxpʉjkpʉ es tpattʉ mya̱'a̱dʉ, es t'anma̱a̱y ja Peedrʉ: —¿Kyaj tʉ mmada̱'a̱ktʉ miits m'íttʉt wijy mʉt ʉj ni tuk oorʉ? 41Wijtʉ es ka̱jxta̱'a̱ktʉ kʉdiibʉ ja ka'oybyʉ mmʉmada̱'a̱gʉdʉt. Tʉy'a̱jtʉn ko ja anmʉja̱'a̱n tsyejpy es ttúnʉt di'ibʉ Dios tsyejpy, per yʉ nini'x kyaj oy tmʉdanʉ. 42Ja myʉmajtsk ok oj ñejxy, ta kya̱jxtáky dʉ'ʉn: —Tatitu'unk, pʉn kyaj mba̱a̱t xya''adiky es kʉdiibʉts ʉjʉ dʉ'ʉn n'ayówʉt, wa'anʉ dʉ'ʉn dʉ'ʉnʉty éxtʉm mij xytsyeky. 43Net jyʉmbijty jatʉgok ma̱ ja nidʉgʉʉkpʉ 'yʉxpʉjkpʉty, es tpaty ak ma̱a̱dʉp, mʉt ko nʉgoo naty ja tsuu tʉ 'yokwindʉjkʉndʉ. 44Ta tna'ijxy es oj ñejxy myʉdʉgʉk ok ka̱jxtákpʉ, nandʉ'ʉn éxtʉm tʉ t'ok'amdoo t'okpʉjktsoobʉ. 45Ta oj jyʉmbijnʉ ma̱ ja nidʉgʉʉkpʉ 'yʉxpʉjkpʉty, es t'anma̱a̱ydyʉ: —¿Tii m'akma̱a̱ m'akpo'xtʉbʉ? Tʉ net tpa̱a̱ty ja xʉʉ ja oorʉ ma̱ ʉj, ja Naxwíñʉdʉ Ja̱'a̱yʉdyʉ Kyudʉnaabyʉ, nyajkʉyaka̱'a̱ñʉts ma̱ yʉ pojpʉ ja̱'a̱yʉty. 46¡Pʉdʉ'ʉktʉ! ¡Jo'omdʉ! Ta myiñ ja di'ibʉts xykyʉyaka̱a̱mp. 47Tamʉ natyñʉmʉ Jesús 'yakkajxy ko jyajty ja Juudʉs di'ibʉ nandʉ'ʉn 'yapóstʉlʉ'a̱jtypy ma̱ yʉ nima̱jmajtskpʉ, es myindʉ mʉdʉ mayjya'ay mʉdʉ 'yespa̱a̱dʉ esʉ kyépyʉty. Yʉ'ʉ naty kajxʉdʉp ja teedywyindsʉ́nʉty esʉ myʉjja̱'a̱ydyʉjkʉdyʉ israelítʉty. 48Es tʉ natyʉ Juudʉs ttukni''ixʉ wi'ixʉ naty dyaka̱'a̱ñ ja ijxwʉ'ʉmʉn: —Di'ibʉts ʉj ndsi'xypy, yʉ'ʉ dʉ'ʉnʉ naty ja Jesús. Yʉ'ʉ dʉ'ʉn mmátstʉp. 49Netyʉ Juudʉs tnimiiñ ja Jesús, es tka̱jxpe'xy: —Dios maygyépyʉty, Windsʉ́n. Ta oj ttsi'xy. 50Netʉ Jesús 'yadsooy: —Mʉtnaymyaaybyʉ, ¿tun ti mnimiimpy? Ta tnimʉwingoondʉ ja Jesús es tma̱jtstʉ es dyajnʉjxnʉdʉ tsimy. 51Nidu'uk di'ibʉ naty jam mʉdʉ Jesús, tju'ty ja 'yespa̱a̱dʉ es tnibo'tʉ tuk adu'umʉ tyatsk ja teedywyindsʉngópkʉ tyuumbʉ. 52Net ja Jesús t'anma̱a̱y: —Pʉjkʉ'ʉgʉ m'espa̱a̱dʉ ma̱ xya'ity. Mʉt ko nidʉgekyʉ di'ibʉ tsiptuump mʉdʉ espa̱a̱dʉ, nan mʉdʉ espa̱a̱dʉ 'yoogʉt. 53Es tim tyamyʉ mba̱a̱dʉts nja''amdoy ja nDeedyʉts es tkáxʉt tʉgoymyayʉ ánklʉsʉty esxyʉpts xypyudʉkʉ. 54Per kyajtsʉ dʉ'ʉn ndúnʉt, mʉt ko wi'ix yajkuydyúnʉt ja Diosʉ jyaaybyajtʉn di'ibʉ jʉna̱a̱mp ko dʉ'ʉn tyun jyátʉt. 55Net ja Jesús t'anma̱a̱ydyʉ ja mayjya'ayʉty: —¿Tii dʉ'ʉnʉts miits tʉ xyñimíndʉts mʉdʉ m'espa̱a̱dʉ esʉ mgepy es xymyatsa̱'a̱ndʉts éxtʉmxyʉpts ʉj nma'tspʉty? Bom bómʉts ʉj tʉ n'u'uñʉ mʉt miidsʉty mʉj tsa̱jptʉjk ñabotsoty es nya'ʉxpʉktʉ, es ni na̱'a̱ts tʉ xykyatsumdʉ. 56Es tʉgekyʉ tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn játyʉty es yajkuydyúnʉt di'ibʉ ja Diosʉ kyuga̱jxpʉty myadyaktʉ ma̱ ja Diosʉ jyaaybyajtʉn. Ta nidʉgekyʉ ja ʉxpʉjkpʉty tmastuttʉ ja Jesús, es kyakta̱a̱ydyʉ. 57Di'ibáty mya̱jtstʉ ja Jesús, yʉ'ʉjʉty yajnʉjxtʉ ma̱ ja teedywyindsʉngópk Kaifás, ma̱ naty ja di'ibʉty tsa̱jptʉgóty ya'ʉxpʉjktʉp esʉ mʉjja̱'a̱ydyʉjkʉty tʉ ñaymyúkʉdʉ. 58Es yʉ Peedrʉ pyanʉjx extʉ ma̱ ja tyʉja̱'a̱ ja teedywyindsʉngópk. Jap tyʉjkʉ es ñaxwe'tsy mʉdʉ polʉsiiʉty, es tnijawʉya'añ wi'ix 'yokwe'emy ja Jesús. 59Yʉ teedywyindsʉ́nʉty es ja mʉjja̱'a̱ydyʉjkʉty es tʉgekyʉ di'ibʉ ana'amdʉp mʉj tsa̱jptʉgóty t'ʉxta̱'a̱ydyʉ ja winma̱'a̱ñ wi'ix t'okniwa̱a̱mbáttʉt ja Jesús es 'yoogʉt, 60es kyaj tpattʉ ja pyojpʉ oy may ja ja̱'a̱y oj jyamindʉ es tjaniwa̱a̱mbajttʉ ja Jesús. Es tim ok myiiñ nimajtskʉ testiigʉ di'ibʉ andáktʉp, 61es jyʉnandʉ: —Tya̱a̱dʉ yedyʉjk dʉ'ʉn jyʉna'añ: “Mba̱a̱dʉts njity tya̱dʉ mʉj tsa̱jptʉjk es tʉgʉk xʉʉts ngójʉt jatʉgok.” 62Net ja teedywyindsʉngópk pyʉde'ky es t'anma̱a̱y yʉ Jesús: —¿Kyaj m'adsoy ni tii? ¿Tii dʉnʉ tya̱a̱dʉ di'ibʉ yam myadyáktʉp mʉt mijtskyʉjxm? 63Es ja Jesús oj wye'emy amoñʉ. Net ja teedywyindsʉngópk 'yanma̱a̱yʉ: —Ʉjtsʉts mij n'anmaapy mʉdʉ Diosʉ xyʉʉgyʉjxm es xy'anʉʉmʉdʉts ja tʉy'a̱jtʉn pʉn mijtsʉ dʉ'ʉn ja Kristʉ, ja Diosʉ 'yU'unk. 64Jesús 'yadsooy: —Ʉjtsʉ dʉ'ʉn éxtʉm mij mjʉna̱'a̱ñ, es nandʉ'ʉn n'anʉʉmʉdʉ miidsʉty ko m'íxtʉp ko ʉj, ja Naxwíñʉdʉ Ja̱'a̱yʉdyʉ Kyudʉnaabyʉ, n'u'uñʉya'añʉts ma̱ yʉ 'yaga̱'a̱ñdsyoo ja Dios di'ibʉ tʉgekyʉ mʉk'a̱jtʉn myʉda̱jtypy, es ma̱ naty nmina̱'a̱ñʉts yoodsóty. 65Net ja teedywyindsʉngópk tkʉ'tsy ja wyit es ñʉgʉxʉ'ʉgʉt ja 'yakʉ, es jyʉnáñ: —¡Tya̱dʉ yedyʉjk tʉ tmʉdʉgoy ja Dios mʉdʉ kyʉ'ʉm ayuk! ¿Oy njadimtsojkʉm ja testiigʉ? Miidsʉty kʉ'ʉm tʉ xymyʉdowdʉ yʉ 'yaxʉk ayuk. 66¿Wi'ix mjʉna̱'a̱ndʉ? Es ja'ajʉty jyʉnandʉ: —Myʉda̱jtypy ja pyeky, es pátʉp 'yoogʉt. 67Ta twindsujʉ'ktʉ es twojptʉ es na̱a̱gʉty twimbojtsʉ'ktʉ, 68es t'anma̱a̱ydyʉ: —Mij Kristʉ, ¡may pʉ́n tʉ mgóxyʉty! 69Ma̱ naty ja Peedrʉ 'yu'uñʉ tʉja̱'p, ta ñimiinʉ tu'ugʉ kiixy po'oduumbʉ es 'yanma̱a̱yʉ: —Mij nandʉ'ʉn tʉ mjʉdity mʉdʉ Jesús, Galileeʉ ja̱'a̱y. 70Es ja Peedrʉ 'yʉxtijy ja Jesús mayjya'ayóty, es jyʉna'añ: —Kyajts nnijawʉ ti dʉn mmadyakypy. 71Jamʉ natyʉ Peedrʉ tʉjk agʉ'ʉm ko jatu'ugʉ kiixy po'oduumbʉ di'ibʉ naty jap 'yijxʉ. Ta jyʉnáñ: —Tya̱dʉ ja̱'a̱y nandʉ'ʉn tʉ jyʉdity mʉdʉ Jesús nazarenʉ. 72Ta jatʉgok ja Peedrʉ t'ʉxtijy, es jyʉnáñ: —Diósʉts ndestiigʉ'a̱jtypy ko kyajts n'ixy'atyʉ tadʉ yedyʉjk. 73Ko waanʉ 'yak'ijty, di'ibʉ naty jápʉty tnimʉjwa̱'ktʉ ja Peedrʉ es t'anma̱a̱ydyʉ: —Tʉy'a̱jtʉn ko mij nandʉ'ʉn mja̱'a̱y'a̱jtʉbʉ tya̱a̱dʉ, mʉt ko mʉdʉ m'ʉ'ʉ mga̱jxʉn mya'ʉxkapy. 74Netʉ Peedrʉ oj ñaygya̱jxpékyʉty ko kyaj tʉy'a̱jtʉn jyʉna'añ: —¡Ay, por tsyos! Kyajts n'ixy'atyʉ tadʉ ja̱'a̱y. Ta netyʉ 'yʉʉy ja tʉgaak. 75Net ja Peedrʉ tjamyejtsy éxtʉm ja Jesusʉ naty tʉ 'yanʉ'ʉmxʉty: “Ko kyajnʉmʉ natyʉ tʉgaak 'yʉy, es mij mjʉna̱'a̱na̱'a̱ñ tʉgʉk ok ko kyajts xy'ix'aty.” Taa ja Peedrʉ pyʉdseemy jap, es jantsy jyʉʉy yaxy.

will be added

X\