MATEWɄ 24

1Tso'onʉbʉ naty ja Jesús ma̱ ja mʉj tsa̱jptʉjk. Tamʉ naty ñʉjxnʉ ko ja 'yʉxpʉjkpʉty myʉwingoonʉdʉ es ttuk'ixa̱'a̱ndʉ ko jantsy tsuj ja tsa̱jptʉjk potsy'a̱jtʉn. 2Es ja Jesús 'yadsooy: —¿M'ijxtʉp tʉgekyʉ tya̱a̱dʉ? Tʉy'a̱jtʉn n'anʉʉmʉ ko ya̱a̱ kyaj wyʉ'ʉma̱'a̱ñ ni tu'ugʉ tsa̱a̱ ñayñikoombétyʉty, tʉgekyʉ tyʉgoya'añ. 3Net oj ñʉjxtʉ ma̱ ja Oliivʉs Kopk. Es ko natyʉ Jesús jam 'yu'uñʉ, ta yʉ 'yʉxpʉjkpʉty oj 'yanʉ'ʉmxʉdʉ ayu'udsyʉ: —Njanijawʉyándʉpts na̱'a̱ dʉnʉ tya̱a̱dʉ jyata̱'a̱ñʉty. ¿Wi'ix ja ijxwʉ'ʉmʉn esʉts nʉjx nnijawʉ ko mmina̱'a̱ñʉ naty es ma̱ ja naxwíñʉdʉ tyʉgoya'añ? 4Ta Jesús 'yanma̱a̱yʉdʉ: —Mnaygywentʉ'átʉdʉp kʉdiibʉ pʉ́n mwin'ʉʉnʉdʉt. 5Mʉt ko may myina̱'a̱ndʉ win'ʉ'ʉmbʉty di'ibʉ jʉna̱'a̱na̱a̱mp: “Ʉjtsʉ dʉ'ʉn ja Kristʉ”, es wyin'ʉʉnaampy mayʉ ja̱'a̱yʉty. 6Es ko xymyʉdoo'íttʉt ja tsip nixim niyam, katʉ mnay'adsʉ'ʉgʉdʉ. Dʉ'ʉn jyata̱'a̱ñ, per kyajnʉm dʉ'ʉn yʉ'ʉjʉty ma̱ ja naxwíñʉdʉ tyʉgoya'añ, 7mʉt ko tsyiptuna̱'a̱ndʉ tu'ugʉ naxwíñʉdʉ mʉdʉ wiinkpʉ esʉ ana'ambʉty nandʉ'ʉn, es myina̱'a̱ñ ja mʉk yuu esʉ mʉk ujxʉty oymya̱a̱ty. 8Tʉgekyʉ tya̱a̱dʉ yʉ'ʉ dʉ'ʉn ma̱a̱nʉm je'eyʉ tsyonda'aky ja ayo'on. 9’Net mgʉyaka̱'a̱nʉdʉ miidsʉty es myajtúndʉt axʉʉk, es extʉ mya'ooga̱'a̱nʉdʉ; es nidʉgekyʉ naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉty mduk'ak'ata̱'a̱nʉdʉ mʉt ʉjtskyʉjxm. 10Ma̱ tadʉ tiempʉ may dyajtʉgoya̱'a̱ndʉ myʉbʉjkʉnʉty, es ñaymyʉdsip'átʉdʉt nixim niyam es ñayya'ooga̱'a̱nʉdʉ nandʉ'ʉn. 11Kʉxʉ'ʉga̱a̱mp mayʉ andákpʉty es jyʉna̱'a̱ndʉt ko yʉ'ʉjʉty ja Diosʉ kyuga̱jxpʉ, es dʉ'ʉn twin'ʉʉna̱'a̱ndʉ mayʉ ja̱'a̱yʉty. 12Es jaa'ata̱a̱mp waanʉ ni'igʉ ja axʉk'a̱jtʉn, es kyaj ja ja̱'a̱yʉty tnakymyʉdáttʉt ja tsojkʉn nixim niyam. 13Es di'ibʉ 'yakmʉbejkypyʉm dʉ'ʉñʉm, yʉ'ʉ nitso'ogʉp. 14Tya̱dʉ oybyʉ ayuk di'ibʉ ñimadyakypy ja tsa̱jpótmʉdʉ kutujkʉn yajka̱jxwa̱'xa̱a̱mp es yajknijáwʉt ma̱ tʉgekyʉ naxwíñʉdʉ, es net myina̱'a̱ñ ma̱ tyʉgoya'añ ja naxwíñʉdʉ. 15’Yʉ Diosʉ kyuga̱jxpʉ Dañel tkʉxja̱a̱y di'ibʉ tyúndʉp ja axʉʉkpʉ. Jaygyúkʉdʉ di'ibʉ yam n'anʉʉmʉyándʉp. Ko xy'íxtʉt ma̱ wa̱'a̱ts luga̱a̱r tyanʉ di'ibʉ kyaj tmʉj'íxy ja Dios, 16net di'ibáty ijttʉbʉ naty Judeeʉ, ka'aktʉp jap es ñʉjxtʉt tungʉjxy kopkkʉjxy. 17Di'ibʉ naty jam tʉjkkʉjxm, kyaj jyʉnákʉt es nʉjx tnidʉkʉ di'ibʉ jap es tjuuda̱'a̱nʉt. 18Es di'ibʉ naty jam kyam, kyaj jyʉmbítʉt es min t'ooxy ja wyit. 19¡Pʉroobʉ ja toxytyʉjkʉty di'ibʉ naty ijtp u'unkmʉʉt ma̱ tadʉ xʉʉ es di'ibʉ ya'u'unktsi'tstʉp! 20Amdow pʉjktsówdʉ miidsʉty ja Dios kʉdiibʉ mga'aktʉt ma̱ naty xyuxy es kʉdiibʉ dʉ'ʉn mjáttʉt ma̱ ja po'xʉnxʉʉ. 21Mʉt ko net 'yita̱'a̱ñ ja mʉk ayo'on, éxtʉm ni na̱'a̱nʉm kyajaty extʉ ma̱ naxwíñʉdʉ tsyondaky, es ni dʉ'ʉn kyanakyjyata̱'a̱ñʉty jatʉgok. 22Es pʉnʉ Dios kyaj dyajwaanʉ tadʉ tiempʉ, ni pʉ́n kyatso'oktʉt, per yajwaanʉbʉ'ʉ mʉt ko ttseky pʉ́nʉty yʉ'ʉ tʉ twin'ixy. 23’Ko naty pʉ́n miits m'anʉ'ʉmxʉdʉ: “¡Ixtʉ!, tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn ja Kristʉ”, o “¡Ixtʉ!, tʉxim ja Kristʉ”, katʉ xymyʉbʉktʉ. 24Mʉt ko mina̱a̱mp ja win'ʉ'ʉmbʉty di'ibʉ nayyajnaxánʉdʉp éxtʉmʉ Kristʉ es éxtʉmʉ Diosʉ kyuga̱jxpʉ, es tyunaampy yʉ ijxwʉ'ʉmʉn esʉ mʉj'a̱jtʉn, es extʉ yʉ'ʉ jyawin'ʉʉnándʉp ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ Dios wyin'ijx. 25Tʉ n'anʉʉmʉdʉ miidsʉty yʉ tya̱a̱dʉ tim jayʉjp. 26Pa̱a̱ty ko pʉ́n m'anʉ'ʉmxʉdʉt: “Tʉxim ja Kristʉ ma̱ yʉ mʉj itʉn”, katʉ jam mnʉjxtʉ. O pʉ́n m'anma̱a̱yʉdʉp: “¡Ixtʉ!, tyap kwartʉ tʉgoty”, katʉ xymyʉbʉktʉ. 27Mʉt ko éxtʉm tye'xy ja jʉdsuk ma̱ yʉ xʉʉ pyʉdsemy es extʉ ma̱ xʉʉ tsyi'ity, dʉ'ʉn nmina̱'a̱ñʉts ʉj, ja Naxwíñʉdʉ Ja̱'a̱yʉdyʉ Kyudʉnaabyʉ. 28Ma̱ ti tʉ 'yeeky, jam ñaymyúkʉdʉ ja kus. 29’Es ko dʉ'ʉnʉ naty tʉ ña̱jxta̱'a̱yʉ tadʉ ayo'on, ja xʉʉ wyingoodsʉya'añ, ja po'o kyaj ñakyjya̱ja̱'a̱ñ, kya̱'a̱dʉt ja mʉdsa̱'a̱jʉty es yu'xʉt ja mʉk'a̱jtʉn di'ibʉ jam tsa̱jwínm. 30Net ya'íxʉt tsa̱jwínm ja ijxwʉ'ʉmʉn kots ʉj, ja Naxwíñʉdʉ Ja̱'a̱yʉdyʉ Kyudʉnaabyʉ, nmíñʉts. Nidʉgekyʉ naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉty jyʉ'ʉy ya̱'a̱xtʉt es xy'íxtʉdʉts nmiñ ʉj, ja Naxwíñʉdʉ Ja̱'a̱yʉdyʉ Kyudʉnaabyʉ, yoodsóty mʉt ni'igʉ ja mʉk'a̱jtʉn es ja mʉj'a̱jtʉn. 31Es ngáxʉpts ja n'ánklʉsʉty ko naty ja trompetʉ mʉk xyu'uxy, es ñaymyúkʉdʉt di'ibáty tʉ nwin'íxtʉts oytyim ma̱a̱ty, ma̱ yʉ jʉmboj esʉ yukpoj myiñ es ma̱ yʉ xʉʉ pyʉdsemy es ma̱ tsyi'ity. 32’Jattʉ tya̱dʉ 'yijxwʉ'ʉmʉn ja iigʉ kepy. Ko ja xye'entsy 'yity u'unk, es pyʉdsemy ja 'yaay, miits mnija̱'a̱dʉp ko wingoombʉ dʉ'ʉn ja ambʉ. 33Nandʉ'ʉn ko xy'íxtʉt tʉgekyʉ tya̱a̱dʉ, mnijáwʉdʉp ko wingonʉ naty esʉts nmínʉt, éxtʉm mba̱a̱t njʉna̱'a̱nʉm tʉjk agʉ'ʉybyʉ. 34Tʉy'a̱jtʉn n'anʉʉmʉdʉ ko tʉgekyʉ tya̱a̱dʉ jyata̱'a̱ñʉty ma̱a̱nʉmʉ naty ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ tyam kyaj 'yooktʉnʉm. 35Ja tsa̱jp es ja naxwíñʉdʉ náxʉp, per ja n'ayúkʉts ni na̱'a̱ kyakexy kyanaxy. 36’Per ja xʉʉ es ja oorʉ ni pʉ́n tkanijawʉ, ni yʉ Diosʉ 'yánklʉsʉty es ni ʉj, ja Diosʉ 'yU'unk, yʉ'ʉyʉ dʉ'ʉn je'eyʉ ñija̱'a̱p ja Dios Teety. 37’Kots nmínʉt ʉj, ja Naxwíñʉdʉ Ja̱'a̱yʉdyʉ Kyudʉnaabyʉ, dʉ'ʉn jyata̱'a̱ñ éxtʉm ma̱ ja No'ee jyiky'aty. 38Ma̱ tadʉ tiempʉ ma̱ naty kyajnʉm myiñ ja ayo'onduu, ja ja̱'a̱yʉty kyay 'yuuktʉ es ñayyajpʉ́kʉdʉ extʉ ja xʉʉ ma̱ ja No'ee tyʉjkʉ ma̱ ja 'yarkʉ. 39Es ni ti tkaja̱'a̱dʉ wi'ixʉ naty jyata̱'a̱ndʉ extʉ jaanʉm ko myiiñ ja ayo'onduu. Ta yajji'xʉdʉ nidʉgekyʉ. Nandʉ'ʉn jyata̱'a̱ñ kots nmínʉt ʉj, ja Naxwíñʉdʉ Ja̱'a̱yʉdyʉ Kyudʉnaabyʉ. 40Ma̱ tadʉ tiempʉ majtskʉ ja̱'a̱yʉ naty tyundʉ kyamotm, tu'uk yajmʉnʉjxʉt es tu'uk yajnika'agʉt. 41Majtskʉ toxytyʉjk jyʉtstʉ, tu'uk yajmʉnʉjxʉt es tu'uk yajnika'agʉt. 42’Wijy m'íttʉt miidsʉty, mʉt ko kyaj xyñijáwʉdʉ ti oorʉ dʉ'ʉn myina̱'a̱ñ ja mWindsʉ́nʉty. 43Es nijáwʉdʉ tya̱a̱dʉ, kooxyʉp tu'ugʉ kudʉjk tnijawʉ ti oorʉ ma̱ ja koots'át myina̱'a̱ñ ja ma'tspʉ, wijyxyʉp 'yity es kyajxyʉp tna'ixy es ja ma'tspʉ ya''awátsxʉdʉt ja tyʉjk es myaadsʉdʉt. 44Pa̱a̱ty miidsʉty nandʉ'ʉn ittʉ wijy es nay'ʉxkúkʉdʉ, mʉt ko ma̱ naty xykya''awix xykyajʉjp'íxtʉ, jaats nmina̱'a̱ñ ʉj, ja Naxwíñʉdʉ Ja̱'a̱yʉdyʉ Kyudʉnaabyʉ. 45’N'okpʉjtákʉm tu'ugʉ kudʉjk tmʉdaty tu'ugʉ tyuumbʉ di'ibʉ kuwijy es tyiimpy ti wyindsʉ́n tsyejpy. Ta ttukmʉnikaagʉ ja tyʉjk es bom bom dyajkáyʉt ja po'oduumbʉty di'ibʉ jam. 46Jotkujk ja tuumbʉ ko ja wyindsʉ́n jya̱'tʉt es pya̱a̱dʉdʉt tkuydyúñ di'ibʉ tʉ yajtuknipéky. 47Tʉy'a̱jtʉn n'anʉʉmʉdʉ ko ja windsʉ́n ttuknipʉ́kʉdʉp tʉgekyʉ di'ibʉ myʉda̱jtypy. 48Es n'okpʉjtákʉm, pʉn ja mʉduumbʉ kyaj 'yoyjya'ayʉty es je'eyʉ twinmay ko yʉ wyindsʉ́n jákʉp ma̱ jya̱'tʉt, 49ta ttúnʉt axʉʉk ja wiinkpʉdyʉ myʉmʉduumbʉ, es tyʉkʉ ka̱a̱y ukpʉ mʉdʉ myʉ'ami'ikyjya'ayʉty, 50es ma̱ tadʉ xʉʉ ma̱ ja tyuumbʉ kyaj 'yawíxyʉty es kyaj tnijawʉ ti oorʉ ja wyindsʉ́n jya̱'ta̱'a̱ñ, net jya'ty ja wyindsʉ́n. 51Net yajmo'oyʉt ja mʉk tʉydyu'unʉn, yajpʉjta̱'a̱gʉp ma̱ pʉ́nʉty nay'andíjʉdʉp jyiky'attʉ tʉy'a̱jtʉn mʉʉt, ma̱ ja̱'a̱y jyʉ'ʉy ya̱'a̱xtʉt es ñaydyʉtska̱a̱dʉdʉt mʉt ja ayo'on.

will be added

X\