MATEWɄ 2

1Ko Jesús myiiñ jyajty ma̱ yʉ Belén ka̱jpn, Judeeʉ ña̱a̱xóty, ma̱ natyʉ Eroodʉs ryey'aty ma̱ tadʉ naxwíñʉdʉ, ta jya̱jttʉ Jerusalén na̱a̱gʉdyʉ ja̱'a̱y di'ibʉ miindʉ ma̱ xʉʉ pyʉdsemy, es jap tni'ʉxpʉ́kʉdʉ wi'ixʉ dʉ'ʉn yʉ mʉdsa̱'a̱. 2Es dyajtʉʉdʉ: —¿Ma̱a̱ net ja israelítʉdyʉ ryey di'ibʉ tʉ myiñ tʉ jya'ty? Pes ndsooñ ma̱ xʉʉ pyʉdsemy. Tʉ n'íxtʉts ja myʉdsa̱'a̱ es pa̱a̱dyʉts nnimindʉ es n'awdata̱'a̱ndʉts. 3Ko ja rey Eroodʉs tmʉdooyʉ tya̱a̱dʉ, ta wye'emy amoñʉ, es nidʉgekyʉ nandʉ'ʉn ja Jerusalén ja̱'a̱yʉty. 4Netʉ rey dyajwoojʉ nidʉgekyʉ ja teedywyindsʉ́nʉty es ja di'ibʉty tsa̱jptʉgóty ya'ʉxpʉjktʉp, es dyajtʉʉy: —¿Ma̱a̱ net myina̱'a̱ñ jya̱'ta̱'a̱ñ ja Kristʉ? 5Ta ja'ajʉty 'yadsoodʉ: —Jam Belén, Judeeʉ ña̱a̱xóty; mʉt ko ja Diosʉ kyuga̱jxpʉ tkʉxja̱a̱y dʉ'ʉn: 6Es mij Belén, Judeeʉ ña̱a̱xóty, kyaj mnʉgooga̱jpnʉty ma̱ tadʉ nax, mʉt ko ma̱ mij pyʉdsʉma̱'a̱ñ tu'ugʉ yajkutujkpʉ di'ibʉ kywentʉ'ataambyʉts ja nja̱'a̱yʉty, ja israelítʉty. 7Netʉ Eroodʉs tnigajxʉ ayu'udsyʉ ja di'ibʉ naty tʉ jya̱'ttʉ, es dyajtʉʉy na̱'a̱ dʉ'ʉn meerʉ naty tʉ kyʉxe'eky ja mʉdsa̱'a̱. 8Net yajkajxtʉ Belén, es ya''anma̱a̱ydyʉ: —Nʉjxtʉ jam, es ʉxta̱'a̱ydyʉ tadʉ mixyu'unk; es ko xypya̱a̱ttʉt, awa̱'a̱nʉgʉts esʉts ʉj nandʉ'ʉn nʉjx n'awdátyʉts. 9Mʉdʉ tya̱dʉ reyʉ 'yayuk ñʉjxtʉ ja ja̱'a̱yʉty. Net ja mʉdsa̱'a̱ di'ibʉ naty tʉ t'ixtʉ ma̱ ja ñáxʉty, kyʉxe'ky jatʉgok, es yʉ'ʉjʉty tpanʉjxtʉ extʉ ko jya̱jttʉ ma̱ naty ja mʉdsa̱'a̱ tʉ wyʉ'ʉmʉ tʉjk nikʉjxm ma̱ naty ja mixyu'unk. 10Es yʉ'ʉjʉty xyondaktʉ ko t'ijxtʉ ja mʉdsa̱'a̱. 11Ta tyʉjkʉdʉ tʉgoty, es tpattʉ ja mixyu'unk mʉdʉ tya̱a̱k Mariiʉ. Net ñaygyoxtʉna̱a̱ydyákʉdʉ es t'awda̱jttʉ ja mixyu'unk. Ta t'agajtʉ ja myay'átyʉty es tmooydyʉ oorʉ, ja oybyʉ pa̱'a̱k xu'kpʉ es jatu'ugʉ pa̱'a̱k xu'kpʉ di'ibʉ xyʉ'a̱jtypy mirrʉ. 12Dios anma̱a̱yʉdʉ tsyuujóty mya'ayóty es kʉdiibʉ jyʉmbíttʉt ma̱ Eroodʉs, pa̱a̱ty tpʉjktʉ wiink tu'u es jyʉmbijttʉ ma̱ ja ñáxʉty. 13Ko tya̱a̱dʉ jyʉmbijttʉ, ta ja Josee t'ijxy tsyuujóty mya'ayóty tu'ugʉ Diosʉ 'yanklʉs. Ta 'yanma̱a̱yʉ: —Pʉdʉ'ʉk. Mʉnʉjx ja mnʉdo'oxy esʉ 'yu'unk, es nʉjxtʉ tsojk Ejiptʉ es wʉ'ʉmdʉ jap extʉ kots ʉj mij n'awánʉdʉt es mjʉmbíttʉt, mʉt ko Eroodʉs 'yʉxta̱'a̱yaampy yʉ mixyu'unk es dya'ooga̱'a̱ñ. 14Netʉ Josee pyʉde'ky es tmʉnejxy ja mixyu'unk esʉ tya̱a̱k. Ta tsyo'ondʉ koots, ñʉjxnʉdʉ Ejiptʉ. 15Jap wye'emy extʉ koonʉm 'ye'ky ja Eroodʉs. Tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn tyuun jya̱jtʉ es yajkuydyúnʉt di'ibʉ naty ja Nindsʉn'a̱jtʉm tʉ ttukka̱jxwa'xy ja kyuga̱jxpʉty: “Jap Ejíptʉts nnigaxʉ n'U'ungʉts.” 16Ko ja Eroodʉs tnija̱'a̱jʉ ko ja di'ibʉ naty tʉ kyu'íxʉdʉ tʉ tyukxi'igʉdʉ, yʉ'ʉ ko oj kyaj 'yokjʉmbijnʉdʉ, ta jyantsytyʉgoyjyot'ambejky. Net tni'ana'amʉ nidʉgekyʉ ja yedyʉjku'ungʉty 'yooktʉt, yʉ majtsk jʉmʉjtpʉ es waanʉ mútskpʉty, jam Belén es tʉgekyʉ myʉga̱jpnba̱'a̱jʉty. Dʉ'ʉn ttuuñ ma̱ ja tiempʉ ma̱ naty tim jawyiin tʉ kyʉxe'eky ja mʉdsa̱'a̱, éxtʉmʉ naty tʉ tyukmʉmadya̱'a̱gʉdʉ yajxón di'ibʉ oj kyu'íxʉdʉ. 17Es mʉt ko dʉ'ʉn dya'o'kta̱a̱ydyʉ ja ʉna̱'ku'unk, net yajkuydyuuñ di'ibʉ naty ja Diosʉ kyuga̱jxpʉ Jeremiiʉs tʉ dyajwe'emy kʉxja̱'a̱y: 18Yajmʉdooy ma̱ Ramaa ka̱jpn ko pʉ́n jyʉ'ʉy ya'axy ya''ayow ya''ama̱'a̱t. Rakéldʉmʉ dʉ'ʉnʉ naty ñijiipy ja 'yu'ungʉty es kyaj ttseky es pʉ́n pyumay pyutá̱jʉdʉt mʉt ko tʉ naty 'yo'kta̱a̱yñʉdʉ. 19Es ko 'ye'ky ja Eroodʉs, ta ja Josee tsyuujóty mya'ayóty t'ijxy ja Diosʉ 'yanklʉs jam Ejiptʉ, es 'yanma̱a̱yʉ: 20—Pʉdʉ'ʉk. Tsoon ya̱a̱ mʉdʉ mixyu'unk esʉ tya̱a̱k, es jʉmbittʉ ma̱ ja israelítʉdyʉ ñax, mʉt ko tʉ 'yooktʉ di'ibʉ naty ya'oogaampy yʉ mixyu'unk. 21Netʉ Josee ñejxy mʉdʉ mixyu'unk esʉ tya̱a̱k ma̱ israelitʉ ñáxʉty. 22Es ko Josee tmʉdooy ko Arkelawʉ naty ana'amp jam Judeeʉ ko tkuwe'emy ja tyeety Eroodʉs, ta tsyʉ'kʉ ko ñʉjxáñ jam. Es kom tʉ natyʉ Dios 'yanʉ'ʉmxʉty tsyuujóty mya'ayóty kʉdiibʉ ñʉjxʉt Judeeʉ, ta oj ñejxy Galileeʉ ña̱a̱xóty. 23Ko oj jya'ty jam, ta oj tsyʉna̱a̱ydyaknbéky ma̱ ja Nazaret ka̱jpn. Tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn tyuun jya̱jtʉ es yajkuydyúnʉt éxtʉm jyʉnandʉ ja Diosʉ kyuga̱jxpʉty: “Ya''anʉʉmʉp ja Kristʉ: Nazarenʉ ja̱'a̱y mij.”

will be added

X\