MATEWɄ 19

1Ko Jesús yʉ tya̱a̱dʉ tmadyakta̱a̱y, ta oj tsyooñ Galileeʉ es jyajty Judeeʉ ña̱a̱xóty di'ibʉ ijtp jadsoo ma̱ yʉ xʉʉ pyʉdsemy, ma̱ yʉ Jordán mʉjnʉʉba̱'a̱. 2May ja ja̱'a̱yʉty oj pyanʉjxʉdʉ, es jap dya''agʉdaky ja puma̱'a̱yʉty. 3Net na̱a̱gʉdyʉ fariseeʉty tnimiindʉ ja Jesús es t'ixa̱'a̱ndʉ wi'ix t'ok'yajka̱'a̱dʉt. Ta dyajtʉʉdʉ: —¿Ti mba̱a̱t ñaywya'xyʉty tu'ugʉ yedyʉjk mʉdʉ ñʉdo'oxy mʉt oytyi winma̱'a̱ñʉty? 4Yʉ'ʉ 'yadsoojʉdʉ: —¿Kyajnʉm miits xykya̱jxtʉ ja Diosʉ jyaaybyajtʉn ma̱ tmadya'aky ko jawyíñʉp ja Dios tkojy ja ja̱'a̱yʉty, ja yedyʉjk esʉ toxytyʉjk?, 5esʉ Dios jyʉnáñ: “Pa̱a̱ty ja yedyʉjk myastu'udʉp ja tya̱a̱k tyeety es ñaybyʉwa̱'a̱gʉdʉt mʉdʉ ñʉdo'oxy, es dʉ'ʉn nimajtsk 'yíttʉt ti'igyʉ.” 6Es dʉ'ʉn kyaj ñakyñimajtskʉty, je'eyʉ dʉ'ʉn tu'uk. Es pa̱a̱ty ja yedyʉjk kyaj tmastu'udʉt ja ñʉdo'oxy, mʉt ko ja Dios tʉ yajnaymyíkyʉty. 7Net yajtʉʉjʉdʉ: —¿Es ti ko yʉ Moisés tni'ana'amʉ es ko tu'ugʉ yedyʉjk tmastu'uta̱'a̱ñ ja ñʉdo'oxy, jawyiin tu'ugʉ neky yajmo'ot ma̱ jyʉna'añ ko tʉ tmastu'uty ja toxytyʉjk? 8Jesús 'yanma̱a̱yʉdʉ: —Ja'a dʉ'ʉn mʉt ko jyuunʉdyʉ mjótʉty ja Moisés dyajkutijky es ja yedyʉjk tmastu'udʉt ja ñʉdo'oxy, per tim jayʉjp kyaj dyʉ'ʉnʉty. 9Es n'anma̱a̱ydyʉp ko di'ibʉ myastutypy ja ñʉdo'oxy, es kyaj mʉt ko dyajtʉgooy ja pʉjk úkʉnʉ wyindsʉ'kʉn, es pyʉ́kʉt mʉt ja wiinkpʉ toxytyʉjk, yajtʉgeebyʉ dʉ'ʉn ja pʉjk úkʉnʉ wyindsʉ'kʉn. 10Net ja 'yʉxpʉjkpʉty 'yanma̱a̱yʉdʉ: —Pʉnʉ dʉ'ʉnʉ dʉ'ʉnʉ taadʉ, nik oy ko kyaj pʉ́n tyimpʉ́kʉt. 11Jesús jyʉnáñ: —Kyaj nidʉgekyʉ mba̱a̱t tkupʉ́kʉt yʉ ayuk, yʉ'ʉyʉ dʉ'ʉn mba̱a̱t di'ibʉdyʉ Dios tʉ myo'oyʉty ja myadakʉn. 12Ta di'ibʉ kyaj pyʉktʉ. Na̱a̱gʉty dʉ'ʉnʉ dʉn tyimmín tyimja̱'ttʉ kyaj kya'px'áttʉ, na̱a̱gʉty kyaj pyʉktʉ mʉt ko ja̱'a̱y yajma̱'a̱dʉdʉ, es na̱a̱gʉty kyaj pyʉktʉ mʉt ko ni'igʉ oy tmʉduna̱'a̱ndʉ Dios. Pʉ́n mba̱a̱t tkupeky yʉ ayuk di'ibʉts tʉ ngajxy, wa'an tkupeky. 13Net na̱a̱gʉty ja ja̱'a̱yʉty dyajmiindʉ ja 'yʉna̱'ku'ungʉty ma̱ ja Jesús es tniga̱jxta̱'a̱ktʉt; es ja 'yʉxpʉjkpʉty 'yoodʉ ja di'ibʉ myʉmiindʉp ja 'yʉna̱'ku'ungʉty. 14Net ja Jesús t'anma̱a̱ydyʉ ja 'yʉxpʉjkpʉty: —Mastu'uttʉ, wa'andsʉ ʉna̱'ku'ungʉty xyñimíndʉts, es katʉ xyajjʉmbíty, mʉt ko ja tsa̱jpótmʉdʉ kutujkʉn yʉ'ʉ jya'a'a̱jtypy di'ibʉ dʉ'ʉn éxtʉm yʉ'ʉjʉty. 15Es ko ja Jesús tkʉ'ʉnikooñ ja ʉna̱'ku'ungʉty, ta jap oj tsyo'onnʉ. 16Tu'ugʉ mixy oj tninejxy ja Jesús, es dyajtʉʉy: —Windsʉ́n, ¿di'ibʉ óybyʉts ndúnʉp esʉts nmʉdátʉt ja jiky'a̱jtʉnʉ winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ? 17Netʉ Jesús 'yadsoojʉ: —¿Ti kots xyajtʉ́y di'ibʉ dʉn oy? Ti'igyʉ dʉ'ʉn di'ibʉ dʉn oy, yʉ Dios. Pʉn mmʉdataampy yʉ jiky'a̱jtʉnʉ winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ, kuydyún ja Diosʉ 'yana'amʉn. 18Ta yajtʉʉjʉ ja mixy: —¿Di'ibʉty? Jesús 'yanma̱a̱yʉ: —Katʉ myajja̱'a̱y'eeky, katʉ xyajtʉgóy ja pʉjk úkʉnʉ wyindsʉ'kʉn, katʉ mmeetsy, katʉ pʉ́n xywyinga̱jxpéty, 19mwindsʉ'ʉgʉp ja mda̱a̱k mdeety es mdsókʉp ja mmʉdʉjkpa̱'a̱ éxtʉm mij kʉ'ʉm mnaydsyékyʉty. 20Ta ja mixy jyʉnáñ: —Tʉgekyʉ tya̱a̱dʉ tʉts nguydyúñ extʉ tʉ ndimmutsk'átyʉts. ¿Tits xy'aktʉgoy'a̱jtxʉp? 21Jesús 'yanma̱a̱yʉ: —Pʉn m'ita̱a̱mp wa̱'a̱ts, to'kta̱'a̱y di'ibʉ mmʉda̱jtypy es mo'oy ja ayoobʉ ja̱'a̱yʉty, es xymyʉdátʉt pʉjke'eky ja m'oy'a̱jtʉnʉ tsa̱jpótmʉdʉ. Es net mjʉmbítʉt es xypyamínʉdʉts. 22Es ko ja mixy tmʉdooyʉ tya̱a̱dʉ, ta oj ñejxy jotmaymyʉʉt, mʉt ko jyantsymyʉkja̱'a̱yʉdyʉ naty. 23Ta ja Jesús t'anma̱a̱ydyʉ ja 'yʉxpʉjkpʉty: —Tʉy'a̱jtʉn n'anʉʉmʉdʉ ko ni'igʉ ñimʉja̱a̱ty es tu'ugʉ mʉkja̱'a̱y tyʉ́kʉt ma̱ ja tsa̱jpótmʉdʉ kutujkʉn. 24Waanʉ pojʉn es tu'ugʉ kameyʉ ñáxʉt xu'uñ jutoty, es ñimʉja̱a̱ty es tu'ugʉ mʉkja̱'a̱y tyʉ́kʉt ma̱ yʉ tsa̱jpótmʉdʉ kutujkʉn. 25Ko tya̱a̱dʉ tmʉdoodʉ ja ʉxpʉjkpʉty, dʉ'ʉñʉ wyʉ'ʉmʉdyaaydyʉ es ñayyajtʉʉjʉdʉ ak yʉ'ʉjʉty: —¿Es pʉ́nʉ dʉn mba̱a̱t ñitse'eky? 26Jesús wyin'ijxpajtʉdʉ es 'yanma̱a̱yʉdʉ: —Yʉ ja̱'a̱yʉty kyaj mba̱a̱t ttuñʉ tya̱a̱dʉ, perʉ Dios mba̱a̱t ttuñ tʉgekyʉ. 27Ta ja Peedrʉ 'yanma̱a̱yʉ: —Windsʉ́n, ʉʉdsʉty tʉts nmastu'uttʉ di'ibʉdsʉ naty nmʉda̱jttʉp tʉgekyʉ es nbanʉjxtʉpts mij, ¿es tiidsʉ net nmʉdáttʉp? 28Netʉ Jesús 'yadsoojʉ: —Tʉy'a̱jtʉn n'anʉʉmʉdʉ ko ma̱ tadʉ tiempʉ ma̱ tʉgekyʉ 'yóyʉt jemy, ko yʉ Naxwíñʉdʉ Ja̱'a̱yʉdyʉ Kyudʉnaabyʉ 'yu'uñʉt mʉt ni'igʉ mʉj'a̱jtʉn ma̱ yajkutuka̱'a̱ñ, miidsʉty éxtʉm xypyanʉjxtʉ m'u'uñʉdʉp nandʉ'ʉn ma̱ ma̱jmajtskʉ uñaaybyajn es xypyayo'oydyʉt ja nima̱jmajtskʉ ka̱jpnbʉ Israel ja̱'a̱yʉty. 29Es nidʉgekyʉ di'ibʉ tʉ tmastu'uttʉ tyʉjk, o myʉga'ax, o tyeety, o tya̱a̱k, o 'yu'unk, o ñax, mʉt ʉjtskyʉjxm, 'yaxá̱jʉdʉp mʉgo'px dʉ'ʉnʉn éxtʉm di'ibʉ tʉ tmastu'uty, es nan 'yaxá̱jʉdʉp ja jiky'a̱jtʉnʉ winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. 30Per may di'ibʉ tyam ijttʉp mʉj windum, yʉ'ʉ dʉn nʉjxtʉp ʉx'am; es di'ibʉ tyam ʉx'am nʉjxtʉp, yʉ'ʉ dʉ'ʉn íttʉp mʉj windum.

will be added

X\