MATEWɄ 17

1Ko tʉdujk xʉʉ ñajxy, ta ja Jesús dyajnejxy ja Peedrʉ, Santya̱'a̱gʉ esʉ Fwank, myʉga'axʉ Santya̱'a̱gʉ, es pyatʉ́kʉdʉ ma̱ tu'ugʉ kopkʉ kʉjxmbʉ. 2Es jam ja Jesús tyʉga̱jtsy éxtʉmʉ dʉ'ʉn yʉ'ʉ. Yʉ wyiin jyʉjp jyantsytye'xy éxtʉm ja xʉʉ, es ja wyit tyʉga̱jtsy poop éxtʉm ja ja̱jʉn. 3Es ti'in yʉ'ʉjʉty t'ijxtʉ ja Moisés esʉ Eliiʉs myadya̱'a̱ktʉ mʉdʉ Jesús. 4Net ja Peedrʉ t'anma̱a̱y ja Jesús: —Windsʉ́n, ¡oy ko ʉdsa̱jtʉm nya̱a̱'a̱jtʉm! Pʉn mdsejpy, n'ok'ya'óyʉdʉts tʉgʉʉgʉ ʉxkʉda̱'a̱k tʉjk, tu'uk mij mja'a, tu'ugʉ Moisés jya'a es jatu'uk tja'a'átʉt ja Eliiʉs. 5Ma̱a̱nʉmʉ naty ja Peedrʉ 'yakkajxy, tu'ugʉ yoots jantsy tʉ'xp 'yabijttʉ, es ma̱ ja yoots yajmʉdooy ko jyʉna'añ: —Tya̱a̱dʉdsʉ dʉ'ʉn ja n'U'ungʉts di'ibʉts ʉj njantsytsyejpy es di'ibʉts ʉj mʉʉt njotkujkʉ. ¡Mʉmʉdowdʉ yʉ'ʉ! 6Ko tya̱a̱dʉ tmʉdoodʉ ja ʉxpʉjkpʉty, ta ñayjyujpʉdʉ naxkʉjxy es jyantsytsyʉ'kʉdʉ. 7Net ja Jesús ñimiinʉdʉ ja'ajʉty, ñinaxkuxá̱jʉdʉ, es 'yanma̱a̱yʉ: —¡Pʉdʉ'ʉktʉ! ¡Katʉ mdsʉ'ʉgʉdʉ! 8Es ko 'yijxʉ'ktʉ, kyaj tnaky'ijxtʉ ni pʉ́n, yʉ'ʉyʉ ja Jesús naydyi'igyʉ. 9Ko naty jam wyinjʉnaktʉ ma̱ ja kopk, ta ja Jesús tyuknipʉjkʉdʉ: —¡Katʉ pʉ́n xytyukmʉmadya'agyʉ tya̱a̱dʉ di'ibʉ tʉ xy'ixtʉ extʉ koonʉm ʉj, ja Naxwíñʉdʉ Ja̱'a̱yʉdyʉ Kyudʉnaabyʉ, naty tʉ njikypyeky ma̱dsʉ naty tʉ n'eeky! 10Net ja ʉxpʉjkpʉty dyajtʉʉdʉ ja Jesús: —¿Es ti ko jyʉna̱'a̱ndʉ di'ibʉty tsa̱jptʉgóty ya'ʉxpʉjktʉp ko koonʉm Eliiʉs myina̱'a̱ñ jawyiin? 11Jesús 'yadsooy: —Tʉy'a̱jtʉnʉ'ʉ ko Eliiʉs miimp jawyiin es dya'oyʉya'añ tʉgekyʉ. 12Per ʉj n'anma̱a̱ydyʉp miits ko Eliiʉs tʉ myiñ, es ja ja̱'a̱yʉty kyaj 'yʉxka̱jpʉdʉ. Yʉ'ʉyʉ tyuundʉ mʉt yʉ'ʉ di'ibʉ yʉ'ʉ tsyojktʉ. Dʉ'ʉn nandʉ'ʉn ʉj, ja Naxwíñʉdʉ Ja̱'a̱yʉdyʉ Kyudʉnaabyʉ, xya''ayowa̱'a̱ndʉts yʉ'ʉjʉty. 13Net ja 'yʉxpʉjkpʉty tmʉwinma̱'a̱ñbyáttʉ ko Jesús yʉ'ʉ naty myadyakypy ko ja Fwank Yajnʉbajtpʉ yʉ'ʉ dʉ'ʉn ja Eliiʉs. 14Ko jya̱jttʉ ma̱ naty ja ja̱'a̱yʉty, ta ja Jesús ñimʉjwa̱'kʉ tu'ugʉ yedyʉjk, es ñaygyoxtʉna̱a̱ydyákʉ wyindum, es 'yanma̱a̱yʉ: 15—Windsʉ́n, pa''ayówʉts ja n'u'unk, éxtʉm dyajnáxy ja ayo'on ko myo'oty. Kana̱k ok jyʉngujʉbipy es kana̱k ok ñʉgujʉbipy. 16Tya̱a̱ts tʉ njayajmíñ ma̱ yʉ m'ʉxpʉjkpʉty, per kyaj tʉ tmʉmada̱'a̱ktʉ dya''agʉda̱'a̱gʉt. 17Ta ja Jesús 'yadsooy: —¿Extʉ maba̱a̱tnʉmts n'akmʉmada̱'a̱gʉdʉts yʉ ja̱'a̱yʉty di'ibʉ kyaj jyiky'attʉ éxtʉm jyatsékyʉty es kyaj Dios tmʉbʉktʉ? Yajmín ja ya̱a̱ ja mixyu'unk. 18Net ja Jesús t'oobʉdseemy ja ka'oybyʉ ma̱ ja mixy. Ta netyʉ 'yagʉdaky. 19Oknʉm ja ʉxpʉjkpʉty myadyaktʉ mʉt ja Jesús wiink tsoo, es dyajtʉʉdʉ: —¿Ti kots ʉʉdsʉty tʉ ngamʉmada̱'a̱ktʉ nyajpʉdsʉ́mʉdʉts ja ka'oybyʉ? 20Jesús oj 'yadsówʉdʉ: —Mʉt kooxyʉp miits xymyʉdattʉ waandi'knʉ yʉ mmʉbʉjkʉnʉty. Tʉy'a̱jtʉn n'anʉʉmʉdʉ kooxyʉp xymyʉdattʉ ja mʉbʉjkʉn, oy dʉ'ʉnʉn je'eyʉ éxtʉmʉ mortás pa̱jk, m'anmaapxyʉp miidsʉty tya̱dʉ kopk: “Jʉga'ak ya̱a̱ es nʉjx wiink tsoo”, es jʉgákpxyʉp. Ni ti di'ibʉ kyaj m'o'oyxyʉdʉt ko xymyʉdattʉ ja mʉbʉjkʉn. 21Tya̱a̱dʉ dʉ'ʉmbʉ ka'oybyʉ, yʉ'ʉyʉ mʉʉt pyʉdsemy ko n'ayu'a̱jtʉm es ko nga̱jxtákʉm. 22Ma̱a̱nʉmʉ naty 'yakjʉdittʉ ti'igyʉ ma̱ yʉ ñaxwíñʉdʉ Galileeʉ, Jesús t'anma̱a̱ydyʉ: —Yʉ Naxwíñʉdʉ Ja̱'a̱yʉdyʉ Kyudʉnaabyʉ yajtukkʉdʉkʉya'añ ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ kyaj kyupʉ́kʉdʉ, 23es dya'ooga̱'a̱ndʉ, es ko tyʉgʉkxʉbátʉt, jyikypyʉka̱'a̱ñ. Ko dʉ'ʉn oj ya''anʉʉmʉdʉ, ta oj jyantsyjyotmaybyʉktʉ. 24Es ko Jesús es ja 'yʉxpʉjkpʉty jya̱jttʉ Kafarnaúm, ja di'ibʉ yajkugʉbajttʉp ma̱ ja mʉj tsa̱jptʉjk oj tninʉjxtʉ ja Peedrʉ, es dyajtʉʉdʉ: —¿Ti kyaj t'ayákʉt miidsʉdyʉ mwindsʉ́n ja tsa̱jptʉjk meeñ? 25Peedrʉ 'yadsooy: —¡Ti ko kʉdii! Es ko Peedrʉ tyʉjkʉ tʉgoty, ta Jesús oj jawyiin jyʉna'añ: —¿Wi'ix mjʉna̱'a̱ñ, Simonk? ¿Pʉ́n yajtukkʉbajtp ja ayakʉ ja réyʉty, ja jya'ayʉty, o yʉ wiink ja̱'a̱yʉty? 26Peedrʉ 'yadsoojʉ: —Yʉ wiink ja̱'a̱yʉty. Jesús 'yadsooy: —Pʉnʉ dʉ'ʉn, ja jya'ayʉty kyaj kyʉbety. 27Per kʉdiibʉ nmʉdʉgo'oyʉm ni pʉ́n, nʉjx ma̱ yʉ mejyñ es xyúyʉt ja a̱jkx. Es di'ibʉ jawyiin mxiipy, 'ya̱a̱jóty xypya̱a̱dʉt tu'ugʉ meeñ di'ibʉ mba̱a̱t mʉʉt xykyʉbajtta̱'a̱y ja mgugʉbety es ja nja'ats. Es nʉjx xykyʉbety.

will be added

X\